Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Block Formation [C1]
   (Holman Hudspeth)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

A Block FORMATION consists of two overlapping Boxes of 4. Typically, one of the corners of one Box is positioned at the very center of the other Box, and vice-versa. Dancers in each Box work together in a disconnected setup, independent of the dancers in the other Box. EN: 10
En Block FORMATION består av två överlappande Boxes om 4. Typiskt är att ett av hörnen på en Box är placerad mitt i den andra och vice versa. Dansarna i varje Box arbetar tillsammans i en icke sammanhängande uppställning, oberoende av dansarna i den andra Boxen. SE: 10

Block FORMATION

 
 
Who works with whom in a Block. EN: 20
Vem arbetar med vem i ett Block. SE: 20

Kommentarer:
 • Dancers must remain in their own Block. At the end of the given call, each dancer should be on one of the original footprints in their Block. EN: 30
  Dansarna måste stanna i sitt eget Block. Vid slutet av ett givet call skall varje dansare vara på en av de ursprungliga 'footprints' i sitt Block. SE: 30
 • If you connect all four dancers in one Box by drawing imaginary lines from each dancer to the next adjacent dancer, and then separately draw lines connecting the four dancers in the other Box, a Block FORMATION would look like the familiar interlocking squares that symbolize square dancing. EN: 40
  Om man sammanbinder alla fyra dansarna i en Box genom att dra tänkta linjer från varje dansare till nästa dansare bredvid och sen drar likadana linjer i den andra, kommer en Block FORMATION att se ut som de välkända sammankopplade squarerna som symboliserar square dance. SE: 40
 • To help identify who is working within your Box of 4, it is customary to point to the two nearest dancers in your Block. Use one arm to point to the dancer beside you in your Box, and the other arm to point to the dancer either in front of or behind you in your Box. It is important not to turn your shoulders to accomplish this, as you might forget which wall you are facing or confuse others as to your facing direction. Therefore, we recommend that you use your closest arm to point to the dancer beside you (i.e., use your R-H if the dancer beside you is to your Right; use your L-H if the dancer is to your Left), and use your other arm to point to the dancer in front of or behind you. If the dancer is behind you, bend your arm at the elbow and tuck your hand behind your back to point, so that you do not twist your shoulders. EN: 50
  För att hjälpa till att identifiera vilka som arbetar i din Box om 4, är det brukligt att peka på de två närmaste dansarna i ditt Block. Använd en arm för att peka på dansaren bredvid dig i din Box, och den andra för att peka på dansaren som är antingen framför eller bakom dig i din Box. Det är viktigt att inte vrida på axlarna eftersom du då kan glömma vilken vägg du tittar på eller förvilla andra om vilken vägg du tittar på. Därför rekommenderar vi att du använder den närmaste armen för att peka på dansaren bredvid (dvs, använd höger arm om dansaren bredvid är till höger; använd vänster arm om dansaren är till vänster), och använd den andra armen för att peka på dansaren framför eller bakom. Om den dansaren är bakom dig, böj på armen vid armbågen och håll handen bakom ryggen för att peka, så att du inte vrider på axlarna. SE: 50
 • Within the Block FORMATION there is a diagonal of four dancers which contains two dancers from each Box. This diagonal is used as a landmark for re-establishing the Block FORMATION after completion of a complicated call. The slant of the diagonal never changes; it is always either a North-West to South-East or a South-West to North-East slant. EN: 60
  I en Block FORMATION finns en diagonal med fyra dansare, två från varje Block. Denna diagonal används som ett riktmärke när man återställer sin Block FORMATION efter ett komplicerat call. Lutningen på diagonalen förändras aldrig; den är alltid antingen  nordväst till sydost eller sydväst till nordost. SE: 60
 • Blocks are alternatively known as Interlocked Blocks or C1 BlocksEN: 70
  Blocks kallas alternativt Interlocked Blocks eller C1 BlocksSE: 70

Calls done within your Block must require 4 or fewer dancers to do the call, and must start and end in a 2 x 2. Shape changing calls are not allowed. EN: 80
Call som görs i ett Block kräver 4 eller färre dansare för att göra callet, och måste börja och sluta i en 2 x 2. Shape changing är inte tillåtet. SE: 80

 
före
(In Your) Block Swap Around
 efter

At C1, the caller often gets the dancers into Blocks from Parallel Waves by saying: 'Leads Press Ahead (& Trade), check Blocks'. Then, after executing a series of calls in Blocks, the caller may get back to normal Lines by saying 'Outsides Press Ahead to make Lines'. This terminology is problematic in that technically there are no Outside 4 dancers in a Block; there are 2 Very Outsides (the Ends of the diagonal) or 6 Outside dancers. A Block is a four-dancer Box, having no Centers and no Ends. Being partially overlapped by another four-dancer Box, Interlocked Blocks gives the illusion of being an eight-dancer formation. In the Blocks shown below, all dancers except EN: 90
På C1 får callern ofta dansarna till Blocks från Parallel Waves genom att säga: 'Leads Press Ahead (& Trade), check Blocks'. Sedan, efter att ha gjort en serie av call i Blocks, kan callern få tillbaka normal Lines genom att säga 'Outsides Press Ahead to make Lines'. Det är ett problem med den terminologin i det att ur teknisk synpunkt det inte finns några Outside 4 dansare i ett Block; det finns 2 Very Outsides (Ends på diagonalen) eller 6 Outside dansare. Ett Block är en fyra-dansare formation och har varken Centers eller Ends. Genom att en Box delvis överlappas av en annan fyra-dansare Box, kan Interlocked Blocks ge en illusion av att vara en åtta-dansare formation. I de Blocks som visas nedan, kan alla dansarna utom SE: 90
och
could be considered Outside dancers (in particular, dancers EN: 100
anses vara Outside dansare (i synnerhet, dansarna SE: 100
, , , och
are all equally distant from the Center of the Set). EN: 110
är alla lika långt från mitten på formationen). SE: 110

 
 
Here, dancers EN: 120
Här kan dansarna SE: 120
, , , och
can Press Ahead to Lines EN: 130
'Press Ahead to Lines' SE: 130
 
 
Here, dancers EN: 140
Här kan dansarna SE: 140
, , , och
can Press Ahead to Lines EN: 150
'Press Ahead to Lines' SE: 150

To determine who should Press Ahead to make Lines, there are two things to know: EN: 160
För att kunna bestämma vilka som skall 'Press Ahead to make Lines', måste man veta två saker: SE: 160
 1. You must be facing the center of the set. If you are not facing the center of the set, you can not move toward it, therefore you are not active for the Press Ahead. EN: 170
  Du måste titta in mot mitten av formationen. Om du inte tittar in mot mitten, kan du inte röra dig mot mitten och är därför inte aktiv för Press Ahead. SE: 170
 2. You must not cross the center line. If your Press Ahead would put you past the center line, you are not active for the Press Ahead. EN: 180
  Du får inte korsa mittlinjen. Om din Press Ahead skulle få dig över mittlinjen är du inte aktiv för Press Ahead. SE: 180

When doing calls within Blocks, traffic patterns vary. For simple calls that do not require interaction with more than one other dancer at a time, execute each part of the call within the footprints of your individual Block (e.g., Square Thru, Touch 1/4). On more complicated calls (e.g., In Your Block Square Chain Thru), start the execution of the call to the footprints of your individual Block, and when it becomes necessary to interact with more than one dancer at a time, the dancers closest to the center of the set should cross the center line to join the other dancers in their Block to complete the call on each side. Once the call is completed, re-establish the Block footprints by having the appropriate dancers move to re-create the original slant of the diagonal (i.e., NW-SE or SW-NE) and the other dancers move to appropriate Block footprints. Note: Some dancers need not move at all to re-establish footprints (typically, only four or six dancers need to move)! EN: 190
När man utför call i ett Block, varierar trafikmönstret. För enkla call som inte kräver interaktion med mer än en annan dansare i taget, utför varje del av callet inom 'footprints' för ditt eget Block (t.ex., Square Thru, Touch 1/4). För mer komplicerade call (t.ex., In Your Block Square Chain Thru), börja med att utföra callet till 'footprints' för ditt eget Block, och när det blir nödvändigt att interagera med mer än en dansare i taget, skall dansarna närmast mitten på formationen korsa mittlinjen för att förenas med de andra dansarna i sitt Block för att göra färdigt callet på varje sida. När callet är klart, återställ Block 'footprints' genom att de rätta dansarna flyttar sig för att återskapa den ursprungliga lutningen på diagonalen (dvs, nordväst-sydost eller sydväst-nordost) och de andra dansarna flyttar till de rätta Block 'footprints'. Not: Några dansare behöver inte röra sig alls för att återställa 'footprints' (i typfallet behöver fyra eller sex dansare flytta sig)! SE: 190

Doing a complicated call from Blocks: EN: 200
Att utföra ett komplicerat call från Blocks: SE: 200

 
   
Start the given call
working to footprints... EN: 210
Börja med det givna callet och
arbeta till footprints... SE: 210
 
When the call becomes complicated,
blend into a formation that
removes the Interlocked aspect. EN: 220
När callet blir mer komplicerat,
glid över till en formation som
tar bort att det är Interlocked. SE: 220
 
Upon completion of the call,
re-establish the
Block footprints. EN: 230
Vid slutet av callet,
återställ
Block footprints. SE: 230

In Your Block Square Chain Thru

 
före
In Your Block Square Chain Thru
 
     
efter
Right Pull By & 1/4 In
 efter
Step To A L-H Wave
(removing the Interlocked aspect) EN: 240
(ta bort Interlocked) SE: 240
 efter
Left Swing Thru &
Left Turn Thru
  efter
re-restablishing Block footprints EN: 250
återställ Block footprints SE: 250

(klart)

The following is a partial list of calls that might be done from Blocks at C1. These calls start and end in a 2 x 2. EN: 260
Det följande är en icke fullständig lista på call som kan göras i Blocks på C1. Dessa call är icke-shape-changing (dvs, de börjar och slutar i en 2 x 2). SE: 260

anything & Cross Pair Off Split Square Thru (n)
1/4 In|Out|Right|Left Partner Tag Square Chain The Top
Box The Gnat Pass In Square Chain Thru
Box Transfer Pass Out Square Thru (n)
Chase Right | Left Pass Thru Star Thru
Circle By fract By anything Reverse Cross & Turn Swap Around
Circulate Reverse Flutter Wheel Touch 1/4
Counter Rotate fraction Reverse Swap Around Turn Thru
Cross & Turn Right & Left Thru Vertical Tag Back
Cross Trail Thru Rollaway With A Half Sashay Walk & Dodge
Double Star Thru Scoot Back Wheel Fan Thru
Flutter Wheel Shakedown Wheel Thru
Brace Thru Slide Thru Zag-Zig
Half Sashay Split Dixie Style To A Wave Zig-Zag
Left Wheel Thru Split Square Chain The Top Zing
  Split Square Chain Thru Zoom

Note: When the given call is a call that normally requires 8 dancers (e.g., Circulate or Counter Rotate), do the 4-dancer version of that call. EN: 270
Not: När det givna callet är ett call som normalt kräver 8 dansare (t.ex., Circulate eller Counter Rotate), gör 4-dansare versionen av callet. SE: 270

Other types of Blocks: EN: 280
Andra typer av Blocks: SE: 280

 
 
Inner & Outer Blocks;
also known as EN: 290
också kallade SE: 290
Concentric Blocks
 
also known as EN: 300
också kallade SE: 300
Interlocked Boxes

Se också Stagger CONCEPT [C2].

CALLERLAB definition for Block Formation

Choreography för Block Formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/block.php?level=C1&language=sweden&action=edit
23-June-2024 21:32:41
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL