Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Block Formation [C1]
   (Holman Hudspeth)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

A Block FORMATION consists of two overlapping Boxes of 4. Typically, one of the corners of one Box is positioned at the very center of the other Box, and vice-versa. Dancers in each Box work together in a disconnected setup, independent of the dancers in the other Box. EN: 10
Block FORMATION sestává ze dvou překrývajících se Boxes of 4. Typicky je jeden z rohů jednoho boxu umístěn uprostřed druhé boxu a naopak. Tanečníci v každém boxu pracují spolu v disconnected setup (nespojitá formace), nezávisle na tanečnících v druhém boxu. CZ: 10

Block FORMATION

 
 
Who works with whom in a Block. EN: 20
Kdo s kým pracuje v Blocku. CZ: 20

Poznámky:
 • Dancers must remain in their own Block. At the end of the given call, each dancer should be on one of the original footprints in their Block. EN: 30
  Tanečníci musí zůstat ve svém Blocku. Na konci dané figury musí stát všichni na původních místech Blocku (Block footprints). CZ: 30
 • If you connect all four dancers in one Box by drawing imaginary lines from each dancer to the next adjacent dancer, and then separately draw lines connecting the four dancers in the other Box, a Block FORMATION would look like the familiar interlocking squares that symbolize square dancing. EN: 40
  Pokud spojíte tanečníky jednoho boxu pomyslnou čarou a pak uděláte totéž pro tanečníky druhého boxu, zjistíte, že Block FORMATION vypadá jako dobře známý symbol square dancingu. CZ: 40
 • To help identify who is working within your Box of 4, it is customary to point to the two nearest dancers in your Block. Use one arm to point to the dancer beside you in your Box, and the other arm to point to the dancer either in front of or behind you in your Box. It is important not to turn your shoulders to accomplish this, as you might forget which wall you are facing or confuse others as to your facing direction. Therefore, we recommend that you use your closest arm to point to the dancer beside you (i.e., use your R-H if the dancer beside you is to your Right; use your L-H if the dancer is to your Left), and use your other arm to point to the dancer in front of or behind you. If the dancer is behind you, bend your arm at the elbow and tuck your hand behind your back to point, so that you do not twist your shoulders. EN: 50
  Obvyklá pomůcka pro identifikování kdo s kým pracuje ve vašem Box of 4 je ukazování si na nejbližší tanečníky v tomto boxu kolem vás. Jednou rukou si ukazujte na tanečníka vedle sebe a druhou na někoho před nebo za vámi. Je důležité, abyste při tomto ukazování netočili ramena, protože by se vám mohlo stát, že zapomenete, jakým směrem se máte správně koukat, nebo přinejmenším zmatete ostatní. Proto doporučujeme ukázat si na tanečníka vedle sebe jemu bližší rukou (pravou, pokud stojí napravo od vás, nebo levou, pokud stojí nalevo) a druhou rukou ukazovat někoho před nebo za vámi. Pokud máte ukázat na někoho za sebou, ohněte ruku v lokti a dejte ji za záda. Pak se ramena neotočí. CZ: 50
 • Within the Block FORMATION there is a diagonal of four dancers which contains two dancers from each Box. This diagonal is used as a landmark for re-establishing the Block FORMATION after completion of a complicated call. The slant of the diagonal never changes; it is always either a North-West to South-East or a South-West to North-East slant. EN: 60
  V Block FORMATION je diagonála čtyř tanečníků, na které stojí vždy dva tanečníci z každého boxu. Tato diagonála se používá jako orientační bod pro znovu postavení Block FORMATION po dokončení komplikované figury. Orientace (postavení) diagonály v prostoru se nikdy nemění; vždy vede buď ze severozápadu k jihovýchodu nebo z jihozápadu k severovýchodu. CZ: 60
 • Blocks are alternatively known as Interlocked Blocks or C1 BlocksEN: 70
  Formaci Blocks se také říká Interlocked Blocks nebo C1 BlocksCZ: 70

Calls done within your Block must require 4 or fewer dancers to do the call, and must start and end in a 2 x 2. Shape changing calls are not allowed. EN: 80
Figury dělané v Block musí být figury pro čtyři a méně tanečníků a musí začínat a končit ve formaci 2 x 2. Figury měnící tvar formace (Shape changing calls) nejsou dovolené. CZ: 80

 
před
(In Your) Block Swap Around
 po

At C1, the caller often gets the dancers into Blocks from Parallel Waves by saying: 'Leads Press Ahead (& Trade), check Blocks'. Then, after executing a series of calls in Blocks, the caller may get back to normal Lines by saying 'Outsides Press Ahead to make Lines'. This terminology is problematic in that technically there are no Outside 4 dancers in a Block; there are 2 Very Outsides (the Ends of the diagonal) or 6 Outside dancers. A Block is a four-dancer Box, having no Centers and no Ends. Being partially overlapped by another four-dancer Box, Interlocked Blocks gives the illusion of being an eight-dancer formation. In the Blocks shown below, all dancers except EN: 90
Na C1 dostane často caller tanečníky do Blocks z formace Parallel Waves tak, že řekne: 'Leads Press Ahead (& Trade), check Blocks'. Později, po sérii figur v Blocks, když je chce dostat zpátky do Lines, řekně: 'Outsides Press Ahead to make Lines'. Tato terminologie není úplně správná, protože technicky vzato v Blocks nejsou žádní Outside 4. Jsou tam dva Very Outsides (koncoví na diagonále) a šest Outside. Box je čtveřice lidí bez centers a bez outsides. Tím, že se dva boxy překrývají, nastává iluze, že se jedná o formaci osmi tanečníků. V Blocks na obrázku níže jsou všichni kromě CZ: 90
a
could be considered Outside dancers (in particular, dancers EN: 100
Outside (zejména tanečníci CZ: 100
, , , a
are all equally distant from the Center of the Set). EN: 110
jsou stejně vzdálení od středu čtverylky). CZ: 110

 
 
Here, dancers EN: 120
Tanečníci CZ: 120
, , , a
can Press Ahead to Lines EN: 130
mohou udělat Press Ahead to Lines CZ: 130
 
 
Here, dancers EN: 140
Tanečníci CZ: 140
, , , a
can Press Ahead to Lines EN: 150
mohou udělat Press Ahead to Lines CZ: 150

To determine who should Press Ahead to make Lines, there are two things to know: EN: 160
Proto, abyste měli udělat Press Ahead do Lines, musí být splněny dvě podmínky: CZ: 160
 1. You must be facing the center of the set. If you are not facing the center of the set, you can not move toward it, therefore you are not active for the Press Ahead. EN: 170
  Musíte se koukat do středu čtverylky. Pokud se nekoukáte do středu, nemůžete jít směrem k němu, proto nejste ti, kdo mají dělat Press Ahead. CZ: 170
 2. You must not cross the center line. If your Press Ahead would put you past the center line, you are not active for the Press Ahead. EN: 180
  Nesmíte překročit středovou čáru. Pokud by vás Press Ahead dostalo přes ní, nejste ti, kdo mají Press Ahead dělat. CZ: 180

When doing calls within Blocks, traffic patterns vary. For simple calls that do not require interaction with more than one other dancer at a time, execute each part of the call within the footprints of your individual Block (e.g., Square Thru, Touch 1/4). On more complicated calls (e.g., In Your Block Square Chain Thru), start the execution of the call to the footprints of your individual Block, and when it becomes necessary to interact with more than one dancer at a time, the dancers closest to the center of the set should cross the center line to join the other dancers in their Block to complete the call on each side. Once the call is completed, re-establish the Block footprints by having the appropriate dancers move to re-create the original slant of the diagonal (i.e., NW-SE or SW-NE) and the other dancers move to appropriate Block footprints. Note: Some dancers need not move at all to re-establish footprints (typically, only four or six dancers need to move)! EN: 190
Provedení různých figur v Blocks se liší. Jednoduché figury, které v jednom okamžiku nevyžadují interakci s více než jedním tanečníkem, provádějte přímo na pozicích Blocks (např. Square Thru, Touch 1/4). Komplikovanější figury (např. In Your Block Square Chain Thru) začněte na pozicích Blocks, a v momentě, kde je potřeba interakce s více tanečníky, se ti blíže středu přesunou přes středovou čáru ven směrem ke zbývajícím tanečníkům ze svého boxu a společně figuru dokončí. Když je figura hotová, Blocks se znovu postaví tak, že se tanečníci pohnout tak, aby postavili původní diagonálu na stejných pozicích (tzn. SZ-JV nebo JZ-SV) a ti, co nejsou na diagonále, se postaví na ostatní Blocks pozice. Poznámka: ne všichni tanečníci se musí pohnout, většinou se dorovnává čtyři až šest lidí. CZ: 190

Doing a complicated call from Blocks: EN: 200
Provedení složitých figur v Blocks: CZ: 200

 
   
Start the given call
working to footprints... EN: 210
Začněte danou figuru
na pozicích... CZ: 210
 
When the call becomes complicated,
blend into a formation that
removes the Interlocked aspect. EN: 220
Když nastane komplikovaná část,
přesuňte se do formace
ve které se boxy nepřekrývají. CZ: 220
 
Upon completion of the call,
re-establish the
Block footprints. EN: 230
Po dokončení figury
znovu postavte Blocks. CZ: 230

In Your Block Square Chain Thru

 
před
In Your Block Square Chain Thru
 
     
po
Right Pull By & 1/4 In
 po
Step To A L-H Wave
(removing the Interlocked aspect) EN: 240
(odstranění překryvu formací) CZ: 240
 po
Left Swing Thru &
Left Turn Thru
  po
re-restablishing Block footprints EN: 250
znovu postavení Blocks CZ: 250

(hotovo)

The following is a partial list of calls that might be done from Blocks at C1. These calls start and end in a 2 x 2. EN: 260
V následující tabulce je uveden částečný seznam figur, které mohou být provedeny v Blocks na C1. Tyto figury začínají a končí v 2 x 2. CZ: 260

anything & Cross Pair Off Split Square Thru (n)
1/4 In|Out|Right|Left Partner Tag Square Chain The Top
Box The Gnat Pass In Square Chain Thru
Box Transfer Pass Out Square Thru (n)
Chase Right | Left Pass Thru Star Thru
Circle By fract By anything Reverse Cross & Turn Swap Around
Circulate Reverse Flutter Wheel Touch 1/4
Counter Rotate fraction Reverse Swap Around Turn Thru
Cross & Turn Right & Left Thru Vertical Tag Back
Cross Trail Thru Rollaway With A Half Sashay Walk & Dodge
Double Star Thru Scoot Back Wheel Fan Thru
Flutter Wheel Shakedown Wheel Thru
Brace Thru Slide Thru Zag-Zig
Half Sashay Split Dixie Style To A Wave Zig-Zag
Left Wheel Thru Split Square Chain The Top Zing
  Split Square Chain Thru Zoom

Note: When the given call is a call that normally requires 8 dancers (e.g., Circulate or Counter Rotate), do the 4-dancer version of that call. EN: 270
Poznámka: Pokud je daná figura normálně prováděná osmi tanečníky (např. Circulate nebo Counter Rotate), proveďte její verzi pro čtyři tanečníky. CZ: 270

Other types of Blocks: EN: 280
Další typy Blocks: CZ: 280

 
 
Inner & Outer Blocks;
also known as EN: 290
nebo také CZ: 290
Concentric Blocks
 
also known as EN: 300
nebo také CZ: 300
Interlocked Boxes

Viz také Stagger CONCEPT [C2].

CALLERLAB definition for Block Formation

Choreography for Block Formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/block.php?language=czech&level=C1&action=edit
20-May-2024 20:19:48
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL