Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Remake [A2]
   (Vince Di Caudo 1972)
A2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

From applicable 3- or 4-dancer formations. The formation must have some dancers in a R-H Mini-Wave. For example, a R-H Mini-Wave Box or a Facing Diamond with the Centers in a R-H Mini-WaveEN: 10
Från tillämpliga 3- eller 4-dansare formationer. Formationen måste ha några dansare i en R-H Mini-Wave. Till exempel, en R-H Mini-Wave Box eller en Facing Diamond där Centers är i en R-H Mini-WaveSE: 10

 1. Those who can Right Arm Turn 1/4; EN: 20
  De som kan Right Arm Turn 1/4; SE: 20
 2. those who meet and can Left Arm Turn 1/2; EN: 30
  de som möts och kan Left Arm Turn 1/2; SE: 30
 3. those who meet and can Right Arm Turn 3/4. EN: 40
  de som möts och kan Right Arm Turn 3/4. SE: 40

Usually ends in the same formation as the starting formation. EN: 50
Slutar vanligen i samma formation som startformationen. SE: 50

Remake is a 3-part call. EN: 60
Remake är ett 3-delars call. SE: 60

Från en R-H Box:

 
     
före
Remake
 efter
Right Arm Turn 1/4
 efter
(Centers)
Left Arm Turn 1/2
 efter
Right Arm Turn 3/4
(klart)
Från en Facing Diamond:

 
     
före
Remake
 efter
(Centers)
Right Arm Turn 1/4
 efter
Left Arm Turn 1/2
 efter
(Centers)
Right Arm Turn 3/4
(klart)
Från en Triangle:

 
     
före
Remake
 efter
(those who can) EN: 70
(de som kan) SE: 70
Right Arm Turn 1/4
 efter
(those who can) EN: 80
(de som kan) SE: 80
Left Arm Turn 1/2
 efter
(those who can) EN: 90
(de som kan) SE: 90
Right Arm Turn 3/4
(klart)

Kommentarer:
 • From an 8-dancer formation (e.g., R-H Columns, R-H Facing Point-to-Point Diamonds), work within each group of 4. If the caller wishes both groups to work together, (s)he will so indicate (e.g., Grand Remake or, historically (from Columns), Remake The Column). EN: 100
  Från en 8-dansare formation (t.ex, R-H Columns, R-H Facing Point-to-Point Diamonds), arbeta i varje grupp om 4. Om callern vill att båda grupperna skall arbeta tillsammans, så säger han/hon det (t.ex, Grand Remake eller historiskt från Columns, Remake The Column). SE: 100
 • Remake can not be done from Facing Dancers. Those starting the call must be in a R-H Mini-Wave. EN: 110
  Remake kan inte göras från Facing Dancers. De som börjar callet måste vara i en R-H Mini-Wave. SE: 110
 • Remake is same as 1/4 Thru followed by Right Arm Turn 3/4. EN: 120
  Remake är samma som 1/4 Thru följt av Right Arm Turn 3/4. SE: 120
 • Remake always starts with the right-hand. EN: 130
  Remake börjar alltid med höger hand. SE: 130
  • Historically, many callers have used Remake as a R-H call. EN: 140
   Historiskt har många caller använt Remake som ett R-H call. SE: 140
  • In recent history, however, CALLERLAB decreed that "Remake is a R-H Call except when a formation is named, as in Remake The Box | Wave | Column | Diamond", in which case, it is an Any Hand call. This caused havoc in many arenas of square dancing, and in 2002, CALLERLAB adopted this definition which Vic was instrumental in proposing. EN: 150
   Tills helt nyligen emellertid, så föreskrev CALLERLAB att "Remake är ett R-H Call utom när en formation nämns, som i Remake The Box | Wave | Column | Diamond", i vilket fall det är ett Any Hand call. Detta orsakade stor förvirring på många ställen i squaredansvärlden, och 2002, antog CALLERLAB den här definitionen som hade föreslagits av Vic. SE: 150
  • The word "Left" must precede the "Remake" for the call to start with the left-hand. EN: 160
   Ordet "Left" måste föregå "Remake" för callet som börjar med vänster hand. SE: 160
  • The name of the formation may be added to the end of the call as an aid to the dancers, but doing so is optional, just like "Checkmate" and "Checkmate the Column" are the same call. EN: 170
   Namnet på formationen kan läggas till på slutet av callet som en hjälp till dansarna, men att göra så är valfritt precis som att "Checkmate" och "Checkmate the Column" är samma call. SE: 170
 • Remake is a 4-dancer call, just like 1/4 Thru and 3/4 Thru. From R-H Columns, Remake is done in each box of 4, whereas Grand Remake is done with all 8 dancers. EN: 180
  Remake är ett 4-dansare call, precis som 1/4 Thru och 3/4 Thru. Från R-H Columns, görs Remake i varje box om 4, medan Grand Remake görs med alla 8 dansarna. SE: 180
 • Start with the R-H and, alternating hands, Arm Turn 1/4, 1/2, and 3/4. Think "1-2-3". EN: 190
  Börja med höger hand och alternera sedan hand, Arm Turn 1/4, 1/2 och 3/4. Tänk "1-2-3". SE: 190
 • Historically, callers have called Remake and named a formation. In this case, Remake was often an Any Hand movement. (E.g., Remake The Box | Wave | Column | Diamond). This was helpful, perhaps, for the dancers to determine in which formation to work. In the case of Remake The Column, it indicated the Grand version of the call was to be done. On the other hand, this terminology was also confusing. If a caller said Remake The Wave, (s)he actually wanted you to work in your Box! Remake The Wave makes no sense since a Wave (a 4-dancer formation) is not a formation from which Remake can be done. EN: 210
  Historiskt, har caller callat Remake och angett en formation. I detta fall var Remake ofta en Any Hand rörelse. (T.ex, Remake The Box | Wave | Column | Diamond). Detta var kanske hjälpsamt för dansarna för att avgöra i vilken formation de skulle arbeta. I detta fall av Remake The Column, indikerade det att Grand-versionen av callet skulle göras. Å andra sidan var denna terminologi också förvirrande. Om en caller sade Remake The Wave, ville han/hon egentligen att du skulle arbeta i din Box! Remake The Wave är meningslöst eftersom en Wave (en 4-dansare formation) inte är en formation från vilken man kan göra RemakeSE: 210
 • Historically, callers have also called Remake as Remake The Setup. This kind of Remake always started with the Right-Hand. Our advice to callers today is to just call Remake. Don't include a formation, and don't use the words "The Setup". When you want the call to start with the Left-Hand, say Left Remake. When you want more than 4 dancers to work together, say Grand RemakeEN: 220
  Historiskt, har caller också callat Remake som Remake The Setup. Denna sorts Remake har alltid börjat med höger hand. Vårt råd till caller idag är att bara calla Remake. Lägg inte till en formation och lägg inte till orden "The Setup". Och när du vill att callet skall börja med vänster hand, säg Left Remake. När du vill att fler än 4 dansare skall arbeta tillsammans, säg Grand RemakeSE: 220
 • Remake The Thar [A2] is a separate call, and starts with everyone doing an Any Hand Arm Turn 1/4. Most likely, this is where CALLERLAB got the idea that, when a formation is named, Remake becomes an Any Hand call. EN: 200
  Remake The Thar [A2] är ett separat call och börjar med att alla gör en Any Hand Arm Turn 1/4. Troligen är det där som CALLERLAB fick ide'n att om en formation namnges, så blir Remake ett Any Hand call. SE: 200

Grand Remake [A2]:
From applicable formations consisting of more than 4 dancers. Those who can Right Arm Turn 1/4; those who meet and can Left Arm Turn 1/2; those who meet and can Right Arm Turn 3/4. EN: 401
Från tillämpliga formationer som består av fler än 4 dansare. De som kan Right Arm Turn 1/4; de som möts och kan Left Arm Turn 1/2; de som möts och kan Right Arm Turn 3/4. SE: 401

före
Center 6 Grand Remake
 
   
efter
Right Arm Turn 1/4
 efter
Left Arm Turn 1/2
 efter
Right Arm Turn 3/4
(klart)
före
Grand Remake
 
   
efter
Right Arm Turn 1/4
 efter
Left Arm Turn 1/2
 efter
Right Arm Turn 3/4
(klart)

Any Hand Remake [A2]:
From applicable 4-dancer formations. Those who can Arm Turn 1/4; those who meet Arm Turn 1/2 or Partner Trade; those who meet Arm Turn 3/4 or 'push' Cast Off 3/4. The Any Hand concept allows calls that always start with the Right-Hand to be done from formations in which some dancers have Right-Hands and some dancers have Left-Hands. EN: 402
Från tillämpliga 4-dansare formationer. De som kan Arm Turn 1/4; de som möts Arm Turn 1/2 eller Partner Trade; de som möts Arm Turn 3/4 eller 'push' Cast Off 3/4. Any Hand Concept tillåter att call som alltid börjar med höger hand, kan göras från formationer där en del dansare har höger hand och en del vänster hand. SE: 402

Any Hand Remake:

 
     
före
Any Hand Remake
 efter
Arm Turn 1/4
 efter
Centers Trade
 efter
'push' Cast Off 3/4
(klart)

1/4 (or 3/4) Thru [A1] (Dick Bayer och Holman Hudspeth 1969):
From a R-H Mini-Wave Box, a R-H Facing Diamond (Centers with R-H, Ends with L-H), or other applicable formations. Those who can Right Arm Turn 1/4 (or 3/4); those who meet and can Left Arm Turn 1/2. Ends in a Wave. EN: 28
Från en R-H Mini-Wave Box, en R-H Facing Diamond (Centers håller höger hand, Ends med vänster hand), eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som kan Left Arm Turn 1/2. Slutar i en Wave. SE: 28

Remake The Thar [A2] (Oscar Hilding 1971):
From a Thar. Arm Turn 1/4 (to an Alamo Ring); alternating hands, Arm Turn 1/2; alternating hands, Arm Turn 3/4. Ends in a Thar. EN: 403
Från en Thar. Arm Turn 1/4 (till en Alamo Ring); byt hand, Arm Turn 1/2; byt hand, Arm Turn 3/4. Slutar i en Thar. SE: 403

Swing The Fractions [C1] (Lester Keddy):
From Parallel Waves, Facing Diamonds, Thar, Alamo Ring, or other applicable formations. Those who can Right Arm Turn 1/4; those who can Left Arm Turn 1/2; those who can Right Arm Turn 3/4; those who can Left Arm Turn 1/2; those who can Right Arm Turn 1/4. Swing The Fractions is a 5-part call. EN: 363
Från Parallel Waves, Facing Diamonds, Thar, Alamo Ring, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Arm Turn 1/4; de som kan Left Arm Turn 1/2; de som kan Right Arm Turn 3/4; de som kan Left Arm Turn 1/2; de som kan Right Arm Turn 1/4. Swing The Fractions är ett 5-delars call. SE: 363

CALLERLAB definition for Remake
CALLERLAB definition for Grand Remake

Choreography för Remake

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/remake.php?language=sweden&action=edit
18-April-2024 22:58:20
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL