Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Remake [A2]
   (Vince Di Caudo 1972)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From applicable 3- or 4-dancer formations. The formation must have some dancers in a R-H Mini-Wave. For example, a R-H Mini-Wave Box or a Facing Diamond with the Centers in a R-H Mini-WaveEN: 10
Z vhodných formací tří nebo čtyř tanečníků. Formace musí mít některé tanečníky v R-H Mini-Wave - například R-H Mini-Wave Box nebo Facing Diamond s Centers v R-H Mini-WaveCZ: 10

 1. Those who can Right Arm Turn 1/4; EN: 20
  Kod může Right Arm Turn 1/4; CZ: 20
 2. those who meet and can Left Arm Turn 1/2; EN: 30
  ti, kdo se potkají a mohou, Left Arm Turn 1/2; CZ: 30
 3. those who meet and can Right Arm Turn 3/4. EN: 40
  ti, kdo se potkají a mohou, Right Arm Turn 3/4. CZ: 40

Usually ends in the same formation as the starting formation. EN: 50
Obvykle končí ve stejné formaci, ze které se začíná. CZ: 50

Remake is a 3-part call. EN: 60
Figura Remake má tři části. CZ: 60

Z R-H Box:

 
     
před
Remake
 po
Right Arm Turn 1/4
 po
(Centers)
Left Arm Turn 1/2
 po
Right Arm Turn 3/4
(hotovo)
Z Facing Diamond:

 
     
před
Remake
 po
(Centers)
Right Arm Turn 1/4
 po
Left Arm Turn 1/2
 po
(Centers)
Right Arm Turn 3/4
(hotovo)
Z Triangle:

 
     
před
Remake
 po
(those who can) EN: 70
(kdo může) CZ: 70
Right Arm Turn 1/4
 po
(those who can) EN: 80
(kdo může) CZ: 80
Left Arm Turn 1/2
 po
(those who can) EN: 90
(kdo může) CZ: 90
Right Arm Turn 3/4
(hotovo)

Poznámky:
 • From an 8-dancer formation (e.g., R-H Columns, R-H Facing Point-to-Point Diamonds), work within each group of 4. If the caller wishes both groups to work together, (s)he will so indicate (e.g., Grand Remake or, historically (from Columns), Remake The Column). EN: 100
  Z formace osmi tanečníků (např. R-H Columns, R-H Facing Point-to-Point Diamonds) pracujte ve své formaci čtyř. Pokud caller chce, aby obě skupiny pracovali spolu, tak to musí říct (např. Grand Remake nebo, historicky (z formace Columns), Remake The Column). CZ: 100
 • Remake can not be done from Facing Dancers. Those starting the call must be in a R-H Mini-Wave. EN: 110
  Remake nemůže být proveden z formace Facing Dancers. Ti, co figuru začínají, musí být v R-H Mini-Wave. CZ: 110
 • Remake is same as 1/4 Thru followed by Right Arm Turn 3/4. EN: 120
  Remake je totéž co 1/4 Thru následované Right Arm Turn 3/4. CZ: 120
 • Remake always starts with the right-hand. EN: 130
  Remake vždy začíná za pravou ruku. CZ: 130
  • Historically, many callers have used Remake as a R-H call. EN: 140
   Historicky hodně callerů používají Remake jako pravorukou figuru. CZ: 140
  • In recent history, however, CALLERLAB decreed that "Remake is a R-H Call except when a formation is named, as in Remake The Box | Wave | Column | Diamond", in which case, it is an Any Hand call. This caused havoc in many arenas of square dancing, and in 2002, CALLERLAB adopted this definition which Vic was instrumental in proposing. EN: 150
   V nedávné historii CALLERLAB přímo deklaroval, že "Remake je pravoruká figura kromě případu, kdy je řečeno jméno formace, jako Remake The Box | Wave | Column | Diamond". V takovém případě se jedná o Any Hand figuru. To způsobilo katastrofu v mnoha tanečních halách a v roce 2002 CALLERLAB převzal tuto definici, kterou Vic pomáhal navrhovat. CZ: 150
  • The word "Left" must precede the "Remake" for the call to start with the left-hand. EN: 160
   Slovo "Left" musí být řečeno před "Remake", pak figura začíná za levou ruku. CZ: 160
  • The name of the formation may be added to the end of the call as an aid to the dancers, but doing so is optional, just like "Checkmate" and "Checkmate the Column" are the same call. EN: 170
   Jméno formace může být přidáno na konec jména figury jako pomoc tanečníkům, ovšem je to pouze volitelná možnost, stejně jako "Checkmate" a "Checkmate the Column" jsou ty samé povely. CZ: 170
 • Remake is a 4-dancer call, just like 1/4 Thru and 3/4 Thru. From R-H Columns, Remake is done in each box of 4, whereas Grand Remake is done with all 8 dancers. EN: 180
  Remake je figura pro čtyři lidi, stejně jako 1/4 Thru a 3/4 Thru. Z formace R-H Columns, se Remake provádí v každém boxu čtyř, zatímco Grand Remake je figura pro osm lidí. CZ: 180
 • Start with the R-H and, alternating hands, Arm Turn 1/4, 1/2, and 3/4. Think "1-2-3". EN: 190
  Začnete za pravou ruku a pak ruce střídejte, Arm Turn 1/4, 1/2, a 3/4. Říkejte si "1-2-3". CZ: 190
 • Historically, callers have called Remake and named a formation. In this case, Remake was often an Any Hand movement. (E.g., Remake The Box | Wave | Column | Diamond). This was helpful, perhaps, for the dancers to determine in which formation to work. In the case of Remake The Column, it indicated the Grand version of the call was to be done. On the other hand, this terminology was also confusing. If a caller said Remake The Wave, (s)he actually wanted you to work in your Box! Remake The Wave makes no sense since a Wave (a 4-dancer formation) is not a formation from which Remake can be done. EN: 210
  Historicky calleři přidávali k Remake i jméno formace. V takovém případě byla Remake často Any Hand figura. (Příklad: Remake The Box | Wave | Column | Diamond). Možná to bylo pro tanečníky snadnější, protože si uvědomili, ve které formaci měli pracovat. Název Remake The Column indikoval Grand verzi figury. Na druhou stranu bylo toto názvosloví matoucí, protože když caller řekl Remake The Wave, ve skutečnosti chtěl, aby tanečníci pracovali v boxu! Jméno Remake The Wave nedává smysl, protože vlna není formace, ze které může být figura Remake provedena. CZ: 210
 • Historically, callers have also called Remake as Remake The Setup. This kind of Remake always started with the Right-Hand. Our advice to callers today is to just call Remake. Don't include a formation, and don't use the words "The Setup". When you want the call to start with the Left-Hand, say Left Remake. When you want more than 4 dancers to work together, say Grand RemakeEN: 220
  Historicky také calleři používali Remake jako Remake The Setup. Tato verze Remake vždy začínala za pravou ruku. Naše rada callerům je dnes používat pouze Remake. Nepřidávejte jméno formace, ani nepoužívejte slova "The Setup". Pokud chcete, aby figura začala za levou ruku, řekněte Left Remake. Pokud chcete, aby spolu pracovalo více než čtyři tanečníci, řekněte Grand RemakeCZ: 220
 • Remake The Thar [A2] is a separate call, and starts with everyone doing an Any Hand Arm Turn 1/4. Most likely, this is where CALLERLAB got the idea that, when a formation is named, Remake becomes an Any Hand call. EN: 200
  Remake The Thar [A2] je samostatná figura, která začíná tím, že všichni udělají Any Hand Arm Turn 1/4. Je pravděpodobné, že zde dostal CALLERLAB nápad, že když je pojmenována formace, stane se Remake Any Hand figurou. CZ: 200

Grand Remake [A2]:
From applicable formations consisting of more than 4 dancers. Those who can Right Arm Turn 1/4; those who meet and can Left Arm Turn 1/2; those who meet and can Right Arm Turn 3/4. EN: 401
Vhodné formace z více než čtyř tanečníků. Kod může Right Arm Turn 1/4; ti, kdo se potkali a mohou Left Arm Turn 1/2; ti, kdo se potkali a mohou Right Arm Turn 3/4. CZ: 401

před
Center 6 Grand Remake
 
   
po
Right Arm Turn 1/4
 po
Left Arm Turn 1/2
 po
Right Arm Turn 3/4
(hotovo)
před
Grand Remake
 
   
po
Right Arm Turn 1/4
 po
Left Arm Turn 1/2
 po
Right Arm Turn 3/4
(hotovo)

Any Hand Remake [A2]:
From applicable 4-dancer formations. Those who can Arm Turn 1/4; those who meet Arm Turn 1/2 or Partner Trade; those who meet Arm Turn 3/4 or 'push' Cast Off 3/4. The Any Hand concept allows calls that always start with the Right-Hand to be done from formations in which some dancers have Right-Hands and some dancers have Left-Hands. EN: 402
Z vhodné formace čtyř tanečníků. Kdo může Arm Turn 1/4; ti, kdo se potkají, Arm Turn 1/2 nebo Partner Trade; ti, kdo se potkají, Arm Turn 3/4 nebo 'push' Cast Off 3/4. Any Hand concept umožňuje provádět figury, které vždy začínají za pravou ruku, také z formací, ve kterých jsou někteří tanečníci v pravé a někteří v levé minivlně. CZ: 402

Any Hand Remake:

 
     
před
Any Hand Remake
 po
Arm Turn 1/4
 po
Centers Trade
 po
'push' Cast Off 3/4
(hotovo)

1/4 (or 3/4) Thru [A1] (Dick Bayer a Holman Hudspeth 1969):
From a R-H Mini-Wave Box, a R-H Facing Diamond (Centers with R-H, Ends with L-H), or other applicable formations. Those who can Right Arm Turn 1/4 (or 3/4); those who meet and can Left Arm Turn 1/2. Ends in a Wave. EN: 28
Z formace Right-hand Mini-Wave Box nebo Right-hand Facing Diamond (Centers se drží za pravou ruku, koncoví levým ramenem dovnitř), nebo dalších vhodných formací. Kdo může Right Arm Turn 1/4 (nebo 3/4); ti, kdo se potkají a mohou, Left Arm Turn 1/2. Končí ve vlně (Wave). CZ: 28

Remake The Thar [A2] (Oscar Hilding 1971):
From a Thar. Arm Turn 1/4 (to an Alamo Ring); alternating hands, Arm Turn 1/2; alternating hands, Arm Turn 3/4. Ends in a Thar. EN: 403
Z formace Thar. Arm Turn 1/4 (do formace Alamo Ring); za druhou ruku Arm Turn 1/2; za další ruku Arm Turn 3/4. Končí v Thar. CZ: 403

Swing The Fractions [C1] (Lester Keddy):
From Parallel Waves, Facing Diamonds, Thar, Alamo Ring, or other applicable formations. Those who can Right Arm Turn 1/4; those who can Left Arm Turn 1/2; those who can Right Arm Turn 3/4; those who can Left Arm Turn 1/2; those who can Right Arm Turn 1/4. Swing The Fractions is a 5-part call. EN: 363
Z formace Parallel Waves, Facing Diamonds, Thar, Alamo Ring a dalších vhodných formací. Kdo může Right Arm Turn 1/4; kdo může Left Arm Turn 1/2; kdo může Right Arm Turn 3/4; kdo může Left Arm Turn 1/2; kdo může Right Arm Turn 1/4. Swing The Fractions má pět částí. CZ: 363

CALLERLAB definition for Remake
CALLERLAB definition for Grand Remake

Choreography for Remake

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/remake.php?level=master&language=czech&action=edit
05-December-2023 16:57:19
Copyright © 2023 Vic Ceder.  All Rights Reserved.