Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Unwrap The {formation} [C2]
   (Jim Rager 1976)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

From the given formationEN: 10
Från den givna formationSE: 10

The two dancers who are closest to the Center of the set and who are facing in lead the Unwrap by walking straight ahead (moving slightly inward as necessary) to become #1 in a Column. Other dancers do formation Circulates until reaching the lead dancer's starting position & then walk straight ahead to follow the lead dancer. EN: 20
De två dansarna som är närmast mitten på uppställningen och tittar in leder Unwrap genom att gå rakt framåt (rör sig om nödvändigt något inåt) för att bli #1 i en Column. De andra dansarna gör formation Circulates tills de når Lead dansarens startposition och går sedan rakt fram för att följa Lead dansaren. SE: 20

Ends in Columns. EN: 30
Slutar i Columns. SE: 30

Kommentarer:
 • Those leading the Unwrap should raise a hand to identify themselves so that the other dancers in their formation can follow them. EN: 40
 • Dancers leading the Unwrap walk forward without changing their facing direction. EN: 50
  Dansare som leder Unwrap går framåt utan att ändra ansiktsriktning. SE: 50
 • The caller can designate someone other than the default dancer to lead the Unwrap. This designated dancer walks straight ahead as the others do formation Circulates until they reach a designated dancer's starting position, after which they walk straight ahead. EN: 60
  Callern kan peka ut någon annan dansare att leda Unwrap. Den utpekade dansaren går rakt fram medan de andra gör formation Circulates tills de når den utpekade dansarens startposition, varefter de går rakt fram. SE: 60
 • The formation can be EN: 70
  formation kan vara: SE: 70
 • From some formations (such as Twin Diamonds or an Hourglass), dancers need to slide together to form compact Columns. For example, from Twin Diamonds, if the Trailing Point simply walks straight ahead and everyone else follows, the resulting Columns are not immediately adjacent (there is some space between the laterally adjacent dancers). Dancers must slide together (dodge inward) to form compact Columns. EN: 80
  Från några formationer (som Twin Diamonds eller ett Hourglass), behöver dansarna glida ihop för att bilda kompakta Columns. Till exempel, från Twin Diamonds, om Trailing Point helt enkelt går rakt framåt och de andra följer efter blir inte de resulterande Columns omedelbart bredvid varandra (det är ett visst utrymme mellan dansarna i sidled). Dansarna måste glida ihop (Dodge inåt) för att bilda kompakta Columns. SE: 80

Unwrap The Galaxy  ( och
lead EN: 90
leder SE: 90
)

 
 
före
Unwrap The Galaxy
 efter
Unwrap The Butterfly  ( och
lead EN: 90
leder SE: 90
)

 
 
före
Unwrap The Butterfly
 efter
Unwrap The Diamonds  ( och
lead EN: 90
leder SE: 90
)

 
 
före
Unwrap The Diamonds
 efter
Very Centers lead Unwrap The Diamonds  ( och
lead EN: 90
leder SE: 90
)

 
 
före
Very Centers lead
Unwrap The Diamonds
 efter
Unwrap The Diamonds (from Facing Diamonds)

Note: on this example, carefully do your part.
Dancers end on the same spot and therefore take Right-hands. EN: 100
Notera: i detta exempel, var noggrann att göra din del.
Dansare slutar på samma position och tar därför handfattning med höger. SE: 100


 
 
före
Unwrap The Diamonds
 efter

JÄMFÖR FÖLJANDE

(both start from Offset Diamonds): EN: 110
(båda börjar från Offset Diamonds): SE: 110
 • Offset Unwrap The Diamonds:
  Ends in Offset Columns. EN: 120
  Slutar i Offset Columns. SE: 120
 • Unwrap The Offset Diamonds:
  Ends in normal Columns. EN: 130
  Slutar i normala Columns. SE: 130

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Offset Unwrap The Diamonds

efter
Unwrap The Offset Diamonds

Wrap To A formation [C3A] (Lee Kopman 1976):
From Columns. #1 dancer 1/2 Split Circulate and Phantom formation Circulate 2 as the #2 dancer Circulate, 1/2 Split Circulate and Phantom formation Circulate as the #3 dancer Circulate 2 & 1/2 as the #4 dancer Circulate 3; all adjust as necessary to end in the given formationEN: 196
Från Columns. #1 dansaren 1/2 Split Circulate och Phantom formation Circulate 2 medan #2 dansaren Circulate, 1/2 Split Circulate och Phantom formation Circulate medan #3 dansaren Circulate 2 & 1/2 medan #4 dancer Circulate 3; alla justerar om nödvändigt för att sluta i den givna formationSE: 196

CALLERLAB definition for Unwrap The (Formation)

Choreography för Unwrap The formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/unwrap.php?language=sweden&level=C2&action=edit
22-May-2024 23:57:16
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL