Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split | Box Counter Rotate {fraction} [A2]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

Split Counter Rotate fraction [A2]:

From Parallel Waves, Mini-Wave Columns, or other applicable formations. EN: 10
Z formace Parallel Waves, Mini-Wave Columns a dalších vhodných formací. CZ: 10

Divide the overall formation into two equal-sized sub-formations (e.g., from a 2x4, work in each 2x2). Locate the center point of each sub-formation. Walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the sub-formation, keeping the same distance from the center of the sub-formation. EN: 20
Rozdělte celkovou formaci na dvě stejně velké sub-formace (tzn. z formace 2x4 pracujte v každé 2x2). Najděte střed každé sub-formace. Jděte dopředu obloučkem kolem svého středu o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu své sub-formace. CZ: 20

If the given fraction is 1/4, Parallel Waves end in Mini-Wave Columns and vice-versa. EN: 30
Pokud je daný zlomek (fraction) 1/4, Parallel Waves končí v Mini-Wave Columns a naopak. CZ: 30

Box Counter Rotate fraction [A2]:
From a 2x2. Walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the 2x2, keeping the same distance from the center of the 2x2. Ends in a 2x2. EN: 446
Z formace 2x2. Jděte dopředu obloučkem kolem středu formace 2x2 o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu své formace 2x2. Končí v 2x2. CZ: 446

Z R-H Box:

 
 
před
Box Counter Rotate 1/4
 po
Z L-H Box:

 
 
před
Box Counter Rotate 1/4
 po

Z R-H Columns:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po
Z L-H Waves:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po

Poznámky:
 • The given fraction is almost always 1/4. EN: 180
  Daná část (fraction) je skoro vždy 1/4. CZ: 180
 • If no fraction is given, assume 1/4. EN: 50
  Pokud není řečena žádná část (fraction) znamená to 1/4. CZ: 50
 • At A2, Split Counter Rotate is usually only done from a 2x4. EN: 60
  Na A2 je Split Counter Rotate většinou prováděno z formace 2x4. CZ: 60
 • From Parallel Waves and Mini-Wave Columns (or a Mini-Wave Box), hold onto the adjacent dancer and turn your box 1/4 of a Circle (as if a big hand reached out of the sky, grabbed your box of 4, and turned it 1/4 in place). EN: 70
  Z formace Parallel Waves a Mini-Wave Columns (nebo Mini-Wave Box) se držte s tanečníkem vedle sebe a otočte box o čtvrt kruhu (jako kdyby nějaká velká ruka otočila na místě celý box). CZ: 70
 • Everyone can Roll after a Split Counter RotateEN: 80
  Po Split Counter Rotate mohou všichni udělat RollCZ: 80
 • Some dancers learn this 'cheat' definition: Walk & Turn | Turn & Walk. EN: 90
  Někteří tanečníci se učí následující 'cheat' definici: Walk & Turn | Turn & Walk. CZ: 90

  This means: EN: 100
  To znamená: CZ: 100
  • Trailers Walk & Turn (Circulate & 1/4 In);
  • Leaders Turn & Walk (1/4 In & Circulate).

  This cheat is bad because: EN: 110
  Tento cheat je špatný, protože: CZ: 110
  1. It only works from a 2x2. EN: 120
   Funguje pouze z formace 2x2. CZ: 120
  2. It allows only some dancers to RollEN: 130
   Dovoluje udělat Roll pouze některým tanečníkům. CZ: 130
  3. It does not work if the caller calls 1/2 of a Counter Rotate 1/4EN: 140
   Nefunguje, pokud caller požaduje 1/2 of a Counter Rotate 1/4CZ: 140

  This cheat should be avoided. Instead, try to visualize turning your entire box 1/4. EN: 150
  Tomuto cheatu byste se měli vyhnout. Místo toho si vizualizujte otáčející se box. CZ: 150
 • From a 2x2, Leaders remain Leaders, and Trailers remain Trailers. EN: 160
  Z formace 2x2 Leaders zůstávají Leaders a Trailers zůstávají Trailers. CZ: 160
 • Some dancers visualize facing a different wall for each 1/4 turn. Others visualize a clock, and face the 3:00, 6:00, 9:00, or 12:00 position. EN: 170
  Někteří tanečníci si představují, ze se po každé otočce o 1/4 koukají na jinou zeď. Jiní si vizualizují hodiny a točí se směrem k 3:00, 6:00, 9:00 a 12:00 hodinám. CZ: 170
 • A more technical definition for Split Counter Rotate fractionEN: 190
  Techničtější definice Split Counter Rotate fractionCZ: 190

  Split the formation into two equal sub-formations by drawing an imaginary line bisecting the long axis of the overall formation. Dancers in each sub-formation walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the sub-formation, keeping the same distance from the center of their sub-formation. From Parallel Lines or Columns work in each Box; from Diamonds work in each Diamond; from a 1 x 8 Line work in each Line. EN: 200
  Rozdělte formaci na dvě stejné sub-formace nakreslením pomyslné čáry, půlící dlouho osu celkové formace. Tanečníci v každé sub-formaci jdou dopředu po oblouku o danou část (fraction) kruhu, kolem středu své sub-formace. Z formací Parallel Lines a Columns pracujte v každé sub-formaci Box; z formace Diamonds pracujte v každém Diamond; z formace 1 x 8 Line pracujte v každé Line. CZ: 200
 • Occasionally, you will be asked to do a Split | Box Counter Rotate from a formation in which some dancers within the 4-dancer formation are facing clockwise, and others are facing counter-clockwise, with respect to the center of the 4-dancer formation (e.g., Facing Couples, Back-to-Back Couples, Facing Diamond, or a Wave). In this case, do your part of the call, passing right shoulders when necessary. EN: 210
  Občas se po vás bude chtít udělat Split | Box Counter Rotate z formace čtyř tanečníků, ve které se někteří tanečníci koukají po směru a někteří proti směru hodinových ručiček (např. Facing Couples, Back-to-Back Couples, Facing Diamond nebo Wave). V takovém případě jděte svoji část figury, v případě potřeby se míjejte pravým ramenem. CZ: 210
  • Imagine that all dancers in your formation are facing in whatever direction is necessary so that your entire formation can be smoothly turned the given fractionEN: 220
   Představte si, že se každý kouká tím směrem, který by byl potřeba pro hladké otočení boxu o požadovanou část (fraction) kruhu. CZ: 220
  • From Facing Couples, a Box Counter Rotate 1/4 is like a (Box) Pass In. EN: 230
   Z formace Facing Couples je Box Counter Rotate 1/4 jako (Box) Pass In. CZ: 230
  • From Back-to-Back Couples, a Box Counter Rotate 1/4 is like a Partner Tag, except that everyone can Roll after a Box Counter Rotate 1/4EN: 240
   Z formace Back-to-Back Couples je Box Counter Rotate 1/4 jako Partner Tag kromě toho, že všichni po Box Counter Rotate 1/4 mohou udělat RollCZ: 240

Z Tidal Two-Faced Line:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po

From a Tidal Wave or Two-Faced Line,
Split Counter Rotate 1/4 is identical to LockitEN: 250
Z formace Tidal Wave a Two-Faced Line je
Split Counter Rotate 1/4 totéž co LockitCZ: 250
Z neobvyklá formace:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po

Z Point-to-Point Diamonds:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po
Center 6 Split Counter Rotate 1/2:

 
   
před
Center 6
Split Counter Rotate 1/2
 po
turning 1/4
 po
turning 1/2
(hotovo)

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Split Counter Rotate 1/2

po
Split Counter Rotate 1/4 Twice

 • For Split Counter Rotate 1/2, find the center of your 4-dancer formation, then Counter Rotate 1/2 around that center point. From the starting formation shown above, this is danced like (each side) 'Ends Trade, Centers Trade'. EN: 260
  Pro Split Counter Rotate 1/2 najděte střed formace čtyř tanečníků, pak udělejte Counter Rotate 1/2 kolem tohoto středu. Z výše zobrazené výchozí formace je provedení jako (each side) 'Ends Trade, Centers Trade'. CZ: 260
 • For Split Counter Rotate 1/4 Twice, do a Split Counter Rotate 1/4 (to end in Parallel Waves); now re-evaluate (divide the 2x4 formation into two 2x2 formations); (working in your 2x2) Split Counter Rotate 1/4. EN: 270
  Pro Split Counter Rotate 1/4 Twice udělejte Split Counter Rotate 1/4 (končí v Parallel Waves), pak vyhodnoťe aktuální formaci (rozdělte formaci 2x4 na dvě 2x2); (v každé formaci 2x2) Split Counter Rotate 1/4. CZ: 270

Counter Rotate fraction [C1] (Lee Kopman 1973):
From applicable formations. Walk forward in an arc, for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the set, keeping the same distance from the center of the set. EN: 443
Z vhodných formací. Jděte dopředu obloučkem kolem středu čtverylky o danou část část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu čtverylky. CZ: 443

Lickety Split [C3B] (Lee Kopman):
From an applicable 2 x 4. Ends Split Circulate as Centers Split Counter Rotate 1/4. Ends in a 2 x 4. EN: 444
Z vhodných formací 2 x 4. Ends Split Circulate, Centers Split Counter Rotate 1/4. Končí v 2 x 4. CZ: 444

Tickle [C4]:
From applicable formations. Hinge; Split Counter Rotate 1/4. EN: 445
Z vhodných formací. Hinge; Split Counter Rotate 1/4. CZ: 445

CALLERLAB definition for Box Counter Rotate
CALLERLAB definition for Split Counter Rotate

Choreography for Split | Box Counter Rotate fraction

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/splitcounterrotate.php?level=master&language=czech&action=edit
21-June-2024 17:41:43
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL