Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split | Box Counter Rotate {fraction} [A2]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

Split Counter Rotate fraction [A2]:

From Parallel Waves, Mini-Wave Columns, or other applicable formations. EN: 10
Från Parallel Waves, Mini-Wave Columns eller andra tillämpliga formationer. SE: 10

Divide the overall formation into two equal-sized sub-formations (e.g., from a 2x4, work in each 2x2). Locate the center point of each sub-formation. Walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the sub-formation, keeping the same distance from the center of the sub-formation. EN: 20
Dela hela formationen i två lika stora subformationer (t.ex, från en 2x4, arbeta i varje 2x2). Lokalisera mittpunkten på varje subformation. Gå framåt i en båge den del av en cirkel som anges av 'fraction', runt mittpunkten på subformationen och håll samma avstånd till mitten på subformationen. SE: 20

If the given fraction is 1/4, Parallel Waves end in Mini-Wave Columns and vice-versa. EN: 30
Om den givna fraction är 1/4, slutar Parallel Waves i Mini-Wave Columns och vice versa. SE: 30

Box Counter Rotate fraction [A2]:
From a 2x2. Walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the 2x2, keeping the same distance from the center of the 2x2. Ends in a 2x2. EN: 446
Från en 2x2. Gå framåt i en båge den del av en cirkel som anges av fraction, runt mittpunkten på denna 2x2 och håll samma avstånd till mitten på denna 2x2. Slutar i en 2x2. SE: 446

Från en R-H Box:

 
 
före
Box Counter Rotate 1/4
 efter
Från en L-H Box:

 
 
före
Box Counter Rotate 1/4
 efter

Från R-H Columns:

 
 
före
Split Counter Rotate 1/4
 efter
Från L-H Waves:

 
 
före
Split Counter Rotate 1/4
 efter

Kommentarer:
 • The given fraction is almost always 1/4. EN: 180
  Den givna fraction är nästan alltid 1/4. SE: 180
 • If no fraction is given, assume 1/4. EN: 50
  Om ingen fraction ges, anta 1/4. SE: 50
 • At A2, Split Counter Rotate is usually only done from a 2x4. EN: 60
  På A2, görs Split Counter Rotate vanligen bara från en 2x4. SE: 60
 • From Parallel Waves and Mini-Wave Columns (or a Mini-Wave Box), hold onto the adjacent dancer and turn your box 1/4 of a Circle (as if a big hand reached out of the sky, grabbed your box of 4, and turned it 1/4 in place). EN: 70
  Från Parallel Waves och Mini-Wave Columns (eller en Mini-Wave Box), håll fast i handfattningen med dansaren bredvid och vrid er Box 1/4 cirkel (som om en stor hand sträcktes ned från himlen, tog tag i er Box om 4 och vred den 1/4 på stället). SE: 70
 • Everyone can Roll after a Split Counter RotateEN: 80
  Alla kan göra Roll efter en Split Counter RotateSE: 80
 • Some dancers learn this 'cheat' definition: Walk & Turn | Turn & Walk. EN: 90
  En del dansare lär sig den här 'fuskdefinitionen': Walk & Turn | Turn & Walk. SE: 90

  This means: EN: 100
  Detta betyder: SE: 100
  • Trailers Walk & Turn (Circulate & 1/4 In);
  • Leaders Turn & Walk (1/4 In & Circulate).

  This cheat is bad because: EN: 110
  Denna fuskvariant är inte bra därför att: SE: 110
  1. It only works from a 2x2. EN: 120
   Den fungerar bara från en 2x2. SE: 120
  2. It allows only some dancers to RollEN: 130
   Den gör att bara några dansare kan göra RollSE: 130
  3. It does not work if the caller calls 1/2 of a Counter Rotate 1/4EN: 140
   Den fungerar inte om callern callar 1/2 of a Counter Rotate 1/4SE: 140

  This cheat should be avoided. Instead, try to visualize turning your entire box 1/4. EN: 150
  Denna fuskvariant bör undvikas. Försök istället visualisera att du vrider hela boxen 1/4. SE: 150
 • From a 2x2, Leaders remain Leaders, and Trailers remain Trailers. EN: 160
  Från en 2x2, förblir Leaders Leaders och Trailers förblir Trailers. SE: 160
 • Some dancers visualize facing a different wall for each 1/4 turn. Others visualize a clock, and face the 3:00, 6:00, 9:00, or 12:00 position. EN: 170
  En del dansare tänker att de tittar på en ny vägg för varje 1/4-vridning. Andra tänker sig en klocka och tittar åt kl 3:00, 6:00, 9:00 eller 12:00. SE: 170
 • A more technical definition for Split Counter Rotate fractionEN: 190
  En mer teknisk definition för Split Counter Rotate fractionSE: 190

  Split the formation into two equal sub-formations by drawing an imaginary line bisecting the long axis of the overall formation. Dancers in each sub-formation walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the sub-formation, keeping the same distance from the center of their sub-formation. From Parallel Lines or Columns work in each Box; from Diamonds work in each Diamond; from a 1 x 8 Line work in each Line. EN: 200
  Dela formationen i två lika subformationer genom att dra en tänkt linje som delar den långa axeln på formationen. Dansare i varje subformation går framåt i en båge den del av en cirkel som anges av 'fraction', runt mittpunkten på subformationen och håll samma avstånd till mitten på subformationen. Från Parallel Lines eller Columns arbeta i varje Box; från Diamonds arbeta i varje Diamond; från en 1 x 8 Line arbeta i varje Line. SE: 200
 • Occasionally, you will be asked to do a Split | Box Counter Rotate from a formation in which some dancers within the 4-dancer formation are facing clockwise, and others are facing counter-clockwise, with respect to the center of the 4-dancer formation (e.g., Facing Couples, Back-to-Back Couples, Facing Diamond, or a Wave). In this case, do your part of the call, passing right shoulders when necessary. EN: 210
  Då och då, kan du höra Split | Box Counter Rotate från en formation där några dansare i 4-dansare i formationen tittar medurs och andra tittar moturs med avseende på mittpunkten på 4-dansareformationen (t.ex, Facing Couples, Couples rygg mot rygg, Facing Diamond eller en Wave). I detta fall, gör bara din del av callet och passera varandra med höger axel när det behövs. SE: 210
  • Imagine that all dancers in your formation are facing in whatever direction is necessary so that your entire formation can be smoothly turned the given fractionEN: 220
   Tänk att alla dansarna i din formation tittar i den riktning som gör att hela din formation mjukt kan vridas den givna fractionSE: 220
  • From Facing Couples, a Box Counter Rotate 1/4 is like a (Box) Pass In. EN: 230
   Från Facing Couples, liknar en Box Counter Rotate 1/4 en (Box) Pass In. SE: 230
  • From Back-to-Back Couples, a Box Counter Rotate 1/4 is like a Partner Tag, except that everyone can Roll after a Box Counter Rotate 1/4EN: 240
   Från Couples rygg mot rygg, liknar en Box Counter Rotate 1/4 en Partner Tag, utom att alla kan göra Roll efter en Box Counter Rotate 1/4SE: 240

Från en Tidal Two-Faced Line:

 
 
före
Split Counter Rotate 1/4
 efter

From a Tidal Wave or Two-Faced Line,
Split Counter Rotate 1/4 is identical to LockitEN: 250
Från en Tidal Wave eller Two-Faced Line,
är Split Counter Rotate 1/4 identiskt med LockitSE: 250
Från en ovanlig formation:

 
 
före
Split Counter Rotate 1/4
 efter

Från Point-to-Point Diamonds:

 
 
före
Split Counter Rotate 1/4
 efter
Center 6 Split Counter Rotate 1/2:

 
   
före
Center 6
Split Counter Rotate 1/2
 efter
turning 1/4
 efter
turning 1/2
(klart)

JÄMFÖR FÖLJANDE:

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Split Counter Rotate 1/2

efter
Split Counter Rotate 1/4 Twice

 • For Split Counter Rotate 1/2, find the center of your 4-dancer formation, then Counter Rotate 1/2 around that center point. From the starting formation shown above, this is danced like (each side) 'Ends Trade, Centers Trade'. EN: 260
  För Split Counter Rotate 1/2, hitta mitten på din 4-dansareformation, gör sedan en Counter Rotate 1/2 runt denna mittpunkt. Från startformationen som visas ovan, dansas det som (på varje sida) 'Ends Trade, Centers Trade'. SE: 260
 • For Split Counter Rotate 1/4 Twice, do a Split Counter Rotate 1/4 (to end in Parallel Waves); now re-evaluate (divide the 2x4 formation into two 2x2 formations); (working in your 2x2) Split Counter Rotate 1/4. EN: 270
  För Split Counter Rotate 1/4 Twice, gör en Split Counter Rotate 1/4 (för att sluta i Parallel Waves); omvärdera din position (dela 2x4 formationen i två 2x2 formationer); (arbeta i din 2x2) Split Counter Rotate 1/4. SE: 270

Counter Rotate fraction [C1] (Lee Kopman 1973):
From applicable formations. Walk forward in an arc, for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the set, keeping the same distance from the center of the set. EN: 443
Från tillämpliga formationer. Gå framåt i en båge den del av en cirkel som anges av 'fraction', runt mittpunkten på uppställningen och håll samma avstånd till mitten på uppställningen. SE: 443

Lickety Split [C3B] (Lee Kopman):
From an applicable 2 x 4. Ends Split Circulate as Centers Split Counter Rotate 1/4. Ends in a 2 x 4. EN: 444
Från en tillämplig 2 x 4. Ends Split Circulate medan Centers Split Counter Rotate 1/4. Slutar i en 2 x 4. SE: 444

Tickle [C4]:
From applicable formations. Hinge; Split Counter Rotate 1/4. EN: 445
Från tillämpliga formationer. Hinge; Split Counter Rotate 1/4. SE: 445

CALLERLAB definition for Box Counter Rotate
CALLERLAB definition for Split Counter Rotate

Choreography för Split | Box Counter Rotate fraction

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

full URL