Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Magic Column Concept [C1]
   (Dave Hodson 1979)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

A Magic Column typically consists of Parallel Columns in which the Center dancers are holding the opposite hands from the Outside dancers (i.e., the Outsides are holding R-H as the Centers are holding L-H, or vice-versa). EN: 10
En Magic Column består typiskt av Parallel Columns där Center dansarna har motsatt handfattning jämfört med Outside dansarnas (dvs, Outsides har höger hand medan Centers har vänster hand eller vice-versa). SE: 10

 
L-H Magic Columns R-H Magic Columns

Magic Column Circulate [C1]:

From applicable Generalized Columns. In-Facing Ends and Out-Facing Centers Crossover Circulate as Others Circulate. An alternative way of thinking of this is that you do a Crossover Circulate if and only if your next Circulate would take you from an End to a Center or vice-versa. Otherwise do a normal Circulate. From normal Magic Columns, the traffic pattern has the Out-Facing Center dancer moving first (in front of the In-Facing End dancer who must wait). This is important in case the caller calls a Magic Column 1/2 Circulate, since sometimes this will cause you to pass Right-shoulders and sometimes Left-shoulders. EN: 20
Från tillämpliga generaliserade Columns. Ends som tittar in och Centers som tittar ut, Crossover Circulate medan de andra Circulate. Ett alternativt sätt att tänka är att du gör en Crossover Circulate om och endast om nästa Circulate tar dig från en End till en Center position eller vice-versa. Annars, gör en normal Circulate. Från normala Magic Columns, är trafikregeln att den Center dansare som tittar ut går först (framför End dansaren som tittar in som måste vänta). Detta är viktigt i de fall callern callar Magic Column 1/2 Circulate, eftersom det ibland får dansarna att passera med höger axel och ibland med vänster axel. SE: 20

   
före
Magic Column Circulate
 efter
1/2
  (klart)

Magic Columns of 3:

There are 2 Centers and 4 Ends. On a Magic Column Circulate, the Centers and the In-Facing Ends Crossover Circulate as the Out-Facing Ends Circulate. EN: 30
Det finns 2 Centers och 4 Ends. Vid en Magic Column Circulate, Centers och Ends som tittar in Crossover Circulate medan Ends som tittar ut Circulate. SE: 30

   
före
Magic Column Circulate
 efter
1/2
  (klart)

Typical calls done from Magic Columns at C2 or below include: EN: 40
Typiska call som görs från Magic Columns på C2 eller lägre är: SE: 40

Circulate (1/2, full) Coordinate Cross Invert The Column (fraction)
Invert The Column (fraction) Split Circulate (1/2, full) Transfer And anything
Transfer The Column Walk & Dodge  

Kommentarer:
 • The word 'Column' is often omitted by the caller (e.g., Magic Circulate means Magic Column Circulate, Magic Transfer The Column means Magic Column Transfer The Column). EN: 50
  Ordet 'Column' utesluts ofta av callern (t.ex, Magic Circulate betyder Magic Column Circulate, Magic Transfer The Column betyder Magic Column Transfer The Column). SE: 50
 • If the given call is a 4-dancer call such as Walk & Dodge, be sure to work in your Box of 4. EN: 60
  Om det givna callet är ett 4-dansare call som Walk & Dodge, försäkra dig om att du arbetar i din Box om 4. SE: 60
 • From normal Magic Columns, after a Magic Column 1/2 Circulate, the Center 6 always end up in Magic Columns of 3. EN: 70
  Från normala Magic Columns, efter en Magic Column 1/2 Circulate, slutar alltid Center 6 i Magic Columns om 3. SE: 70
 • The general idea of Magic formation is that the Centers of one side are working with the Ends of the other side. At C3B, we also have Magic Diamonds and Magic Lines | WavesEN: 80
  Den allmänna ide'n med Magic formation är att Centers på varje sida arbetar med Ends på den andra sidan. På C3B, har vi också Magic Diamonds och Magic Lines | WavesSE: 80

 
före
Magic Column Walk & Dodge
(Work on each side!) EN: 90
(Arbeta på varje sida!) SE: 90
 efter

Magic Transfer The Column [C1]:

From Magic Columns. #1 & #2 Magic Transfer (#1 normal Transfer as #2 Magic Column Circulate & then follow #1 dancer); #3 & #4 dancers Magic Column Circulate; Centers Arm Turn 3/4; all Extend. Ends in Parallel Waves. EN: 95
Från Magic Columns. #1 & #2 Magic Transfer (#1 normal Transfer medan #2 Magic Column Circulate & följer sedan #1 dansaren); #3 & #4 dansarna Magic Column Circulate; Centers Arm Turn 3/4; alla Extend. Slutar i Parallel Waves. SE: 95

Magic Transfer The Column

 
   
före
Magic Transfer The Column
 efter
Magic Transfer And Nothing
 efter
Centers Arm Turn 3/4
& alla gör en Extend
(klart)

Note: On Magic Transfer The Column, the Outsides have a strong tendency to want to make a Wave of the wrong-handedness. It is the Centers (those doing the Arm Turn 3/4) who determine the handedness of the resulting Waves. The handedness of the resulting Waves is because of the ExtendEN: 100
Kommentar: Vid Magic Transfer The Column, har Outsides en stark tendens att vilja göra en Wave med fel hand. Det är Centers (de som gör Arm Turn 3/4) som avgör med vilken hand man gör Waves. Handfattningen på resulterande Waves beror på ExtendSE: 100

Magic Column Coordinate

 
     
före
Magic Column Coordinate
 efter
Magic Column Circulate 1 & 1/2
 efter
Center 6 Trade
  efter
Very Centers and Very Outsides move up EN: 110
Very Centers och Very Outsides går upp SE: 110

(klart)

Se också File To A Line [C2], Hocus Pocus [C2], och Walk Out To A Wave [C2]

since these entries also define the Magic version of their call. EN: 120
eftersom där definieras också Magic versionen av dessa call. SE: 120

The following Magic Column calls that are primarily done at C3B or above. EN: 130
Följande Magic Column call görs primärt på C3B eller högre. update SE: 130

In general, the given call is done normal except when moving from an End to a Center, or vice-versa. From an Eight Chain Thru: the traffic pattern used for a Magic Pass Thru is a Cross Trail Thru; the traffic pattern used for a Magic Right (or Left) Pull By (or a variation such as Touch 1/4, Turn Thru, etc...) is to form a Right (or Left) Star (which is usually danced without changing your facing direction). EN: 140
I allmänhet, görs det givna callet normalt utom när man rör sig från en End till en Center, eller vice-versa. Från en Eight Chain Thru: är trafikmönstret som används för en Magic Pass Thru en Cross Trail Thru; trafikmönstret som används för en Magic Right (eller Left) Pull By (eller en variation som Touch 1/4, Turn Thru, etc...) är att bilda en R-H (eller L-H) Star (som vanligtvis dansas utan att förändra ansiktsriktning). SE: 140

Magic (Rotary Spin, Cross Chain Thru

AND OTHER CALLS STARTING WITH A Right Pull By): From an Eight Chain Thru, do a Magic Right Pull By (form a R-H Star and turn it halfway to end back-to-back in a Trade By formation); complete the given call. EN: 150
OCH ANDRA CALL SOM BÖRJAR MED EN Right Pull By): Från en Eight Chain Thru, gör en Magic Right Pull By (bilda en R-H Star och vrid den halvvägs för att sluta rygg mot rygg i en Trade By formation); avsluta det givna callet. SE: 150

Magic Cross Chain & Roll

 
   
före
Magic Cross Chain & Roll
 efter
Magic Right Pull By
 efter
Outsides Courtesy Turn & Roll
medan Centers L-H Star 1/2
(klart)

Magic Dixie Style To A Wave | Dixie Sashay | Dixie Diamond:

From a Double Pass Thru. Centers (lead) Right Pull By; all do a Magic Left Touch 1/4; (form a L-H Star and turn it halfway to end in Parallel L-H Waves); complete the given call. EN: 160
Från en Double Pass Thru. Centers (lead) Right Pull By; alla gör en Magic Left Touch 1/4; (bilda en L-H Star och vrid den halvvägs för att sluta i Parallel L-H Waves); avsluta det givna callet. SE: 160

Magic Dixie Style To A Wave

 
   
före
Magic Dixie Style To A Wave
 efter
Centers Right Pull By
 efter
Magic Left Touch 1/4
(klart)

Magic Pass & Roll Your Neighbor:

From an Eight Chain Thru. Cross Trail Thru; Centers Turn Thru as others Right-face U-Turn Back; all Cross Trail Thru; Centers Right Arm Turn 3/4 as others Right-face U-Turn Back and Roll. If Spread is added, it is a Magic Wave Spread. EN: 170
Från en Eight Chain Thru. Cross Trail Thru; Centers Turn Thru medan de andra gör U-Turn Back åt höger; alla gör Cross Trail Thru; Centers Right Arm Turn 3/4 medan de andra göra U-Turn Back åt höger och Roll. Om Spread läggs till, är det en Magic Wave Spread. SE: 170

Magic Split Counter Rotate 1/4:

From a Magic Column. On each side, Leaders Split Counter Rotate 1/4 as Trailers (as one movement) Magic Column Circulate and 1/4 In. Ends in Parallel Two-Faced Lines. Trailers should think about following a Leader's back as they would in a normal Split Counter Rotate 1/4. Leaders work normal since they are not crossing from an End to a Center, or vice-versa. EN: 180
Från en Magic Column. På varje sida, Leaders Split Counter Rotate 1/4 medan Trailers (som en rörelse) Magic Column Circulate och 1/4 In. Slutar i Parallel Two-Faced Lines. Tips: Trailers skall tänka att de följer ryggen på en Leader som de skulle ha gjort i en normal Split Counter Rotate 1/4. Leaders arbetar normalt eftersom de inte korsar över från en End till en Center, eller vice-versa. SE: 180

Magic Split Counter Rotate 1/4

 
 
före
Magic Split Counter Rotate 1/4
 efter

Se också Magic Diamond Concept [C3B] och Magic Line | Wave Concept [C3B].

CALLERLAB definition for Magic Column Formation / Concept

Choreography för Magic Column Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/magiccolumn.php?language=sweden&level=master&action=edit
21-July-2024 21:40:16
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL