Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Jay Concept [C3A]
   (autor neznámý)
C3A:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Generalized 1/4 Tag or other applicable formations. EN: 10
Z formace Generalized 1/4 Tag a dalších vhodných formací. CZ: 10

Work in a Distorted Box with the dancers with whom you would normally Jay Walk. At the end of the call re-establish the footprints of those four positions. EN: 20
Pracujte ve formaci Distorted Box s těmi tanečníky, se kterými byste normálně dělali Jay Walk. Na konci figury se postavte na ty samé pozice, na kterých byl box na začátku. CZ: 20


 
 
před
Jay Left Wheel Thru
 po

A Jay can be denoted by a given direction, that direction being relative to the dancers in the Center Line. In identifying the Jay, the facing direction of the Outside dancers doesn't matter. EN: 70
V dnešní době se používá zobecněné pojmenování, kdy Jay je specifikováno směrem relativním k tanečníkům ve středové Line. Při identifikování Jay nezáleží na tom, kam se koukají Outsides. CZ: 70
 • (Front) Jay:
  Center dancers work with the Outside dancers that are in front of them. EN: 80
  Center tanečníci pracují s těmi Outsides, kteří jsou před nimi. CZ: 80
 • Back Jay:
  Center dancers work with the Outside dancers that are behind them. EN: 90
  Center tanečníci pracují s těmi Outsides, kteří jsou za nimi. CZ: 90
 • Right | Left Jay:
  Center dancers work with the Outside dancers that are to their Right | Left. EN: 100
  Center tanečníci pracují s těmi Outsides, kteří jsou po jejich pravici | levici. CZ: 100

(Front) Jay
Back Jay
Right Jay

Note: Jays can pop up in other formations (such as an "H"). Also, two dancers who are offset can do 2-dancer Jay calls (such as Jay Touch 1/4). EN: 110
Poznámka: Jays se mohou provádět i z dalších formací (např. "H"). Také tanečníci v offset mohou provést Jay figuru pro dva tanečníky (jako třeba Jay Touch 1/4). CZ: 110

Back Jay Shakedown:

 
 
před
Back Jay Shakedown
 po
Left Jay Partner Tag:

 
 
před
Left Jay Partner Tag
 po

Historically, Jays were denoted as follows: EN: 30
Historicky byly Jays označovány takto: CZ: 30
 • (Facing) Jay:
  Dancers within each distorted Box are facing In (toward the Center of the Box) and are facing each other. This is the default Jay. EN: 40
  Tanečníci v každém distorted Box se koukají dovnitř (směrem do středu boxu) a koukají se na sebe. Toto je základní Jay. CZ: 40
 • Back-to-Back Jay:
  Dancers within each distorted Box are facing Out (away from the Center of the Box) and are Back-to-Back with each other. EN: 50
  Tanečníci v každém distorted Box se koukají ven (směrem od středu boxu) a jsou zády k sobě. CZ: 50
 • Front-to-Back Jay:
  Dancers are Front-to-Back within each distorted Box, with some dancers as Leaders and some dancers as Trailers facing the Leader's back. EN: 60
  Tanečníci v každém distorted Box jsou v tandemu. CZ: 60

Facing (normal) Jay
Front-to-Back Jay
Back-to-Back Jay

Hint: for complicated calls, check the orientation of your Jay with respect to the room before you start moving. For example, you could remember the wall toward which your Jay is offset. We usually memorize our Jay by remembering (1) whether the Centers are in a Two-Faced Line or a Wave and (2) which End position (of the Center Line) is a part of our Jay. EN: 120
Rada: u komplikovaných figur si před tím než se pohnete zjistěte orientaci svého Jay vzhledem k místnosti. Můžete si třeba pamatovat zeď, vůči které je Jay v offsetu. My si většinou Jay pamatujeme (1) zda jsou Centers v Two-Faced Line nebo Wave a (2) která koncová pozice (ve středové Line) patří k našemu Jay. CZ: 120

Occasionally, a caller may call a Shape-changing call from a Jay. EN: 130
Občas může caller z Jay callerovat Shape-changing figuru. CZ: 130

 
před
Jay Pass The Ocean
 po

On a shape-changing call (usually from a Box to a Line or Wave), the idea is to maintain the center point between the pairs of dancers. In the above example, dancers and finish such that their center point is the original center point between dancers and . Similarly, dancers and finish such that their center point is the original center point between dancers and (which just happens to be the original starting position of dancer ). EN: 135
Pokud figura mění tvar formace (obvykle z Box do Line nebo Wave), dorovnává se střed formace mezi dvojicemi tanečníků. Ve výše uvedeném příkladu tanečníci a skončí tak, že jejich střed je na stejném místě jako původní střed tanečníků a . Stejně tak a skončí tak, že jejich střed je na stejném místě jako původní střed tanečníků a (což je náhodou původní výchozí pozice tanečníka ). CZ: 135

Change Jays [NOL]:
After doing a Jay call, work with the other Jay positions (Outsides work with the other Center positions, and Centers work with the other Outside positions). EN: 333
Při provádění figury v Jay pracujte s tanečníky v druhých Jay pozicích (Outsides pracují s druhými Centers a naopak). CZ: 333

Same Jay [NOL]:
After doing a Jay call, do the next call working with the same dancers in the same Distorted Box. EN: 334
Po provedení Jay figury proveďte další figuru v té samé formaci Distorted Box. CZ: 334

Viz také

CALLERLAB definition for Jay Concept

Choreography for Jay Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/jay.php?language=czech&action=edit
14-June-2024 01:47:02
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL