Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Jay Concept [C3A]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Generalized 1/4 Tag or other applicable formations. EN: 10
Från en generaliserad 1/4 Tag eller andra tillämpliga formationer. SE: 10

Work in a Distorted Box with the dancers with whom you would normally Jay Walk. At the end of the call re-establish the footprints of those four positions. EN: 20
Arbeta i en distorderad Box med de dansare du normalt skulle göra Jay Walk med. Vid slutet av callet, återetablera samma fyra positioner. SE: 20


 
 
före
Jay Left Wheel Thru
 efter

A Jay can be denoted by a given direction, that direction being relative to the dancers in the Center Line. In identifying the Jay, the facing direction of the Outside dancers doesn't matter. EN: 70
Nyligen har en del caller använt en generalisering av denna benämningskonvention. Specifikt, kan ett Jay benämnas med en given riktning, som är relativt Center-dansarna. Då spelar det ingen roll åt vilket håll Outside-dansarna tittar. update SE: 70
 • (Front) Jay:
  Center dancers work with the Outside dancers that are in front of them. EN: 80
  Centers arbetar med Outsides som är framför dem. SE: 80
 • Back Jay:
  Center dancers work with the Outside dancers that are behind them. EN: 90
  Centers arbetar med Outsides som är bakom dem. SE: 90
 • Right | Left Jay:
  Center dancers work with the Outside dancers that are to their Right | Left. EN: 100
  Centers arbetar med Outsides som är till höger | vänster. SE: 100

(Front) Jay
Back Jay
Right Jay

Note: Jays can pop up in other formations (such as an "H"). Also, two dancers who are offset can do 2-dancer Jay calls (such as Jay Touch 1/4). EN: 110
Notera: Jays kan dyka upp i andra formationer (såsom ett "H"). Dessutom kan två dansare som är förskjutna göra ett 2-dansare Jay call (såsom Jay Touch 1/4). SE: 110

Back Jay Shakedown:

 
 
före
Back Jay Shakedown
 efter
Left Jay Partner Tag:

 
 
före
Left Jay Partner Tag
 efter

Historically, Jays were denoted as follows: EN: 30
Historiskt, har Jays betecknats så här: update SE: 30
 • (Facing) Jay:
  Dancers within each distorted Box are facing In (toward the Center of the Box) and are facing each other. This is the default Jay. EN: 40
  Dansare i varje distorderad Box tittar in (mot mitten av denna Box) och tittar på varandra. Detta är det Jay som menas om inget annat sägs. SE: 40
 • Back-to-Back Jay:
  Dancers within each distorted Box are facing Out (away from the Center of the Box) and are Back-to-Back with each other. EN: 50
  Dansarna i varje distorderad Box tittar ut (bort från mitten av denna Box) och står rygg-mot-rygg med varandra. SE: 50
 • Front-to-Back Jay:
  Dancers are Front-to-Back within each distorted Box, with some dancers as Leaders and some dancers as Trailers facing the Leader's back. EN: 60
  Dansarna är Front-to-Back i varje distorderad Box, med några dansare som Leaders och några dansare som Trailers som tittar Leaders i ryggen. SE: 60

Facing (normalt) Jay
Front-to-Back Jay
Back-to-Back Jay

Hint: for complicated calls, check the orientation of your Jay with respect to the room before you start moving. For example, you could remember the wall toward which your Jay is offset. We usually memorize our Jay by remembering (1) whether the Centers are in a Two-Faced Line or a Wave and (2) which End position (of the Center Line) is a part of our Jay. EN: 120
Knep: för komplicerade call, kolla hur ditt Jay är orienterat i rummet innan du börjar röra dig. Till exempel, kan du memorera åt vilket håll ditt Jay är förskjutet. Vi memorerar vanligen vårt Jay genom att komma ihåg (1) om Centers är i en Two-Faced Line eller en Wave och (2) vilken End position (på Center Line) som är en del av vårt Jay. SE: 120

Occasionally, a caller may call a Shape-changing call from a Jay. EN: 130
Någon gång, kan en caller calla ett Shape-changing call från ett Jay. SE: 130

 
före
Jay Pass The Ocean
 efter

On a shape-changing call (usually from a Box to a Line or Wave), the idea is to maintain the center point between the pairs of dancers. In the above example, dancers and finish such that their center point is the original center point between dancers and . Similarly, dancers and finish such that their center point is the original center point between dancers and (which just happens to be the original starting position of dancer ). EN: 135

Change Jays [NOL]:
After doing a Jay call, work with the other Jay positions (Outsides work with the other Center positions, and Centers work with the other Outside positions). EN: 333
Efter att ha gjort ett Jay call, arbeta med de andra Jay positionerna (Outsides arbetar med de andra Center positionerna, och Centers arbetar med de andra Outside positionerna). SE: 333

Same Jay [NOL]:
After doing a Jay call, do the next call working with the same dancers in the same Distorted Box. EN: 334
Efter att ha gjort ett Jay call, gör nästa call med samma dansare i samma distorderade Box. SE: 334

Se också

CALLERLAB definition for Jay Concept

Choreography för Jay Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/jay.php?level=master&language=sweden&action=edit
13-April-2024 15:55:35
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL