Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

As Couples CONCEPT [A1]
   (upphovsman okänd)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

Dancers who are side-by-side and facing the same direction (i.e., a Couple) work together as a single dancer to do the given call. EN: 10
Dansare sida vid sida som tittar åt samma håll (dvs, ett Couple) arbetar som en enskild dansare för att göra det givna callet. SE: 10

As Couples CONCEPT
 
From here... EN: 20
Härifrån... SE: 20
 
imagine you are here. EN: 30
tänk att du är här. SE: 30
 
From here... EN: 20
Härifrån... SE: 20
 
imagine you are here. EN: 30
tänk att du är här. SE: 30
 
From here... EN: 20
Härifrån... SE: 20
 
imagine you are here. EN: 30
tänk att du är här. SE: 30

Kommentarer:
 • As Couples means that two side-by-side dancers act as if they were one person. The Beau of the Couple acts as the left hand of the person, and the Belle of the Couple acts as the right hand of the person. EN: 80
  As Couples betyder att 2 dansare agerar som om de vore en person. Beau agerar personens vänsterhand och Belle agerar personens högerhand. SE: 80
 • When interacting with other couples, the Beau uses only the left hand, and the Belle uses only the right hand. EN: 90
  När man arbetar med andra Couple använder Beau bara vänsterhanden och Belle använder bara högerhanden. SE: 90
 • Do not allow any other dancers to physically come between you and the other dancer in your Couple. Keep your inside hands joined together so that no other dancers can come between you. EN: 100
  Tillåt inte att några andra dansare kommer mellan dig och den andra dansaren i ert Couple. Ha handfattning med innerhänderna så att inga andra dansare kommer mellan er. SE: 100
 • As Couples is like a 'sack race'. The two dancers in the Couple work together as a single dancer. Teamwork and cooperation are required. EN: 110
  As Couples är som 'säcklöpning'. De två dansarna i ett Couple arbetar tillsammans som en dansare. Det krävs 'teamwork' och samarbete. SE: 110
 • Doing calls As Couples takes longer than doing the call normally. Don't rush it! EN: 120
  Att göra call As Couples tar längre tid att göra än att göra callet normalt. Jäkta inte! SE: 120
 • For calls that normally involve couples (e.g., Couples Hinge; Wheel & Deal), remember that each couple must still work as one individual dancer. Hence the 'dance units' in such calls become 4-dancer units. EN: 130
  För call som normalt görs i couples (t.ex, Couples Hinge; Wheel & Deal), kom ihåg att varje couple fortfarande måste arbeta som en individuell dansare. Därför blir varje 'dansar-enhet' en 4-dansare-enhet för sådana call. SE: 130

As Couples Walk & Dodge

 
 
före
As Couples Walk & Dodge
 efter
As Couples Swing Thru

 
 
före
As Couples Swing Thru
 efter
As Couples Wheel & Deal
(from an asymmetric starting formation) EN: 140
(från en asymmetrisk startformation) SE: 140

 
 
före
As Couples Wheel & Deal
 efter

Fler kommentarer:
 • As Couples is a CONCEPT, not a call. A CONCEPT works like the child's game "Simon Says". If the caller wants you to work As Couples, (s)he must say 'As Couples' before each command. The caller may give a series of calls preceded by 'As Couples', but then, without warning, may give a call without saying 'As Couples'. You must listen carefully to know when to stop working 'As Couples' and do the call normally. For example, starting from Facing Lines, the caller could say "As Couples Pass The Ocean; As Couples Swing Thru; As Couples Centers Run; Bend The Line". In this case, the Bend The Line is done normally, not As CouplesEN: 150
  As Couples är ett CONCEPT, inte ett call. Ett CONCEPT fungerar som leken "Simon Says". Om callern vill att du skall arbeta As Couples, måste han(hon) säga 'As Couples' före varje call. Callern kan ge en serie av call som föregås av 'As Couples', men kan sen calla ett call utan att säga 'As Couples'. Ibland måste du lyssna noga för att veta när du skall sluta arbeta i 'As Couples' och göra callet normalt. Till exempel, från Facing Lines, kan callern säga "As Couples Pass The Ocean; As Couples Swing Thru; As Couples Centers Run; Bend The Line". I detta fall, görs Bend The Line normalt och inte As CouplesSE: 150
 • As Couples is probably the first square dance CONCEPT to which you will be introduced. As such, you need to understand how to apply the concept to the command delivered by the caller. EN: 160
  As Couples är förmodligen det första squaredans CONCEPT du träffar på. Du behöver därför förstå hur du skall tillämpa detta concept på kommandot som ges av callern. SE: 160

  • If the prefix part of a square dance command is a concept, the concept applies to the entire command, even if the command contains multiple calls and/or other concepts. For example, if the caller uses one phrase to say 'As Couples Recycle, Sweep 1/4', then the As Couples CONCEPT applies to both the Recycle and the Sweep 1/4. EN: 170
   Om prefix-delen av ett squaredans-kommando är ett Concept, så tillämpas det på hela kommandot även om detta kommando innehåller multipla call och/eller andra Concept. Till exempel, om callern använder en fras att säga 'As Couples Recycle, Sweep 1/4', då tillämpas As Couples CONCEPT på både Recycle och Sweep 1/4. SE: 170
  • Mathematically, a concept is distributive. That is,
        concept anything1 anything2 ... anythingN
   is equivalent to
        concept (anything1 anything2 ... anythingN)
   which is equivalent to
        concept anything1;
        concept anything2;
        ...
        concept anythingN.
    EN: 180
   Matematiskt, är ett Concept distributivt. Det vill säga,
        concept anything1 anything2 ... anythingN
   är ekvivalent med
        concept (anything1 anything2 ... anythingN)
   vilket är ekvivalent med
        concept anything1;
        concept anything2;
        ...
        concept anythingN.
    SE: 180
  • Square Dance terminology does not have a precise way to include parentheses in a command. As such, the caller must use delivery techniques to differentiate between calls such as 'As Couples (Recycle & Roll)' versus '(As Couples Recycle) & Roll'. The caller may accomplish this via intonation, pauses, and/or helper words. EN: 190
   Squaredans-terminologi har inget exakt sätt att inkludera parenteser i ett kommando. Därför måste callern använda framställningstekniken för att kunna skilja mellan call som 'As Couples (Recycle & Roll)' kontra '(As Couples Recycle) & Roll'. Callern åstadkommer detta genom intonation, pauser och att lägga till hjälpord. SE: 190

   • If, as one phrase, the caller says As Couples Recycle & Roll, then the Roll is done As CouplesEN: 200
    Om, callern som en fras säger As Couples Recycle & Roll, så görs Roll As CouplesSE: 200
   • If the caller says As Couples Recycle, then pauses, and later says Roll, then the Roll is done normally. EN: 210
    Om callern säger As Couples Recycle gör en paus och sen säger Roll, så görs Roll normalt. SE: 210
   • In most cases, however, it is preferable for the caller to add extra helper words. For example, in the first case (As Couples Roll), the caller could say Working As Couples (pause, then said quickly) Recycle & Roll or alternatively the caller could say As Couples Recycle As Couples Roll. For the second case (normal Roll), the caller could say As Couples Recycle, Individually RollEN: 220
    I de flesta fallen emellertid, är det att föredra att callern lägger till extra hjälpord. Till exempel, i det första fallet ovan (där Roll görs As Couples), kan callern säga Working As Couples (paus, säger sedan snabbt) Recycle & Roll eller alternativt att callern säger As Couples Recycle As Couples Roll. I det andra fallet ovan (där Roll görs normalt), kan callern säga As Couples Recycle, Individually RollSE: 220

Tandem CONCEPT [C1]:
A Tandem unit consists of one dancer immediately behind another. Both dancers must be facing the same direction. The two dancers work together as if they were a single dancer to do the given call. Tandem is similar to As Couples, but instead of being side-by-side, the dancers are front-to-back. EN: 32
En Tandem enhet består av en dansare omedelbart bakom en annan. Båda dansarna måste titta åt samma håll. De två dansarna arbetar tillsammans som om de vore en enda dansare för att göra det givna callet. Tandem liknar As Couples, men i stället för att vara sida vid sida så är dansarna framsida mot rygg. SE: 32

Siamese CONCEPT [C1] (Bill Davis 1979):
Siamese means 'As Couples or In Tandem'. That is, the Couple dancers work As Couples, and the others work In Tandem to do the given call. EN: 33
Siamese betyder 'As Couples eller In Tandem'. Dvs, Couple dansarna arbetar As Couples, och de andra arbetar In Tandem för att göra det givna callet. SE: 33

Solid CONCEPT [C2]:
Designated dancers or dancers within a designated formation work as a unit (similar to As Couples or Tandem) to perform the given call. EN: 34
De utpekade dansarna eller dansarna i en utpekad formation arbetar som en enhet (liknande As Couples eller Tandem) för att utföra det givna callet. SE: 34

Couple Of 3 [NOL]:
A one-faced Line of 3 dancers work as a unit. EN: 35
En Line där 3 dansare tittar åt samma håll arbetar som en enhet. SE: 35

Single Concept [C3A,C3B,C4]:
In the Single version of a call, each dancer executes the movement that would normally be done by a set of two dancers within the normal version of the call. For a call to have a Single version, it must be possible to group all dancers into sets of two, in which the dancers in each set are always facing the same direction thoughout the given call. The dancers in each set are usually dancing their portion of the call As Couples, In Tandem, Once Removed, or Twosome (or some combination of these concepts). You can think of Single as replacing each set of two dancers with a single dancer located exactly half-way between the two dancers. This single dancer then executes the given call always staying on a path located exactly half-way between where the two dancers would be in the normal version of the call. EN: 36
I Single versionen av ett call, utför varje dansare den rörelse som skulle ha gjorts av två dansare i den normala versionen av callet. För att ett call skall kunna ha en Single version, måste det vara möjligt att gruppera dansarna i grupper om två, där dansarna i varje grupp alltid tittar åt samma håll under callets gång. Dansarna i varje grupp dansar vanligen sin del av callet som As Couples, In Tandem, Once Removed, eller Twosome (eller någon kombination av dessa concepts). Man kan tänka på  Single som att byta ut varje grupp om två dansare mot en enskild dansare placerad exakt mittemellan de två dansarna. Denna enskilda dansare utför sedan det givna callet och följer hela tiden en bana som är exakt halvvägs mellan där de två dansarna skulle gå i normalversionen av callet. SE: 36
Se också Single Wheel [A2].

CALLERLAB definition for As Couples Concept

Choreography för As Couples CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/ascouples.php?level=A1&language=sweden&action=edit
17-June-2024 04:35:20
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL