Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

As Couples CONCEPT [A1]
   (autor neznámý)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

Dancers who are side-by-side and facing the same direction (i.e., a Couple) work together as a single dancer to do the given call. EN: 10
Tanečníci, co jsou vedle sebe a koukají se stejným směrem (tzn. Couple), pracují společně jako jeden člověk a provedou danou figuru. CZ: 10

As Couples CONCEPT
 
From here... EN: 20
Odtud... CZ: 20
 
imagine you are here. EN: 30
si představte, že jste zde. CZ: 30
 
From here... EN: 20
Odtud... CZ: 20
 
imagine you are here. EN: 30
si představte, že jste zde. CZ: 30
 
From here... EN: 20
Odtud... CZ: 20
 
imagine you are here. EN: 30
si představte, že jste zde. CZ: 30

Poznámky:
 • As Couples means that two side-by-side dancers act as if they were one person. The Beau of the Couple acts as the left hand of the person, and the Belle of the Couple acts as the right hand of the person. EN: 80
  As Couples znamená, že dva tanečníci vedle sebe fungují jako jedna osoba. Beau funguje jako levá ruka a Belle jako pravá ruka. CZ: 80
 • When interacting with other couples, the Beau uses only the left hand, and the Belle uses only the right hand. EN: 90
  Při interakci s jiným párek používá Beau pouze levou ruku a Belle pouze pravou ruku. CZ: 90
 • Do not allow any other dancers to physically come between you and the other dancer in your Couple. Keep your inside hands joined together so that no other dancers can come between you. EN: 100
  Nedovolte ostatním tanečníkům projít skrze váš pár. Mějte vnitřní ruce spojené, aby se mezi vás nikdo nedostal. CZ: 100
 • As Couples is like a 'sack race'. The two dancers in the Couple work together as a single dancer. Teamwork and cooperation are required. EN: 110
  As Couples je jako 'závod v pytli'. Dva tanečníci v páru pracují společně jako jedna osoba, je nutná vzájemná spolupráce. CZ: 110
 • Doing calls As Couples takes longer than doing the call normally. Don't rush it! EN: 120
  K provádění figur As Couples je potřeba více času, než když je figura prováděna normálně. Neuspěchejte to! CZ: 120
 • For calls that normally involve couples (e.g., Couples Hinge; Wheel & Deal), remember that each couple must still work as one individual dancer. Hence the 'dance units' in such calls become 4-dancer units. EN: 130
  U figur, které normálně zahrnují páry (např. Couples Hinge; Wheel & Deal), si pamatujte, že musí stále pracovat jako jeden tanečník, tudíž se v takových případech sestává jedna 'taneční jednotka' ze čtyř tanečníků. CZ: 130

As Couples Walk & Dodge

 
 
před
As Couples Walk & Dodge
 po
As Couples Swing Thru

 
 
před
As Couples Swing Thru
 po
As Couples Wheel & Deal
(from an asymmetric starting formation) EN: 140
(z nesymetrické formace) CZ: 140

 
 
před
As Couples Wheel & Deal
 po

Více poznámek:
 • As Couples is a CONCEPT, not a call. A CONCEPT works like the child's game "Simon Says". If the caller wants you to work As Couples, (s)he must say 'As Couples' before each command. The caller may give a series of calls preceded by 'As Couples', but then, without warning, may give a call without saying 'As Couples'. You must listen carefully to know when to stop working 'As Couples' and do the call normally. For example, starting from Facing Lines, the caller could say "As Couples Pass The Ocean; As Couples Swing Thru; As Couples Centers Run; Bend The Line". In this case, the Bend The Line is done normally, not As CouplesEN: 150
  As Couples je CONCEPT, nikoliv figura. CONCEPT funguje jako hra "Simon říká". Pokud caller chce, abyste pracovali As Couples, musí říct 'As Couples' před každým povelem. Caller může říct sérii figur, kterým předchází 'As Couples', a pak říct bez varování figuru bez 'As Couples'. Musíte pozorně poslouchat, abyste věděli, kdy přestat pracovat 'As Couples' a udělat figuru normálně. Například když z Facing Lines, caller řekne "As Couples Pass The Ocean; As Couples Swing Thru; As Couples Centers Run; Bend The Line", tak Bend The Line je provedeno normálně, ne As CouplesCZ: 150
 • As Couples is probably the first square dance CONCEPT to which you will be introduced. As such, you need to understand how to apply the concept to the command delivered by the caller. EN: 160
  As Couples je nejspíše první square dance CONCEPT, se kterým se potkáte. V takovém případě potřebujete vědět, jak koncept použít k povelu, který jste od callera dostali. CZ: 160

  • If the prefix part of a square dance command is a concept, the concept applies to the entire command, even if the command contains multiple calls and/or other concepts. For example, if the caller uses one phrase to say 'As Couples Recycle, Sweep 1/4', then the As Couples CONCEPT applies to both the Recycle and the Sweep 1/4. EN: 170
   Pokud je začátek povelu koncept, pak se koncept vztahuje na celý povel, i když povel obsahuje více figur anebo dalších konceptů. Například jestliže caller řekne 'As Couples Recycle, Sweep 1/4', pak se As Couples CONCEPT vztahuje jak na Recycle, tak na Sweep 1/4. CZ: 170
  • Mathematically, a concept is distributive. That is,
        concept anything1 anything2 ... anythingN
   is equivalent to
        concept (anything1 anything2 ... anythingN)
   which is equivalent to
        concept anything1;
        concept anything2;
        ...
        concept anythingN.
    EN: 180
   Matematicky jsou koncepty distributivní. To znamená,
        concept anything1 anything2 ... anythingN
   je ekvivalent k
        concept (anything1 anything2 ... anythingN)
   což je ekvivalent k
        concept anything1;
        concept anything2;
        ...
        concept anythingN.
    CZ: 180
  • Square Dance terminology does not have a precise way to include parentheses in a command. As such, the caller must use delivery techniques to differentiate between calls such as 'As Couples (Recycle & Roll)' versus '(As Couples Recycle) & Roll'. The caller may accomplish this via intonation, pauses, and/or helper words. EN: 190
   Terminologie square dance nemá přesnou možnost jak v povelu vyjádřit závorky, proto musí caller jasně vyjádřit rozdíl v povelech, jako jsou 'As Couples (Recycle & Roll)' versus '(As Couples Recycle) & Roll'. Lze toho docílit intonací, pauzami anebo pomocnými slovíčky. CZ: 190

   • If, as one phrase, the caller says As Couples Recycle & Roll, then the Roll is done As CouplesEN: 200
    Jestliže caller řekne jako jednu frázi As Couples Recycle & Roll, pak je Roll proveden As CouplesCZ: 200
   • If the caller says As Couples Recycle, then pauses, and later says Roll, then the Roll is done normally. EN: 210
    Pokud caller řekne As Couples Recycle, pak pauza, a později řekne Roll, pak je Roll proveden normálně. CZ: 210
   • In most cases, however, it is preferable for the caller to add extra helper words. For example, in the first case (As Couples Roll), the caller could say Working As Couples (pause, then said quickly) Recycle & Roll or alternatively the caller could say As Couples Recycle As Couples Roll. For the second case (normal Roll), the caller could say As Couples Recycle, Individually RollEN: 220
    Nicméně ve většině případů je preferováno, aby caller použil nějaká pomocná slova. Například v prvním příkladě (As Couples Roll) může caller číct Working As Couples (pauza, a pak rychle dodat) Recycle & Roll. Také může říct As Couples Recycle As Couples Roll. V druhém případě (normální Roll) může říct caller As Couples Recycle, Individually RollCZ: 220

Tandem CONCEPT [C1]:
A Tandem unit consists of one dancer immediately behind another. Both dancers must be facing the same direction. The two dancers work together as if they were a single dancer to do the given call. Tandem is similar to As Couples, but instead of being side-by-side, the dancers are front-to-back. EN: 32
Tandem je jednotak dvou tanečníků za sebou. Oba tanečníci se musí koukat stejným směrem. Oba pracují jako kdyby byli jedna osoba a provedou daný povel. Tandem je podobný As Couples, ale tanečníci nejsou vedle sebe, nýbrž za sebou. CZ: 32

Siamese CONCEPT [C1] (Bill Davis 1979):
Siamese means 'As Couples or In Tandem'. That is, the Couple dancers work As Couples, and the others work In Tandem to do the given call. EN: 33
Siamese znamená 'As Couples nebo In Tandem'. Tanečníci v páru pracují As Couples, ostatní In Tandem a takto provedou daný povel. CZ: 33

Solid CONCEPT [C2]:
Designated dancers or dancers within a designated formation work as a unit (similar to As Couples or Tandem) to perform the given call. EN: 34
Označení tanečníci nebo tanečníci v označené formaci pracují jako jednotka (podobně k As Couples nebo Tandem) a provedou daný povel. CZ: 34

Couple Of 3 [NOL]:
A one-faced Line of 3 dancers work as a unit. EN: 35
One-faced Line of 3 (řada tří tanečníků) pracuje jako jedna jednotka. CZ: 35

Single Concept [C3A,C3B,C4]:
In the Single version of a call, each dancer executes the movement that would normally be done by a set of two dancers within the normal version of the call. For a call to have a Single version, it must be possible to group all dancers into sets of two, in which the dancers in each set are always facing the same direction thoughout the given call. The dancers in each set are usually dancing their portion of the call As Couples, In Tandem, Once Removed, or Twosome (or some combination of these concepts). You can think of Single as replacing each set of two dancers with a single dancer located exactly half-way between the two dancers. This single dancer then executes the given call always staying on a path located exactly half-way between where the two dancers would be in the normal version of the call. EN: 36
V Single verzi figury provádí každý tanečník takový pohyb, který by byl normálně proveden dvěma tanečníky v normální verzi figury. Aby mohla mít figura Single verzi, musí být možno rozdělit tanečníky do dvojic, ve kterých oba tanečníci koukají po celou dobu jedním směrem. Tanečníci v každé dvojici obvykle tančí nějakou svoji část As Couples, In Tandem, Once Removed nebo Twosome (nebo nějakou kombinaci těchto konceptů). Single můžete vnímat jako nahrazení každé dvojice jedním tanečníkem, který stojí přesně uprostřed mezi původními dvěma tanečníky. Tento tanečník pak provádí figuru a celou dobu stojí přesně mezi pomyslnými dvěma tanečníky, kteří by figuru prováděli normálně. CZ: 36
Viz také Single Wheel [A2].

CALLERLAB definition for As Couples Concept

Choreography for As Couples CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/ascouples.php?language=czech&level=A1&action=edit
17-July-2024 15:09:33
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL