Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Beau | Belle [A1]
   (Lee Kopman)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From a generalized Couple or other applicable formation. EN: 10
Z obecného páru a dalších vhodných formací. CZ: 10

The Beau is the Left-side dancer and the Belle is the Right-side dancer. EN: 20
Beau je tanečník na levé straně, Belle na pravé straně. CZ: 20

In the following diagrams, EN: 30
V následujícím diagramu CZ: 30
 • Beaus are denoted by magenta squares EN: 40
  jsou Beaus označeni fialovými čtverečky CZ: 40
  ()
 • Belles are denoted by blue circles EN: 50
  a Belles modrými kolečky. CZ: 50
  ()

The identifiers Beau and Belle are occasionally used from setups in which you have no defined partner. In this case, you are a Beau if your right-hand is toward the Center of your 4-dancer formation, and conversely, you are a Belle if your left-hand is toward the Center of your 4-dancer formation. EN: 60
Identifikátory Beau a Belle jsou občas používány ve formacích, ve kterých nemáte definovaného partnera. V takovém případě jste Beau pokud je vaše pravá ruka směrem do středu vaší formace čtyř tanečníků, a naopak, jste Belle pokud je do středu vaší formace čtyř tanečníků vaše levá ruka. CZ: 60

Poznámky:
 • Beaus and Belles are not the same as Boys and Girls. Beaus and Belles identify positions within formations, whereas Boys and Girls identify dancer roles. When you square up, you are assigned the role of a Boy or a Girl. This role remains in effect for the entire tip. On the other hand, as you dance, your formation and position within that formation constantly changes. Hence, while dancing, you may change whether you're a Beau or Belle, a Leader or Trailer, an End or a Center, etc. EN: 70
  Beaus a Belles nejsou to samé co Boys a Girls. Beaus a Belles identifikují pozici ve formaci, zatímco Boys a Girls identifikují roli tanečníka. Pokud stojíte na čtverylce, máte určenu roli Boy nebo Girl. Tato role zůstává stejná po celou dobu tance. Na druhou stranu se během tance neustále mění formace a vaše pozice v těchto formacích.. Tudíž během tance se váš status Beau nebo Belle stále mění, stejně jako Leader a Trailer, End a Center, atd. CZ: 70
 • At A1 and A2, the usage of Beau | Belle is restricted to a Couple. At C1 and above, Beau | Belle can be used from other formations such as Mini-Waves, T-Bones, etc. EN: 80
  Na A1 a A2 je použítí Beau | Belle omezeno na pár (Couple). Od C1 výše mohou být Beau | Belle i z jiných formací, jako jsou Mini-Waves, T-Bones apod. CZ: 80
 • If your partner's position is to your Right, then you are a Beau.
  If your partner's position is to your Left, then you are a BelleEN: 90
  Pokud máte partnera po pravé ruce, jste Beau.
  Pokud máte partnera po levé ruce, jste BelleCZ: 90
  • From a Couple, the Beau is the dancer on the Left, and the Belle is the dancer on the Right. EN: 100
   V páru je Beau tanečník nalevo a Belle tanečník napravo. CZ: 100
  • From a R-H Mini-Wave, both dancers are BeausEN: 110
   V pravé mini-vlně jsou oba dva BeausCZ: 110
  • From a L-H Mini-Wave, both dancers are BellesEN: 120
   V levé mini-vlně jsou oba dva BellesCZ: 120
 • Beaus and Belles are important to learn since these terms are used in the definitions of many calls. EN: 130
  Beaus a Belles je důležité se naučit, protože tyto termíny jsou používané v definicích mnoha figur. CZ: 130
 • Identify yourself whenever the caller names you. That is, if the caller says 'Beaus' and you're a Beau, then raise your hand. This lets the other dancers in the square know who is active. Sometimes the caller will say something like 'Beaus (pause) Trade' - the caller paused so that the Beaus can identify themselves (raise your hand!), find the other Beau, and then do the Trade. If you don't identify yourself, the other Beau may have a hard time locating you. EN: 140
  Identifikujte se pokaždé, když vás caller jmenuje. Tedy když caller řekne 'Beaus' a vy jste Beau, zvedněte ruku. To pomůže ostatním tanečníkům rozpoznat, kdo je aktivní. Někdy caller řekne něco jako 'Beaus (pauza) Trade' - pauzou dává caller tanečníkům šanci se identifikovat (zvednou ruku!), najít druhého Beau a pak udělat Trade. Pokud se neidentifikujete, bude mít druhý Beau velmi těžkou práci vás najít. CZ: 140

Handholds: EN: 150
Držení: CZ: 150
 • From a Couple, the Beau holds the R-H palm up and the Belle places the L-H palm down into the Beau's palm. EN: 160
  V páru drží Beau pravou ruku dlaní nahoru a Belle do ní vkládá svou levou dlaň. CZ: 160
 • From a One-Faced Line of 3 or more dancers, each dancer should hold their R-H palm up, L-H palm down. This is done so that: EN: 170
  Z One-Faced Line (lines čelem k sobě) tří a více tanečníků by měl každý mít pravou dlaň nahoru a levou dolů, protože: CZ: 170
  1. There is a consistent handhold protocol for same sex partners
   (this is in contrast to handholds at the Mainstream level where Boys typically keep both hands palm up, Girls keep both hands palm down). EN: 180
   Máme konzistentní pravidlo pro držení partnerů stejného pohlaví
   (zde je rozdíl proti Mainstreamu, kde Boys mají typicky obě dlaně nahoru a Girls dolů). CZ: 180
  2. Using handholds in this manner, it is easier to quickly identify Beaus and Belles when subsets of dancers are activated (e.g., as in Center 4 Beaus Run). EN: 190
   Pokud se takto držíte, je mnohem rychlejší identifikovat Beaus a Belles, pokud je aktivována sub-formace tanečníků (např. Center 4 Beaus Run). CZ: 190

Beaus and Belles tend to be infrequently used by callers. Hence, below is a list of possible uses for Beaus and Belles at A1 and A2: EN: 200
Beaus a Belles nejsou callery moc používány, proto je níže uveden seznam možnách použití pro Beaus a Belles na A1 a A2: CZ: 200

Choreographically, Beaus and Belles are primarily used with the following calls: EN: 210
V choreografii jsou Beaus a Belles používány především u následujících figur: CZ: 210
 • Run
 • Trade
 • U-Turn Back
Other applicable calls include: EN: 220
Další možné použitelné figury: CZ: 220
 • Roll
 • 1/4 In
 • 1/4 Out
 • Fold
 • Zoom

Examples using Beaus and BellesEN: 230
Příklady používající Beaus a BellesCZ: 230

Z Out-Facing Lines:
Beaus Run
Beaus U-Turn Back
Beaus Trade

Z In-Facing Lines:
Belles Crossover Circulate

Z Double Pass Thru:
Belles only Zoom

Z Facing Couples:
Beaus do your part Wheel Thru & Roll

Z Completed Double Pass Thru:
Beaus only Checkmate The Column
Belles only Peel Off

Z Completed Double Pass Thru:
Beaus Right Roll To A Wave as Belles Zig-Zag

Z Facing Couples:
Beaus Walk, Belles Dodge

Z Parallel Two-Faced Lines:
Ferris Wheel, Beaus Roll

Leader | Trailer [MSV]:
From a generalized Tandem (a 1x2), a 2x2, or other applicable formation. The Leader is the out-facing dancer and the Trailer is the in-facing dancer. EN: 15
Z obecného Tandem (1x2), formace 2x2 a dalších možných formací. Leader je out-facing tanečník (dívající se ven) a Trailer je in-facing tanečník (dívající se dovnitř nebo na někoho). CZ: 15

CALLERLAB definition for Beaus and Belles Naming Convention

Choreography for Beau | Belle

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/beaubelle.php?language=czech&level=A1&action=edit
12-June-2024 21:29:21
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL