Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Turn & Deal [A1]
   (Colin Walton 1963)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From any Line of 4. EN: 10
Z libovolné Line of 4 (řady čtyř). CZ: 10

As one movement, 1/2 Tag then turn 1/4 in place toward your initial turning direction. EN: 20
Jako jeden pohyb 1/2 Tag a otočka o 1/4 tím samým směrem, kterým jste se točili na začátku. CZ: 20

Ends in a 2 x 2. EN: 30
Končí v 2 x 2. CZ: 30
 • A R-H Two-Faced Line ends in Facing Couples. EN: 40
  R-H Two-Faced Line končí ve Facing Couples. CZ: 40
 • A L-H Two-Faced Line ends in Back-to-Back Couples. EN: 50
  L-H Two-Faced Line končí v Back-to-Back Couples. CZ: 50
 • A L-H Wave ends in a R-H Mini-Wave Box. EN: 60
  L-H Wave končí v R-H Mini-Wave Box. CZ: 60
 • A One-Faced Line ends in Tandem Couples. EN: 70
  One-Faced Line končí v Tandem Couples. CZ: 70

Z R-H Two-Faced Line:

 
 
před
Turn & Deal
 po
Z L-H Two-Faced Line:

 
 
před
Turn & Deal
 po
Z L-H Wave:

 
 
před
Turn & Deal
 po
Z One-Faced Line:

 
 
před
Turn & Deal
 po

Poznámky:
 • Turn & Deal is danced as one smooth flowing movement. EN: 80
  Turn & Deal je tancován jako jeden plynulý pohyb. CZ: 80
 • Turn & Deal feels like a 1/2 Tag & Roll. EN: 90
  Turn & Deal je pocitově vnímán jako 1/2 Tag & Roll. CZ: 90
 • As with Tag The Line, remember to pass right-shoulders with any dancers you meet. EN: 100
  Při Tag The Line se nezapomeňte míjet pravým ramenem s těmi, které potkáte. CZ: 100
 • Drop hands with adjacent dancers and move individually toward the center of your Line. EN: 110
  Rozpojte ruce s tanečníkem vedle sebe a směrem ke středu řady jděte individuálně. CZ: 110
 • Turn & Deal has historically been fractionalized into thirds (mantra: Turn, Step, Turn). Today, however, it is rare that a caller would fractionalize Turn & Deal since a 2/3 Turn & Deal is the same as a 1/2 Tag. However, at the upper levels, there are calls that contain Turn & Deal as part of their definition (e.g., Mini-Busy [A2]) that are occasionally fractionalized. EN: 120
  Figura Turn & Deal byla hisotricky dělena na tři části (mantra: Turn, Step, Turn), ale dnes se zřídka stane, že by caller figuru takto dělil, protože 2/3 Turn & Deal je to samé co 1/2 Tag, nicméně na vyšších levelech jsou figury, které obsahují Turn & Deal jako součást své definice (např. Mini-Busy [A2]), a tyto figury jsou občas fragmentované. CZ: 120

  Fractionalization of Turn & DealEN: 130
  Fragmentace Turn & DealCZ: 130

  1. Turn 1/4 in place toward the center of the line; EN: 140
   Otočte se na místě o 1/4 směrem ke středu řady. CZ: 140
  2. Passing right-shoulders, step forward to the 1/2 Tag position (a R-H Mini-Wave Box); EN: 150
   Jděte dopředu do formace 1/2 Tag (R-H Mini-Wave Box), míjejte se pravými ramneny. CZ: 150
  3. Turn 1/4 in place toward the same direction as the first turn 1/4. EN: 160
   Na místě se otočte o 1/4 do směru, kterým jste se točili na začátku. CZ: 160
 • From a R-H Two-Faced Line (the most common starting formation), Turn & Deal is similar to Wheel & Deal except that the dancers move individually instead of as a Couple. EN: 170
  Z formace R-H Two-Faced Line (nejčastější výchozí formace), je figura Turn & Deal podobná Wheel & Deal kromě toho, že se tanečníci pohybují samostatně místo jako Couple. CZ: 170
 • The mirror image of Turn & Deal has historically been known as Left Turn & Deal. When doing a Left Turn & Deal, pass left-shoulders instead of right-shoulders. EN: 180
  Mirror image figury Turn & Deal byl historicky znám jako Left Turn & Deal. Při provádění Left Turn & Deal, se míjíte levým ramenem místo pravým. CZ: 180
 • Turn & Deal & Roll always ends in a Left-Hand Box. EN: 190
  Turn & Deal & Roll končí vždy v Left-Hand Box. CZ: 190

Line Of n Turn & Deal [NOL]:
From a Line of n (n is an even number, usually 6 or 8). Do a 1/2 Tag in the Line of n, then turn 1/4 in place toward your initial turning direction. Ends in Parallel Lines of n/2. EN: 41
Z formace Line of n (n je sudé číslo, obvykle 6 nebo 8). Udělejte 1/2 Tag v Line of n, pak se na místě otočtě o 1/4 tím samým směrem jako na začátku. Končí v Parallel Lines of n/2. CZ: 41

 
před
Line Of 6 Turn & Deal
 po

Any Shoulder Turn & Deal [NOL]:
From a Two-Faced Line. Passing the most convenient shoulder (right-shoulders from a R-H Two-Faced Line; left-shoulders from a L-H Two-Faced Line), do a Turn & Deal. Ends in Facing Couples. EN: 42
Z formace Two-Faced Line. Uděláte Turn & Deal tak, že se míjíte se tím vhodnějším ramenem - pravým z formace R-H Two-Faced Line, levým z formace L-H Two-Faced Line. Končí ve Facing Couples. CZ: 42

Vertical Turn & Deal [C4]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Original Leaders Turn an extra 1/4 in place toward their initial turning direction. Hint: Think about doing a Vertical 1/2 Tag & RollEN: 44
Z formace non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Původní Leaders se na místě otočí o 1/4 stejným směrem, jako se točili na začátku. Rada: Vnímejte provedení jako Vertical 1/2 Tag & RollCZ: 44

Turn To A Line [C2]:
From an applicable 2 x 2. As one movement, Zig-Zag, Complete The Tag (Tandem Step Thru) and Turn 1/4 in your initial turning direction. A non-T-Bone 2 x 2 ends in a Line. EN: 43
Z vhodných formací 2 x 2. Jako jeden pohyb Zig-Zag, celý Tag (Tandem Step Thru) a Turn 1/4 stejným směrem jako na začátku. Non-T-Bone 2 x 2 končí v Line. CZ: 43

Triple Turn [C4]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Turn To A Line; Turn & Deal; Turn To A Line. Ends in a Line. Triple Turn is a 3-part call. EN: 45
Z formace non-T-Bone 2 x 2. Turn To A Line; Turn & Deal; Turn To A Line. Končí v Line. Triple Turn má tři části. CZ: 45

Single Turn & Deal [C4]:
From a Couple or a Mini-Wave. As one movement, 1/4 In, Touch, and turn 1/4 toward your initial turning direction. A Couple ends in Tandem dancers; a R-H Mini-Wave ends in Facing dancers; a L-H Mini-Wave ends in Back-to-Back dancers. From a Couple or R-H Mini-Wave, Single Turn & Deal is the same as Single Wheel [A2]; from a L-H Mini-Wave, Single Turn & Deal ends in Back-to-Back Dancers whereas Single Wheel ends in Facing Dancers. EN: 46
Z formace Couple nebo Mini-Wave. Jako jeden pohyb 1/4 In, Touch, and turn 1/4 stejným směrem jako na začátku. Couple končí v Tandem dancers; R-H Mini-Wave končí ve Facing dancers; L-H Mini-Wave končí v Back-to-Back dancers. F formací Couple nebo R-H Mini-Wave je Single Turn & Deal totéž jako Single Wheel [A2]; z formace L-H Mini-Wave končí Single Turn & Deal v Back-to-Back Dancers, zatímco Single Wheel končí ve Facing Dancers. CZ: 46

CALLERLAB definition for Turn and Deal

Choreography for Turn & Deal

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/turnanddeal.php?level=master&language=czech&action=edit
22-June-2024 15:05:21
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL