Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Right | Left Roll To A Wave [A1]
   (Dick Han 1970)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From a Generalized Tandem (i.e., Front-to-Back Dancers, Back-to-Back Dancers, or Facing Dancers). EN: 10
Från ett generaliserat Tandem (dvs, dansare där en tittar i ryggen på den andra, är rygg mot rygg eller tittar på varandra). SE: 10

Right Roll To A Wave:
As one movement, Leaders Right-face U-Turn Back and all Step To A Right-Hand Mini-Wave. EN: 20
Som en rörelse, Leaders U-Turn Back åt höger och alla stiger upp i en Right-Hand Mini-Wave. SE: 20

Left Roll To A Wave:
As one movement, Leaders Left-face U-Turn Back and all Step To A Left-Hand Mini-Wave. EN: 30
Som en rörelse, Leaders U-Turn Back åt vänster och alla stiger upp i en Left-Hand Mini-Wave. SE: 30

Right Roll To A Wave
 
före
Right Roll To A Wave
 efter
 
före
Right Roll To A Wave
 efter
 
före
Right Roll To A Wave
 efter

Left Roll To A Wave
 
före
Left Roll To A Wave
 efter
 
före
Left Roll To A Wave
 efter
 
före
Left Roll To A Wave
 efter

Kommentarer:
 • The Leader's part is danced as one smooth movement. Do not U-Turn Back then Step To A Wave - instead, do the U-Turn Back as you move into your ending position. EN: 40
  Leaders del dansas som en mjuk rörelse. Gör inte U-Turn Back och sedan Step To A Wave - i stället gör du en U-Turn Back medan du rör dig mot slutpositionen. SE: 40
 • The definition is worded (i.e., 'as one movement') so that the Leaders can RollEN: 50
  Definitionen är formulerad (dvs, 'som en rörelse') så att Leaders kan göra RollSE: 50
 • A common mistake when dancing Right | Left Roll To A Wave is that everyone tries to do a U-Turn Back. Only the Leaders do the U-Turn Back. Another common mistake is that the Trailers assume that they are not active, and hence they do not move. The Trailer's part is Step To A Wave. EN: 60
  Ett vanligt fel när man dansar Right | Left Roll To A Wave är att alla gör en U-Turn Back. Bara Leaders gör U-Turn Back. Ett annat vanligt fel är att Trailers tror att de inte är aktiva, och rör sig därför inte alls. Trailers del är Step To A Wave. SE: 60
 • This call has historically been named Roll Right | Left To A Wave. As such, several ways of calling it have evolved. All of the following are equivalent: EN: 70
  Detta call har historiskt hetat Roll Right | Left To A Wave. Därför har det utvecklats flera sätt att calla det. Alla följande är likvärdiga: SE: 70

  • Right Roll To A Wave
   (the preferred command since the direction is given first). EN: 80
   (det sättet att calla som är att föredra eftersom riktningen ges först). SE: 80
  • Right Roll To An Ocean Wave
  • Right Roll
  • Roll Right To A Wave
  • Roll Right
 • Some callers insert the word 'Leads' (or 'Leaders') before calling Right | Left Roll To A Wave when they actually want everyone to do the call. This terminology is confusing because both the Leaders and the Trailers have an active part in the call. Also, this terminology is ambiguous from formations in which the Leaders are Back-to-Back, and the Trailers are Facing (e.g., Parallel Inverted Lines): Does everyone do the call, or just the Leaders? Our advice to callers is to avoid using the word 'Leads' (or 'Leaders') unless only those dancers are to do the call. EN: 90
  En del caller sätter in ordet 'Leads' (eller 'Leaders') före Right | Left Roll To A Wave när de vill att alla skall göra callet. Denna terminologi är förvirrande eftersom både Leaders och Trailers har en aktiv del i detta call. Dessutom är denna terminologi tvetydig från formationer där alla Leaders är rygg mot rygg och alla Trailers tittar på varandra (t.ex, Parallel Inverted Lines): Gör alla callet eller bara Leaders? Vårt råd till caller är att inte använda ordet 'Leads' (eller 'Leaders') såvida inte bara dessa dansare skall göra callet. SE: 90

Right Roll To A Wave 3 Times:

före
Right Roll To A Wave
3 Times EN: 100
3 gånger SE: 100
 
   
efter
1
 efter
2
 efter
3

Teamwork is required to successfully dance Right Roll To A Wave 3 TimesEN: 110
Det krävs teamwork för att framgångsrikt dansa Right Roll To A Wave 3 TimesSE: 110
 1. Do the first instance of the call; EN: 120
  Gör callet den första gången; SE: 120
 2. Verify that the resulting formation is 'reasonable' (properly aligned, symmetric, and dancers appear to be in the correct position); EN: 130
  Kolla att den resulterande formationen är 'rimlig' (korrekt rättad, symmetrisk och att dansarna verkar vara i rätt position); SE: 130
 3. Re-evaluate your position within the new formation (determine who you will work with next, and whether you're a Leader or Trailer); EN: 140
  Omvärdera din position i den nya formationen (avgör med vem du skall arbeta härnäst och om du är en Leader eller Trailer); SE: 140
 4. Do the second instance of the call; EN: 150
  Gör callet den andra gången; SE: 150
 5. Verify that the resulting formation is 'reasonable'; EN: 160
  Kolla att den resulterande formationen är 'rimlig'; SE: 160
 6. Re-evaluate your position; EN: 170
  Omvärdera din position; SE: 170
 7. Do the third (and final) instance of the call. EN: 180
  Gör callet den tredje (och sista) gången. SE: 180

Latch On (fraction) [C3A] (Lee Kopman 1975):
From a Generalized Tandem. Right Roll to a Wave, Arm Turn 1/4 (or the designated fraction). Ends in a R-H Mini-Wave. This is a 2-part call. EN: 101
Från ett generaliserat Tandem. Right Roll To A Wave, Arm Turn 1/4 (eller den angivna fraction). Slutar i en R-H Mini-Wave. Detta är ett 2-delars call. SE: 101

CALLERLAB definition for Right Roll to a Wave
CALLERLAB definition for Left Roll to a Wave

Choreography för Right | Left Roll To A Wave

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/rightrolltoawave.php?language=sweden&level=A1&action=edit
15-April-2024 14:27:02
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL