Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Peel Off [Plus]
   (Howard Liffick 1962)
Plus:     

Språk:
  
  
  
  
   edit def

From an applicable 2 x 2 (usually a Mini-Wave Box or Tandem Couples) or a "Z". EN: 10
Från en tillämplig 2 x 2 (vanligen en Mini-Wave Box eller Tandem Couples) eller ett "Z". SE: 10

As one movement, Leaders flip 180° away from the center of the 4-dancer formation and step forward if necessary as the Trailers step forward if necessary and U-Turn Back by turning away from the center of the 4-dancer formation. EN: 20
Som en rörelse, Leaders gör en flip 180° bort från mitten på 4-dansare formationen och stiger om nödvändigt framåt medan Trailers stiger om nödvändigt framåt och U-Turn Back genom att vrida sig bort från mitten på 4-dansare formationen. SE: 20

A Non-T-Bone starting formation always ends in a Line. EN: 30
En icke-T-Bone startformation slutar alltid i en Line. SE: 30

Kommentarer:
 • The words 'step forward if necessary' mean that you may need to step forward so that the ending formation is centered and compact, with each dancer ending on a center-axis of the original 4-dancer formation. I.e., a non-T-Bone starting formation always ends in a Line; a T-Bone starting formation usually ends in a Diamond. EN: 40
  Orden 'stiger om nödvändigt framåt' betyder att du kan behöva stiga framåt så att slutformationen är centrerad och kompakt, med varje dansare på en av den ursprungliga 4-dansare formationens centeraxlar. Dvs, en icke-T-Bone startformation slutar alltid i en Line; en T-Bone startformation slutar vanligen i en Diamond. SE: 40
 • Everybody turns 180° away from the center of the 4-dancer formation. This is important in case the caller adds a Roll [Plus]. Everybody can Roll after a Peel Off. Our definition uses the words 'as one movement...' precisely so that everybody can RollEN: 50
  Alla vrider sig 180° bort från mitten på 4-dansare formationen. Detta är viktigt i de fall callern lägger till Roll [Plus]. Alla kan göra Roll efter en Peel Off. Vår definition använder orden 'som en rörelse...' just så att alla kan göra RollSE: 50
 • From a non-T-Bone starting formation, be sure to grab hands after the call in order to establish a Line of 4. Think about grabbing hands with your resulting partner as soon as you can (when you hear the command Peel Off, the Leader can immediately start to reach back with their outside hand; and the Trailer, with their inside hand, can start to reach forward across their body to grab hands with the Leader). EN: 60
  Från en icke-T-Bone startformation, kom ihåg att ta handfattning efter callet för att bilda en Line om 4. Tänk på att ta handfattning med den resulterande partnern så snart du kan (när du hör Peel Off, kan Leader omedelbart sträcka ut sin ytterhand bakåt; och Trailer, kan med sin innerhand börja sträcka den framåt för att ta handfattning med Leader). SE: 60
 • Leaders become Ends, Trailers become Centers. EN: 70
  Leaders blir Ends, Trailers blir Centers. SE: 70

Från en R-H Mini-Wave Box:

 
 
före
Peel Off
 efter
Från Tandem Couples:

 
 
före
Peel Off
 efter
Från en L-H "Z":

 
 
före
Peel Off
 efter
Från en R-H "Z":

 
 
före
Peel Off
 efter
Från en T-Bone 2 x 2:
(used only at C1 or above) EN: 80
(används bara på C1 eller högre) SE: 80

 
 
före
Peel Off
 efter

Fler kommentarer:
 • Peel Off can also be thought of as a 1/4 Out; As Couples Roll. EN: 90
  Peel Off kan också tänkas som en 1/4 Out; As Couples Roll. SE: 90
 • Peel Off can also be called from formations where the active dancers are not in a Box. For example, from Twin Diamonds, the command could be Points Peel Off. In this case, use the center of the set (or the center of the 4-dancer formation, if any) as the center point from which to do the Peel Off. In other words, imagine that you have a box, with the center of the box being toward the center of the set. EN: 100
  Peel Off kan också callas från formationer där de aktiva dansarna inte är i en Box. Till exempel, från Twin Diamonds, skulle callet kunna vara Points Peel Off. I detta fall, använd mitten på uppställningen (eller mitten på 4-dansare formationen, om det finns någon) som mittpunkt från vilken du göra Peel Off. Med andra ord, tänk dig att du har en box, med mitten på denna box mot mitten av hela uppställningen. SE: 100

Points Peel Off:

 
 
före
Points Peel Off
 efter

Peel The Top [Plus] (Melvin Roberts 1973):
From an applicable 2x2 or "Z". Leaders Peel Off as Trailers Step Forward if necessary; all Fan The Top. A Non-T-Bone starting formation ends in a Wave. EN: 538
Från en tillämplig 2x2 eller ett "Z". Leaders Peel Off medan Trailers Step Forward om det behövs; alla Fan The Top. Slutar i en Wave. SE: 538

Trail Off [A2] (Jim Gammalo 1962):
From an applicable 2 x 2 (usually a Mini-Wave Box or Tandem Couples) or "Z". As one movement, Leaders step forward if necessary, run (180° toward the center of the 4-dancer formation) & veer out as the Trailers step forward if necessary and Trade (passing left-shoulders if facing the same direction). A Non-T-Bone starting formation always ends in a Line. In particular, a Mini-Wave Box ends in a Two-Faced Line, and Tandem Couples end in a One-Faced Line. Trail Off is a Cross Peel Off. EN: 348
Från en tillämplig 2 x 2 (vanligen en Mini-Wave Box eller Tandem Couples) eller "Z". Som en rörelse, Leaders stiger om det behövs framåt, Run (180° mot mitten på 4-dansare formationen) & Veer Out medan Trailers stiger om det behövs framåt och Trade (passerar varandra med vänster axel om de tittar åt samma håll). En icke-T-Bone startformation slutar alltid i en Line. Speciellt slutar en Mini-Wave Box i en Two-Faced Line och Tandem Couples slutar i en One-Faced Line. SE: 348

Peel & Trail [A2] (Lee Kopman 1966):
From an applicable 2 x 2 or "Z". Leaders Peel Off as Trailers Trail Off. A Mini-Wave Box ends in a Wave; Tandem Couples end in a One-Faced Line. EN: 346
Från en tillämplig 2 x 2 eller "Z". Leaders Peel Off medan Trailers Trail Off. En Mini-Wave Box slutar i en Wave; Tandem Couples slutar i en One-Faced Line. SE: 346

Peel To A Diamond [C2] (Bill Trench 1973):
From an applicable 2 x 2 or "Z". Leaders Peel Off as Trailers Extend if necessary and Hinge. Ends in a Diamond. EN: 723
Från en tillämplig 2 x 2 eller "Z". Leaders Peel Off medan Trailers Extend om nödvändigt och Hinge. Slutar i en Diamond. SE: 723

Single Peel Off [C4]:
From a Couple or Mini-Wave. U-Turn Back by turning away from your partner. EN: 724
Från ett Couple eller Mini-Wave. U-Turn Back bort från din partner. SE: 724

Peel The Deal [C4] (Vic Andrews 1963):
From a Mini-Wave Box, Tandem Couples, or applicable "Z". As one movement, Leaders Peel Off and Roll and Step Ahead as Trailers follow the Leaders in Tandem (i.e., Step Ahead, Peel Off, & Roll). Ends in a Single Double Pass Thru (Zero Tag) formation. Cheat: Tandem 3/4 Out. EN: 725
Från en Mini-Wave Box eller Tandem Couples. Som en rörelse, Leaders Peel Off och Roll och Step Ahead medan Trailers följer Leaders i Tandem (dvs, Step Ahead, Peel Off, & Roll). Slutar i en Single Double Pass Thru (Zero Tag) formation. Cheat: Tandem 3/4 Out. SE: 725

CALLERLAB definition for Peel Off

Choreography för Peel Off

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/peeloff.php?level=PLUS&language=sweden&action=edit
17-June-2024 04:16:53
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL