Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Peel Off [Plus]
   (Howard Liffick 1962)
Plus:     

Language: Språk: Jazyk:
  
  
  
 All 
  
   edit def

From an applicable 2 x 2 (usually a Mini-Wave Box or Tandem Couples) or a "Z". EN: 10
Från en tillämplig 2 x 2 (vanligen en Mini-Wave Box eller Tandem Couples) eller ett "Z". SE: 10
Z vhodných formací 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) a z formace "Z". CZ: 10

As one movement, Leaders flip 180° away from the center of the 4-dancer formation and step forward if necessary as the Trailers step forward if necessary and U-Turn Back by turning away from the center of the 4-dancer formation. EN: 20
Som en rörelse, Leaders gör en flip 180° bort från mitten på 4-dansare formationen och stiger om nödvändigt framåt medan Trailers stiger om nödvändigt framåt och U-Turn Back genom att vrida sig bort från mitten på 4-dansare formationen. SE: 20
Jako jeden pohyb Leaders flip 180° směrem od středu formace čtyř tanečníků a krok dopředu v případě potřeby. Trailers krok dopředu v případě potřeby a U-Turn Back směrem od středu formace čtyř tanečníků. CZ: 20

A Non-T-Bone starting formation always ends in a Line. EN: 30
En icke-T-Bone startformation slutar alltid i en Line. SE: 30
Non-T-Bone výchozí formace vždy končí v Line. CZ: 30

Notes: Kommentarer: Poznámky:
 • The words 'step forward if necessary' mean that you may need to step forward so that the ending formation is centered and compact, with each dancer ending on a center-axis of the original 4-dancer formation. I.e., a non-T-Bone starting formation always ends in a Line; a T-Bone starting formation usually ends in a Diamond. EN: 40
  Orden 'stiger om nödvändigt framåt' betyder att du kan behöva stiga framåt så att slutformationen är centrerad och kompakt, med varje dansare på en av den ursprungliga 4-dansare formationens centeraxlar. Dvs, en icke-T-Bone startformation slutar alltid i en Line; en T-Bone startformation slutar vanligen i en Diamond. SE: 40
  Výraz 'krok dopředu v případě potřeby' znamená, že můžete udělat krok dopředu, aby koncová formace byla vystředěná a kompaktní, se všemi tanečníky na pomyslné čáře procházející středem původní výchozí formace. To znamená, že non-T-Bone výchozí formace vždy končí v Line, a T-Bone výchozí formace obvykle končí v Diamond. CZ: 40
 • Everybody turns 180° away from the center of the 4-dancer formation. This is important in case the caller adds a Roll [Plus]. Everybody can Roll after a Peel Off. Our definition uses the words 'as one movement...' precisely so that everybody can RollEN: 50
  Alla vrider sig 180° bort från mitten på 4-dansare formationen. Detta är viktigt i de fall callern lägger till Roll [Plus]. Alla kan göra Roll efter en Peel Off. Vår definition använder orden 'som en rörelse...' just så att alla kan göra RollSE: 50
  Všichni se točí o 180° směrem od středu formace čtyř tanečníků. To je důležité v případě, že caller řekne Roll [Plus]. Po Peel Off mohou všichni dělat Roll. Naše definice používá výraz 'jako jeden pohyb...' právě proto, aby mohli všichni dělat RollCZ: 50
 • From a non-T-Bone starting formation, be sure to grab hands after the call in order to establish a Line of 4. Think about grabbing hands with your resulting partner as soon as you can (when you hear the command Peel Off, the Leader can immediately start to reach back with their outside hand; and the Trailer, with their inside hand, can start to reach forward across their body to grab hands with the Leader). EN: 60
  Från en icke-T-Bone startformation, kom ihåg att ta handfattning efter callet för att bilda en Line om 4. Tänk på att ta handfattning med den resulterande partnern så snart du kan (när du hör Peel Off, kan Leader omedelbart sträcka ut sin ytterhand bakåt; och Trailer, kan med sin innerhand börja sträcka den framåt för att ta handfattning med Leader). SE: 60
  Z non-T-Bone výchozí formace se po dokončení figury chytněte za ruce s dalšími tanečníky v Line of 4. Chytejte svého budou partnera za ruku hned, jak je to možné (když zazní Peel Off, tak Leaders mohou hned dát ruku za sebe svou vnější ruku a Trailers dát před sebe křížem svou vnitřní ruku a chytnout se). CZ: 60
 • Leaders become Ends, Trailers become Centers. EN: 70
  Leaders blir Ends, Trailers blir Centers. SE: 70
  Leaders se stanou Ends, Trailers se stanou Centers. CZ: 70

From a Från en Z R-H Mini-Wave Box:

 
 
before före před
Peel Off
 
after efter po
From Från Z Tandem Couples:

 
 
before före před
Peel Off
 
after efter po
From a Från en Z L-H "Z":

 
 
before före před
Peel Off
 
after efter po
From a Från en Z R-H "Z":

 
 
before före před
Peel Off
 
after efter po
From a Från en Z T-Bone 2 x 2:
(used only at C1 or above) EN: 80
(används bara på C1 eller högre) SE: 80
(používáno na C1 a výše) CZ: 80

 
 
before före před
Peel Off
 
after efter po

More notes: Fler kommentarer: Více poznámek:
 • Peel Off can also be thought of as a 1/4 Out; As Couples Roll. EN: 90
  Peel Off kan också tänkas som en 1/4 Out; As Couples Roll. SE: 90
  Figura Peel Off může být také vnímána jako 1/4 Out; As Couples Roll. CZ: 90
 • Peel Off can also be called from formations where the active dancers are not in a Box. For example, from Twin Diamonds, the command could be Points Peel Off. In this case, use the center of the set (or the center of the 4-dancer formation, if any) as the center point from which to do the Peel Off. In other words, imagine that you have a box, with the center of the box being toward the center of the set. EN: 100
  Peel Off kan också callas från formationer där de aktiva dansarna inte är i en Box. Till exempel, från Twin Diamonds, skulle callet kunna vara Points Peel Off. I detta fall, använd mitten på uppställningen (eller mitten på 4-dansare formationen, om det finns någon) som mittpunkt från vilken du göra Peel Off. Med andra ord, tänk dig att du har en box, med mitten på denna box mot mitten av hela uppställningen. SE: 100
  Figura Peel Off může být také callerována z formací, ve kterým nejsou aktivní tanečníci v boxu. Například z formace Twin Diamonds může zaznít povel Points Peel Off. V takovém případě se jako referenční bod používá střed čtverylky. Jinými slovy představte si, že jste v boxu, jehož střed je ve středu čtverylky. CZ: 100

Points Peel Off:

 
 
before före před
Points Peel Off
 
after efter po

Peel The Top [Plus] (Melvin Roberts 1973):
From an applicable 2x2 or "Z". Leaders Peel Off as Trailers Step Forward if necessary; all Fan The Top. A Non-T-Bone starting formation ends in a Wave. EN: 538
Aus einer passenden 2x2 oder "Z"-Formation. Leaders Peel Off, während die Trailer vortreten, falls erforderlich, alle Fan The Top. Endet in einer Wave. DE: 538
Från en tillämplig 2x2 eller ett "Z". Leaders Peel Off medan Trailers Step Forward om det behövs; alla Fan The Top. Slutar i en Wave. SE: 538
Z vhodných formací 2x2 a "Z". Leaders Peel Off, Trailers krok dopředu; všichni Fan The Top. Končí ve Wave. CZ: 538

Trail Off [A2] (Jim Gammalo 1962):
From an applicable 2 x 2 (usually a Mini-Wave Box or Tandem Couples) or "Z". As one movement, Leaders step forward if necessary, run (180° toward the center of the 4-dancer formation) & veer out as the Trailers step forward if necessary and Trade (passing left-shoulders if facing the same direction). A Non-T-Bone starting formation always ends in a Line. In particular, a Mini-Wave Box ends in a Two-Faced Line, and Tandem Couples end in a One-Faced Line. Trail Off is a Cross Peel Off. EN: 348
Aus einer passenden 2 x 2 (normalerweise einer Mini-Wave Box oder Tandem Couples) oder passenden "Z". In einer Bewegung, Leaders, treten vor falls erforderlich, Run (180° in Richtung zum Zentrum der 4-Tänzerformation) und Veer Out, während die Trailers, tretn vor falls erforderlich, und Trade (passieren sich linksschultrig, wenn sie in die gleiche Richtung schauen). Eine Nicht-T-Bone-Startformation endet immer in einer Line. Im einzelnen endet eine Mini-Wave Box in einer Two-Faced Line und Tandem Couples enden in einer One-Faced Line. DE: 348
Från en tillämplig 2 x 2 (vanligen en Mini-Wave Box eller Tandem Couples) eller "Z". Som en rörelse, Leaders stiger om det behövs framåt, Run (180° mot mitten på 4-dansare formationen) & Veer Out medan Trailers stiger om det behövs framåt och Trade (passerar varandra med vänster axel om de tittar åt samma håll). En icke-T-Bone startformation slutar alltid i en Line. Speciellt slutar en Mini-Wave Box i en Two-Faced Line och Tandem Couples slutar i en One-Faced Line. SE: 348
Z vhodné formace 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) a "Z". Jako jeden pohyb Leaders krok dopředu, pokud je potřeba, run (180° směrem ke středu své formace) & a veer out. Trailers krok dopředu, pokud je potřeba and Trade (pokud se koukají stejným směrem, míjejí se levým ramenem). Výchozí A Non-T-Bone formace končí vždy v Line. Konkrétně Mini-Wave Box končí v Two-Faced Line, Tandem Couples končí ve One-Faced Line. CZ: 348

Peel & Trail [A2] (Lee Kopman 1966):
From an applicable 2 x 2 or "Z". Leaders Peel Off as Trailers Trail Off. A Mini-Wave Box ends in a Wave; Tandem Couples end in a One-Faced Line. EN: 346
Aus passenden 2 x 2 oder ";Z";. Leaders Peel Off, während Trailers Trail Off. A Mini-Wave Box endet in einer Wave; Tandem Couples enden in einer One-Faced Line. DE: 346
Från en tillämplig 2 x 2 eller ";Z";. Leaders Peel Off medan Trailers Trail Off. En Mini-Wave Box slutar i en Wave; Tandem Couples slutar i en One-Faced Line. SE: 346
Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Peel Off, Trailers Trail Off. Mini-Wave Box končí ve Wave; Tandem Couples končí ve One-Faced Line. CZ: 346

Peel To A Diamond [C2] (Bill Trench 1973):
From an applicable 2 x 2 or "Z". Leaders Peel Off as Trailers Extend if necessary and Hinge. Ends in a Diamond. EN: 723
Från en tillämplig 2 x 2 eller "Z". Leaders Peel Off medan Trailers Extend om nödvändigt och Hinge. Slutar i en Diamond. SE: 723
Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Peel Off, Trailers Extend v případě potřeby and Hinge. Končí v Diamond. CZ: 723

Single Peel Off [C4]:
From a Couple or Mini-Wave. U-Turn Back by turning away from your partner. EN: 724
Från ett Couple eller Mini-Wave. U-Turn Back bort från din partner. SE: 724
Z formací Couple a Mini-Wave. U-Turn Back směrem od partnera. CZ: 724

Peel The Deal [C4] (Vic Andrews 1963):
From a Mini-Wave Box, Tandem Couples, or applicable "Z". As one movement, Leaders Peel Off and Roll and Step Ahead as Trailers follow the Leaders in Tandem (i.e., Step Ahead, Peel Off, & Roll). Ends in a Single Double Pass Thru (Zero Tag) formation. Cheat: Tandem 3/4 Out. EN: 725
Från en Mini-Wave Box eller Tandem Couples. Som en rörelse, Leaders Peel Off och Roll och Step Ahead medan Trailers följer Leaders i Tandem (dvs, Step Ahead, Peel Off, & Roll). Slutar i en Single Double Pass Thru (Zero Tag) formation. Cheat: Tandem 3/4 Out. SE: 725
Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Peel Off & Roll and Step Forward, Trailers jdou za Leader jako při Cloverleaf. Končí ve formaci Single Double Pass Thru (Zero Tag). CZ: 725
起始队形为 Mini-Wave Box, Tandem Couples, 或可适用的 "Z". 做为一个单一、平滑的动作, Leaders 做 Peel Off and Roll 并 Step Ahead, 同时 Trailers 成 Tandem 紧跟 Leaders (即 Step Ahead, Peel Off, & Roll). 结束队形为 Single Double Pass Thru (Zero Tag). 简易跳法: Tandem 3/4 Out. CH: 725

CALLERLAB definition for Peel Off

Choreography for Peel Off

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař and Lars-Erik Morell.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?level=PLUS&action=edit&file=peeloff.php
20-June-2024 07:53:52
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL