Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

"O" Formation [C1]
   (Jim Davis)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

An "O" consists of dancers occupying the following spots in a 4 x 4 matrix: EN: 10
Ett "O" består av dansare som står på följande positioner i en 4 x 4 matris: SE: 10

"O" FORMATION

 
 
From here... EN: 20
Härifrån... SE: 20
 
imagine you are here. EN: 30
tänk att du är här. SE: 30

An "O" is considered to be Distorted Columns, as if the Centers slid apart from normal Columns. EN: 40
Ett "O" anses vara distorderade Columns, som om Centers hade glidit isär från normala Columns. SE: 40

 
If you are here... EN: 50
Om du är här... SE: 50
 
think of working
in Columns EN: 60
tänk att du arbetar
i Columns SE: 60
 
före
"O" Circulate
 efter
     
före
"O" Transfer The Column
 
imagine you are here EN: 70
tänk att du
är här SE: 70
 efter
Transfer The Column
 efter
re-establishing "O" footprints EN: 80
att ha återställt "O" 'footprints' SE: 80
(klart)

Kommentarer:
 • For simple calls (such as "O" Circulate, "O" Split Counter Rotate 1/4, etc.) move directly to your ending footprints. For more complex calls, start the call working distorted, blend into a normal setup, complete the call normally, and then have the resulting Centers move away from the Center to re-establish the "O" footprints. EN: 90
  För enkla call (som "O" Circulate, "O" Split Counter Rotate 1/4, etc.) gå direkt till de slutliga 'footprints'. För mer komplicerade call, börja med att arbeta distorderat, låt det gå över i en normal uppställning, avsluta callet normalt, och låt sedan de resulterande Centers röra sig ut från mitten för att återställa "O" 'footprints'. SE: 90
 • If dancers occupy "O" footprints but the caller wishes them to work in distorted Parallel Lines, the term Big Block [C3A] is used. EN: 100
  Om dansarna står på "O" 'footprints' men callern vill att de arbetar i distorderade Parallel Lines, används termen Big Block [C3A]. SE: 100
 • Sometimes the caller wants you to start the call in your "O" but finish in a normal setup. In these cases the caller will add a suffix such as 'To Normal Waves', 'To A Line', 'To Columns', etc. (e.g., "O" Checkmate To Normal Lines). EN: 110
  Ibland vill callern börja callet i ett "O" men sluta i en normal uppställning. I dessa fall lägger callern till ett suffix som 'To Normal Waves', 'To A Line', 'To Columns', etc. (t.ex., "O" Checkmate To Normal Lines). SE: 110
 • An "O" can also be T-Bone in which case you do your part working in your own set of distorted Columns. EN: 120
  Ett "O" kan också vara ett T-Bone i vilket fall du gör din del och arbetar i din egen uppsättning av distorderade Columns. SE: 120

   
From here... EN: 130
Härifrån... SE: 130
 
imagine you are here... EN: 140
tänk att du är här... SE: 140
 
... or here. EN: 150
... eller här. SE: 150
 
före
"O" Walk & Dodge
 efter

Mini-"O" FORMATION [C1V]:
A Mini-"O" is a 6-dancer "O" with 2 Centers and 4 Ends. EN: 641
Ett Mini-"O" är ett 6-dansare "O" med 2 Centers och 4 Ends. SE: 641

Mini-"O" FORMATION

 
 
Mini-"O" 
think of working here EN: 160
tänk att du arbetar här. SE: 160

Se också Butterfly FORMATION [C1] och Squeeze [C1].

CALLERLAB definition for O Formation / Concept

Choreography för "O" Formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/o.php?level=master&language=sweden&action=edit
17-June-2024 04:28:09
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL