Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Counter Rotate {fraction} [C1]
   (Lee Kopman 1973)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From applicable formations. EN: 10
Från tillämpliga formationer. SE: 10

Walk forward in an arc, for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the set, keeping the same distance from the center of the set. EN: 20
Gå framåt i en båge, en 'fraction' (del) av en cirkel, runt 'flagpole center' på uppställningen, och behåll samma avstånd till mitten på uppställningen SE: 20

Kommentarer:
 • Counter Rotate cannot be done if a dancer is facing directly toward (or away from) the flagpole center of the set. EN: 30
  Counter Rotate kan inte göras om en dansare tittar direkt mot (eller från) 'flagpole center' på uppställningen. SE: 30
 • If no fraction is given, assume 1/4. EN: 40
  Om ingen fraction ges, anta 1/4. SE: 40
 • When starting from a symmetric setup, and everyone is active, the ending formation for Counter Rotate 1/4 is the same as the starting formation but rotated by 90°. EN: 50
  Om du börjar från en symmetrisk uppställning, och alla är aktiva, är slutformationen för Counter Rotate 1/4 samma som startformationen men roterad 90°. SE: 50
 • You may have to vary the distance from the center of the set to allow for square breathing if not everyone is active for the Counter RotateEN: 60
  Du kanske måste variera avståndet till mitten på uppställningen för att lämna utrymme för 'square breathing' om inte alla är aktiva för Counter RotateSE: 60
 • You can try visualizing Counter Rotate 1/4 as if all of a sudden the formation was placed upon an empty merry-go-round, with the center of the square being the center of the merry-go-round, and somebody pushed the merry-go-round 1/4 of a circle (clockwise or counter-clockwise, whichever would cause you to move forward). Your formation would remain the same, you would still be the same distance from the Center, but your facing direction would have changed 90°. Note that some dancers might be on a merry-go-round which is turning in the opposite direction from yours. EN: 70
  Du kan försöka visualisera Counter Rotate 1/4 som om formationen var placerad på en tom karusell, med mitten på squaren på mittpunkten på karusellen, och någon sköt på karusellen ett kvarts varv (medsols eller motsols, vilketdera som får dig att röra dig framåt). Din formation förblir densamma. Du kommer att ha samma avstånd till mittpunkten men det håll du tittar åt har förändrats med 90°. Notera att några dansare kan vara på en karusell som går i motsatt riktning mot din egen. SE: 70

Från Parallel Waves:

 
 
före
Counter Rotate 1/4
 efter
Från (Magic) Columns:

 
 
före
Counter Rotate 1/4
 efter
Från en Hourglass:

 
 
före
Counter Rotate 1/4
 efter

JÄMFÖR FÖLJANDE

 
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
Counter Rotate 1/4
 efter
In Your Block Counter Rotate 1/4

Split Counter Rotate fraction [A2]:
Split the formation into 2 equal sub-formations by drawing an imaginary line bisecting the long axis. Dancers in each sub-formation walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the sub-formation, keeping the same distance from the center of their sub-formation. From Parallel Lines or Columns work in each Box; from Diamonds work in each Diamond; from a 1 x 8 Line work in each Line. EN: 632
Dela formationen i 2 lika sub-formationer genom att dra en imaginär linje som halverar långaxeln. Dansarna i varje sub-formation går framåt i en båge en fraction (del) av en cirkel runt 'flagpole center' på sub-formationen, och håller samma avstånd till mitten på sin sub-formation. Från Parallel Lines eller Columns arbeta i varje Box; från Diamonds arbeta i varje Diamond; från en 1 x 8 Line arbeta i varje Line. SE: 632

Trade Counter Rotate [C4] (Jack Lasry 1973):
From applicable formations. As one movement, Counter Rotate 1/4 & Spread. EN: 631
Från tillämpliga formationer. Som en rörelse, Counter Rotate 1/4 & Spread. SE: 631

CALLERLAB definition for Counter Rotate

Choreography för Counter Rotate fraction

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/counterrotate.php?language=sweden&level=C1&action=edit
22-July-2024 10:44:33
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL