Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Big Block CONCEPT [C3A]
   (upphovsman okänd)
C3A:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

From Interlocked Blocks, Butterfly, "O" or other applicable formations. EN: 10
Från Interlocked Blocks, Butterfly, "O" eller andra tillämpliga formationer. SE: 10

Execute the given call working within Distorted Parallel Lines. At the completion of the call, each dancer must occupy one of the footprints of the original formation. EN: 20
Utför det givna callet och arbeta i distorderade Parallel Lines. Vid avslutningen av callet måste varje dansare uppta en av de 'footprints' som fanns i den ursprungliga formationen. SE: 20

Big Block CONCEPT:

 
   
From here... EN: 30
Härifrån... SE: 30
 
or here... EN: 40
eller här... SE: 40
 
or here... EN: 50
eller här... SE: 50
 
Think of working here. EN: 60
Tänk att du är här SE: 60


 
 
före
Big Block In Roll Circulate
 efter
Big Block Trade Circulate:

 
 
före
Big Block Trade Circulate
 efter

Kommentarer:
 • Shape-changing calls are allowed only if it is possible for each dancer to unambiguously end on one of the footprints of the original formation. EN: 70
  Shape-changing call är tillåtna bara om det är möjligt för varje dansare att entydigt sluta på på en av 'footprints' på den ursprungliga formationen. SE: 70
 • For complicated calls and shape changers from Interlocked Blocks: memorize the orientation of the diagonal, compress the formation into Parallel Lines, do the given call, then re-establish the Interlocked Block footprints with the original diagonal. See example below: EN: 80
  För komplicerade call och shape changers från Interlocked Blocks: memorera riktningen på diagonalen, tryck ihop formationen till Parallel Lines, gör det givna callet, återställ sedan till Interlocked Block 'footprints' med den ursprungliga diagonalen. Se exemplet nedan: SE: 80


   
       
  före
  Big Block Counter Rotate 1/4
   efter
  compressing to a normal setup EN: 90
  tryck ihop till en normal uppställning SE: 90
   efter
  Counter Rotate 1/4
   efter
  re-establishing footprints EN: 100
  återställ footprints SE: 100
  (klart)
  In the above example, imagine that you are the dancer indicated by EN: 110
  I exemplet ovan, tänk att du är dansaren markerat SE: 110
  . When looking at the left-most formation, you might think that on a Big Block Counter Rotate 1/4 you would end up in the position initially occupied by EN: 112
  . Om du tittar på formationen längst till vänster, skulle man lätt kunna tänka sig att efter en Big Block Counter Rotate 1/4 du skulle hamna på den position som ursprungligen intogs av dansare SE: 112
  (which, in fact, you would if the call was Big Block Centers Counter Rotate 1/4, but instead, because of the shape-changing aspect of the call, you should end up on the position initially occupied by dancer EN: 114
  (vilket du faktiskt skulle göra om callet var Big Block Centers Counter Rotate 1/4), men i stället hamnar du på den position som ursprungligen intogs av dansare SE: 114
 • It is not always desirable to compress the formation, do the call, and then re-establish footprints. Starting from the same formation as in the above example, if the call was Big Block Split Counter Rotate 1/4, it would be awkward to compress, do the call, then re-establish. Please only use the compression method when the call is complicated or is a shape-changer. EN: 120
  Det är inte alltid önskvärt att trycka ihop formationen, göra callet och sedan återställa 'footprints'. Börja från samma formation som i exemplet ovan och om callet var Big Block Split Counter Rotate 1/4, så skulle det vara klumpigt att trycka ihop, göra callet och sedan återställa. Använd bara metoden att trycka ihop om callet är komplicerat eller en shape-changer. SE: 120

Variation: Big Block anything To A (Normal) Column | Line | Wave: Start the call working Big Block but end in a normal setup (e.g., Parallel Waves). EN: 130
Variant: Big Block anything To A (Normal) Column | Line | Wave: Börja callet med att arbeta i Big Block men sluta i en normal uppställning (t.ex, Parallel Waves). SE: 130

Stagger Concept [C2]:
From an appropriate 16-Matrix formation, typically Interlocked Blocks. Execute the given call working within Distorted Columns. At the completion of the given call, each dancer must end on one of the footprints of the original formation. Shape-changing calls are allowed with the restriction that it must be possible for each dancer to unambiguously adjust to end on one of the footprints of the original formation. As with Interlocked Blocks, the diagonal acts as the controlling feature for re-establishing the footprints of the resulting formation. EN: 340
Stagger betyder att ta en 16-Matrix formation, typiskt Interlocked Blocks [C1], och arbeta som om du vore i Columns. Efter att ha avslutat ett givet call, måste varje dansare sluta på en av den ursprungliga formationens 'footprints'. Shape-changing call är tillåtna med den restriktionen att det måste vara möjligt för varje dansare att otvetydigt kunna justera till att sluta på en av den ursprungliga formationens 'footprints'. Som vid Interlocked Blocks, fungerar diagonalen som det som styr för att återställa 'footprints' för den resulterande formationen. SE: 340

CALLERLAB definition for Big Block Concept

Choreography för Big Block CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/bigblock.php?language=sweden&level=C3A&action=edit
21-July-2024 22:49:21
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL