Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

T-Bone Concept [C1]
   (Deuce Williams)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

T-Bone is a name given to any (usually rectangular) setup in which at least one dancer's facing direction is 90 degrees off relative to another dancers' facing direction. The word 'T-Bone' is typically not said unless the caller wishes to emphasize that the dancers should pay attention. EN: 10
T-Bone är ett namn som ges till vilken som helst (vanligen rektangulär) uppställning där åtminstone en dansares ansiktsriktning är 90 grader vridet från en annan dansares ansiktsriktning. Ordet 'T-Bone' sägs vanligtvis inte såvida inte callern vill betona att dansarna skall se upp. SE: 10

When doing calls from T-Bone formations, do your part of the given call. Assume that dancers T-Boned to you are facing in whatever direction is necessary for you to do your part of the call. Usually, you will not interact much with those who are T-Boned to you, and the call may feel quite different than when done from a normal setup. EN: 20
När du gör call från T-Bone formationer, gör din del av det givna callet. Anta att dansarna som är 'T-Boned' med dig tittar i den riktning som behövs för att du skall kunna göra din del av callet. Vanligtvis kommer du inte att interagera speciellt mycket med de som är 'T-Boned' med dig och callet kan kännas helt annorlunda än när det görs från en normal uppställning. SE: 20

Examples of T-Bone formations: EN: 30
Exempel på T-Bone formationer: SE: 30

 
   
 
In the last example, EN: 40
I det sista exemplet, SE: 40
dancers act as if they are in Lines, and EN: 50
dansarna agerar som om de vore i Lines, och SE: 50
dancers act as if they are in Columns. EN: 60
dansarna agerar som om de vore i Columns. SE: 60
 
före
Peel & Trail
 efter
 
före
Walk & Dodge
 efter
 
före
Acey Deucey
 efter
 
före
Out Roll Circulate
 efter

When executing Circulates (and calls involving Circulates) the Lead dancers who make a loop as part of their traffic pattern must move around the outside of any dancers who are moving straight ahead. This means that some dancers may pass Right-Shoulders while other dancers may pass Left-Shoulders. Be careful to pass the correct shoulder since the caller could fractionalize the call. EN: 70
När man gör Circulates (och call som innehåller Circulates) måste Lead dansare som går i en båge som del av sitt trafikmönster, gå utanför dansare som går rakt framåt. Detta betyder att några dansare kan passera varandra med höger axel medan andra passerar med vänster axel. Var noggrann med att passera med rätt axel eftersom callern kan fraktionalisera callet. SE: 70

   
före
Box Circulate
 efter
1/2 Box Circulate
  (klart)
   
före
(all 8) Circulate
 efter
1/2 Circulate
  (klart)

Kommentarer:
  • When done from T-Bones, calls that normally end in Lines often end in Diamonds and vice-versa. EN: 80
    När call görs från T-Bone, och normalt slutar i Lines slutar de ofta i Diamonds och vice versa. SE: 80
  • Be very precise with your positioning when doing calls from T-Bones. Make sure your formations are compact and that you are directly lined up with a wall. EN: 90
    Var mycket exakt med din positionering när du gör call från T-Bone. Försäkra dig om att formationerna är kompakta och att du är parallell med en vägg. SE: 90

CALLERLAB definition for T-Bone Formation

Choreography för T-Bone Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/tbone.php?level=C1&language=sweden&action=edit
23-May-2024 20:09:51
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL