Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Stretched Box | Column | Line | Wave Concept [C2]
   (autor neznámý)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From an 8-dancer formation (a 2 x 4 for Stretched Box; a 1 x 8 for Stretched Column | Line | Wave). EN: 10
Z formace osmi tanečníků (2 x 4 pro Stretched Box; 1 x 8 pro Stretched Column | Line | Wave). CZ: 10

Viewing the formation along its long axis, group the dancers into pairs (two adjacent dancers). Each center pair works with the furthest outside pair to do the given call, ending such that the 4 dancers are entirely on that far side. EN: 20
Prohlédněte si formaci podél dlouhé osy a spárujte tanečníky po dvojicích (sousedící tanečníky). Každé vnitřní dvojice pracuje s nejvzdálenějším venkovním párem. Figuru skončete tak, že všichni čtyři tanečníci jsou na té vzdálené straně. CZ: 20

Stretched Box:

 
 
Work with these
dancers but... EN: 30
Pracujte s těmito
tanečníky, ale... CZ: 30
 
do the call as if
you started here. EN: 40
proveďte figuru,
jako byste byli tady. CZ: 40
Stretched Column | Line | Wave:

 
 
Work with these
dancers but... EN: 30
Pracujte s těmito
tanečníky, ale... CZ: 30
 
do the call as if
you started here. EN: 40
proveďte figuru,
jako byste byli tady. CZ: 40

Poznámky:
 • The given call must be able to be done by 4 (or fewer) dancers. The call can not be an 8-dancer call. EN: 50
  Danou figuru musí být možno provést čtyřmi (nebo méně) tanečníky. Nesmí jít o figuru pro osm lidí. CZ: 50

  • For example, from a Double Pass Thru formation, Stretched Box Rotary Spin is illegal because dancers within one group of 4 would be required to work with dancers within the other group of 4. Similarly, from a Tidal Wave, Stretched Wave Relay The Shadow is illegal. EN: 60
   NApříklad z formace Double Pass Thru: Stretched Box Rotary Spin není legální, protože tanečníci z jedné skupiny čtyř lidí by museli pracovat s tanečníky z druhé skupiny. Podobně z Tidal Wave: Stretched Wave Relay The Shadow není legální. CZ: 60
  • Stretched Box | Column | Line | Wave identifies a formation (i.e., a Box, a Column, a Line, a Wave) of 4 dancers that has been 'pulled' or 'stretched' apart; dancers do the given call while simultaneously pulling the 2 portions of the formation together. EN: 70
   Stretched Box | Column | Line | Wave identifikuje formaci (tzn. Box, Column, Line, Wave)čtyř tanečníků, která byla roztrhnuta vejpůl. Tanečníci provedou figuru a zároveň formaci opět smrští k sobě. CZ: 70
  • The words Stretched Box | Column | Line | Wave by itself is not a call, and does not mean to move anywhere or to do anything. EN: 80
   Slova Stretched Box | Column | Line | Wave nejsou sami o sobě povel a nikdo se při nich nikam nehýbá. CZ: 80
 • If the given call can be done by either 4 or 8 dancers, do the 4-dancer version of the call. For example, on a Stretched Box Counter Rotate 1/4, the Counter Rotate would be a Split Counter Rotate. A Stretched Box Circulate would be a Split Circulate. EN: 90
  Pokud daná figura může být provedena buď čtyřmi nebo osmi tanečníky, proveďte verzi pro čtyři lidi. Například Stretched Box Counter Rotate 1/4, tím Counter Rotate je myšleno Split Counter Rotate. Stretched Box Circulate pak bude Split Circulate. CZ: 90
 • The Outside pairs of dancers do the call 'normally' (i.e., as if they were working on their own side). EN: 100
  Venkovní pár tanečník udělá figuru normálně (tzn. pracují na své straně). CZ: 100
 • The Stretched Box | Column | Line | Wave CONCEPT [C2] is different from the Stretch CONCEPT [C1]. Listen for the word 'Box', 'Column', 'Line', or 'Wave.' EN: 110
  Stretched Box | Column | Line | Wave CONCEPT [C2] je jiný než Stretch CONCEPT [C1]. Hledejte v pokynu slova 'Box', 'Column', 'Line', nebo 'Wave.' CZ: 110

 
před
Stretched Box
Counter Rotate 1/4
 po
 
před
Stretched Line Cross Fire
 po
 
před
Stretched Wave Recycle
 po
 
před
Stretched Column
Dixie Style To A Wave
 po

Traffic patterns:
 • Some dancers immediately do a Centers 'Substitute' (or Centers Half Sashay into the other Center position) and then do the call on each side. Although this may help dancers to visualize and execute the call, it is almost always awkward to dance. Please try to avoid doing this! Instead, think about starting the call Disconnected and gradually blending such that the 4 dancers end together on the same side. EN: 120
  Někteří tanečníci provedou nejprve přesun na správnou stranu čtverylky a teprve pak provedou figuru. I když to může pomoci v orientaci i provedení, často je takové chovaní nepřirozené. Snažte se mu vyhnout! Místo toho si myslete, že začnete figuru jako Disconnected a postupně se přesunete na správné koncové místo. CZ: 120
 • From Columns consider a Stretched Box Peel & Trail: the awkward way to dance this would be Centers Substitute (Stable Zoom) and all Peel & Trail; the smooth way would be Lead two dancers Phantom Run and Press Ahead as Trailing two dancers Press Ahead and Trade. EN: 130
  Z formace Columns by u Stretched Box Peel & Trail: bylo divné, kdyby Centers udělali Substitute (Stable Zoom) a pak všichni Peel & Trail; plynulejší provedení by bylo, kdyby Leads udělali Phantom Run and Press Ahead a Trailers Press Ahead and Trade. CZ: 130
 • From a Tidal Wave consider a Stretched Wave Explode The Wave: the awkward way to dance this would be Center 4 Once Removed Half Sashay (yecch!) and all Explode The Wave; the smooth way would be Step Thru; Face In; Centers Pass Thru; all Right Pull By. EN: 140
  Z formace Tidal Wave by u Stretched Wave Explode The Wave: bylo divné, kdyby Center 4 udělali Once Removed Half Sashay (fuj!) a pak všichni Explode The Wave; lepší je udělat Step Thru; Face In; Centers Pass Thru; všichni Right Pull By. CZ: 140

Contrast the difference between Stretched Box Shakedown and Stretch ShakedownEN: 150
Všimněte si rozdílu mezi Stretched Box Shakedown a Stretch ShakedownCZ: 150

 
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
Stretched Box Shakedown
 po
Stretch Shakedown

Contrast the difference between Stretched Wave Ah So and Stretch Ah SoEN: 160
Všimněte si rozdílu mezi Stretched Wave Ah So and Stretch Ah SoCZ: 160

 
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
Stretched Wave Ah So
 po
Stretch Ah So

Stretched Diamond | Triangle CONCEPT [C4]:
From Twin Diamonds | Triangles. Start the call Interlocked Diamond | Triangle but end on each side. EN: 700
Z formacĂ­ Twin Diamonds | Triangles. ZaÄŤnÄ›te figuru v Interlocked Diamond | Triangle, ale skonÄŤete na kaĹľdĂ© stranÄ›. CZ: 700

 
před
Stretched Triangle Reshape
 po

Viz také Stretch CONCEPT [C1].

CALLERLAB definition for Stretched (Formation) Concept

Choreography for Stretched Box | Column | Line | Wave Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/stretchedbclw.php?language=czech&level=C2&action=edit
15-June-2024 12:20:53
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL