Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Rotate [C1,C2,C3B]
   (Jim Davis)
C1: C2: C3B:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
  
   edit def

Rotates (Rotate, Reverse Rotate, Single Rotate, and Reverse Single Rotate) are listed on different challenge lists according to the starting formation. EN: 10
Rotates (Rotate, Reverse Rotate, Single Rotate a Reverse Single Rotate) jsou rozprostřeny přes několik Challenge levelů podle toho, z jaké výchozí formace jsou prováděny. CZ: 10

At C1, EN: 20
Na C1 CZ: 20
Rotates can only be called from a Generalized Squared Set, or from similar formations (e.g., from Columns, the Ends only). EN: 30
mohou být Rotates callerovány pouze z formace Generalized Squared Set nebo nějaké podobné (např. pouze Ends z Columns) CZ: 30
At C2, EN: 40
Na C2 CZ: 40
Rotates can also be called from Parallel Lines or from a 2 x 2 (e.g., In Your Block Single Rotate 1/4). EN: 50
mohou být Rotates callerovány i z formací Parallel Lines a 2 x 2 (např. In Your Block Single Rotate 1/4). CZ: 50
At C3B, EN: 60
Na C3B CZ: 60
Rotates can also be called from Columns. EN: 70
Mohou být Rotates callerovány i z Columns. CZ: 70

Procedure for dancing Rotates: EN: 80
Jak tancovat Rotates: CZ: 80
 1. Identify the center point of your setup. EN: 90
  Identifikujte střed své formace. CZ: 90

  The center point of your setup is the very center point of the square (commonly called the "flagpole center") except in the following cases: EN: 100
  Střed vaší formace je zároveň střed čtverylky (zvaný "flagpole"), kromě následujících případů: CZ: 100

  1. If you are in a 2 x 4 formation and are in Lines, the center point is the Center of each Box (i.e., work Split). If you are in a 2 x 4 T-Bone, the center point for the Column dancers is the flagpole center, whereas the Line dancers are working Split. EN: 110
   Jestliže jste ve formaci 2 x 4 a jedná se o Lines, výš střed je střed každého Box (tzn. pracujete Split). Jestliže jste ve 2 x 4 T-Bone, střed pro tanečníky v Column je flagpole, zatímco pro tanečníci v Line pracují Split. CZ: 110
  2. If Rotate is preceded by the term Split, then divide your formation into two equal subformations. The center point is the Center of your subformation. From a 2 x 4, Split means to divide the setup into two 2 x 2s, not two 1 x 4s. EN: 120
   Jestliže Rotate předchází slovo Split, pak rozdělte celou formaci na dvě stejné sub-formace. Střed každé sub-formace je i střed otáčení. Z formace 2 x 4 Split znamená rozdělení na dvě formace 2 x 2, nikoliv dvě 1 x 4. CZ: 120
  3. If Rotate is preceded by the name of a formation in which to work, the center point is the Center of that formation. For example, from Columns consider 'Each Column Single Rotate 1/4'. In this case, the center point is the Center of the 1 x 4 setup. EN: 130
   Pokud slovo Rotate předchází jméno formace, ve které se má pracovat, je za střed otáčení zvolen střed dané formace. Například z formace Columns povel 'Each Column Single Rotate 1/4'. V takovém případě je středem otáčení střed formace 1 x 4. CZ: 130
 2. Turn 1/4 relative to that center point according to the following rules: EN: 140
  Otočte se o (Turn) 1/4 relativně směrem ke zvolenému středu podle následujících pravidel: CZ: 140

  RotateAs Couples 1/4 To Promenade
  Reverse RotateAs Couples 1/4 To Reverse Promenade
  Single Rotate
  Individually 1/4 To Promenade EN: 150
  Individuálně 1/4 do směru promenády (To Promenade) CZ: 150
  Reverse Single Rotate
  Individually 1/4 To Reverse Promenade EN: 160
  Individuálně 1/4 proti směru promenády (To Reverse Promenade) CZ: 160

  1/4 To Promenade
  Turn 1/4 so that your left shoulder is toward the Center of your formation. EN: 170
  Otočte se o 1/4 tak, aby vaše levé rameno směřovalo do středu vaší formace. CZ: 170
  1/4 To Reverse Promenade
  Turn 1/4 so that your right shoulder is toward the Center of your formation. EN: 180
  Otočte se o 1/4 tak, aby vaše pravé rameno směřovalo do středu vaší formace. CZ: 180
 3. Counter Rotate the given fraction around that center point. EN: 190
  Counter Rotate danou fraction kolem zvoleného středu. CZ: 190

  From a Squared Set, active dancers work around the outside of the set. The inactive dancers should move into the center of the set. EN: 200
  Z formace Squared Set se aktivní tanečníci otáčejí kolem středu čtverylky. Neaktivní tanečníci by se měli přesunou doprostřed čtverylky. CZ: 200

When dancing Rotates, there are 3 things to listen for: EN: 210
U figur Rotates musí zaznít tři věci: CZ: 210

 1. Single or not; EN: 220
  Single nebo ne; CZ: 220
 2. Reverse or not; EN: 230
  Reverse nebo ne; CZ: 230
 3. How far. EN: 240
  Jak daleko. CZ: 240

C1 Rotates (

from Squared Set EN: 250
z formace Squared Set CZ: 250
)

Rotate fraction [C1]:

(Those designated) As Couples 1/4 To Promenade & Counter Rotate the given fraction around the outside of the set as non-designated dancers (if any) move into the Center. EN: 260
(Ti označení) As Couples 1/4 do směru promenády & Counter Rotate danou část (fraction) vně čtverylky. Neoznačení tanečníci (pokud takoví jsou) se přesunou doprostřed. CZ: 260

Reverse Rotate fraction [C1]:

(Those designated) As Couples 1/4 To Reverse Promenade & Counter Rotate the given fraction around the outside of the set as non-designated dancers (if any) move into the Center. EN: 270
(Ti označení) As Couples 1/4 proti směru promenády & Counter Rotate danou část (fraction) vně čtverylky. Neoznačení tanečníci (pokud takoví jsou) se přesunou doprostřed. CZ: 270

Single Rotate fraction [C1]:

(Those designated) Individually 1/4 To Promenade & Counter Rotate the given fraction around the outside of the set as non-designated dancers (if any) move into the Center. EN: 280
(Ti označení) individuálně 1/4 do směru promenády & Counter Rotate danou část (fraction) vně čtverylky. Neoznačení tanečníci (pokud takoví jsou) se přesunou doprostřed. CZ: 280

Reverse Single Rotate fraction [C1]:

(Those designated) Individually 1/4 To Reverse Promenade & Counter Rotate the given fraction around the outside of the set as non-designated dancers (if any) move into the Center. EN: 290
(Ti označení) individuálně 1/4 proti směru promenády & Counter Rotate danou část (fraction) vně čtverylky. Neoznačení tanečníci (pokud takoví jsou) se přesunou doprostřed. CZ: 290

Poznámky:
 • Do not Face In or Bend The Line after a Rotate unless the caller explicitly tells you to do so. EN: 300
  Po Rotate nedělejte ani Face In ani Bend The Line, pokud to caller explicitně neřekne. CZ: 300
 • Non-designated dancers move into the center of the set without changing their facing direction. EN: 310
  Neoznačení tanečníci se přesouvají do středu čtverylky beze změny směru pohledu. CZ: 310

Rotate 1/4 (
from Squared Set EN: 320
z formace Squared Set CZ: 320
)

 
   
před
Heads Rotate 1/4
 po
As Couples 1/4 To Promenade
 po
Counter Rotate 1/4
(hotovo)
Single Rotate 1/2 (
from Squared Set EN: 320
z formace Squared Set CZ: 320
)

 
     
před
Heads Single Rotate 1/2
 po
1/4 To Promenade
 po
Counter Rotate 1/4
 po
Counter Rotate 1/4 (again)
(hotovo)

C2 Rotates (

from Parallel Lines, or from a 2 x 2 but not from Columns EN: 340
z formace Parallel Lines nebo 2 x 2, ale ne z Columns CZ: 340
):

Work in each Box of 4. EN: 350
Pracujte v každém Box of 4. CZ: 350

Rotate fraction[C2]:

As Couples 1/4 To Promenade and (working in the resulting Line of 4) Counter Rotate the given fraction. This is the same as As Couples Zag-Zig; Lockit n times (where n is the number of quarters within the given fraction: n=1 for 1/4, n=2 for 1/2, n=3 for 3/4, etc.). EN: 360
As Couples 1/4 do směru promenády a (ve výsledné Line of 4) Counter Rotate danou část (fraction). Je to totéž co As Couples Zag-Zig; Lockit Nx (kde n počet čtvrtí v daném fraction: N=1 pro 1/4, N=2 pro 1/2, N=3 pro 3/4 atd.). CZ: 360

Reverse Rotate fraction [C2]:

As Couples 1/4 To Reverse Promenade and (working in the resulting Line of 4) Counter Rotate the given fraction. Same as As Couples Zig-Zag; Lockit n times (where n is the number of quarters within the given fraction). EN: 370
As Couples 1/4 proti směru promenády a (ve výsledné Line of 4) Counter Rotate danou část (fraction). Je to totéž co As Couples Zig-Zag; Lockit Nx (kde n počet čtvrtí v daném fraction). CZ: 370

Single Rotate fraction [C2]:

Individually 1/4 To Promenade and Box Counter Rotate the given fraction. Same as Zag-Zig; Box|Split Counter Rotate the given fractionEN: 380
Individuálně 1/4 do směru promenády a Box Counter Rotate danou část (fraction). Totéž co Zag-Zig; Box|Split Counter Rotate danou fractionCZ: 380

Reverse Single Rotate fraction[C2]:

Individually 1/4 To Reverse Promenade and Box Counter Rotate the given fraction. Same as Zig-Zag; Box|Split Counter Rotate the given fractionEN: 390
Individuálně 1/4 proti směru promenády a Box Counter Rotate danou část (fraction). Totéž co Zig-Zag; Box|Split Counter Rotate danou fractionCZ: 390

Reverse Rotate 1/4 (
from Parallel Lines EN: 400
Z formace Parallel Lines CZ: 400
):

 
   
před
Reverse Rotate 1/4
 po
As Couples 1/4 To Reverse Promenade
 po
Line of 4 Counter Rotate 1/4
(hotovo)
Reverse Single Rotate 1/2 (
from Parallel Lines EN: 400
Z formace Parallel Lines CZ: 400
):

 
   
před
Reverse Single Rotate 1/2
 po
1/4 To Reverse Promenade
 po
Split Counter Rotate 1/2
(hotovo)

Cheat for Single Rotate 1/4 (from Lines): EN: 420
Cheat pro Single Rotate 1/4 (z Lines): CZ: 420
Leaders Left-faced U-Turn Back; Belles Walk; Beaus Dodge. EN: 430
Leaders Left-faced U-Turn Back; Belles Walk; Beaus Dodge. CZ: 430
Cheat for Reverse Single Rotate 1/4 (from Lines): EN: 440
Cheat pro Reverse Single Rotate 1/4 (z Lines): CZ: 440
Leaders Right-faced U-Turn Back; Beaus Walk; Belles Dodge. EN: 450
Leaders Right-faced U-Turn Back; Beaus Walk; Belles Dodge. CZ: 450

Be aware that there are many dancers who use these cheats. Also, experienced dancers often seem as if they are dancing this way (when they are Trailers they simply do some sort of Walk & Dodge movement). We believe it is okay to dance this way if you still think in your mind to 'turn 1/4 & Box Counter Rotate', so that you keep in mind that there is a flowing direction toward which you can Roll. Note that this cheat will not work if the fraction is 0/4. If the fraction is greater than 1/4 then use Box Counter Rotates for the rest of the call. EN: 460
Pamatujte na to, že mnoho tanečníků tyto cheaty používá. Dokonce i zkušení tanečníci často vypadají, jakoby tancovali takto (jako Trailers jednoduše udělají Walk & Dodge pohyb). Věříme, že je v pořádku takto tancovat, pokud jste si stále vědomi 'turn 1/4 & Box Counter Rotate' části, tudíž že je nějaký směr, kterým můžete dělat Roll. Všimněte si, že tento cheat nefunguje, pokud je fraction = 0/4. Pokud je fraction větší než 1/4, použijte na dokončení figury Box Counter Rotates. CZ: 460

C3B Rotates (

from Columns and other formations EN: 470
z Columns a dalších formací CZ: 470
):

Rotate 1/4 (
from Columns EN: 480
z Columns CZ: 480
):

 
   
před
Rotate 1/4
 po
As Couples 1/4 To Promenade
 po
Counter Rotate 1/4
(hotovo)
Single Rotate 1/4 (
from Columns EN: 480
z Columns CZ: 480
):

 
   
před
Single Rotate 1/4
 po
1/4 To Promenade
 po
Counter Rotate 1/4
(hotovo)

Single Rotate 1/4 (

from a T-Bone 2 x 4 EN: 500
Z formace T-Bone 2 x 4 CZ: 500
):

In this example, the dancers work as if they are in Columns whereas the dancers work as if they are in Lines (i.e., work Split) EN: 510
V tomto příkladu pracují, jakoby byli v Columns, a pracují, jakoby byli v Lines (tzn. pracují Split) CZ: 510

před
Single Rotate 1/4
po
Some work Split: EN: 520
Někteří pracují Split: CZ: 520
all 1/4 To Promenade
Some work Split:
all EN: 530
Někteří pracují Split:
všichni CZ: 530
Counter Rotate 1/4
(hotovo)

Split Single Rotate 1/4 (

from Columns EN: 540
z formace Columns CZ: 540
):

před
Split Single Rotate 1/4
po
Split 1/4 To Promenade
po
Split Counter Rotate 1/4
(hotovo)

Note: from Parallel Lines, Split Single Rotate is the same as Single RotateEN: 550
Poznámka: z Parallel Lines je Split Single Rotate totéž co Single RotateCZ: 550

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

 
po
Single Rotate 1/4
  po
Diamond Single Rotate 1/4
( See Diamond anything Concept [C4])

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Single Rotate 1/4

po
Split Single Rotate 1/4

po
Split Split Single Rotate 1/4

Hints for dancing Rotates: EN: 560
Rady pro tancování Rotates: CZ: 560
 • On Rotate or Single Rotate, turn 1/4 (As Couples or Individually) so that your Left-shoulder is toward the center of your setup. EN: 570
  U figur Rotate a Single Rotate se otočte o 1/4 (As Couples nebo individuálně) tak, aby bylo vaše levé rameno do středu formace. CZ: 570
 • On Reverse Rotate or Reverse Single Rotate, turn 1/4 (As Couples or Individually) so that your Right-shoulder is toward the center of your setup. ('Reverse' and 'Right' both begin with 'R'.) EN: 580
  U figur Reverse Rotate a Reverse Single Rotate se otočte o 1/4 (As Couples nebo individuálně) tak, aby bylo vaše pravé rameno do středu formace. (obě slova 'Reverse' a 'Right' začínají na 'R'.) CZ: 580
 • Rotate means As Couples; Single Rotate means IndividuallyEN: 590
  Rotate znamená As Couples; Single Rotate znamená individuálněCZ: 590
 • If no fraction is given, then assume 1/4. In our opinion, the caller should always give a fractionEN: 600
  Pokud není řečeno fraction, znamená to 1/4. Dle našeho názoru by caller měl fraction říct vždy. CZ: 600
 • The caller can give the fraction 0 (or 0/4), in which case just turn 1/4 and do not Counter Rotate at all. EN: 610
  Caller může stanovit fraction 0 (nebo 0/4). V takovém případě se jen otočte o 1/4 a Counter Rotate vůbec nedělejte. CZ: 610

Why is the Rotate FAMILY split across three levels? The answer is that the definition of Rotate is inconsistent, in the sense that the definition is formation-dependent. In our opinion, dancers should have one concise definition that can be applied to any legal starting formation. The C2-style Rotates are the culprits, and we believe these Rotates should have been named Split Rotate (instead of Rotate), and Split Single Rotate (instead of Single Rotate), so that there would be no conflict. Unfortunately, Rotates were not defined quite so cleanly. EN: 620
Proč je Rotate FAMILY (rodina) rozdělena mezi tři levely? Protože definice Rotate není konzistentní, závisí na výchozí formaci. Dle našeho názoru by tanečníci měli mít jednu přesnou definici, kterou by šlo aplikovat ze všech legálních výchozích formací. Viníkem je C2 Rotates a my věříme, že tyhle Rotates by se měli jmenovat Split Rotate (místo pouhého Rotate) a Split Single Rotate (místo Single Rotate). Pak by ke konfliktu nedocházelo. Bohužel, Rotates takhle čistě definovány nebyly. update CZ: 620

Viz také Counter Rotate [C1].

CALLERLAB definition for Rotate
CALLERLAB definition for Reverse Rotate
CALLERLAB definition for Single Rotate
CALLERLAB definition for Reverse Single Rotate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1: C2: C3B:     

https://www.ceder.net/def/rotate_c1.php?level=C2&language=czech&action=edit
23-July-2024 04:29:36
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL