Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Generous / Stingy CONCEPT [C3B]
   (Ben Rubright)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

Stingy:
Do the {anything} call, but subtract a 1/4 turn from the first Arm Turn of the call. EN: 10
Proveďte figuru {anything}, ale první Arm Turn točte o 1/4 méně než při normálním provedení. CZ: 10

Generous:
Do the {anything} call, but add a 1/4 turn to the first Arm Turn of the call. EN: 20
Proveďte figuru {anything}, ale první Arm Turn točte o 1/4 více než při normálním provedení. CZ: 20

For the purposes of Stingy and Generous, an Arm Turn is limited to the following movements as defined in the {anything} call: EN: 30
Pro potřeby konceptů Stingy a Generous je pohyb Arm Turn limitován na následující pohyby definované v {anything} figurách: CZ: 30
 • Arm Turn.
 • Hinge from a Mini-Wave. EN: 40
  Hinge z formace Mini-Wave. CZ: 40
 • Trade from a Mini-Wave. EN: 50
  Trade z formace Mini-Wave. CZ: 50
 • Cast Off from a Mini-Wave. EN: 60
  Cast Off z formace Mini-Wave. CZ: 60
 • Star turn, when opposite dancers are in a Mini-Wave. EN: 65
  Star turn (točení hvězdy), pokud jsou protilehlí tanečníci ve formaci Mini-Wave. CZ: 65

Poznámky:
 • The {anything} call does not have to start with an Arm Turn; E.g., on a Generous Square Chain Thru (from Facing Lines): do a Right Pull By and 1/4 In; Left Arm Turn 3/4 (instead of 1/2); Centers Right Arm Turn 1/2; Left Arm Turn 1/2; Step Thru. Ends in a Trade By formation. EN: 70
  Figura {anything} nemusí na Arm Turn začínat; Například při Generous Square Chain Thru (z formace Facing Lines): proveďte Right Pull By and 1/4 In; Left Arm Turn 3/4 (místo 1/2); Centers Right Arm Turn 1/2; Left Arm Turn 1/2; Step Thru. Končí ve formaci Trade By. CZ: 70
 • Stingy and Generous apply to the first Arm Turn in the call, which is not necessarily the first arm turn that a dancer executes. Some dancers may never execute an Arm Turn; others may execute an Arm Turn after other dancers previously executed a different Arm Turn. After the first Arm Turn is completed, any subsequent Arm Turns are not affected by Stingy or Generous. EN: 80
  Stingy a Generous se aplikují pouze na první Arm Turn figury, což ale nemusí být nutně první Arm Turn, které tanečníci provedou. Někteří nemusí dělat Arm Turn vůbec, jiní jich mohou během figury udělat více. Někteří tanečníci mohou dšlat Arm Turn poté, co jiní provedli první Arm Turn figury. Jakmile je provedeno první Arm Turn, všechna ostatní Arm Turn nejsou koncepty nijak ovliněny. CZ: 80
 • Stingy and Generous do not apply to a Hinge, Trade, or Cast Off from a Couple. For example, EN: 90
  Stingy a Generous nelze aplikovat na Hinge, Trade a Cast Off z páru. Například CZ: 90

  The C3A call Hinge The Lock is a Hinge followed by a Lockit. A Generous Hinge The Lock can be done from (at least) two formations: a Wave or Tandem Couples. EN: 92
  C3A figura Hinge The Lock je Hinge a následně Lockit. Generous Hinge The Lock může být provedeno minimálně ze dvou formací: Wave nebo Tandem Couples. CZ: 92

  1. From a Wave, a Hinge is an Arm Turn 1/4. Hence from a Wave, a Generous Hinge The Lock is an Arm Turn 1/2 followed by a Lockit. EN: 94
   Z formace Wave je Hinge Arm Turn 1/4. Proto z Wave povel Generous Hinge The Lock znamená Arm Turn 1/2 následované Lockit. CZ: 94
  2. From Tandem Couples, a Hinge is a Partner Hinge (from a Couple), and Generous does not apply. However, the Centers part of Lockit is an Arm Turn 1/4. Hence, from Tandem Couples, a Generous Lock The Hinge is a Partner Hinge followed by a Centers Arm Turn 1/2 as the Ends move up 1/4, to end in a Facing Diamond. EN: 96
   Z formace Tandem Couples je Hinge Partner Hinge (z Couple), Generous není aplikováno. NIcméně, středová část Lockit je Arm Turn 1/4. Poto z formace Tandem Couples povel Generous Lock The Hinge znamená Partner Hinge následováno Centers Arm Turn 1/2, Ends move up 1/4, a výsledná formace je Facing Diamond. CZ: 96
 • If the first Arm Turn of the call might be ambiguous, the caller should use extra words to disambiguate the call: i.e., Points work Stingy: all Strip the Diamond. The caller may use concepts such as Secondly, Thirdly, etc. to explicitly state to which part of the call Stingy or Generous applies. EN: 100
  Pokud první Arm Turn figury není úplně zřejmé, caller by měl použít další nápovědu. Například Points work Stingy: all Strip the Diamond. Caller také může použít koncepty jako Secondly, Thirdly, atd. CZ: 100
 • Stingy and Generous allows calls to be done from unexpected formations. For example, from Twin Diamonds: a Generous Sets In Motion. EN: 110
  Stingy a Generous umožňuje provádět figury z něčekaných formací. Například z formace Twin Diamonds: Generous Sets In Motion. CZ: 110

Generous Dixie Style To A Wave:

 
   
před
 po
Centers Right Pull By
 po
Left Touch 1/2
(hotovo)
Stingy Spin The Top:

 
   
před
 po
Arm Turn 1/4
 po
Fan The Top
(hotovo)
Finally Stingy Spin The Top:

 
   
před
 po
Arm Turn 1/2
 po
Stingy Fan The Top
(hotovo)

What's not allowed EN: 130
Co není dovoleno CZ: 130

 • Generous Counter Rotate
  (from a Tidal Wave): Although the center two are turning 1/4 with each other, the call is not defined in terms of an Arm Turn or Hinge. EN: 200
  (z formace Tidal Wave): Ačkoliv se centers spolu točí o 1/4, figura není definovaná pomocí Arm Turn ani Hinge. CZ: 200
 • Generous Swap The Wave
  (from a L-H Wave): Although one might argue that the Centers part of the call is a Turn Thru (and hence an Arm Turn), the use of Stingy and Generous should be avoided, because the call is a variation of Swap Around (a no-hands call). We believe that Swap The Wave from either a R-H or a L-H Wave has the tagging dancers doing the same action. The Turn Thru used by dancers is just a convenience. EN: 210
  (z formace L-H Wave): Ačkoliv by někdo mohl namítnout, že Centers dělají Turn Thru (a tudíž Arm Turn), koncepty Stingy a Generous by se s touto figurou používat neměly, protože figura je variací na Swap Around (při které se ruce nepodávají). Věříme, že Swap The Wave z formací R-H nebo L-H Wave je prováděna steně pomocí tagu a Turn Thru používají tanečníci pouze jako zjednodušení. CZ: 210
 • Generous Pass The Ocean
  (from Facing Couples:) Even though the Belles' part strongly feels like a Left Arm Turn 1/4, and is frequently danced that way, the definition of Pass The Ocean does not contain an Arm Turn. EN: 220
  (z formace Facing Couples:) I kduž se část prováděná Belles velmi podobá Left Arm Turn 1/4, a dokonce je tak i často tancována, definice Pass The Ocean figuru Arm Turn neobsahuje. CZ: 220
 • As for combining Generous and Stingy (e.g., Generous Stingy 1/4 Thru)... There are two cases to consider. For example, a Generous Stingy 1/4 Thru: EN: 230
  Při vzájemném kombinování Generous a Stingy (např. Generous Stingy 1/4 Thru) jsou pro řešení možné dva přístupy. Pro příklad Generous Stingy 1/4 Thru: CZ: 230

  Case 1. EN: 240
  Přístup 1 CZ: 240
   
  Generous and Stingy cancel each other out. A 1/4 is subtracted from the first Hinge (to make it Stingy), then added back (to make it Generous). A Stingy Arm Turn 1/4 is still an Arm Turn, even though the fraction is 0/4. EN: 250
  Generous a Stingy se vzájemně vyruší. 1/4 je odstraněna z prvního Hinge (aplikováno Stingy) a pak je vráceno zpět (aplikováno Generous). Přístup vychází z předpoklady, že Stingy Arm Turn 1/4 je pořád Arm Trun, i když o 0/4. CZ: 250

  Case 2. EN: 260
  Přístup 2 CZ: 260
   
  A Stingy 1/4 Thru is a Left Arm Turn 3/4 (you leave off the first Arm Turn, then apply Generous to the Left Arm Turn 1/2 giving a Left Arm Turn 3/4). EN: 270
  Stingy 1/4 Thru znamená Left Arm Turn 3/4 (vynecháte první Arm Turn a pak aplikujete Generous na Left Arm Turn 1/2, což vám dá Left Arm Turn 3/4). CZ: 270

  Case 2 was tried several years ago, and was not well received by the dancers. Hence, the current consensus is Case 1: Stingy and Generous both apply to the first part, and they cancel each other out. Moral of the story: don't combine Stingy and Generous. EN: 280
  Přístup 2 byl zkoušen před několika lety a nesetkal se u tanečníků s příliš velkým nadšením, proto je současný konsensus provedení dle Přístupu 1: Oba koncepty Stingy a Generoues jsou aplikovány na první část a vzájemně se vyruší. Poučení z tohoto příběhu: nekombinujte Stingy a Generous. CZ: 280

Yo-Yo Concept [C4]:
Replace the first Arm Turn 1/2 of the given call with an Arm Turn 3/4. EN: 673
Nahraďte první Arm Turn 1/2 dané figury za Arm Turn 3/4. CZ: 673

Fractal CONCEPT [C4] (Vic Ceder 1998):
Replace each Arm Turn 1/4 with an Arm Turn 3/4 and vice-versa. EN: 642
Nahraďte Arm Turn 1/4 za Arm Turn 3/4 a naopak. CZ: 642

Choreography for Generous / Stingy CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/generous.php?language=czech&level=master&action=edit
23-July-2024 04:06:49
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL