Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Counter Rotate {fraction} [C1]
   (Lee Kopman 1973)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From applicable formations. EN: 10
Z vhodných formací. CZ: 10

Walk forward in an arc, for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the set, keeping the same distance from the center of the set. EN: 20
Jděte dopředu obloučkem kolem středu čtverylky o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu čtverylky. CZ: 20

Poznámky:
 • Counter Rotate cannot be done if a dancer is facing directly toward (or away from) the flagpole center of the set. EN: 30
  Figura Counter Rotate nemůže být provedena v případě, že se tanečníci dívají přímo do (nebo od) středu čtverylky. CZ: 30
 • If no fraction is given, assume 1/4. EN: 40
  Pokud je figura řečena bez fraction, znamená to 1/4. CZ: 40
 • When starting from a symmetric setup, and everyone is active, the ending formation for Counter Rotate 1/4 is the same as the starting formation but rotated by 90°. EN: 50
  Pokud je figura Counter Rotate 1/4 prováděna ze symetrické formace a všichni tanečníci jsou aktivní, je výsledná formace shodná s výchozí, jen je otočená o 90°. CZ: 50
 • You may have to vary the distance from the center of the set to allow for square breathing if not everyone is active for the Counter RotateEN: 60
  Pokud všichni aktivní nejsou, může se vaše vzdálenost od středu čtverylky měnit podle toho, jak čtverylka dýchá. CZ: 60
 • You can try visualizing Counter Rotate 1/4 as if all of a sudden the formation was placed upon an empty merry-go-round, with the center of the square being the center of the merry-go-round, and somebody pushed the merry-go-round 1/4 of a circle (clockwise or counter-clockwise, whichever would cause you to move forward). Your formation would remain the same, you would still be the same distance from the Center, but your facing direction would have changed 90°. Note that some dancers might be on a merry-go-round which is turning in the opposite direction from yours. EN: 70
  Counter Rotate 1/4 si můžete vizualizovat tak, jakoby byla najednou celá formace položena na prázdný kolotoč, střed čtverylky na střed kolotoče, někdo tím kolotočem otočil o 1/4 kruhu (po nebo proti směru hodinových ručiček, tím směrem, kterým půjdete dopředu). Vaše formace zůstane ta samá, vy budete na stejné pozici, ale váš směr pohledu se otočí o 90°. Mějte na paměti, že někteří tanečníci mohou být na kolotoči, který se točí opačným směrem, než ten váš. CZ: 70

Z Parallel Waves:

 
 
před
Counter Rotate 1/4
 po
Z (Magic) Columns:

 
 
před
Counter Rotate 1/4
 po
Z Hourglass:

 
 
před
Counter Rotate 1/4
 po

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU

 
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
Counter Rotate 1/4
 po
In Your Block Counter Rotate 1/4

Split Counter Rotate fraction [A2]:
Split the formation into 2 equal sub-formations by drawing an imaginary line bisecting the long axis. Dancers in each sub-formation walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the sub-formation, keeping the same distance from the center of their sub-formation. From Parallel Lines or Columns work in each Box; from Diamonds work in each Diamond; from a 1 x 8 Line work in each Line. EN: 632
Rozdělte celkovou formaci na dvě stejně velké sub-formace tak, že pomyslně rozdělíte dlouhou osu na dvě poloviny. Tanečníci Tanečníci v každé v každé sub-formaci jdou dopředu obloučkem kolem svého středu o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu své sub-formace. Z Parallel Lines a Columns pracujte k každém Box; z Diamonds pracujte v každém Diamond; z 1 x 8 Line pracujte v každém Line. CZ: 632

Trade Counter Rotate [C4] (Jack Lasry 1973):
From applicable formations. As one movement, Counter Rotate 1/4 & Spread. EN: 631
Z vhodných formací. Jako jeden pohyb Counter Rotate 1/4 & Spread. CZ: 631

CALLERLAB definition for Counter Rotate

Choreography for Counter Rotate fraction

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/counterrotate.php?language=czech&action=edit
24-May-2024 06:06:34
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL