Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Concentric Concept [C1]
   (Jim Davis 1978)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From 8-dancer formations consisting of 4 inside dancers and 4 outside dancers. EN: 10
Från 8-dansare formationer som består av 4 inside dansare och 4 outside dansare. SE: 10

The inside 4 dancers do the given call working within the Center of the set as the outside 4 dancers do the given call working with each other, around the outside of the set. EN: 20
De 4 inside dansarna gör det givna callet och arbetar i mitten på uppställningen medan de 4 outside dansarna gör det givna callet och arbetar med varandra runt utsidan av uppställningen. SE: 20

Kommentarer:
 • A good way to think about Concentric is to imagine dropping a stone in a pool of still water and watching the concentric rings rippling outward from the center where the stone dropped. If you overlay that image in your mind on top of the square, the Center 4 dancers would be working within the innermost ring, and the Outside 4 dancers would be working between the innermost ring and the next outside ring. Each group of 4 works independently of the other group of 4, maintaining their respective relationship from the other group and the very center of the set. EN: 30
  Ett bra sätt att tänka när det gäller Concentric är att tänka att man släpper en sten i en damm med lugnt vatten och tittar på de koncentriska ringar som rör sig utåt från mitten där man släppte stenen. Om du lägger denna bild över squaren, kommer de 4 dansarna i mitten att arbeta innanför den innersta ringen och de 4 yttre dansarna att arbeta mellan den innersta ringen och nästa ring utanför. Varje grupp om 4 arbetar oberoende av den andra gruppen och bibehåller sitt förhållande till den andra gruppen och 'very center' på uppställningen. SE: 30
 • The inside 4 dancers always do the call normally working in the Center. EN: 40
  De 4 inside dansarna gör alltid callet normalt i mitten. SE: 40
 • The ending positions for the outside 4 dancers depends upon the kind of formation (explained below). EN: 50
  Slutpositionen för de 4 outside dansarna beror på vad det är för formation (förklarat nedan). SE: 50

(A)
If the given call ends in a 1x4, a Diamond, or a Single 1/4 Tag, then there is only one possible ending formation: a 1x4 is split in half, and distributed as two 1x2 formations on opposite sides of the inside dancers; a Diamond or Single 1/4 Tag is split into 4 pieces, and distributed like the points of a Galaxy. EN: 60
Om det givna callet slutar i en 1x4, en Diamond, eller en Single 1/4 Tag, finns det bara en möjlig slutformation: en 1x4 delas på mitten och distribueras som två 1x2 formationer på motsatta sidor om inside dansarna; en Diamond eller Single 1/4 Tag delas i  4 delar, och distribueras som points på en Galaxy. SE: 60

   

The above formations show the ending positions for the outside dancers when the given call ends in a 1x4 or a Diamond. The dashed boxes represent the Center 4 dancers who could be in a 2x2 (as shown), a 1x4 (horizontal or vertical), or any other 4-dancer formation. EN: 70
Formationerna ovan visar slutpositionerna för outside dansarna när det givna callet slutar i en 1x4 eller Diamond. De streckade fyrkanterna representerar de 4 Center dansarna som kan vara i en 2x2 (som visas), en 1x4 (horisontal eller vertikal), eller vilken som helst annan 4-dansare formation. SE: 70

 
före
Outsides Concentric Pass The Ocean
 efter
 
före
Outsides Concentric Switch To A Diamond
 efter


(B)
For the outside 4 dancers, if the given call starts and ends in a 2x2 then the following rules apply: EN: 80
För de 4 outside dansarna, om det givna callet börjar och slutar i en 2x2, gäller följande regler:  SE: 80
 1. If the outside 4 started as if they were Ends of Parallel Lines, then they must finish so that they are Ends of Parallel Lines. EN: 90
  Om de 4 outside dansarna börjar som om de vore Ends på Parallel Lines, så måste de sluta som Ends på Parallel Lines. SE: 90
 2. Similarly, if the outside 4 started as if they were Ends of Columns, then they must finish so that they are Ends of Columns. EN: 100
  Likadant, om de 4 outside dansarna börjar som om de vore Ends på Columns, så måste de sluta som Ends på Columns. SE: 100

The two rules above are known as the 'Lines-to-Lines, Columns-to-Columns' rule. That is, if you start in Parallel Lines, you must end in Parallel Lines; if you start in Columns, you must end in Columns. Note that the final formation may not actually be Lines or Columns, since the Centers may end T-Boned to the Ends. EN: 110
De två reglerna ovan är kända som 'Lines-to-Lines, Columns-to-Columns' regeln. Dvs, om du börjar i Parallel Lines, måste du sluta i Parallel Lines; om du börjar i Columns, måste du sluta i Columns. Notera att slutformationen inte behöver vara Lines eller Columns, eftersom Centers kan vara T-Boned mot Ends. SE: 110

Examples of formations in which the Outside 4 dancers "think" they are Ends of Lines: EN: 120
Exempel på formationer där de 4 Outside dansarna "tänker" att de är Ends på Lines: SE: 120

 
   
Examples of formations in which the Outside 4 dancers "think" they are Ends of Columns: EN: 130
Exempel på formationer där de 4 Outside dansarna "tänker" att de är Ends på Columns: SE: 130

 
   

Outsides Concentric Walk & Dodge:

 
före
Outsides
Concentric Walk & Dodge
 efter
 
före
Outsides
Concentric Walk & Dodge
 efter

Outsides Concentric Partner Tag:

 
före
Outsides
Concentric Partner Tag
 efter
 
före
Outsides
Concentric Partner Tag
 efter


(C)
For the outside 4 dancers, if the given call does not start in a 2x2 but ends in a 2x2 then the following rule applies: EN: 140
För de 4 outside dansarna, om det givna callet inte börjar i en 2x2 men slutar i en 2x2, gäller följande regel: SE: 140
 1. The Outside 4 must end in the positions so that the long axis of the setup changes by 90°. EN: 150
  De 4 Outside måste sluta i positioner så att den långa axeln på uppställningen ändras med 90°. SE: 150

  Many formations in square dancing have a long axis and a short axis. That is, the formation is visibly longer in one direction (long axis) than the other direction (short axis). When dancing the Concentric Concept, if the outside 4 do not start in a 2x2, but end in a 2x2, then they must end on the footprints which change the original long axis of the formation by 90°. EN: 160
  Många formationer i square dance har en långaxel och en kortaxel. Dvs, formationen är märkbart längre i en riktning (långaxeln) än den är bred i den andra riktningen (kortaxeln). När man dansar Concentric Concept, om de 4 outside dansarna inte börjar i en 2x2, men slutar i en 2x2, måste de sluta på 'footprints' som ändrar den ursprungliga långaxeln på formationen med 90°. SE: 160

 
före
Outsides
Concentric Recycle
 efter
 
före
Outsides
Concentric Hinge
 efter

Concentric Bend The Line:

 
 
 
RÄTT
 
 
FEL
 
   
före
Concentric Bend The Line
  efter  
This ending formation is incorrect
since the long-axis did not change EN: 170
Denna slutformation är fel
eftersom långaxeln inte förändrades SE: 170
Concentric Turn & Deal:

 
 
 
RÄTT
 
 
FEL
 
   
före
Concentric Turn & Deal
  efter  
This ending formation is incorrect
since the long-axis did not change EN: 170
Denna slutformation är fel
eftersom långaxeln inte förändrades SE: 170
Concentric Linear Cycle:

 
 
 
RÄTT
 
 
FEL
 
   
före
Concentric Linear Cycle
  efter  
Ending here feels 'right' but
is incorrect since the
long-axis did not change EN: 180
Slutformationen här känns 'rätt' men
är fel eftersom
långaxeln inte förändrades SE: 180

Concentric Touch 1/4:

(using the Lines-to-Lines, Columns-to-Columns rule) EN: 190
(använd Lines-to-Lines, Columns-to-Columns regeln) SE: 190

 
före
Concentric Touch 1/4
 efter
 
före
Concentric Touch 1/4
 efter

Concentric Chase Right:

(using the Lines-to-Lines, Columns-to-Columns rule) EN: 200
(använd Lines-to-Lines, Columns-to-Columns regeln) SE: 200

 
före
Concentric Chase Right
 efter
 
före
Concentric Chase Right
 efter


Fler kommentarer:
 • As soon as you hear the word 'Concentric', check to see if you are in Lines or Columns. If you are not in either Lines or Columns, check the orientation of your long axis. EN: 210
  Så snart du hör ordet 'Concentric', kolla om du är i Lines eller Columns. Om du är i varken Lines eller Columns, kolla riktningen på din långaxel. SE: 210

Single Concentric Concept [C4]:
From a 1 x 4 or other applicable 4-dancer formations. Centers work with each other to do the given call as Ends work around the Centers to do the given call. EN: 525
Från en 1 x 4 eller annan tillämpbar 4-dansare formation. Centers arbetar med varandra för att göra det givna callet medan Ends arbetar runt Centers för att göra det givna callet. SE: 525

 
före
Single Concentric
Single Wheel
 efter

Se också Cross Concentric Concept [C2].

CALLERLAB definition for Concentric Concept

Choreography för Concentric Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/concentric.php?language=sweden&level=master&action=edit
17-July-2024 15:23:06
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL