Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Chain Reaction [A1]
   (Lee Kopman 1975)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a 1/4 Tag formation only (at A1 and A2). EN: 10
Pouze z formace 1/4 Tag (na A1 a A2). CZ: 10

 1. Very Centers and the directly-facing Outside dancers Pass Thru as the End of the Center Line Counter Rotate 1/4 (walk forward in an arc, changing facing direction by 90°, 1/4 of a Circle around the outside of the set); EN: 20
  Very Centers udělají Pass Thru s těmi Outside, na které se přímo koukají. Koncoví z vlny uprostřed udělají Counter Rotate 1/4 (Jděte dopředu o 1/4 kruku po oblouku a změňte směr pohledu o 90°); CZ: 20
 2. Centers of each side Hinge; EN: 30
  Centers of each side Hinge; CZ: 30
 3. Center 4 Star 1/4 as Outsides Trade; EN: 40
  Center 4 Star 1/4, Outsides Trade; CZ: 40
 4. Those who meet Cast Off 3/4 as Others move up (Phantom Hourglass Circulate). EN: 50
  Ti, co se potkají, udělají Cast Off 3/4, mezitím ostatní move up (Phantom Hourglass Circulate). CZ: 50

A 1/4 Tag formation ends in Parallel Waves. EN: 60
Z formace 1/4 Tag se končí v Parallel Waves. CZ: 60

 
před
Chain Reaction
  po
Those Facing Pass Thru
as End of center line Counter Rotate 1/4 EN: 70
Ti, co se na sebe koukají, Pass Thru, koncoví z vlny uprostřed Counter Rotate 1/4 CZ: 70
 
   
po
Centers of each side Hinge EN: 80
Centers of each side Hinge CZ: 80
 po
Center Star turn 1/4
jako Outsides Trade
  po
Those who meet Cast Off 3/4
as Others move up EN: 90
Ti, co se potkaji, Cast Off 3/4
, ostatní move up CZ: 90

(hotovo)

Poznámky:
 • Teamwork is required for successful execution of Chain ReactionEN: 100
  Abyste úspěšně provedli Chain Reaction, musíte všichni spolupracovat. CZ: 100
  • Don't rush it. EN: 110
   Nespěchejte. CZ: 110
  • Don't move unless you have someone to work with for the next part of the call. EN: 120
   Nechýbejte se, dokud nepřijde někdo, s kým můžete udělat další část figury. CZ: 120
  • Wait an extra beat or two, as necessary, so that everyone is in the correct position for the next part of the call. EN: 130
   Počkejte jednu nebo dvě doby, pokud je to potřeba, aby všichni došli do správné pozice, a pak začněte další část figury. CZ: 130
  • Outside Dancers not directly facing a Very Center must stay in place for the first part of the call. Wait for another dancer to come to you before doing the Hinge. Should you start moving prematurely, you may cause the square to break down. EN: 140
   Venkovní tanečníci, kteří se přímo nedívají na Very Center, musí v první části figury zůstat na svém místěCZ: 140
  • Wait until there are four hands in the star before you start to turn it! EN: 150
   Počkejte, až budete mít ve hvězdě čtyři ruce, teprve pak se začněte točit! CZ: 150
 • The 'Pass Thru' is always Right-shoulders. EN: 160
  Při 'Pass Thru' se vždy míjíte pravými rameny. CZ: 160
 • At A1 and A2, Chain Reaction is restricted to starting from a R-H or L-H 1/4 Tag only. EN: 170
  Na A1 a A2 je výchozí formace pro Chain Reaction omezena pouze na R-H (pravý) nebo L-H (levý) 1/4 Tag. CZ: 170
 • At C1 and above, Chain Reaction may be called from any valid generalized 1/4 Tag. EN: 180
  Od C1 výše je možno provádět Chain Reaction z vhodného obecného 1/4 Tag. CZ: 180
  Viz také Chain Reaction [by definition] [C1].

Warning: EN: 190
Varování: CZ: 190

Some callers teach Chain Reaction as follows: EN: 200
Někteří calleři učí Chain Reaction takto: CZ: 200
 1. Everybody Extend; EN: 210
  Everybody Extend; CZ: 210
 2. Centers Hinge jako Ends 1/2 Circulate;
 3. Center Star turn 1/4 jako Outsides Trade;
 4. Those who meet Cast Off 3/4 as Others move up. EN: 220
  Ti, co se potkají, Cast Off 3/4, ostatní move up. CZ: 220

Please do not learn Chain Reaction in this manner. EN: 230
Prosím takto se Chain Reaction neučte. CZ: 230

Although the above definition (henceforth referred to as the 'cheat' definition) may seem like an equivalent and easier definition, it has many problems: EN: 240
I když výše uvedená definice (dále jen 'cheat' definice), může vypadat jako snažší ekvivalent, způsobuje tato definice mnoho problémů: CZ: 240

 1. From a L-H 1/4 Tag, the cheat definition causes some dancers to pass the wrong shoulder, which may lead to a collision or unnecessary shuffle steps as two facing dancers attempt to pass different shoulders. EN: 280
  Z formace L-H 1/4 Tag cheat definice způsobuje, že se někteří tanečníci míjí špatným ramenem, což může vést ke kolizi nebo zbytečnému ukročování, když se dva tanečníci snaží minout každý jiným ramenem. CZ: 280
 2. If you advance into the C1-level, you will have to re-learn the correct definition of Chain Reaction since the cheat definition does not work from all legal starting positions. EN: 250
  Až postoupíte na C1, bude se muset přeučit na správnou definici, protože cheat definice nefunguje z dalších možných výchozích formací. CZ: 250
 3. If a concept is applied to Chain Reaction, you may be unable to properly execute the call if you follow the cheat definition. (e.g., Those Facing Start Chain Reaction; Finish Chain Reaction; Initially Twice Chain Reaction) EN: 260
  Pokud je na Chain Reaction aplikován koncept, může se vám stát, že pomocí cheat definice nebudete schopni figuru řádně provést (např. Those Facing Start Chain Reaction; Finish Chain Reaction; Initially Twice Chain Reaction) CZ: 260
 4. The cheat definition is inconsistent with the definition of Cross Chain Reaction [C3A]. EN: 270
  Cheat definice neni konzistentní s definicí Cross Chain Reaction [C3A]. CZ: 270

Varianty:
Star 1/2, 3/4, or Don't Turn The Star. EN: 290
Star 1/2, 3/4 nebo Don't Turn The Star. CZ: 290

Scoot Reaction [C3A]:
From Parallel Waves. Scoot Back but the Centers hold on after the Arm Turn 1/2 as the Outsides slide together to form a Couple; all Chain Reaction. Ends in Parallel Waves. EN: 146
Z formace Parallel Waves. Scoot Back, ale Centers se po Arm Turn 1/2 zůstanou držet. Outsides ukročí k sobě a udělají Couple; všichni Chain Reaction. Končí v Parallel Waves. CZ: 146

anything The Action [C4]:
Do the anything call (which usually ends in a Trade By formation); Centers make a R-H Star (usually 1/2 Reverse Swap Around) and Star 1/4 as Outsides Hinge & Trade; Those who meet Cast Off 3/4 as Others move up. Usually ends in Parallel Waves. EN: 147
Proveďte anything figuru (která obvykle končí v Trade By formaci); Centers udělají R-H Star (obvykle 1/2 Reverse Swap Around) a otočí ji o 1/4, Outsides Hinge & Trade; ti, co se potkají, Cast Off 3/4, osttaní move up. Obvykle končí v Parallel Waves. CZ: 147

Chain Reaction But anything [NOL]:
Do a Chain Reaction, except the final Centers replace Cast Off 3/4 with the anything call. For example (from a R-H 1/4 Tag): Chain Reaction But Left Swing ThruEN: 540
Udělejte Chain Reaction, ale Centers místo posledního Cast Off 3/4 provedou anything. Například (z formace R-H 1/4 Tag): Chain Reaction But Left Swing ThruCZ: 540

CALLERLAB definition for Chain Reaction (C1)
CALLERLAB definition for Chain Reaction

Choreography for Chain Reaction

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/chain_reaction_a1.php?language=czech&level=A1&action=edit
25-May-2024 15:43:51
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL