Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{anything} & Cross [A1]
   (Jerry Haag 1983)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

From applicable formations. EN: 10
Från tillämpliga formationer. SE: 10

 1. Do the anything call (which must end in an applicable 2 x 2); EN: 20
  Gör anything callet (vilket måste sluta i en tillämplig 2 x 2); SE: 20
 2. Trailers diagonal Pull By using outside hands. EN: 30
  Trailers gör en diagonal Pull By med ytterhanden. SE: 30

   
före
Touch 1/4 & Cross
 efter
Touch 1/4
 efter
Trailers diagonal Left Pull By
(klart)
   
före
Cast Off 3/4 & Cross
 efter
Cast Off 3/4
 efter
Trailers diagonal Right Pull By
(klart)
   
före
Circulate & Cross
 efter
Circulate
 efter
Trailers diagonal Left Pull By
(klart)
Från en T-Bone:
(used only at C1 and above) EN: 40
(används bara på C1 och högre) SE: 40

 
   
före
Scoot Back & Cross
 efter
Scoot Back
 efter
& Cross
(klart)

Kommentarer:
 • The anything call must end in an applicable 2 x 2 (e.g., a Mini-Wave Box). Each Trailer must then be able to diagonally pull by with an opposite dancer within the 2 x 2. EN: 50
  Anything callet måste sluta i en tillämplig 2 x 2 (t.ex, en Mini-Wave Box). Varje Trailer måste sedan kunna göra en diagonal pull by med dansaren snett över i sin 2 x 2. SE: 50
 • Although the anything call can involve more than 4 dancers, the & Cross part of the call is done within a box of 4. If the ending formation after the anything call is a 2 x 4, then each 2 x 2 does the & Cross (i.e., work Split). EN: 60
  Fastän anything callet kan involvera mer än 4 dansare så görs & Cross delen av callet i varje box om 4. Om slutformationen efter anything callet är en  2 x 4, så gör varje 2 x 2 & Cross (dvs, arbeta Split). SE: 60
 • Use the outside hand (of the 2 x 2) for the Pull By. From a Right-Hand Box use the left hand, and vice-versa. EN: 70
  Använd ytterhanden (i en 2x2) för Pull By. Från en Right-Hand Box använd vänster hand och vice versa. SE: 70
 • From a Static Set, on a call such as Heads Touch 1/4 & Cross, only the Heads are active, and only the Head Boy 'Crosses'. The Sides do not move. EN: 80
  Från en Static Square, vid call som Heads Touch 1/4 & Cross, är det bara Heads som är aktiva och bara Head Boy 'Crosses'. Sides rör sig inte. SE: 80

anyone Cross [A1]: (added to A1 in 2008)

From Facing Couples, some callers give commands such as Boys Cross, Girls Cross, Beau Cross, or Belle CrossEN: 90
Från Facing Couples, ger en del caller kommandon som Boys Cross Girls Cross, Beau Cross eller Belle CrossSE: 90

This terminology can be misleading since 'Cross' is often used as a concept in Challenge-level dancing. It is a term used to modify other calls - for example: Cross Run, Cross FoldEN: 100
Vi tycker att den terminologin är missledande eftersom 'Cross' ofta används som ett concept på Challenge-nivåerna. Det är en term som modifierar andra call - till exempel: Cross Run, Cross FoldSE: 100

So what does anyone Cross mean? We believe there are two interpretations: EN: 110
Så vad betyder anyone Cross? Vi anser att det finns två tolkningar: SE: 110
 1. Designated dancers do their part of an anything & Cross (i.e., Pull By with outside hands). EN: 120
  De utpekade dansarna gör sin del av en anything & Cross (dvs., Pull By med ytterhanden). SE: 120
 2. Designated dancers do their part of Crossover Circulate (i.e., from Facing Couples, this is a diagonal Pass Thru). EN: 130
  De utpekade dansarna gör sin del av en Crossover Circulate (dvs., från Facing Couples, en diagonal Pass Thru). SE: 130
Although both of the above interpretations give the same ending position, the traffic pattern is different. EN: 140
Fastän båda tolkningarna ger samma slutposition så är trafikmönstret olika. SE: 140

JÄMFÖR FÖLJANDE
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
Centers Touch 1/4 & Cross
(Centers gör Pull By)
 efter
Centers Start Touch 1/4 & Cross
(Varje sida gör Pull By)

Nicely [C4] (Betty Fricker 1975):
From a Wave or applicable Line of 4. Hinge & Cross. Ends in Back-to-Back Couples. EN: 117
Från en Wave eller tillämplig Line om 4. Hinge & Cross. Slutar i Couples rygg mot rygg. SE: 117

Curli-Cross [C4] (Lee Kopman 1968):
From Facing Couples or a R-H Wave. Curlique (Touch; Boy does his part Right Arm Turn 1/4 as Girl Left-face 3/4 Turn to end in the Boy's original starting position); Trailers diagonal L-H (outside hand) pull by. Ends in Back-to-Back Couples. This is a 2-part call. Curli-Cross, which was once on the A1 list, was the inspiration for anything & CrossEN: 120
Från Facing Couples eller en R-H Wave. Curlique (Touch; herren gör sin del av Right Arm Turn 1/4 medan damen vrider sig 3/4 åt vänster för att sluta i herrens ursprungliga startposition); Trailers gör en diagonal pull by med vänster hand (ytterhanden). Slutar i Couples rygg mot rygg. Detta är ett 2-delars call. Curli-Cross, som en gång fanns på A1-listan, inspirerade till anything & CrossSE: 120

Triple Cross [A1] (Lee Kopman och Deuce Williams 1973):
From a 1/4 Box, Mini-Wave Columns, or other applicable formations. The six who can diagonal Pull By using outside hands. A 1/4 Box ends in Mini-Wave Columns; Mini-Wave Columns end in a 3/4 Box. EN: 54
Från en 1/4 Box, Mini-Wave Columns eller andra tillämpliga formationer. De 6 som kan gör en diagonal Pull By och använder ytterhanden. En 1/4 Box slutar i Mini-Wave Columns; Mini-Wave Columns slutar i 3/4 Box. SE: 54

Cross Back [C2]:
From a Mini-Wave Box or applicable T-Bone 2 x 2. Leaders U-Turn Back as Trailers Diagonal Pull By using outside hands. A Mini-Wave Box ends in an opposite-handed Mini-Wave Box. EN: 118
Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2. Leaders U-Turn Back medan Trailers gör en diagonal Pull By och använder den yttre handen. En Mini-Wave Box slutar i en Mini-Wave Box med motsatt hand. SE: 118

Split & Cross [C4]:
From an applicable 2 x 2. Box Circulate & Cross. Ends in a 2 x 2. EN: 119
Från en tillämplig 2 x 2. Box Circulate & Cross. Slutar i en 2 x 2. SE: 119

CALLERLAB definition for (Anything) and Cross

Choreography för anything & Cross

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/andcross.php?level=master&language=sweden&action=edit
15-June-2024 01:42:21
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL