Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

1/4 (or 3/4) Thru [A1]
   (Dick Bayer a Holman Hudspeth 1969)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a 4-dancer formation such as a R-H Mini-Wave Box, a R-H Facing Diamond (Centers with R-H, Ends with L-H), or other applicable formations. EN: 10
Z formace čtyř tanečníků, jako je Right-hand Mini-Wave Box nebo Right-hand Facing Diamond (Centers se drží za pravou ruku, koncoví levým ramenem dovnitř), nebo dalších vhodných formací. CZ: 10

 1. Those who can Right Arm Turn 1/4 (or 3/4); EN: 20
  Kdo může Right Arm Turn 1/4 (nebo 3/4); CZ: 20
 2. those who meet and can Left Arm Turn 1/2. EN: 25
  ti, kdo se potkají a mohou, Left Arm Turn 1/2. CZ: 25

Ends in a Wave. This is a 2-part call. EN: 30
Končí ve vlně (Wave). Tato figura má dvě části. CZ: 30

Z R-H Mini-Wave Box:

 
   
před
1/4 Thru
 po
Right Arm Turn 1/4
 po
Centers Left Arm Turn 1/2
(hotovo)
Z Facing Diamond:

 
   
před
1/4 Thru
 po
Centers Right Arm Turn 1/4
 po
Left Arm Turn 1/2
(hotovo)

Poznámky:
 • From 8-dancer formations such as Columns or Point-to-Point Diamonds, stay in your group of 4. EN: 40
  Z formace osmi tanečníků, jako jsou Columns nebo Point-to-Point Diamonds, pracujte ve své formaci čtyř tanečníků. CZ: 40
 • 1/4 (or 3/4) Thru always starts with the Right hand. From Parallel L-H Waves, only the Centers can do the call. EN: 50
  1/4 (or 3/4) Thru vždy začíná za pravou ruku. Z levých paralelních vln mohou figuru provést pouze Centers. CZ: 50
 • 1/4 Thru and 3/4 Thru are in the Swing Thru family. These calls all start with the right hand. A 1/4 Thru is a Swing Thru but only turn 1/4 for the first part. Similarly, a 3/4 Thru is a Swing Thru but turn 3/4 for the first part. Swing Thru can be thought of as a 2/4 ThruEN: 60
  1/4 Thru a 3/4 Thru patří do Swing Thru family (rodiny) - figur, které začínají za pravou ruku. 1/4 Thru je jako Swing Thru, jen první část je zátočka o 1/4. Podobně 3/4 Thru je jako Swing Thru, ale první část je zátočka o 3/4. O Swing Thru můžeme uvažovat jako o 2/4 ThruCZ: 60
 • Keep your squares tight. 1/4 Thru requires that dancers keep their formations tight since the call is very difficult to do from Waves that are far apart! EN: 70
  Udržujte svou čtverylku kompaktní (dýchejte). Pro 1/4 Thru potřebujete mít tanečníky blízko u sebe, protože je těžké provést figuru z vln, které jsou daleko od sebe! CZ: 70
 • On 1/4 Thru, be sure to turn precisely 1/4 for the first part. A common mistake is to turn more than 1/4. EN: 80
  Při 1/4 Thru se v první části točte přesně o 1/4. Obvyklá chyba je točit se více než 1/4. CZ: 80
 • On 3/4 Thru, think "half then a quarter more" for the Arm Turn 3/4. EN: 90
  U 3/4 Thru si při Arm Turn 3/4 říkejte "půl a pak ještě čtvrt". CZ: 90
 • The first part of 1/4 Thru is an Arm Turn 1/4, which is not the same as a Hinge. 1/4 Thru can not be done from formations such as Back-to-Back Couples. EN: 100
  První část 1/4 Thru je Arm Turn 1/4, což není to samé co Hinge. 1/4 Thru nemůže být provedeno z formací jako Back-to-Back Couples. CZ: 100
 • The most common starting formation is Parallel R-H Waves. As such, when we teach 1/4 Thru, we emphasize the following: EN: 110
  Nejběžnější výchozí formace jsou pravé paralelní vlny. Proto, když učíme 1/4 Thru, zdůrazňujeme toto: CZ: 110
  • Work with the four dancers in your Box; and EN: 120
   Pracujte s tanečníky ve svém boxu a CZ: 120
  • Trailers meet each other for the Left Arm Turn 1/2. (This hint helps dancers from overshooting the Right Arm Turn 1/4.) EN: 130
   Trailers jsou ti, co se potkají a dělají spolu Left Arm Turn 1/2. (Tato rada pomůže tanečníkům nepřehánět Right Arm Turn 1/4.) CZ: 130
  On 3/4 ThruEN: 140
  U 3/4 ThruCZ: 140
  • Leaders meet each other for the Left Arm Turn 1/2. EN: 150
   Leaders jsou ti, co se potkají a dělají spolu Left Arm Turn 1/2. CZ: 150
  • For the 3/4 turn, think "half then a quarter more". EN: 160
   Při Arm Turn 3/4 si říkejte "půl a pak ještě čtvrt". CZ: 160
 • Dancers starting the call should be in a Mini-Wave, not facing dancers. Most callers and dancers believe it is illegal to call 1/4 (or 3/4) Thru from a setup such as a Single Eight Chain Thru. EN: 170
  Tanečníci, kteří začínají provádět figuru, by měli být v mini-vlně, nemělo by se jednat o tanečníky stojící proti sobě (facing dancers). Většina callerů a tanečníků věří, že není legální callerovat 1/4 (nebo 3/4) Thru z formace jako Single Eight Chain Thru. CZ: 170

Can 1/4 Thru be done from an Inverted Box? EN: 180
Může být 1/4 Thru prováděno z formace Inverted Box? CZ: 180
An Inverted Box is a 2 x 2 consisting of one R-H Mini-Wave and one L-H Mini-Wave. EN: 190
Inverted Box je formace 2 x 2 sestávající z jedné pravé a jedné levé mini-vlny. CZ: 190

Inverted Box

 

On a 1/4 Thru, do those in the R-H Mini-Wave Arm Turn 1/4, then those in the L-H Mini-Wave Arm Turn 1/2? EN: 200
U 1/4 Thru, provedou ti v pravé mini-vlně Arm Turn 1/4, a pak ti v levé mini-vlně Arm Turn 1/2? CZ: 200

Although some definitions of 1/4 (or 3/4) Thru allow the definition to be applied from this formation, we feel that this is not legal since it violates the gestalt of the call. EN: 210
Přestože některé definice 1/4 (nebo 3/4) Thru umožňují provedení z takové formace, my cítíme, že to není správné a porušuje to ducha figury. CZ: 210

We believe that the gestalt of the call is: EN: 220
Věříme, že duch figury je tento: CZ: 220
 1. Those who can Right Arm Turn 1/4 (or 3/4); EN: 230
  Ti, co mohou, udělají Right Arm Turn 1/4 (nebo 3/4); CZ: 230
 2. those who meet and can Left Arm Turn 1/2. EN: 235
  ti, co se potkají a mohou Left Arm Turn 1/2. CZ: 235

In other words, you can only Left Arm Turn 1/2 if you initially did the Right Arm Turn or if you are turning with someone who did. EN: 240
Jinými slovy, Left Arm Turn 1/2 můžete udělat pouze tehdy, pokud jste se před tím točili za pravou ruku nebo pokud se točíte s někým takovým. CZ: 240

Left 1/4 (or 3/4) Thru [A1]:
Start with the left hand instead of the right hand. That is, Those who can Left Arm Turn 1/4 (or 3/4); those who meet and can Right Arm Turn 1/2. EN: 90
Začíná za levou ruku místo za pravou. To znamená kdo může Left Arm Turn 1/4 (nebo 3/4); ti, kdo se potkali a mohou Right Arm Turn 1/2. CZ: 90

Grand 1/4 (or 3/4) Thru [A1]:
From R-H Columns or other applicable formations. Everyone who can Right Arm Turn 1/4 (or 3/4); Everyone who can Left Arm Turn 1/2. Grand 1/4 (or 3/4) Thru is to 1/4 (or 3/4) Thru as Grand Swing Thru is to Swing ThruEN: 91
Z R-H Columns nebo dalších vhodných formací. Každý, kdo může Right Arm Turn 1/4 (nebo 3/4); Každý, kdo může Left Arm Turn 1/2. Grand 1/4 (nebo 3/4) Thru se má ke 1/4 (nebo 3/4) Thru jako Grand Swing Thru k Swing ThruCZ: 91

Any Hand 1/4 (or 3/4) Thru [A1]:
From applicable 4-dancer formations. Those who can Arm Turn 1/4 (or 3/4); Those who meet Arm Turn 1/2 (or Partner Trade). The Any Hand concept allows calls that always start with the right hand to be done from formations in which some dancers have right hands joined and some dancers have left hands joined. Everyone who can starts the call by doing an Arm Turn 1/4 (or 3/4). EN: 92
Z vhodné formace čtyř tanečníků. Ti, kdo mohou Arm Turn 1/4 (nebo 3/4); Ti, kdo se potkají Arm Turn 1/2 (nebo Partner Trade). Any Hand concept dovoluje provádět figury, které vždy začínají za pravou ruku, také z formací, v nichž se někteří tanečníci drží za pravou a někteří za levou ruku. Všichni, začnou figuru Arm Turn 1/4 (nebo 3/4) za tu ruku, za kterou mohou. CZ: 92

Remake [A2] (Vince Di Caudo 1972):
From a R-H Mini-Wave Box, a Facing Diamond with the Centers in a R-H Mini-Wave, or from other applicable 3- or 4-dancer formations. Those who can Right Arm Turn 1/4; those who meet and can Left Arm Turn 1/2; those who meet and can Right Arm Turn 3/4. Usually ends in the same formation as the starting formation. Remake is a 1/4 Thru followed by a Right Arm Turn 3/4. EN: 29
Z R-H Mini-Wave Box, Facing Diamond s Centers v R-H Mini-Wave, a dalších vhodných formací tří nebo čtyř tanečníků. Ti, co mohou Right Arm Turn 1/4; ti, co se potkají a mohou Left Arm Turn 1/2; ti, co se potkají a mohou Right Arm Turn 3/4. Obvykle končí ve stejné formaci jako je ta výchozí. Remake je 1/4 Thru následované Right Arm Turn 3/4. CZ: 29

1/4 (or 3/4) Mix [C3A]:
From a R-H Mini-Wave Box, a Diamond with the Centers in a R-H Mini-Wave, or other applicable formations. Those who can Right Arm Turn 1/4 (or 3/4); those in a Line|Wave Mix. Ends in a Line or Wave. This is a 3-part call. EN: 14
Z R-H Mini-Wave Box, Diamond s Centers v R-H Mini-Wave a dalších vhodných formací. Ti, co mohou Right Arm Turn 1/4 (nebo 3/4); ti, kdo jsou v Line|Wave, Mix. Končí v Line nebo Wave. Tato figura má tři části. CZ: 14

1/4 (or 3/4) Cross [C4] (Lee Kopman 1970):
Those who can Right Arm Turn 1/4 (or 3/4); those in a Line|Wave Centers Cross Run. EN: 30
Ti, kdo mohou Right Arm Turn 1/4 (nebo 3/4); pak ti, co jsou v Line|Wave, Centers Cross Run. CZ: 30

CALLERLAB definition for Quarter Thru
CALLERLAB definition for Three-Quarter Thru

Choreography for 1/4 (or 3/4) Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/14thru.php?level=A1&language=czech&action=edit
20-July-2024 02:51:49
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL