Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Split | Box Counter Rotate {fraction} [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split | Box Counter Rotate fraction -- [A2]
   (autor neznámý)
A2:     

Jazyk: or              All   
   edit def

Split Counter Rotate fraction [A2]:

From Parallel Waves, Mini-Wave Columns, or other applicable formations. EN: 10
Z formace Parallel Waves, Mini-Wave Columns a dalších vhodných formací. CZ: 10

Divide the overall formation into two equal-sized sub-formations (e.g., from a 2x4, work in each 2x2). Locate the center point of each sub-formation. Walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the sub-formation, keeping the same distance from the center of the sub-formation. EN: 20
Rozdělte celkovou formaci na dvě stejně velké sub-formace (tzn. z formace 2x4 pracujte v každé 2x2). Najděte střed každé sub-formace. Jděte dopředu obloučkem kolem svého středu o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu své sub-formace. CZ: 20

If the given fraction is 1/4, Parallel Waves end in Mini-Wave Columns and vice-versa. EN: 30
Pokud je daný zlomek (fraction) 1/4, Parallel Waves končí v Mini-Wave Columns a naopak. CZ: 30

Box Counter Rotate fraction [A2]:
From a 2x2. Walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the 2x2, keeping the same distance from the center of the 2x2. Ends in a 2x2. EN: 446
Z formace 2x2. Jděte dopředu obloučkem kolem středu formace 2x2 o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu své formace 2x2. Končí v 2x2. CZ: 446

Z R-H Box:
 

 
před
Box Counter Rotate 1/4
 po

Z L-H Box:
 

 
před
Box Counter Rotate 1/4
 po

Z R-H Columns:
 

 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po

Z L-H Waves:
 

 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po

Poznámky:

 • The given fraction is almost always 1/4. EN: 180
  Daná část (fraction) je skoro vždy 1/4. CZ: 180
 • If no fraction is given, assume 1/4. EN: 50
  Pokud není řečena žádná část (fraction) znamená to 1/4. CZ: 50
 • At A2, Split Counter Rotate is usually only done from a 2x4. EN: 60
  Na A2 je Split Counter Rotate většinou prováděno z formace 2x4. CZ: 60
 • From Parallel Waves and Mini-Wave Columns (or a Mini-Wave Box), hold onto the adjacent dancer and turn your box 1/4 of a Circle (as if a big hand reached out of the sky, grabbed your box of 4, and turned it 1/4 in place). EN: 70
  Z formace Parallel Waves a Mini-Wave Columns (nebo Mini-Wave Box) se držte s tanečníkem vedle sebe a otočte box o čtvrt kruhu (jako kdyby nějaká velká ruka otočila na místě celý box). CZ: 70
 • Everyone can Roll after a Split Counter RotateEN: 80
  Po Split Counter Rotate mohou všichni udělat RollCZ: 80
 • Some dancers learn this 'cheat' definition: Walk & Turn | Turn & Walk. EN: 90
  Někteří tanečníci se učí následující 'cheat' definici: Walk & Turn | Turn & Walk. CZ: 90

  This means: EN: 100
  To znamená: CZ: 100
  • Trailers Walk & Turn (Circulate & 1/4 In);
  • Leaders Turn & Walk (1/4 In & Circulate).

  This cheat is bad because: EN: 110
  Tento cheat je špatný, protože: CZ: 110
  1. It only works from a 2x2. EN: 120
   Funguje pouze z formace 2x2. CZ: 120
  2. It allows only some dancers to RollEN: 130
   Dovoluje udělat Roll pouze některým tanečníkům. CZ: 130
  3. It does not work if the caller calls 1/2 of a Counter Rotate 1/4EN: 140
   Nefunguje, pokud caller požaduje 1/2 of a Counter Rotate 1/4CZ: 140

  This cheat should be avoided. Instead, try to visualize turning your entire box 1/4. EN: 150
  Tomuto cheatu byste se měli vyhnout. Místo toho si vizualizujte otáčející se box. CZ: 150
 • From a 2x2, Leaders remain Leaders, and Trailers remain Trailers. EN: 160
  Z formace 2x2 Leaders zůstávají Leaders a Trailers zůstávají Trailers. CZ: 160
 • Some dancers visualize facing a different wall for each 1/4 turn. Others visualize a clock, and face the 3:00, 6:00, 9:00, or 12:00 position. EN: 170
  Někteří tanečníci si představují, ze se po každé otočce o 1/4 koukají na jinou zeď. Jiní si vizualizují hodiny a točí se směrem k 3:00, 6:00, 9:00 a 12:00 hodinám. CZ: 170
 • A more technical definition for Split Counter Rotate fractionEN: 190
  Techničtější definice Split Counter Rotate fractionCZ: 190

  Split the formation into two equal sub-formations by drawing an imaginary line bisecting the long axis of the overall formation. Dancers in each sub-formation walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the sub-formation, keeping the same distance from the center of their sub-formation. From Parallel Lines or Columns work in each Box; from Diamonds work in each Diamond; from a 1 x 8 Line work in each Line. EN: 200
  Rozdělte formaci na dvě stejné sub-formace nakreslením pomyslné čáry, půlící dlouho osu celkové formace. Tanečníci v každé sub-formaci jdou dopředu po oblouku o danou část (fraction) kruhu, kolem středu své sub-formace. Z formací Parallel Lines a Columns pracujte v každé sub-formaci Box; z formace Diamonds pracujte v každém Diamond; z formace 1 x 8 Line pracujte v každé Line. CZ: 200
 • Occasionally, you will be asked to do a Split | Box Counter Rotate from a formation in which some dancers within the 4-dancer formation are facing clockwise, and others are facing counter-clockwise, with respect to the center of the 4-dancer formation (e.g., Facing Couples, Back-to-Back Couples, Facing Diamond, or a Wave). In this case, do your part of the call, passing right shoulders when necessary. EN: 210
  Občas se po vás bude chtít udělat Split | Box Counter Rotate z formace čtyř tanečníků, ve které se někteří tanečníci koukají po směru a někteří proti směru hodinových ručiček (např. Facing Couples, Back-to-Back Couples, Facing Diamond nebo Wave). V takovém případě jděte svoji část figury, v případě potřeby se míjejte pravým ramenem. CZ: 210
  • Imagine that all dancers in your formation are facing in whatever direction is necessary so that your entire formation can be smoothly turned the given fractionEN: 220
   Představte si, že se každý kouká tím směrem, který by byl potřeba pro hladké otočení boxu o požadovanou část (fraction) kruhu. CZ: 220
  • From Facing Couples, a Box Counter Rotate 1/4 is like a (Box) Pass In. EN: 230
   Z formace Facing Couples je Box Counter Rotate 1/4 jako (Box) Pass In. CZ: 230
  • From Back-to-Back Couples, a Box Counter Rotate 1/4 is like a Partner Tag, except that everyone can Roll after a Box Counter Rotate 1/4EN: 240
   Z formace Back-to-Back Couples je Box Counter Rotate 1/4 jako Partner Tag kromě toho, že všichni po Box Counter Rotate 1/4 mohou udělat RollCZ: 240

Z Tidal Two-Faced Line:
 

 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po

From a Tidal Wave or Two-Faced Line,
Split Counter Rotate 1/4 is identical to LockitEN: 250
Z formace Tidal Wave a Two-Faced Line je
Split Counter Rotate 1/4 totéž co LockitCZ: 250

Z neobvyklá formace:
 

 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po

Z Point-to-Point Diamonds:
 

 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po

Center 6 Split Counter Rotate 1/2:
 

   
před
Center 6
Split Counter Rotate 1/2
 po
turning 1/4
 po
turning 1/2
(hotovo)

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Split Counter Rotate 1/2

po
Split Counter Rotate 1/4 Twice

 • For Split Counter Rotate 1/2, find the center of your 4-dancer formation, then Counter Rotate 1/2 around that center point. From the starting formation shown above, this is danced like (each side) 'Ends Trade, Centers Trade'. EN: 260
  Pro Split Counter Rotate 1/2 najděte střed formace čtyř tanečníků, pak udělejte Counter Rotate 1/2 kolem tohoto středu. Z výše zobrazené výchozí formace je provedení jako (each side) 'Ends Trade, Centers Trade'. CZ: 260
 • For Split Counter Rotate 1/4 Twice, do a Split Counter Rotate 1/4 (to end in Parallel Waves); now re-evaluate (divide the 2x4 formation into two 2x2 formations); (working in your 2x2) Split Counter Rotate 1/4. EN: 270
  Pro Split Counter Rotate 1/4 Twice udělejte Split Counter Rotate 1/4 (končí v Parallel Waves), pak vyhodnoťe aktuální formaci (rozdělte formaci 2x4 na dvě 2x2); (v každé formaci 2x2) Split Counter Rotate 1/4. CZ: 270

Counter Rotate fraction [C1] (Lee Kopman 1973):
From applicable formations. Walk forward in an arc, for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the set, keeping the same distance from the center of the set. EN: 443
Z vhodných formací. Jděte dopředu obloučkem kolem středu čtverylky o danou část část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu čtverylky. CZ: 443

Lickety Split [C3B] (Lee Kopman):
From an applicable 2 x 4. Ends Split Circulate as Centers Split Counter Rotate 1/4. Ends in a 2 x 4. EN: 444
Z vhodných formací 2 x 4. Ends Split Circulate, Centers Split Counter Rotate 1/4. Končí v 2 x 4. CZ: 444

Tickle [C4]:
From applicable formations. Hinge; Split Counter Rotate 1/4. EN: 445
Z vhodných formací. Hinge; Split Counter Rotate 1/4. CZ: 445

CALLERLAB definition for Box Counter Rotate
CALLERLAB definition for Split Counter Rotate

Choreography for Split | Box Counter Rotate fraction

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/splitcounterrotate.php?level=master%C3%83%C2%A2%C3%85%E2%80%99%C3%82%C2%A9uage=germa
ny%C3%A2%C5%92%C2%A9uage=sweden&language=czech&action=edit
23-October-2019 07:36:54
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.