Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Slip | Slide | Swing | Slither [A2]
   (Lee Kopman a Floyd Butterbaugh 1966)
A2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Wave (or other applicable 4-dancer formation). EN: 10
Z formace Wave (a dalších vhodných formací čtyř tanečníků). CZ: 10

Slip:
Centers Arm Turn 1/2.

Slide:
Ends and adjacent Centers slide nose-to-nose past one another to exchange places. EN: 20
Koncoví si se středovým tanečníkem vedle sebe vymění místa, úkrok dělají čelem k sobě. CZ: 20

Swing:
Ends and adjacent Centers Arm Turn 1/2. EN: 30
Koncový se středovým tanečníkem vedle sebe Arm Turn 1/2. CZ: 30

Slither:
Centers slide nose-to-nose past one another to exchange places. EN: 40
Centers si spolu vymění místa, úkrok dělají čelem k sobě. CZ: 40

před
Slip-Slide-Swing-Slither
 
     
po
Slip
 po
Slide
 po
Swing
 po
Slither
(hotovo)

Poznámky:
 • Swing means 'Ends and adjacent Centers Arm Turn 1/2'. Don't confuse Swing with the Basic call Swing (your Partner). The Arm Turn 1/2 is done with the joined hand, which may be either the Right or the Left hand. Therefore, do not confuse Swing with Swing Thru, which always starts with the Right-hand. EN: 50
  Swing znamená 'koncový se středovým vedle sebe Arm Turn 1/2'. Nezaměňujte Swing s Basicovou figurou Swing (your Partner). Arm Turn 1/2 se dělá buď z pravých nebo levých mini-vln. Proto nezaměňujte Swing s figurou Swing Thru, která vždy začíná za pravou ruku. CZ: 50
 • On Slide and Slither, dancers do not change their facing direction, since they are just sliding (nose-to-nose) with the appropriate dancer. On Slip and Swing, dancers change their facing direction by 180°. EN: 60
  Při Slide a Slither tanečníci nemění směr pohledu, protože jen dělají úkrok čelem k sobě. Při Slip a Swing tanečníci mění směr pohledu o 180°. CZ: 60
 • These are four separate calls that are not always given in the same order, but are often "stacked" (called in rapid succession). For example (from a Wave): Slip-Slide-Swing-Slither. It is the caller's responsibility to give a combination that is potentially smooth to dance. As such, there are two combinations that are often used: 1) Slip-Slide; and 2) Swing-Slither. You should be able to smoothly dance both of these combinations. EN: 70
  Jedná se o čtyři separátní figury, které nejsou vždy callerovány ve stejném pořadí, ale jsou často vysloveny všechny najednou. Například (z formace Wave): Slip-Slide-Swing-Slither. Je callerova zodpovědnost říct takovou kombinaci, kterou lze provést plynule. Příklad často používaných kombinací: 1) Slip-Slide; 2) Swing-Slither. Obě kombinace byste měli být schopni plynule zatancovat. CZ: 70
 • Dancers should be able to blend adjoining calls into a smooth movement. For example, on a Slip-Slide, it is awkward to do a Slip (Centers Arm Turn 1/2), pause, then do a Slide (Ends and Adjacent Centers slide nose-to-nose). It is much smoother to blend these two calls together as follows: start the Slip, but before finishing it, Ends start to sidestep toward the center position, as Centers move forward out toward the end position before completing their final turn. EN: 80
  Tanečníci by měli spojit figury do jednoho plynulého pohybu. Například při Slip-Slide je divné udělat Slip (Centers Arm Turn 1/2), zastavit se a pak udělat Slide (centers si čelem k sobě vymění místa). Je mnohem lepší spojit obě figury do jednoho pohybu - začít Slip, těsně před dokončení začít úkrok stranou (centers ven, koncoví dovnitř) a dostoupit do koncové pozice. CZ: 80
 • The entire floor of dancers often verbally repeats these calls as they are dancing. This verbalization helps everyone remember which call to do next. EN: 90
  Při tancování často celá hala opakuje řečené figury - tanečníkům to pomáhá uvědomit si, která figura je další na řadě. CZ: 90
 • From Mini-Wave Columns, the calls Slip and Slither are legal, albeit gimmicky. However, the calls Swing and Slide are not legal, since they require Ends to work with adjacent Centers. EN: 110
  Z formace Mini-Wave Columns jsou figury Slip a Slither legální, i když spíše jako legrácka. Na druhou stranu figury Swing a Slide legální nejsou, protože v nich musí Ends pracovat spolu s Centers. CZ: 110
 • Swing and Slip are illegal from Facing Dancers. The dancers executing these calls must start from a Mini-Wave formation. For example, it is illegal to do a Swing from an Eight Chain Thru formation. EN: 120
  Swing a Slip nejsou legální z formace Facing Dancers. Ti, co figuru provádějí, musí být v mini-vlně. Není například legální dělat Swing z formace Eight Chain Thru. CZ: 120
 • From a Wave, Slide is identical to Spread [Plus]. EN: 130
  Z formace Wave je Slide totéž co Spread [Plus]. CZ: 130
 • The calls Slip and Slither can also be done from a Diamond, Single 1/4 Tag, or a "Z". The Centers in these formations are in a Mini-Wave and can do an Arm Turn 1/2 or a slide nose-to-nose. EN: 140
  Figury Slip a Slither mohou být také provedeny z formací Diamond, Single 1/4 Tag a "Z". Centers jsou v těchto formacích v Mini-Wave a mohou dělat Arm Turn 1/2 nebo si čelem k sobě vyměnit místa. CZ: 140
 • Many combinations are already calls. E.g., EN: 145
  Mnoho kombinací už jsou samostatné figury. Např.: CZ: 145

  • Slip-Slide: Centers Cross Run
  • Swing-Slither: Switch The Wave
  • Slip-Slide-Slip: Mix

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU

 
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
Slip
 po
Centers Slip

Intending to be helpful, some callers routinely say phrases such as Centers Slip or Centers Slither when they really mean Slip or Slither, respectively. This can be misleading because normally the word 'Centers' identifies and activates the Center 4 dancers only. If the (active) Centers are not in a Wave or other applicable 4-dancer formation, then they can't do a Slip or Slither. For example, from Parallel Waves, consider the call Centers Slip: the caller identified the Centers, who are in a Box; but Slip from a Box makes no sense. Also, from formations such as Twin Diamonds or a Tidal Wave, Slip (or Slither) and Centers Slip (or Centers Slither) are different calls! EN: 150
Někteří calleři se snaží tanečníkům pomoci a neustále říkají fráze jako Centers Slip nebo Centers Slither, i když ve skutečnosti myslí Slip nebo Slither. Tyto fráze mohou být zavádějící, protože slovo 'Centers' identifikuje a aktivuje pouze Center 4. Pokud (aktivní) Centers nejsou ve vlně nebo jiné vhodné formaci, pak nemohou udělat ani Slip, ani Slither. Představte si například z formace Parallel Waves figuru Centers Slip: caller identifikuje Centers, kteří jsou ve formaci Box, ale Slip z boxu nedává smysl. Také z formací Twin Diamonds nebo Tidal Wave jsou Slip (nebo Slither) a Centers Slip (nebo Centers Slither) zcela odlišné figury! CZ: 150

CALLERLAB definition for Slide
CALLERLAB definition for Slip
CALLERLAB definition for Slither
CALLERLAB definition for Swing

Choreography for Slip | Slide | Swing | Slither

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/slipslideswingslither.php?language=czech&level=A2&action=edit
22-May-2024 22:38:26
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL