Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Single Wheel [A2]
   (Gordon Blaum 1961)
A2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Mini-Wave or Couple. EN: 10
Från en Mini-Wave eller Couple. SE: 10

Each dancer works as if they were a Couple: all Wheel & Deal. EN: 20
Varje dansare arbetar som om de vore ett Couple; alla Wheel & Deal. SE: 20

A Mini-Wave ends in Facing Dancers; a Couple ends in Tandem Dancers. EN: 30
En Mini-Wave slutar i Facing Dancers; ett Couple slutar i Tandem Dancers. SE: 30

Alternate definition: As one movement, Hinge & Roll. EN: 40
Alternativ definition: Som en rörelse, Hinge & Roll. SE: 40

Från en R-H Mini-Wave:

 
 
före
Single Wheel
 efter
Från en L-H Mini-Wave:

 
 
före
Single Wheel
 efter
Från en Couple:

 
 
före
Single Wheel
 efter

Kommentarer:
 • Single Wheel is a two-dancer call. To find the other dancer with whom you are working, break up the overall formation into appropriate adjacent groups of two. EN: 50
  Single Wheel är ett två-dansare call. För att hitta den andra dansaren med vilken du skall arbeta, bryt upp hela formationen i passande grupper om två som är bredvid varandra. SE: 50
 • There are two ways to think about Single WheelEN: 60
  Det finns två sätt att tänka på Single WheelSE: 60

  1. Conceptualization -- "Single" means that each dancer works as if they were a couple and everybody does the call. Single Wheel (& Deal) means do the Single version of Wheel & Deal. If you think of Single Wheel in this manner, you can more easily grasp other 'Single' extensions. For example, from a R-H Mini-Wave Box, consider a Single Ferris Wheel. EN: 70
   Konceptualisera -- "Single" betyder att varje dansare arbetar som om han/hon vore ett couple och alla gör callet. Single Wheel (& Deal) betyder att göra Single-version av Wheel & Deal. Om du tänker på Single Wheel på detta sätt, kan du mycket lättare förstå andra 'Single' call. Till exempel, från en R-H Mini-Wave Box, tänk på en Single Ferris Wheel. SE: 70
  2. Memorization -- Just memorize that Single Wheel is a Hinge & Roll, and be done with it. Whenever Single Wheel is called, just do a Hinge & Roll. Easy, right? Single Wheel's just another call to memorize. Why bother with all that conceptual stuff? EN: 80
   Memorera -- Memorera bara att Single Wheel är en Hinge & Roll och det är allt. Närhelst det callas Single Wheel, gör bara en Hinge & Roll. Lätt, eller hur? Single Wheel är bara ett till call att memorera. Varför bry sig om alla de där Concept-grejorna? SE: 80
 • To start a Single Wheel, give a slight tug on the handhold that you have with the adjacent dancer. This gets both of you moving toward the correct direction. EN: 90
  För att börja en Single Wheel, ge en lätt dragning med den hand du håller i med dansaren bredvid. Detta gör att båda rör sig åt rätt håll. SE: 90
 • From a Couple, Single Wheel is similar to Partner Trade except that instead of ending as a Couple, you end as Tandem Dancers (with the original Belle in front). EN: 100
  Från ett Couple, liknar Single Wheel Partner Trade utom att i stället för att sluta som ett Couple, slutar man i Tandem (med en ursprungliga Belle framtill). SE: 100

Single Wheel 3 Times:

Single Wheel 3 Times:

 
före
Single Wheel 3 gånger
 
   
efter
1
 efter
2
 efter
3
(klart)

Teamwork is required to successfully dance Single Wheel 3 TimesEN: 110
Det krävs lagarbete för att framgångsrikt dansa Single Wheel 3 TimesSE: 110
 1. Do the first instance of the call; EN: 120
  Gör callet första gången; SE: 120
 2. Verify that the resulting formation is 'reasonable' (properly aligned, symmetric, and dancers appear to be in the correct position); EN: 130
  Kolla att den resulterande formationen är 'vettig' (korrekt upplinjerade, symmetriskt och att dansarna verkar vara på rätt ställe); SE: 130
 3. Re-evaluate your position within the new formation (determine who you will work with next); EN: 140
  Omvärdera din position i den nya formationen (avgör med vem du skall arbeta nästa gång); SE: 140
 4. Do the second instance of the call; EN: 150
  Gör callet andra gången; SE: 150
 5. Verify that the resulting formation is 'reasonable'; EN: 160
  Kolla att den resulterande formationen är 'vettig'; SE: 160
 6. Re-evaluate your position; EN: 170
  Omvärdera din position; SE: 170
 7. Do the third (and final) instance of the call. EN: 180
  Gör callet den tredje (och sista) gångenl. SE: 180

For those of you who may be aspiring C4 dancers, contemplate what would happen from a 1x8 Line on the call "As Couples As Couples Single Wheel"EN: 190
För de av er som aspirerar på att bli C4-dansare, fundera på vad som skulle hända från en 1x8 Line på callet "As Couples As Couples Single Wheel"SE: 190

Hinge [Mainstream,A1]:

1/2 of a Trade. EN: 200
1/2 av en Trade. SE: 200
 • From a Mini-Wave, a Hinge (also known as Single Hinge) is an Arm Turn 1/4. EN: 210
  Från en Mini-Wave, är en Hinge (också kallat Single Hinge) en Arm Turn 1/4. SE: 210
 • From a Couple, a Hinge (also known as Partner Hinge) is 1/2 of a Partner Trade. That is, as one movement turn 1/4 to face and Step to a R-H Mini-Wave. EN: 220
  Från ett Couple, är en Hinge (också kallat Partner Hinge) 1/2 av en Partner Trade. Dvs., som en rörelse vrid en 1/4 för att titta på den andra dansaren och stig upp i en R-H Mini-Wave. SE: 220

Single Ferris Wheel [C3A] (Walt Wentworth 1974):
From a Mini-Wave Box. Leaders do your part Single Wheel, as Trailers Extend & Single Wheel. Ends in a Zero-Tag (Single Starting Double Pass Thru Formation). Equivalent to Follow Thru & Roll. EN: 342
Från en Mini-Wave Box. Leaders gör sin del av Single Wheel medan Trailers Extend & Single Wheel. Slutar i en Zero-Tag (Single Starting Double Pass Thru Formation). (Som en rörelse, Follow Thru & Roll) SE: 342

Single Ferris Wheel:

 
 
före
Single Ferris Wheel
 efter

Single Turn & Deal [C4]:
From a Couple or a Mini-Wave. As one movement, 1/4 In, Touch, and turn 1/4 toward your initial turning direction. A Couple ends in Tandem dancers; a R-H Mini-Wave ends in Facing dancers; a L-H Mini-Wave ends in Back-to-Back dancers. From a Couple or R-H Mini-Wave, Single Turn & Deal is the same as Single Wheel [A2]; from a L-H Mini-Wave, Single Turn & Deal ends in Back-to-Back Dancers whereas Single Wheel ends in Facing Dancers. EN: 46
Från ett Couple eller en Mini-Wave. Som en rörelse, 1/4 In, Touch, och vrid dig 1/4 mot din ursprungliga vridningsriktning. Ett Couple slutar i Tandem dansare; en R-H Mini-Wave slutar i dansare som tittar på varandra; en L-H Mini-Wave slutar i dansare rygg mot rygg. SE: 46

Single Turn & Deal:

 
 
före
Single Turn & Deal
 efter

Se också Single CONCEPT [C3A,C3B,C4].

CALLERLAB definition for Single Wheel

Choreography för Single Wheel

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/singlewheel.php?level=A2&language=sweden&action=edit
21-May-2024 23:10:23
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL