Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Single Wheel [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Single Wheel -- [A2]
   (Gordon Blaum 1961)
A2:     

Språk: or              All   
   edit def

From a Mini-Wave or Couple. EN: 10
Från en Mini-Wave eller Couple. SE: 10

Each dancer works as if they were a Couple: all Wheel & Deal. EN: 20
Varje dansare arbetar som om de vore ett Couple; alla Wheel & Deal. SE: 20

A Mini-Wave ends in Facing Dancers; a Couple ends in Tandem Dancers. EN: 30
En Mini-Wave slutar i Facing Dancers; ett Couple slutar i Tandem Dancers. SE: 30

Alternate definition: As one movement, Hinge & Roll. EN: 40
Alternativ definition: Som en rörelse, Hinge & Roll. SE: 40

Från en R-H Mini-Wave:
 

 
före
Single Wheel
 efter

Från en L-H Mini-Wave:
 

 
före
Single Wheel
 efter

Från en Couple:
 

 
före
Single Wheel
 efter

Kommentarer:

 • Single Wheel is a two-dancer call. To find the other dancer with whom you are working, break up the overall formation into appropriate adjacent groups of two. EN: 50
  Single Wheel är ett två-dansare call. För att hitta den andra dansaren med vilken du skall arbeta, bryt upp hela formationen i passande grupper om två som är bredvid varandra. SE: 50
 • There are two ways to think about Single WheelEN: 60
  Det finns två sätt att tänka på Single WheelSE: 60

  1. Conceptualization -- "Single" means that each dancer works as if they were a couple and everybody does the call. Single Wheel (& Deal) means do the Single version of Wheel & Deal. If you think of Single Wheel in this manner, you can more easily grasp other 'Single' extensions. For example, from a R-H Mini-Wave Box, consider a Single Ferris Wheel. EN: 70
   Konceptualisera -- "Single" betyder att varje dansare arbetar som om han/hon vore ett couple och alla gör callet. Single Wheel (& Deal) betyder att göra Single-version av Wheel & Deal. Om du tänker på Single Wheel på detta sätt, kan du mycket lättare förstå andra 'Single' call. Till exempel, från en R-H Mini-Wave Box, tänk på en Single Ferris Wheel. SE: 70
  2. Memorization -- Just memorize that Single Wheel is a Hinge & Roll, and be done with it. Whenever Single Wheel is called, just do a Hinge & Roll. Easy, right? Single Wheel's just another call to memorize. Why bother with all that conceptual stuff? EN: 80
   Memorera -- Memorera bara att Single Wheel är en Hinge & Roll och det är allt. Närhelst det callas Single Wheel, gör bara en Hinge & Roll. Lätt, eller hur? Single Wheel är bara ett till call att memorera. Varför bry sig om alla de där Concept-grejorna? SE: 80
 • To start a Single Wheel, give a slight tug on the handhold that you have with the adjacent dancer. This gets both of you moving toward the correct direction. EN: 90
  För att börja en Single Wheel, ge en lätt dragning med den hand du håller i med dansaren bredvid. Detta gör att båda rör sig åt rätt håll. SE: 90
 • From a Couple, Single Wheel is similar to Partner Trade except that instead of ending as a Couple, you end as Tandem Dancers (with the original Belle in front). EN: 100
  Från ett Couple, liknar Single Wheel Partner Trade utom att i stället för att sluta som ett Couple, slutar man i Tandem (med en ursprungliga Belle framtill). SE: 100

Single Wheel 3 Times:

Single Wheel 3 Times:
 

före
Single Wheel 3 gånger
 
   
efter
1
 efter
2
 efter
3
(klart)

Teamwork is required to successfully dance Single Wheel 3 TimesEN: 110
Det krävs lagarbete för att framgångsrikt dansa Single Wheel 3 TimesSE: 110
 1. Do the first instance of the call; EN: 120
  Gör callet första gången; SE: 120
 2. Verify that the resulting formation is 'reasonable' (properly aligned, symmetric, and dancers appear to be in the correct position); EN: 130
  Kolla att den resulterande formationen är 'vettig' (korrekt upplinjerade, symmetriskt och att dansarna verkar vara på rätt ställe); SE: 130
 3. Re-evaluate your position within the new formation (determine who you will work with next); EN: 140
  Omvärdera din position i den nya formationen (avgör med vem du skall arbeta nästa gång); SE: 140
 4. Do the second instance of the call; EN: 150
  Gör callet andra gången; SE: 150
 5. Verify that the resulting formation is 'reasonable'; EN: 160
  Kolla att den resulterande formationen är 'vettig'; SE: 160
 6. Re-evaluate your position; EN: 170
  Omvärdera din position; SE: 170
 7. Do the third (and final) instance of the call. EN: 180
  Gör callet den tredje (och sista) gångenl. SE: 180

For those of you who may be aspiring C4 dancers, contemplate what would happen from a 1x8 Line on the call "As Couples As Couples Single Wheel"EN: 190
För de av er som aspirerar på att bli C4-dansare, fundera på vad som skulle hända från en 1x8 Line på callet "As Couples As Couples Single Wheel"SE: 190

Hinge [Mainstream,A1]:

1/2 of a Trade. EN: 200
1/2 av en Trade. SE: 200
 • From a Mini-Wave, a Hinge (also known as Single Hinge) is an Arm Turn 1/4. EN: 210
  Från en Mini-Wave, är en Hinge (också kallat Single Hinge) en Arm Turn 1/4. SE: 210
 • From a Couple, a Hinge (also known as Partner Hinge) is 1/2 of a Partner Trade. That is, as one movement turn 1/4 to face and Step to a R-H Mini-Wave. EN: 220
  Från ett Couple, är en Hinge (också kallat Partner Hinge) 1/2 av en Partner Trade. Dvs., som en rörelse vrid en 1/4 för att titta på den andra dansaren och stig upp i en R-H Mini-Wave. SE: 220

Single Ferris Wheel [C3A] (Walt Wentworth 1974):
From a Mini-Wave Box. Leaders do your part Single Wheel, as Trailers Extend & Single Wheel. Ends in a Zero-Tag (Single Starting Double Pass Thru Formation). Equivalent to Follow Thru & Roll. EN: 342
Från en Mini-Wave Box. Leaders gör sin del av Single Wheel medan Trailers Extend & Single Wheel. Slutar i en Zero-Tag (Single Starting Double Pass Thru Formation). (Som en rörelse, Follow Thru & Roll) SE: 342

Single Ferris Wheel:
 

 
före
Single Ferris Wheel
 efter

Single Turn & Deal [C4]:
From a Couple or a Mini-Wave. As one movement, 1/4 In, Touch, and turn 1/4 toward your initial turning direction. A Couple ends in Tandem dancers; a R-H Mini-Wave ends in Facing dancers; a L-H Mini-Wave ends in Back-to-Back dancers. From a Couple or R-H Mini-Wave, Single Turn & Deal is the same as Single Wheel [A2]; from a L-H Mini-Wave, Single Turn & Deal ends in Back-to-Back Dancers whereas Single Wheel ends in Facing Dancers. EN: 46
Från ett Couple eller en Mini-Wave. Som en rörelse, 1/4 In, Touch, och vrid dig 1/4 mot din ursprungliga vridningsriktning. Ett Couple slutar i Tandem dansare; en R-H Mini-Wave slutar i dansare som tittar på varandra; en L-H Mini-Wave slutar i dansare rygg mot rygg. SE: 46

Single Turn & Deal:
 

 
före
Single Turn & Deal
 efter

Se också Single CONCEPT [C3A,C3B,C4].

CALLERLAB definition for Single Wheel

Choreography för Single Wheel

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/singlewheel.php?level=A2&language=sweden&action=edit
18-June-2019 03:43:48
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.