Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

1/4 In | Out [A1]
   (Jim Faulkenberry och Clarence Watson 1959)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Couple, Mini-Wave, or other applicable formation. EN: 10
Från ett Couple, Mini-Wave eller annan tillämplig formation. SE: 10

1/4 In:
Turn 90° in place toward the adjacent dancer. EN: 20
Vrid 90° på stället mot dansaren bredvid. SE: 20
Ends in Facing Dancers. EN: 30
Slutar i Facing Dancers. SE: 30

1/4 Out:
Turn 90° in place away from the adjacent dancer. EN: 40
Vrid 90° på stället bort från dansaren bredvid. SE: 40
Ends in Back-to-Back Dancers. EN: 50
Slutar i dansare rygg mot rygg. SE: 50

1/4 In:
 
före
1/4 In
 efter
 
före
1/4 In
 efter
 
före
1/4 In
 efter

1/4 Out:
 
före
1/4 Out
 efter
 
före
1/4 Out
 efter
 
före
1/4 Out
 efter

Kommentarer:
 • Don't move from your starting spot. Just turn 1/4 in placeEN: 60
  Flytta dig inte från startpunkten. Vrid dig bara 1/4 på ställetSE: 60
 • The 90° turn is relative to the adjacent dancer. From a Couple or Mini-Wave, your Partner is defined to be the adjacent dancer. Hence, EN: 70
  90° vridningen är relativt dansaren bredvid. Från ett Couple eller Mini-Wave, definieras Partner som dansaren bredvid. Därför, SE: 70

  • 1/4 In means "turn 1/4 to face your Partner". EN: 80
   1/4 In betyder "vrid 1/4 för att titta på din Partner". SE: 80
  • 1/4 Out means "turn 1/4 to end back-to-back with your Partner". EN: 90
   1/4 Out betyder "vrid 1/4 för att sluta rygg mot rygg med din Partner". SE: 90

If you are directly facing toward or away from the center of the set, you can not do a 1/4 In or 1/4 OutEN: 100
Om du tittar direkt mot eller bort från mittpunkten, kan du inte göra en 1/4 In eller 1/4 OutSE: 100

From here, nobody can do a 1/4 In or 1/4 OutEN: 110
Härifrån, kan ingen göra en 1/4 In eller 1/4 OutSE: 110

In general, 1/4 In (or Out) means to turn 1/4 toward (or away from) the center of the smallest sub-formation in which you have a center point. Each dancer individually determines this center point. To determine your center point, divide (bisect) the overall formation into equal-sized sub-formations until you obtain the smallest possible sub-formation from which you can identify a center point for all dancers within that formation. EN: 120
I allmänhet, betyder 1/4 In (eller Out) att vrida sig 1/4 mot (eller bort från) mitten på den minsta delformation där det finns en mittpunkt. Varje dansare avgör individuellt denna mittpunkt. För att avgöra mittpunkten mot vilken man arbetar, börja dela hela formationen (halvera) i lika stora delformationer tills du får den minsta möjliga delformation där man kan identifiera en mittpunkt för alla dansarna i denna delformation. SE: 120

If the 8-dancer formation can not be bisected in the aforementioned manner, work relative to the center of the set. EN: 130
Om 8-dansare formationen ej kan halveras på det sätt som tidigare beskrivits, arbeta mot mitten av hela uppställningen. SE: 130

 
före
1/4 In
 efter
 
före
1/4 In
 efter

Although 1/4 In | Out is primarily defined from a Couple or Mini-Wave, 1/4 In | Out can be done from any formation for which active dancers can find a reference point. EN: 140
Fastän 1/4 In | Out primärt är definierat från ett Couple eller Mini-Wave, kan 1/4 In | Out göras från vilken som helst formation där det finns aktiva dansare som kan hitta en referenspunkt. SE: 140
 1. Find the smallest sub-formation in which you have a reference point, then EN: 150
  Hitta den minsta delformation där du har en referenspunkt, sedan SE: 150
 2. Turn 1/4 in place toward (if 1/4 In) or away from (if 1/4 Out) from reference point. EN: 160
  Vrid 1/4 på stället mot (om 1/4 In) eller bort från (om 1/4 Out) referenspunkten. SE: 160
 3. From a T-Bone 2x4 formation, work in each 2x2. EN: 170
  Från en T-Bone 2x4 formation, arbeta i varje 2x2. SE: 170

 
före
1/4 In
 efter

From the above starting formation, 1/4 In | Out presents a dilemma. For 2-dancer calls such as Partner Trade, Partner Tag or Single Wheel, dancers normally work with the other dancer with whom they are coupled. Yet, rule #3 above for 1/4 In | Out tells us that the Centers work on each side instead of with the adjacent Center. This is because 1/4 In | Out is not really a 2-dancer call as one might suppose -- it is a 1-dancer call with a reference point! EN: 180
Från startformationen ovan, ger 1/4 In | Out ett dilemma. För 2-dansare calls som Partner Trade, Partner Tag eller Single Wheel, arbetar dansarna normalt med den andra dansaren med vilken man bildar ett Couple. Ändå säger regel #3 ovan att för 1/4 In | Out arbetar Centers på varje sida i stället för med den andra Center bredvid. Förklaringen är att 1/4 In | Out inte egentligen är ett 2-dansare call som man skulle kunna tro -- det är ett 1-dansare call med en referenspunkt! SE: 180

Any individual dancer can 1/4 In | Out if they have a reference point. Find the reference point and then turn 1/4 toward or away from it. Since such a distinction is somewhat esoteric, we advise callers to avoid this situation (unless you like to workshop esoteric instances of calls) by explicitly stating what you want. For example, you could say (Working on) each side, 1/4 In | Out, or Centers 1/4 Out followed by Ends 1/4 In. Or, you can use terms such as Face In and Face Out, for which the reference point is the center of the set. EN: 190
Vilken som helst individuell dansare kan göra 1/4 In | Out om de har en referenspunkt. Hitta referenspunkten och vrid sedan 1/4 mot eller bort från den. Eftersom en sådan distinktion är något esoterisk, så råder vi caller att undvika den situationen  (såvida du inte gillar att göra workshop på esoteriska användningar av call) genom att uttryckligen säga vad du vill. Till exempel kan du säga (Working on) each side, 1/4 In | Out eller Centers 1/4 Out följt av Ends 1/4 In. Eller, kan du använda termer som Face In och Face Out, för vilka referenspunkten är mittpunkten på hela uppställningen. SE: 190

Face In | Out [MSV]:
Individually turn 1/4 in place toward (Face In) or away from (Face Out) the center of the set. EN: 110
Vrid individuellt 1/4 på stället in mot (Face In) eller ut från (Face Out) mitten på uppställningen. SE: 110

JÄMFÖR FÖLJANDE
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
     
efter
1/4 In
 efter
1/4 Out
 efter
Face In
 efter
Face Out

1/4 Right | Left [NOL]:
Turn 90° in place toward the Right | Left. Also known as Face Right | LeftEN: 154
Vrid 90° på stället åt höger | vänster. Också känt som Face Right | LeftSE: 154

3/4 In | Out [NOL]:
From a Couple or Mini-Wave. Turn 270° in place towards (In) or away from (Out) the adjacent dancer. 3/4 In ends in Back-to-Back Dancers; 3/4 Out ends in Facing Dancers. In practice, these calls are rarely called, but are sometimes used as part of call definitions. EN: 155
Från ett Couple eller Mini-Wave. Vrid 270° på stället mot (In) eller bort från (Out) dansaren bredvid. 3/4 In slutar i dansare rygg mot rygg; 3/4 Out slutar i Facing Dancers. I praktiken callas dessa call sällan men används ibland som en del av en definition på andra call. SE: 155

CALLERLAB definition for Quarter In
CALLERLAB definition for Quarter Out

Choreography för 1/4 In | Out

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/quarterinout.php?level=master&language=sweden&action=edit
12-April-2024 16:14:26
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL