Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

1/4 In | Out [A1]
   (Jim Faulkenberry a Clarence Watson 1959)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Couple, Mini-Wave, or other applicable formation. EN: 10
Z Couple, Mini-Wave a dalších vhodných formací. CZ: 10

1/4 In:
Turn 90° in place toward the adjacent dancer. EN: 20
Otočte se na místě o 90° k tanečníkovi vedle sebe. CZ: 20
Ends in Facing Dancers. EN: 30
Končí ve formaci Facing Dancers (tanečníků koukajících se na sebe). CZ: 30

1/4 Out:
Turn 90° in place away from the adjacent dancer. EN: 40
Otočte se na místě o 90° od tanečníka vedle sebe. CZ: 40
Ends in Back-to-Back Dancers. EN: 50
Končí ve formaci Back-to-Back Dancers (tanečníci zády k sobě). CZ: 50

1/4 In:
 
před
1/4 In
 po
 
před
1/4 In
 po
 
před
1/4 In
 po

1/4 Out:
 
před
1/4 Out
 po
 
před
1/4 Out
 po
 
před
1/4 Out
 po

Poznámky:
 • Don't move from your starting spot. Just turn 1/4 in placeEN: 60
  Nikam nechoďte, prostě se jen na místě otočte o 1/4. CZ: 60
 • The 90° turn is relative to the adjacent dancer. From a Couple or Mini-Wave, your Partner is defined to be the adjacent dancer. Hence, EN: 70
  Otočka o 90° je relativní vůči vedlejšímu tanečníkovi. Z Couple nebo Mini-Wave je partner definován jako ten, kdo stojí vedle vás, tudíž CZ: 70

  • 1/4 In means "turn 1/4 to face your Partner". EN: 80
   1/4 In znamená "otočte se o 1/4 ke svému Partner tak, abyste se na konci na sebe dívali". CZ: 80
  • 1/4 Out means "turn 1/4 to end back-to-back with your Partner". EN: 90
   1/4 Out znamená "otočte se o 1/4 od svého Partner, tak, abyste skončili zády k sobě". CZ: 90

If you are directly facing toward or away from the center of the set, you can not do a 1/4 In or 1/4 OutEN: 100
Pokud se díváte přímo do nebo od středu čtverylky, nemůžete provést 1/4 In ani 1/4 OutCZ: 100

From here, nobody can do a 1/4 In or 1/4 OutEN: 110
Odtud nikdo nemůže udělat 1/4 In ani 1/4 OutCZ: 110

In general, 1/4 In (or Out) means to turn 1/4 toward (or away from) the center of the smallest sub-formation in which you have a center point. Each dancer individually determines this center point. To determine your center point, divide (bisect) the overall formation into equal-sized sub-formations until you obtain the smallest possible sub-formation from which you can identify a center point for all dancers within that formation. EN: 120
Obecně platí, že 1/4 In (or Out) znamená otočení o 1/4 k (nebo od) středu té nejmenší pod-formace, ve které máte střed. Každý tanečník si tento středový bod hledá sám za sebe. Abyste nalezli středový bod, rozdělte si celou formaci na stejně velké pod-formace tak dlouho, dokud nezískáte tu nejmenší možnou, ve které umíte definovat středový bod pro všechny tanečníky této formace. CZ: 120

If the 8-dancer formation can not be bisected in the aforementioned manner, work relative to the center of the set. EN: 130
Jestliže formace osmi tanečníků nemůže být rozdělena výše uvedeným způsobem, pracujte relativně ke středu čtverylky. CZ: 130

 
před
1/4 In
 po
 
před
1/4 In
 po

Although 1/4 In | Out is primarily defined from a Couple or Mini-Wave, 1/4 In | Out can be done from any formation for which active dancers can find a reference point. EN: 140
Přestože figura 1/4 In | Out je primárně definovaná z Couple nebo Mini-Wave, může být provedena z jakékoliv formace, pro kterou mohou aktivní tanečníci nalézt střed. CZ: 140
 1. Find the smallest sub-formation in which you have a reference point, then EN: 150
  Najděte nejmenší pod-formaci, která má středový bod, a pak CZ: 150
 2. Turn 1/4 in place toward (if 1/4 In) or away from (if 1/4 Out) from reference point. EN: 160
  proveďte Turn 1/4 na místě směrem k (v případě 1/4 In) nebo od (v případě 1/4 Out) tohoto středového bodu. CZ: 160
 3. From a T-Bone 2x4 formation, work in each 2x2. EN: 170
  Z formace T-Bone 2x4 pracujte v každé 2x2 pod-formaci. CZ: 170

 
před
1/4 In
 po

From the above starting formation, 1/4 In | Out presents a dilemma. For 2-dancer calls such as Partner Trade, Partner Tag or Single Wheel, dancers normally work with the other dancer with whom they are coupled. Yet, rule #3 above for 1/4 In | Out tells us that the Centers work on each side instead of with the adjacent Center. This is because 1/4 In | Out is not really a 2-dancer call as one might suppose -- it is a 1-dancer call with a reference point! EN: 180
Z výše uvedené výchozí formace může být 1/4 In | Out dilema. U figur pro dva lidi, jako jsou Partner Trade, Partner Tag nebo Single Wheel, totiž platí, že tanečníci normálně provádějí figuru s tím, s kým jsou v páru. Nicméne, výše uvedené pravidlo č. 3 nám říká, že Centers pracují s těmi venku, nikoliv spolu uprostřed. Je to proto, že 1/4 In | Out nejsou ve skutečnosti figury pro dva tanečníky, jak by si někdo mohl myslet, ale pro jednoho tanečníka a střed formace! CZ: 180

Any individual dancer can 1/4 In | Out if they have a reference point. Find the reference point and then turn 1/4 toward or away from it. Since such a distinction is somewhat esoteric, we advise callers to avoid this situation (unless you like to workshop esoteric instances of calls) by explicitly stating what you want. For example, you could say (Working on) each side, 1/4 In | Out, or Centers 1/4 Out followed by Ends 1/4 In. Or, you can use terms such as Face In and Face Out, for which the reference point is the center of the set. EN: 190
Každý jednotlivý tanečník může provést 1/4 In | Out, pokud má k dispozici středový bod. Najděte tento bod a otočte se o 1/4 směrem k němu nebo od něj. Protože je tento rozdíl hůře uchopitelný, doporučujeme callerům, aby se takovým situacím vyhýbali (pokud tedy zrovna neprocvičujete hůře uchopitelné kombinace), a explicitně řekli, o co jim jde. Můžete například říct: (Working on) each side, 1/4 In | Out, nebo Centers 1/4 Out následované Ends 1/4 In. Nebo můžete použít povely Face In a Face Out, které mají referenční bod uprostřed čtverylky. CZ: 190

Face In | Out [MSV]:
Individually turn 1/4 in place toward (Face In) or away from (Face Out) the center of the set. EN: 110
Individuálně proveďte Turn 1/4 na místě směrem k (Face In) nebo od (Face Out) středu čtverylky. CZ: 110

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
     
po
1/4 In
 po
1/4 Out
 po
Face In
 po
Face Out

1/4 Right | Left [NOL]:
Turn 90° in place toward the Right | Left. Also known as Face Right | LeftEN: 154
Otočte se na místě o 90° doprava | doleva. Také známé jako Face Right | LeftCZ: 154

3/4 In | Out [NOL]:
From a Couple or Mini-Wave. Turn 270° in place towards (In) or away from (Out) the adjacent dancer. 3/4 In ends in Back-to-Back Dancers; 3/4 Out ends in Facing Dancers. In practice, these calls are rarely called, but are sometimes used as part of call definitions. EN: 155
Z Couple nebo Mini-Wave. Otočte se na místě o 270° směrem k (In) nebo od (Out) tanečníka vedle sebe. Při 3/4 In končí tanečníci zády k sobě; Při 3/4 Out končí tanečníci čelem k sobě. V praxi jsou tyto figury používané velmi zřídka, ale občas jsou použité jako součást definice jiné figury. CZ: 155

CALLERLAB definition for Quarter In
CALLERLAB definition for Quarter Out

Choreography for 1/4 In | Out

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/quarterinout.php?language=czech&action=edit
23-May-2024 13:58:02
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL