Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Pass In | Out [A1]
   (Holman Hudspeth 1970)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From Facing Dancers, a R-H Mini-Wave, or other applicable 8-dancer formations. EN: 10
Z formace Facing Dancers, R-H Mini-Wave a dalších vhodných formací osmi tanečníků. CZ: 10

Pass In:
Pass Thru; Face In
(individually turn 1/4 toward the center of the set). EN: 20
(každý sám za sebe se otočí o 1/4 směrem ke středu čtverylky). CZ: 20

Pass Out:
Pass Thru; Face Out
(individually turn 1/4 away from the center of the set). EN: 30
(každý se sám za sebe otočí o 1/4 směrem od středu čtverylky). CZ: 30

Ends in a Couple. EN: 40
Končí v Couple. CZ: 40

Pass In
Z Facing Lines:

 
 
před
Pass In
 po
Z Eight Chain Thru:

 
 
před
Pass In
 po
Z neobvyklá formace:

 
 
před
Pass In
 po

Pass Out
Z Facing Lines:

 
 
před
Pass Out
 po
Z Eight Chain Thru:

 
 
před
Pass Out
 po

Poznámky:
 • Pass In | Out can be done by any two Facing Dancers (or dancers in a R-H Mini-Wave) with the restriction that after the Pass Thru, neither dancer is directly facing toward or away from the flagpole center of the set. EN: 50
  Figura Pass In | Out může být provedena jakýmikoliv dvěma tanenčíky, kteří se na sebe koukají (nebo jsou v R-H Mini-Wave) s tím, že po Pass Thru nikdo z nich nekouká přímo na nebo od středu čtverylky. CZ: 50
 • Each dancer individually evaluates the direction (In or Out). EN: 60
  Každý tanečník individuálně vyhodnocuje směr (In or Out). CZ: 60
 • After the Pass Thru, even if you are already facing In | Out, you must still turn 1/4. EN: 70
  I když se po Pass Thru už koukáte dovnitř nebo ven, i tak se musíte otočit o 1/4. CZ: 70
 • After Pass In, everyone is facing toward the center of the set. If you end facing out, then you did the call incorrectly. EN: 80
  Po Pass In se všichni koukají směrem ke středu čtverylky. Pokud se koukáte ven, udělali jste někde chybu. CZ: 80
 • After Pass Out, everyone is facing away from the center of the set. EN: 90
  Po Pass Out se všichni koukají směrem od středu čtverylky. CZ: 90
 • From an Eight Chain Thru, a caller may call "Pass In Twice". Be careful if you start as an Outside: the second Pass In causes you to turn the opposite direction from the first Pass In. Re-evaluate your position before the second Pass InEN: 100
  Z formace Eight Chain Thru může říct caller "Pass In Twice". Dávejte si pozor, pokud začínáte jako Outside: při druhém Pass In se budete točit na druhou stranu, než při prvním Pass In. Před druhým Pass In si uvědomte, kde stojíte. CZ: 100

Pass Right | Left [NOL]:
From Facing Dancers or a R-H Mini-Wave. Pass Thru; Face Right | Left (individually turn 1/4 in place to the Right | Left). Ends in a R-H | L-H Mini-Wave. EN: 109
Z formace Facing Dancers nebo R-H Mini-Wave. Pass Thru; Face Right | Left (na místě se otočte o 1/4 doprava | doleva). Končí v R-H | L-H Mini-Wave. CZ: 109

Face In | Out [MSV]:
Individually turn 1/4 in place toward (Face In) or away from (Face Out) the center of the set. EN: 110
Individuálně proveďte Turn 1/4 na místě směrem k (Face In) nebo od (Face Out) středu čtverylky. CZ: 110

1/4 In | Out [A1] (Jim Faulkenberry a Clarence Watson 1959):
From a Couple or Mini-Wave. Individually turn 1/4 toward (1/4 In) or away from (1/4 Out) your Partner (the adjacent dancer). If you do not have a Partner, turn 1/4 toward or away from the center of the smallest applicable sub-formation you can find. EN: 111
Z formace Couple nebo Mini-Wave. Individuálně se otočte o 1/4 směrem k (1/4 In) nebo od (1/4 Out) partnera (tanečník vedle vás). Pokud nemáte partnera, otočte se o 1/4 směrem k nebo od středu nejmenší vhodné sub-formace, kterou dokážete najít. CZ: 111

Split Pass In | Out [NOL]:
From Facing Couples or other applicable formations. Pass Thru; 1/4 In | Out (i.e., in your 4-dancer setup do a Pass In | Out). EN: 112
Z formace Facing Couples a dalších vhodných formací. Pass Thru; 1/4 In | Out (tzn. ve své formaci čtyř tanečníků uděláte Pass In | Out). CZ: 112

Slide Thru [Mainstream] (Harlan Moody 1965):
From Facing Dancers or a R-H Mini-Wave. Pass Thru; Girls Face Left as Boys Face Right. Opposite sex dancers end as a Couple; Two Boys end in a R-H Mini-Wave; Two Girls end in a L-H Mini-Wave. Slide Thru is a sex-dependent call. EN: 113
Z formace Facing Dancers nebo R-H Mini-Wave. Pass Thru; Girls Face Left, Boys Face Right. Tanečníci opačného pohlaví končí v Couple; Dva Boys končí v R-H Mini-Wave; Dvě Girls končí v L-H Mini-Wave. Provedení Slide Thru je závíslé na pohlaví. CZ: 113

CALLERLAB definition for Pass In
CALLERLAB definition for Pass Out

Choreography for Pass In | Out

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/passinout.php?level=master&language=czech&action=edit
15-June-2024 01:35:16
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL