Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Mix [A1]
   (Lee Kopman 1968)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From any Line of 4 or other applicable formations. EN: 10
Från vilken som helst Line om 4 eller andra tillämpliga formationer. SE: 10

 1. Centers Cross Run;
 2. (new) Centers Trade. EN: 20
  (nya) Centers Trade. SE: 20

A Line of 4 ends in a Line of 4. EN: 30
En Line om 4 slutar i en Line om 4. SE: 30

Från en Wave:

 
   
före
Mix
 efter
Centers Cross Run
 efter
Centers Trade
(klart)
Från en One-Faced Line:

 
   
före
Mix
 efter
Centers Cross Run
 efter
Centers Trade
(klart)
Från en T-Bone 2 x 4:

 
   
före
Mix
 efter
Centers Cross Run
 efter
Centers Trade
(klart)

Kommentarer:
 • Everyone changes their facing direction by 180°. EN: 40
  Alla ändrar sin ansiktsriktning med 180°. SE: 40
 • Centers should take a slight step forward before doing the Cross Run. This makes the movement smoother for the Ends, as it gives them room to move into the center. EN: 50
  Centers bör ta ett litet steg framåt innan de gör Cross Run. Detta ger Ends en mjukare rörelse eftersom det ger utrymme att glida in till center. SE: 50
 • If both Centers start facing the same direction, they pass Left-shoulders with each other since they are doing a Centers Cross Run (Half Sashay and Run). EN: 60
  Om båda Centers börjar med att titta åt samma håll, passerar de varandra med vänster axel eftersom de gör en Centers Cross Run (Half Sashay och Run). SE: 60
 • The original Ends should move into the center without changing their facing direction and then do the Trade. Do not change your facing direction as you move in, as it may confuse others, and make it difficult to properly do the Trade. The confusion occurs because the other End might not be aware of your original facing direction, and hence would not know whether to do an Arm Turn 1/2 (from a Mini-Wave) or a Partner Trade (from a Couple). EN: 70
  De ursprungliga Ends skall röra sig till Center utan att ändra ansiktsriktning och sedan göra sin Trade. Ändra inte din ansiktsriktning när du rör dig inåt eftersom det kan förvirra andra och göra det svårt att göra en Trade på riktigt sätt. Förvirringen uppstår därför att den andra End kanske inte är medveten om din ursprungliga ansiktsriktning och vet följaktligen inte om det skall vara en Arm Turn 1/2 (från en Mini-Wave) eller Partner Trade (från ett Couple). SE: 70

Is Mix legal from a Diamond? EN: 80
Är Mix tillåtet från en Diamond? SE: 80
No. The Centers can not do a Cross Run because there is no one to run around (Cross Run requires that those doing the Run action end in a spot originally occupied by a real dancer). EN: 90
Nej. Centers kan inte göra en Cross Run eftersom det inte finns någon att göra en Run runt (Cross Run kräver att de som gör Run rörelsen slutar på en position som upptogs av riktig dansare). SE: 90

At C1, the call EN: 100
På C1 finns callet SE: 100
Squeeze The Diamond
[Centers Trade & Spread; then Original Ends slide together & Trade] could be used instead to obtain the desired result of a Mix from a Diamond. EN: 105
[Centers Trade & Spread; sedan Original Ends glider samman & Trade] kan användas för att uppnå samma resultat. SE: 105

Swing & Mix [A2] (Lee Kopman 1967):
From Facing Couples, a Wave, or an Inverted Line. Arm Turn 1/2; Centers Cross Run; (new) Centers Trade. A Wave or Facing Couples ends in a Wave; an Inverted Line ends in an Inverted Line. This is a 3-part call. EN: 13
Från Facing Couples, en Wave, eller en Inverted Line. Arm Turn 1/2; Centers Cross Run; Centers Trade. Detta är ett 3-delars call. SE: 13

     
före
Swing & Mix
 efter
Arm Turn 1/2
 efter
Centers Cross Run
 efter
(new) EN: 107
(nya) SE: 107
Centers Trade
(klart)

Kommentarer:
 • Swing & Mix was the original call, and was later generalized to be anything & MixEN: 110
  Swing & Mix var det ursprungliga callet och generaliserades senare till anything & MixSE: 110
 • Swing & Mix is no longer explicitly listed on the CALLERLAB A2 list. However, the calls Swing [A2] and Mix [A1] are on CALLERLAB lists. In our opinion, Swing & Mix should be listed on the A2 list as a separate call because it can be done from Facing Couples. According to the current CALLERLAB definitions, a Swing & Mix is a Swing followed by a Mix. Swing, as defined by CALLERLAB, must start from a Wave or Inverted Line, not Facing Couples. Swing is defined as Ends and Adjacent Centers Arm Turn 1/2. However, Swing & Mix is still widely called from Facing Couples, and it should be legal. EN: 120
  Swing & Mix finns inte längre uttryckligen listat på  A2-listan hos CALLERLAB. Emellertid finns callen Swing [A2] och Mix [A1] på CALLERLAB listor. Enligt vår mening, borde Swing & Mix finnas på A2-listan som ett separat call därför att det kan göras från Facing Couples. Enligt de gällande CALLERLAB-definitionerna, är Swing & Mix en Swing följt av en Mix. Swing, som det definieras av CALLERLAB, måste börja från en Wave eller Inverted Line, inte Facing Couples. Swing definieras som Ends och Centers bredvid Arm Turn 1/2. Emellertid, callas Swing & Mix fortfarande ofta från Facing Couples och det bör vara tillåtet. SE: 120
 • Swing & Mix is a 3-part call due to historical reasons. EN: 130
  Swing & Mix är av historiska skäl ett 3-delars call. SE: 130

1/4 (or 3/4) Mix [C3A]:
From a R-H Mini-Wave Box, a Diamond with the Centers in a R-H Mini-Wave, or other applicable formations. Those who can Right Arm Turn 1/4 (or 3/4); those in a Line|Wave Mix. Ends in a Line or Wave. This is a 3-part call. EN: 14
Från en R-H Mini-Wave Box, en Diamond med Centers i en R-H Mini-Wave, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som är i en Line|Wave Mix. Slutar i en Line eller Wave. SE: 14

Grand Mix [C3A]:
From a Generalized Tidal Line. Center pairs of dancers (3 pairs from an 8-dancer Tidal Line, 2 pairs from a 6-dancer Tidal Line) Grand (Working As Centers) Cross Run (like a Grand Slip-Slide); new Center pairs of dancers Trade (Grand Slip). Ends in a Tidal Line. This is a 2-part call. EN: 16
Från en generaliserad Tidal Line. Center paren (3 par från en 8-dansare Tidal Line, 2 par från en 6-dansare Tidal Line) Grand (Working As Centers) Cross Run (som en Grand Slip-Slide); nya Center paren Trade (Grand Slip). Slutar i en Tidal Line. Detta är ett 2-delars call. SE: 16

CALLERLAB definition for Mix

Choreography för Mix

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/mix.php?language=sweden&level=A1&action=edit
20-July-2024 02:25:30
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL