Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Magic Column Concept [C1]
   (Dave Hodson 1979)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

A Magic Column typically consists of Parallel Columns in which the Center dancers are holding the opposite hands from the Outside dancers (i.e., the Outsides are holding R-H as the Centers are holding L-H, or vice-versa). EN: 10
Magic Column je typicky tvořena dvěma Parallel Columns, v nichž se středoví tanečníci drží za druhou ruku než krajní (tzn. Outsides za pravou a Centers za levou a naopak). CZ: 10

 
L-H Magic Columns R-H Magic Columns

Magic Column Circulate [C1]:

From applicable Generalized Columns. In-Facing Ends and Out-Facing Centers Crossover Circulate as Others Circulate. An alternative way of thinking of this is that you do a Crossover Circulate if and only if your next Circulate would take you from an End to a Center or vice-versa. Otherwise do a normal Circulate. From normal Magic Columns, the traffic pattern has the Out-Facing Center dancer moving first (in front of the In-Facing End dancer who must wait). This is important in case the caller calls a Magic Column 1/2 Circulate, since sometimes this will cause you to pass Right-shoulders and sometimes Left-shoulders. EN: 20
Z vhodných Generalized Columns. In-Facing Ends a Out-Facing Centers Crossover Circulate, ostatní Circulate. Další možný způsob vysvětlení je, že jdete Crossover Circulate tehdy a pouze tehdy, pokud vás Circulate dostane ze středu ven nebo naopak, jinak jdete normální Circulate. V normálních Magic Columns jde první Out-Facing Center (před In-Facing End, který musí počkat). Je to dúležité v případě, že caller řekne Magic Column 1/2 Circulate, protože někdy se míjíte pravým ramenem, někdy levým. CZ: 20

   
před
Magic Column Circulate
 po
1/2
  (hotovo)

Magic Columns of 3:

There are 2 Centers and 4 Ends. On a Magic Column Circulate, the Centers and the In-Facing Ends Crossover Circulate as the Out-Facing Ends Circulate. EN: 30
Ve formaci jsou 2 Centers a 4 Ends. P5i Magic Column Circulate Centers a In-Facing Ends Crossover Circulate, Out-Facing Ends Circulate. CZ: 30

   
před
Magic Column Circulate
 po
1/2
  (hotovo)

Typical calls done from Magic Columns at C2 or below include: EN: 40
Typické figury prováděné z Magic Columns na C2 a níže: CZ: 40

Circulate (1/2, full) Coordinate Cross Invert The Column (fraction)
Invert The Column (fraction) Split Circulate (1/2, full) Transfer And anything
Transfer The Column Walk & Dodge  

Poznámky:
 • The word 'Column' is often omitted by the caller (e.g., Magic Circulate means Magic Column Circulate, Magic Transfer The Column means Magic Column Transfer The Column). EN: 50
  Slovo 'Column' calleří často vynechávají (např. Magic Circulate znamená Magic Column Circulate, Magic Transfer The Column znamená Magic Column Transfer The Column). CZ: 50
 • If the given call is a 4-dancer call such as Walk & Dodge, be sure to work in your Box of 4. EN: 60
  Pokud je daná figura pro čtyři tanečníky, jako třeba Walk & Dodge, pracujte ve svém Box of 4. CZ: 60
 • From normal Magic Columns, after a Magic Column 1/2 Circulate, the Center 6 always end up in Magic Columns of 3. EN: 70
  Z formace Magic Columns po figuře Magic Column 1/2 Circulate končí Center 6 vždy v Magic Columns of 3. CZ: 70
 • The general idea of Magic formation is that the Centers of one side are working with the Ends of the other side. At C3B, we also have Magic Diamonds and Magic Lines | WavesEN: 80
  Základní myšlenka Magic formation je ta, že Centers na jedné straně pracují s Ends na druhé straně. Na C3B jsou také formace Magic Diamonds a Magic Lines | WavesCZ: 80

 
před
Magic Column Walk & Dodge
(Work on each side!) EN: 90
(Pracujte na každé straně!) CZ: 90
 po

Magic Transfer The Column [C1]:

From Magic Columns. #1 & #2 Magic Transfer (#1 normal Transfer as #2 Magic Column Circulate & then follow #1 dancer); #3 & #4 dancers Magic Column Circulate; Centers Arm Turn 3/4; all Extend. Ends in Parallel Waves. EN: 95
Z formace Magic Columns. Tanečníci #1 & #2 Magic Transfer (#1 normální Transfer, #2 Magic Column Circulate & a následuje prvního tanečníka); tanečníci #3 & #4 Magic Column Circulate; Centers Arm Turn 3/4; všichni Extend. Končí v Parallel Waves. CZ: 95

Magic Transfer The Column

 
   
před
Magic Transfer The Column
 po
Magic Transfer And Nothing
 po
Centers Arm Turn 3/4
& všichni Extend
(hotovo)

Note: On Magic Transfer The Column, the Outsides have a strong tendency to want to make a Wave of the wrong-handedness. It is the Centers (those doing the Arm Turn 3/4) who determine the handedness of the resulting Waves. The handedness of the resulting Waves is because of the ExtendEN: 100
Poznámka: Při Magic Transfer The Column mají Outsides silné nutkání vytvořit vlnu za špatnou ruku. Jsou to Centers (ti, kdo dělají Arm Turn 3/4), kdo určují typ výsledné vlny. Typ vlny je dán posledním ExtendCZ: 100

Magic Column Coordinate

 
     
před
Magic Column Coordinate
 po
Magic Column Circulate 1 & 1/2
 po
Center 6 Trade
  po
Very Centers and Very Outsides move up EN: 110
Very Centers a Very Outsides move up CZ: 110

(hotovo)

Viz také File To A Line [C2], Hocus Pocus [C2], a Walk Out To A Wave [C2]

since these entries also define the Magic version of their call. EN: 120
protože v těchto sekcích je také definovaná jejích Magic verze. CZ: 120

The following Magic Column calls that are primarily done at C3B or above. EN: 130
Následující figury z formace Magic Column jsou primárně dělaní na C3B a výše. update CZ: 130

In general, the given call is done normal except when moving from an End to a Center, or vice-versa. From an Eight Chain Thru: the traffic pattern used for a Magic Pass Thru is a Cross Trail Thru; the traffic pattern used for a Magic Right (or Left) Pull By (or a variation such as Touch 1/4, Turn Thru, etc...) is to form a Right (or Left) Star (which is usually danced without changing your facing direction). EN: 140
Obecně platí, že daná figura je prováděna normálně kromě toho, kdy se přechází z venku do středu nebo naopak. Z formace Eight Chain Thru se Magic Pass Thru dělá jako Cross Trail Thru; Magic Right (nebo Left) Pull By (nebo varianty jako Touch 1/4, Turn Thru atd.) se dělají pomocí Right (nebo Left) Star (která se obvykle tancuje beze změny směru pohledu). CZ: 140

Magic (Rotary Spin, Cross Chain Thru

AND OTHER CALLS STARTING WITH A Right Pull By): From an Eight Chain Thru, do a Magic Right Pull By (form a R-H Star and turn it halfway to end back-to-back in a Trade By formation); complete the given call. EN: 150
A DALŠÍ FIGURY ZAČÍNAJÍCÍ Right Pull By): Z formace Eight Chain Thru udělejte Magic Right Pull By (udělejte R-H Star, otočte ji o půl a skončete zády k sobě v Trade By formaci); dokončete danou figuru. CZ: 150

Magic Cross Chain & Roll

 
   
před
Magic Cross Chain & Roll
 po
Magic Right Pull By
 po
Outsides Courtesy Turn & Roll
jako Centers L-H Star 1/2
(hotovo)

Magic Dixie Style To A Wave | Dixie Sashay | Dixie Diamond:

From a Double Pass Thru. Centers (lead) Right Pull By; all do a Magic Left Touch 1/4; (form a L-H Star and turn it halfway to end in Parallel L-H Waves); complete the given call. EN: 160
Z formace Double Pass Thru. Centers (lead) Right Pull By; všichni Magic Left Touch 1/4; (udělejte L-H Star a otočte ji o půl do Parallel L-H Waves); dokončete figuru. CZ: 160

Magic Dixie Style To A Wave

 
   
před
Magic Dixie Style To A Wave
 po
Centers Right Pull By
 po
Magic Left Touch 1/4
(hotovo)

Magic Pass & Roll Your Neighbor:

From an Eight Chain Thru. Cross Trail Thru; Centers Turn Thru as others Right-face U-Turn Back; all Cross Trail Thru; Centers Right Arm Turn 3/4 as others Right-face U-Turn Back and Roll. If Spread is added, it is a Magic Wave Spread. EN: 170
Z formace Eight Chain Thru. Cross Trail Thru; Centers Turn Thru, ostatní Right-face U-Turn Back; všichni Cross Trail Thru; Centers Right Arm Turn 3/4, ostatní Right-face U-Turn Back and Roll. Pokud je řečeno i Spread, jedná se o Magic Wave Spread. CZ: 170

Magic Split Counter Rotate 1/4:

From a Magic Column. On each side, Leaders Split Counter Rotate 1/4 as Trailers (as one movement) Magic Column Circulate and 1/4 In. Ends in Parallel Two-Faced Lines. Trailers should think about following a Leader's back as they would in a normal Split Counter Rotate 1/4. Leaders work normal since they are not crossing from an End to a Center, or vice-versa. EN: 180
Z formace Magic Column. Na každé straně Leaders Split Counter Rotate 1/4, Trailers (jako jeden pohyb) Magic Column Circulate and 1/4 In. Končí v Parallel Two-Faced Lines. Trailers by měli následovat Leader, stejně jako při normálním Split Counter Rotate 1/4. Leaders pracují normálně, protože nejdou z venku do středu ani naopak. CZ: 180

Magic Split Counter Rotate 1/4

 
 
před
Magic Split Counter Rotate 1/4
 po

Viz také Magic Diamond Concept [C3B] a Magic Line | Wave Concept [C3B].

CALLERLAB definition for Magic Column Formation / Concept

Choreography for Magic Column Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/magiccolumn.php?language=czech&action=edit
28-May-2024 14:10:47
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL