Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Diamond Formation | Circulate [Plus]
   (Dewey Berry 1972)
Plus:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

A Diamond is a 4-dancer formation that can be setup from a Line of 4 after Centers Hinge. EN: 10
Diamond (diamant) je formace čtyř tanečníků, kterou lze získat z formace Line of 4 poté, co Centers udělají Hinge. CZ: 10

A Diamond consists of two Centers (those with handholds), and two Ends (also known as Points). EN: 20
Diamond se skládá ze dvou Centers (ti, kteří se drží) a dvou Ends (těm se říká Points). CZ: 20

Diamond Formation:

 
 
Diamond Footprints EN: 25
Pozice formace Diamond CZ: 25
 
Typical facing directions EN: 27
Typické směry pohledu CZ: 27
   
R-H Diamond L-H Diamond Facing Diamond

Diamond Circulate [Plus] (Dewey Berry 1972):
From a Diamond. Walk forward to the next position in the Diamond while turning 90° toward the center of the Diamond. Centers become Points and vice-versa. Dancers facing along the Circulate path pass Right-Shoulders with each other. EN: 482
Z formace Diamond. Jděte dopředu na další pozici v Diamond, během pohybu se otočte o 90° směrem ke středu formace Diamond. Centers se stanou Points a naopak. Tanečníci, kteří se na sebe koukají, se míjejí pravými rameny. CZ: 482

Z R-H Diamond:

 
 
před
Diamond Circulate
 po
Z L-H Diamond:

 
 
před
Diamond Circulate
 po
Z Facing Diamonds:

 
   
před
Diamond Circulate
  part-way  po
From Facing Diamonds, always pass right-shoulders. EN: 40
Z formace Facing Diamonds se vždy míjejte pravými rameny. CZ: 40

Diamonds typically occur in pairs. EN: 50
Diamanty se typicky vyskytují v páru. CZ: 50
 • Twin Diamonds are adjacent along the short axis. EN: 60
  Twin Diamonds přiléhají podél krátké osy. CZ: 60
 • Point-to-Point Diamonds are adjacent along the long axis. EN: 70
  Point-to-Point Diamonds přiléhají podél dlouhé osy. CZ: 70

Twin Diamonds
Point-to-Point Diamonds

Poznámky:
 • If you are a Center of the Diamond, hold hands with the other center in your Diamond. EN: 80
  Pokud jste Center v Diamond, držíte se za ruce s dalším Center ve svém diamantu. CZ: 80
 • If you are a Point, use your inside hand to point downward toward the center of your Diamond. Do not touch hands with anyone in your Diamond. EN: 90
  Pokud jste Point, ukazujte si vnitřní rukou do středu svého diamantu. Ve svém diamantu se s nikým za ruce nedotýkáte. CZ: 90
 • The handhold or lack thereof is important because most Diamond calls are defined in terms of Points and Centers. That is, Points do this, and Centers do that. If your hand location is incorrect, it may cause confusion as to who does which part. EN: 100
  Držení se nebo nedržení je důležité, protože figur prováděných v (nebo z) diamantu je definována pomocí termínů Points a Centers. Tedy Points něco a Centers něco jiného. Pokud se držíte špatně, může to způsobit zmatek v tom, kdo dělá jakou část. CZ: 100

At Plus, there are three calls done exclusively from Diamonds: EN: 110
Na Plusu jsou tři figury prováděné výhradně z formace Diamond: CZ: 110
 • Diamond Circulate [Plus] (Dewey Berry 1972):
  From a Diamond. Walk forward to the next position in the Diamond while turning 90° toward the center of the Diamond. Centers become Points and vice-versa. Dancers facing along the Circulate path pass Right-Shoulders with each other. EN: 482
  Z formace Diamond. Jděte dopředu na další pozici v Diamond, během pohybu se otočte o 90° směrem ke středu formace Diamond. Centers se stanou Points a naopak. Tanečníci, kteří se na sebe koukají, se míjejí pravými rameny. CZ: 482
 • Flip The Diamond [Plus] (Deuce Williams 1973):
  From a Diamond. Centers do your part Diamond Circulate as Points Flip In (180°) towards the the nearest Center position. A normal Diamond ends in a Wave. EN: 373
  Z formace Diamond. Centers udělají svou část Diamond Circulate, Points Flip In (180°) směrem k bližší středové pozici. Normální Diamond končí ve Wave. CZ: 373
 • Cut The Diamond [Plus] (Lee Kopman 1973):
  From a Diamond. Centers do your part Diamond Circulate as Points slide together and Trade to end in the furthest Center position. A normal Diamond ends in a Two-Faced Line. EN: 422
  Z formace Diamond. Centers udělají svou část Diamond Circulate, Points úkrok k sobě a Trade - skončí na vzdálenější středové pozici. Normální Diamond končí v Two-Faced Line. CZ: 422

The Diamond formation can have a different name, depending upon facing direction of the outside dancers: EN: 150
Formace Diamond může mít různá jména v závislosti na tom, jakým směrem se venkovní tanečníci koukají. CZ: 150

Single 1/4 Tag Formation
Single 3/4 Tag Formation

There is a subtle difference between the footprints of Twin Diamonds and a Generalized 1/4 Tag FormationEN: 160
Je jemný rozdíl v postavení tanečníků ve formacích Twin Diamonds a Generalized 1/4 Tag FormationCZ: 160

Twin Diamonds
Generalized 1/4 Tag Formation
The exact position of the Outside dancers is dependent upon their facing direction. For Twin Diamonds, the outsides are equidistant between the centers on their side; whereas for a Generalized 1/4 Tag, the outsides are immediately adjacent (holding hands). While dancing, the formation can shift between these two formations. EN: 170
Přesná pozice venkovních tanečníků závisí na tom, jakým směrem se koukají. Ve formaci Twin Diamonds jsou venkovní tanečníci v ose, která prochází spojenými rukami centers, tudíž je mezi Points je mezera. Ve formaci Generalized 1/4 Tag stojí outsides hned u sebe (drží se za ruce). Během tance může jedna formace přecházet v druhou. CZ: 170

A Diamond formation is contained within a 2 x 3 matrix. A Diamond is 2-spots in width, and 3-spots in length. EN: 180
Formace Diamond se nachází v matici 2 x 3, dvě pozice na šířku a tři na délku. CZ: 180

2 x 3 Matrix:

 
RIGHT
(length = 3 spots) EN: 190
RIGHT
(délka = 3 pozice) CZ: 190
2 x 4 Matrix:

 
WRONG
(length = 4 spots) EN: 200
WRONG
(délka = 4 pozice) CZ: 200

Square Breathing is a term used to indicate that dancer positions dynamically change as formations expand and contract. See example below: EN: 210
Square Breathing (dýchání čtverylky) používaný pro fakt, že pozice tanečníků se dynamicky mění podle toho, jak se formace roztahuje a smršťuje. Viz příklady níže: CZ: 210

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
Centers Hinge

WRONG
(without Square Breathing)
Outsides did not adjust EN: 220
ŠPATNĚ
(bez Square Breathing)
Outsides se nezarovnali CZ: 220
 po
Centers Hinge

RIGHT
(with Square Breathing)
Outsides moved 1/2 position inward
and 1/2 position forward or backward
to form perfect Diamonds EN: 230
DOBŘE
(se Square Breathing)
Outsides se posunuli o 1/2 pozice dovnitř
a 1/2 pozice dopředu nebo dozadu
a vytvořili perfektní Diamonds CZ: 230

Drop direction [C2] (Lee Kopman 1975):
From a Diamond or Generalized Single 1/4 Tag with the Centers in a Mini-Wave. Centers do your part of Extend the Tag as the Others 1/4 toward the given direction (relative to the 4-dancer formation). Adjust to end in a 2 x 2. EN: 449
Z formace Diamond a Generalized (obecný) Single 1/4 Tag s Centers v Mini-Wave. Centers dělají svoji část Extend the Tag, ostatní otočka o 1/4 daným direction (směrem) (relativně v rámci formace čtyř tanečníků). Srovnejte se do formace 2 x 2. CZ: 449

CALLERLAB definition for Diamond Circulate

Choreography for Diamond Formation | Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/diamondcirc.php?level=Plus&language=czech&action=edit
24-February-2024 01:18:37
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL