Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Concentric Concept [C2]
   (Jim Davis 1978)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

 This page is still being implemented! 
Try again at a later date.
From 8-dancer formations consisting of 4 outside dancers and 4 inside dancers. EN: 10
Z formací osmi tanečníků, které sestávají ze 4 Outsides a 4 Insides. CZ: 10

The inside 4 dancers work together to do the given call but end on the outside, as the outside 4 dancers work together to do the given call but end on the inside. EN: 20
Vnitřní čtyři tanečníci spolu udělají danou figuru tak, aby skončili vně formace. Vnější čtyři tanečníci spolu udělají danou figuru tak, aby skončili uvnitř formace. CZ: 20

Cross Concentric is the same as Concentric [C1] except that the inside dancers end on the outside, and vice versa. EN: 30
Cross Concentric je totéž co Concentric [C1] kromě toho, že vnitřní tanečníci končí venku a naopak. CZ: 30

Shape-changing rules for Concentric also apply to Cross Concentric. Details are given below, in the 'Shape Changing' section. EN: 35
Concentric pravidla pro případ, kdy výsledná formace má jiný tvar než výchozí, jsou také platná pro Cross Concentric. Detaily níže v sekci 'Shape Changing' (změna tvaru). CZ: 35

Poznámky:
 • Outsides usually wait until the Centers have moved out of the center before doing their part. That is, Centers do the call and move out of the center; then the original Outsides move in and do the call. EN: 40
  Outsides obvykle čekají dokud Centers neprovedou svoji část a neuvolní střed čtverylky. To znamena: Centers provedou figuru a odstoupí směrem od středu. Následně se Outsides přesunou doprostřed a provedou figuru. CZ: 40

Cross Concentric Turn & Deal:

 
 
před
Cross Concentric Turn & Deal
 po
Cross Concentric Recycle:

 
   
před
Cross Concentric Recycle
 po
Centers Cross Concentric Recycle
& Ends slide in
 po
New Centers Recycle
(hotovo)

Shape Changing rules EN: 50
Pravidla změny tvaru (Shape Changing rules) CZ: 50

 1. If the given call ends in a 1x4, a Diamond, or a Single 1/4 Tag, then there is only one possible ending formation. EN: 36
  Pokud daná figura končí v 1x4, Diamond nebo ve formaci Single 1/4 Tag, pak exituje pouze jedna jediná koncová formace. CZ: 36

  1. A 1x4 is split in half, and distributed as two 1x2 formations on opposite sides of the inside dancers. EN: 41
   Formace 1x4 se rozdělí na dvě formace 1x2, které se následně přesunou bokem každá na opačnou stranu. CZ: 41
  2. A Diamond or Single 1/4 Tag is split into 4 pieces, and distributed like the points of a Galaxy. EN: 42
   Diamond nebo Single 1/4 Tag se rozdělí na čtyři kousky, které se přesunou stranou jakoby points ve formaci Galaxy. CZ: 42
 2. However, if the given call ends in a 2x2, there are two choices: EN: 37
  Nicméně, pokud daná figura končí v 2x2, existují dvě možnosti: CZ: 37

  1. If the given calls starts in a 2x2, the Lines-to-Lines, Columns-to-Columns rule applies.

   Each Center dancer determines whether their starting position within the overall formation is Lines or Columns. If starting as if Centers of Parallel Lines, they must finish as if they are Ends of Parallel Lines. If starting as if Centers of Columns, then they must finish as if they are Ends of Columns.

   The final formation may not actually be Lines or Columns, since dancers can be T-Boned. EN: 371

   Pokud daná figura začná ve formaci 2x2, použíjí se pravidla "Z lajny do lajny" (Lines-to-Lines), "z kolumnu do kolumnu" (Columns-to-Columns).

   Všichni Centers si určí, zda jejich výchozí pozice vzhledem ke zbytku čtverylky je Line nebo Column. Pokud začínají jako Centers v Parallel Lines, pak musí skončit jako Ends v Parallel Lines. Pokud začínají jako Centers v Columns, pak musí skončit jako Ends v Columns.

   Celková výsledná formace nemusí být doslova Lines nebo Columns, protože tanečníci mohou být v T-Bone formaci. CZ: 371

  2. If the given call does not start in a 2x2, the Long Axis rule applies. That is, original centers end in outside positions perpendicular to the long axis of the starting formation.

   Only the original center 4 dancers need to concern themselves with this, as there is only one possible ending position for the original outsides. EN: 38

   Pokud daná figura nezačíná v 2x2, pak se použije pravidlo Dlouhé osy (Long Axis). To znamená, že původní centrs skončí na vnějších pozicích kolmo na dlouhou osu vvýchozí formace.

   O tvar výsledné celkové formace se starají pouze původní Centers. CZ: 38

   1. Upon hearing the words 'Cross Concentric', look at your formation and determine the long axis before you start to move, in case the given call ends in a 2x2. EN: 58
    V případě, že daná figura končí v 2x2, jakmile uslyšíte 'Cross Concentric', rozhlédněte se po své formaci a určete směr dlouhé osy předtím, než se pohneteCZ: 58

    1. First, look only at the inside 4 dancers. If there is a long axis, use it!
    2. Otherwise look for the long axis of the overall 8-dancer formation.
    3. If no long axis (e.g., a Butterfly formation), look at the footprints of the Original Outside 4.
     EN: 70
    1. Nejdříve se koukněte na čtyři vnitřní tanečníky. Pokud tam je dlouhá osa, použijte ji!
    2. V opačném případě hledejte dlouhou osu přes celou formaci osmi tanečníků.
    3. Pokud formace dlouhou osu nemá (např. formace Butterfly), zapamatujt si pozice původních Outside 4.
     CZ: 70
   2. Cross Concentric <anything> = Cross Concentric <nothing> + Concentric <anything>. EN: 81
    Cross Concentric <anything> = Cross Concentric <nothing> + Concentric <anything>. CZ: 81

    The ending position of the call should be the same whether the Cross Concentric is done at the beginning or ending of the call. EN: 82
    Výsledná formace po provedení figury musí být stejná bez ohledu na to, zda Cross Concentric je proveden na začátku nebo na konci. CZ: 82

    For example, from Parallel Waves after 1/2 Circulate: EN: 83
    Například z formace Parallel Waves por 1/2 Circulate: CZ: 83
    Cross Concentric Recycle = Cross Concentric Nothing + Concentric Recycle. EN: 84
    Cross Concentric Recycle = Cross Concentric Nothing + Concentric Recycle. CZ: 84
   3. Another reason for the Original Centers to prefer their 4-dancer long axis: From unusual formations, it's easier to determine the long axis for a 4-dancers than 8-dancers, especially if phantoms are involved. EN: 90
    Další důvod, proč by původní Centers měli upřednosťovat svou dlouho osu je ten, že z neobvyklých formací je jednodušší najít dlouhou osu pro čtyři tanečníky než pro osm, zvláště pokud formace obsahuje fantómy. CZ: 90
   4. The ending location of the Original Centers should not be dependent upon the starting location of the Original Outsides. For a call such as Recycle, the Original Centers should always end side-by-side as a Couple, regardless of where the outsides started. EN: 100
    Koncová pozice původních Centers by neměla záviset na výchozí pozici původních Outsides. Pro figury jako Recycle by původní Centers měli vždy skončit vedle sebe jako Couple, bez ohledu na to, kde začínali Outsides. CZ: 100
VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Cross Concentric Recycle:

 
 
před
Cross Concentric Recycle
 po
Cross Concentric Recycle:

 
 
před
Cross Concentric Recycle
 po
In both cases above, the original Centers end side-by-side as a couple. EN: 101
V obou výše uvedených případech výše skončí původní Ceters vedle sebe jako pár. CZ: 101

Cross Concentric Drop In:

 
 
 
SPRÁVNĚ
 
 
CHYBNĚ
 
   
před
Cross Concentric Drop In
  po  
This ending formation is wrong
because the long-axis for the original
Center Diamond did not change EN: 150
Tato výsledná formace je chybná
protože se nezměnila dlouhá osa
původního vnitřního diamantu. CZ: 150

Viz také Concentric CONCEPT [C1].

CALLERLAB definition for Cross Concentric Concept

Choreography for Cross Concentric Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/crossconcentric.php?level=C2&language=czech&action=edit
22-June-2024 14:55:34
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL