Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Concentric Concept [C1]
   (Jim Davis 1978)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From 8-dancer formations consisting of 4 inside dancers and 4 outside dancers. EN: 10
Z formace osmi tanečníků, ve které jsou čtyři vnitřní a čtyři vnější tanečníci. CZ: 10

The inside 4 dancers do the given call working within the Center of the set as the outside 4 dancers do the given call working with each other, around the outside of the set. EN: 20
Čtyři vnitřní tanečníci provádějí danou figuru uprostřed čtverylky, vnější tanečníci provedou společně figuru vně čtverylky. CZ: 20

Poznámky:
 • A good way to think about Concentric is to imagine dropping a stone in a pool of still water and watching the concentric rings rippling outward from the center where the stone dropped. If you overlay that image in your mind on top of the square, the Center 4 dancers would be working within the innermost ring, and the Outside 4 dancers would be working between the innermost ring and the next outside ring. Each group of 4 works independently of the other group of 4, maintaining their respective relationship from the other group and the very center of the set. EN: 30
  Dobrý způsob, jak přemýšlet o Concentric (v překladu soustředný) konceptu je představit si, že hodíte do vody kámen a pozorujete soustředné kruhy rozbíhající se ven od místa dopadu. Když tuto představu aplikujete na čtverylku, budou čtyři vnitřní tanečníci pracovat uvnitř vnitřního kruhu, a vnější tanečníci mezi vnitřním a dalším kruhem. Obě skupiny tanečníků pracují nezávisle na sobě a udržují svou relativní pozici vůči druhé skupině a středu čtverylky. CZ: 30
 • The inside 4 dancers always do the call normally working in the Center. EN: 40
  Vnitřní čtyři tanečníci vždy pracují normálně uprostřed čtverylky. CZ: 40
 • The ending positions for the outside 4 dancers depends upon the kind of formation (explained below). EN: 50
  Koncová formace pro vnější tanečníci závisí na druhu formace (vysvětleno níže). CZ: 50

(A)
If the given call ends in a 1x4, a Diamond, or a Single 1/4 Tag, then there is only one possible ending formation: a 1x4 is split in half, and distributed as two 1x2 formations on opposite sides of the inside dancers; a Diamond or Single 1/4 Tag is split into 4 pieces, and distributed like the points of a Galaxy. EN: 60
Pokud daná figura končí v 1x4, Diamond nebo Single 1/4 Tag, pak existuje pouze jedna možná koncová formace: 1x4 se v půlce rozdělí a každá ze dvou 1x2 formací jde na jednu stranu čtverylky. Diamond a Single 1/4 Tag se rozdělí na čtyři části, které se rozmístí jako points Galaxy. CZ: 60

   

The above formations show the ending positions for the outside dancers when the given call ends in a 1x4 or a Diamond. The dashed boxes represent the Center 4 dancers who could be in a 2x2 (as shown), a 1x4 (horizontal or vertical), or any other 4-dancer formation. EN: 70
Formace na obrázku výše ukazují koncové pozice pro vnější tanečníky, když daná figura končí v 1x4 nebo Diamond. Čárkované čtverečky představují Center 4, kteří mohou být v 2x2 (jak je zobrazeno) nebo v 1x4 (horizontálně nebo vertikálně) nebo jakékoliv jiné formaci čtyř tanečníků. CZ: 70

 
před
Outsides Concentric Pass The Ocean
 po
 
před
Outsides Concentric Switch To A Diamond
 po


(B)
For the outside 4 dancers, if the given call starts and ends in a 2x2 then the following rules apply: EN: 80
Pokud daná figura začíná a končí v 2x2, pak pro Outside 4 platí následující pravidla: CZ: 80
 1. If the outside 4 started as if they were Ends of Parallel Lines, then they must finish so that they are Ends of Parallel Lines. EN: 90
  Pokud Outside 4 začínají jakoby byli Ends v Parallel Lines, pak také musí skončit jako Ends v Parallel Lines. CZ: 90
 2. Similarly, if the outside 4 started as if they were Ends of Columns, then they must finish so that they are Ends of Columns. EN: 100
  Poodbně, pokud Outside 4 začínají jakoby byli Ends v Columns, pak také musí skončit jako Ends v Columns. CZ: 100

The two rules above are known as the 'Lines-to-Lines, Columns-to-Columns' rule. That is, if you start in Parallel Lines, you must end in Parallel Lines; if you start in Columns, you must end in Columns. Note that the final formation may not actually be Lines or Columns, since the Centers may end T-Boned to the Ends. EN: 110
Dvě výše uvedená pravidla jsou známá jako pravidlo 'Lines-to-Lines, Columns-to-Columns'. To znamená pokud začínáte v Parallel Lines, musíte skončit Parallel Lines; pokud začínáte v Columns, musíte skončit v Columns. Všimněte si, že celková výsledná formace vlastně nemusí být Lines ani Columns, protože Centers mohou být vůči Ends v T-Bone. CZ: 110

Examples of formations in which the Outside 4 dancers "think" they are Ends of Lines: EN: 120
Příklad formací, ve kterých si Outside 4 "myslí", že jsou Ends v Lines: CZ: 120

 
   
Examples of formations in which the Outside 4 dancers "think" they are Ends of Columns: EN: 130
Příklad formací, ve kterých si Outside 4 "myslí", že jsou Ends v Columns: CZ: 130

 
   

Outsides Concentric Walk & Dodge:

 
před
Outsides
Concentric Walk & Dodge
 po
 
před
Outsides
Concentric Walk & Dodge
 po

Outsides Concentric Partner Tag:

 
před
Outsides
Concentric Partner Tag
 po
 
před
Outsides
Concentric Partner Tag
 po


(C)
For the outside 4 dancers, if the given call does not start in a 2x2 but ends in a 2x2 then the following rule applies: EN: 140
Pokud daná figura v 2x2 nezačíná, ale končí, pak pro Outside 4 platí následující pravidlo: CZ: 140
 1. The Outside 4 must end in the positions so that the long axis of the setup changes by 90°. EN: 150
  Outside 4 musí skončit na takové pozici, aby se dlouhá osa celkové formace otočila o 90°. CZ: 150

  Many formations in square dancing have a long axis and a short axis. That is, the formation is visibly longer in one direction (long axis) than the other direction (short axis). When dancing the Concentric Concept, if the outside 4 do not start in a 2x2, but end in a 2x2, then they must end on the footprints which change the original long axis of the formation by 90°. EN: 160
  Mnoho formací má dlouhou a krátkou osu. To znamená, že formace jsou v jednom směru (dlouhá osa) viditelně delší než ve směru druhém (krátká osa). Pokud při použití Concentric Concept Outside 4 nezačínají v 2x2, ale v 2x2 končí, musí jít do takových pozic, které otočí původní dlouhou osu o 90°. CZ: 160

 
před
Outsides
Concentric Recycle
 po
 
před
Outsides
Concentric Hinge
 po

Concentric Bend The Line:

 
 
 
SPRÁVNĚ
 
 
CHYBNĚ
 
   
před
Concentric Bend The Line
  po  
This ending formation is incorrect
since the long-axis did not change EN: 170
Tato koncová formace je chybná,
protože dlouhá osa nebyla otočena. CZ: 170
Concentric Turn & Deal:

 
 
 
SPRÁVNĚ
 
 
CHYBNĚ
 
   
před
Concentric Turn & Deal
  po  
This ending formation is incorrect
since the long-axis did not change EN: 170
Tato koncová formace je chybná,
protože dlouhá osa nebyla otočena. CZ: 170
Concentric Linear Cycle:

 
 
 
SPRÁVNĚ
 
 
CHYBNĚ
 
   
před
Concentric Linear Cycle
  po  
Ending here feels 'right' but
is incorrect since the
long-axis did not change EN: 180
Tato koncová formace sice vypadá 'dobře', ale je chybná, protože dlouhá osa nebyla otočena. CZ: 180

Concentric Touch 1/4:

(using the Lines-to-Lines, Columns-to-Columns rule) EN: 190
(použije se pravidlo Lines-to-Lines, Columns-to-Columns) CZ: 190

 
před
Concentric Touch 1/4
 po
 
před
Concentric Touch 1/4
 po

Concentric Chase Right:

(using the Lines-to-Lines, Columns-to-Columns rule) EN: 200
(použije se pravidlo Lines-to-Lines, Columns-to-Columns) CZ: 200

 
před
Concentric Chase Right
 po
 
před
Concentric Chase Right
 po


Více poznámek:
 • As soon as you hear the word 'Concentric', check to see if you are in Lines or Columns. If you are not in either Lines or Columns, check the orientation of your long axis. EN: 210
  Jakmile uslyšíte slovo 'Concentric', hned se podívejte, zda jste v Lines nebo Columns. Pokud nejste ani v jedné z těchto formací, zjistěte si orientaci dlouhé osy. CZ: 210

Single Concentric Concept [C4]:
From a 1 x 4 or other applicable 4-dancer formations. Centers work with each other to do the given call as Ends work around the Centers to do the given call. EN: 525
Z formace 1 x 4 a dalších vhodných formací čtyř tanečníků. Centers udělají spolu danou figuru, Ends udělají figuru kolem Centers. CZ: 525

 
před
Single Concentric
Single Wheel
 po

Viz také Cross Concentric Concept [C2].

CALLERLAB definition for Concentric Concept

Choreography for Concentric Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/concentric.php?level=C1&language=czech&action=edit
13-April-2024 14:41:00
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL