Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Checker Board | Box {anything} [C3A]
   (Lee Kopman)
C3A:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a 2 x 4 (or other applicable formations) with precisely two Leaders in each Line. EN: 10
Z formací 2 x 4 (nebo dalších vhodných) s přesně dvěma Leaders v každé Line. CZ: 10

In the following diagrams, EN: 20
Na následujícím diagramu CZ: 20
designates the Leaders in each Line as EN: 22
označuje Leaders v každé Line a CZ: 22
designates the other dancers. The dancers designated by EN: 24
označuje ostatní tanečníky. Tanečníci označení CZ: 24
can be facing in any direction other than the same direction as the EN: 26
se mohou koukat libovolným směrem kromě toho, kam se koukají CZ: 26
dancers in their 1 x 4. EN: 28
v jejich 1 x 4. CZ: 28

     
Leaders in a
R-H Wave setup... EN: 30
Leaders v
v pravé vlně... CZ: 30
 
a L-H Wave setup... EN: 40
levé vlně... CZ: 40
 
a R-H 2FL setup... EN: 50
pravé 2-faced line... CZ: 50
 
a L-H 2FL setup. EN: 60
levé 2-faced line. CZ: 60

Checker Board anything:
The Leaders in each Line ( EN: 70
Leaders v každé Line ( CZ: 70
dancers) Trade with each other as the others do the anything call working in a distorted 1 x 4. Ends in a 2 x 4. EN: 75
) spolu udělají Trade, ostatní udělají figuru anything tak, že pracují v distorted 1 x 4. Končí v 2 x 4. CZ: 75

Checker Box anything:
The Leaders in each Line ( EN: 80
Leaders v každé Line ( CZ: 80
dancers) Trade with each other as the others do the anything call working in a distorted 2 x 2. Ends in a 2 x 4. EN: 85
) spolu udělají Trade, osttaní udělají figuru anything tak, že pracují v distorted 2 x 2. Končí v 2 x 4. CZ: 85

Note: The others ( EN: 90
Poznámka: ostatní ( CZ: 90
dancers) in the above diagrams may be facing any direction. If there are more than two Leaders in Lines, the caller must specify who will Trade by saying 'Prefer the anyone to Trade, all Checker Board | Box anything'. EN: 95
) ve výše uvedeném diagramu se mohou koukat libovolným směrem. Pokud jsou v každé Line více než dva Leaders, musí caller specifikovat kdo dělá Trade tím, že použije 'Prefer the anyone to Trade, all Checker Board | Box anything'. CZ: 95

Hint: dancers who do the Trade can help the other dancers by precisely doing their Trade and then identifying the adjacent vacated positions by pointing to them. EN: 100
Rada: ti, co dělají Trade, mohou pomoci ostatním tím, že Trade udělají velmi přesně a pak identifikují přilehlá prázdná místa tak, že na ně budou ukazovat. CZ: 100

CONTRAST Checker Board Recycle WITH Checker Box RecycleEN: 110
POROVNEJTE Checker Board Recycle S Checker Box RecycleCZ: 110
Checker Board Recycle

 
     
před
Checker Board Recycle
 po
Leaders Trade
as Trailers make a 1 x 4 EN: 120
Leaders Trade,
Trailers vytvoří 1 x 4 CZ: 120
 po
Recycle
 po
Re-establishing footprints EN: 130
Zpět do původních pozic CZ: 130
Checker Box Recycle

 
     
před
Checker Box Recycle
 po
Leaders Trade
as Trailers make a 2 x 2 EN: 140
Leaders Trade,
Trailers vytvoří 2 x 2 CZ: 140
 po
Recycle
 po
Re-establishing footprints EN: 130
Zpět do původních pozic CZ: 130

Note: Checker Board | Box is often taught as: Leaders Trade as the Others move into the Center and make the given formation (a 1 x 4 if Checker Board, or a 2 x 2 if Checker Box), do the anything call and then get back to the vacated spots. As dancers, we prefer to do the anything call working in a Distorted Column | Line | Wave | Box. That is, try to stay on the original spots and only move off them if necessary. For example, from Parallel L-H Waves, if the call is Checker Box Cross & Turn, the Trailing End (Belle) would simply U-Turn Back instead of move into the Center, make a Box, U-Turn Back, and Veer out to become an End. EN: 160
Poznámka: Figura Checker Board | Box je často učena jako: Leaders Trade, ostatní jdou doprostřed, vytvoří danou formaci (1 x 4 v případě Checker Board nebo 2 x 2 v případě Checker Box), provedou figuru anything a pak jdou zpátky na uvolněná místa. Jako tanečníci preferujeme dělat figuru anything v Distorted Column | Line | Wave | Box. Tedy zkuste zůstat stát na svých původních místech a pohněte se jen v případě potřeby. Například z formace Parallel L-H Waves, pokud je figura Checker Box Cross & Turn, Trailing End (Belle) může jednoduše udělat U-Turn Back místo přechodu do středu, vytvoření Box, U-Turn Back, a pak Veer out na konec řady. CZ: 160

Checker Board Dixie Style To A Wave

 
 
před
Checker Board
Dixie Style To A Wave
 po
Leaders in Lines Trade
as Others Distorted Column
Dixie Style To A Wave EN: 170
Leaders v Lines Trade,
ostatní Distorted Column
Dixie Style To A Wave CZ: 170
(hotovo)

Checker formation anything [C4] (Vic Ceder):
Leaders (who must be in Lines) Trade with each other as the others do the anything call working in a distorted formation. The designated formation is a 4-dancer formation such as a Diamond, Single 1/4 Tag, or "Z". Hence, Checker Board could alternatively be called as Checker Column, Checker Line, or Checker Wave. EN: 291
Leaders (kteří musí být v Lines) spolu udělají Trade, ostatní udělají anything tak, že pracují v distorted formaci. Označená formace je formace čtyř tanečníků jako Diamond, Single 1/4 Tag nebo "Z". Tudíž Checker Board může být alternativně callerován jako Checker Column, Checker Line nebo Checker Wave. CZ: 291

Checker Diamond Cut The Diamond

 
 
před
Checker Diamond
Cut The Diamond
 po
Leaders in Lines Trade
as Others Distorted Diamond
Cut The Diamond EN: 180
Leaders v Lines Trade,
ostatní Distorted Diamond
Cut The Diamond CZ: 180
(hotovo)

CALLERLAB definition for Checker Board/Box Anything

Choreography for Checker Board | Box anything

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/checkerboard.php?language=czech&level=C3A&action=edit
16-June-2024 08:40:05
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL