Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Chain Reaction [A1]
   (Lee Kopman 1975)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a 1/4 Tag formation only (at A1 and A2). EN: 10
Endast från en 1/4 Tag formation (på A1 och A2). SE: 10

 1. Very Centers and the directly-facing Outside dancers Pass Thru as the End of the Center Line Counter Rotate 1/4 (walk forward in an arc, changing facing direction by 90°, 1/4 of a Circle around the outside of the set); EN: 20
  Very Centers och Outside dansaren de tittar direkt på gör en  Pass Thru medan End på Center Line Counter Rotate 1/4 (går framåt i en båge och ändrar sin ansiktsriktning 90°, en kvartscirkel runt utsidan av formationen.); SE: 20
 2. Centers of each side Hinge; EN: 30
  Centers på varje sida Hinge; SE: 30
 3. Center 4 Star 1/4 as Outsides Trade; EN: 40
  Center 4 Star 1/4 medan Outsides Trade; SE: 40
 4. Those who meet Cast Off 3/4 as Others move up (Phantom Hourglass Circulate). EN: 50
  De som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate). SE: 50

A 1/4 Tag formation ends in Parallel Waves. EN: 60
En 1/4 Tag formation slutar i Parallel Waves. SE: 60

 
före
Chain Reaction
  efter
Those Facing Pass Thru
as End of center line Counter Rotate 1/4 EN: 70
de som tittar på varandra Pass Thru
medan End på center line Counter Rotate 1/4 SE: 70
 
   
efter
Centers of each side Hinge EN: 80
Centers på varje sida Hinge SE: 80
 efter
Center Star turn 1/4
medan Outsides Trade
  efter
Those who meet Cast Off 3/4
as Others move up EN: 90
de som möts Cast Off 3/4
medan de andra går upp SE: 90

(klart)

Kommentarer:
 • Teamwork is required for successful execution of Chain ReactionEN: 100
  Det krävs teamwork för att utföra det här callet med framgång. SE: 100
  • Don't rush it. EN: 110
   Jäkta inte. SE: 110
  • Don't move unless you have someone to work with for the next part of the call. EN: 120
   Rör dig inte såvida du inte har någon att arbeta med i nästa del av callet. SE: 120
  • Wait an extra beat or two, as necessary, so that everyone is in the correct position for the next part of the call. EN: 130
   Vänta om nödvändigt en takt eller två så att alla är på rätt plats för nästa del av callet. SE: 130
  • Outside Dancers not directly facing a Very Center must stay in place for the first part of the call. Wait for another dancer to come to you before doing the Hinge. Should you start moving prematurely, you may cause the square to break down. EN: 140
   Outside dansarna som inte tittar direkt på en Very Center måste stanna på sin plats för den första delen av callet. Vänta tills den andra dansaren har kommit bredvid dig innan du gör en Hinge. Skulle du börja röra dig för tidigt, kan du orsaka att squaren 'breakar'. SE: 140
  • Wait until there are four hands in the star before you start to turn it! EN: 150
   Vänta tills det är fyra händer i stjärnan innan ni börjar vrida den! SE: 150
 • The 'Pass Thru' is always Right-shoulders. EN: 160
  'Pass Thru' är alltid med höger axel. SE: 160
 • At A1 and A2, Chain Reaction is restricted to starting from a R-H or L-H 1/4 Tag only. EN: 170
  På A1 och A2 är Chain Reaction begränsat till att börja endast från en R-H eller L-H 1/4 Tag. SE: 170
 • At C1 and above, Chain Reaction may be called from any valid generalized 1/4 Tag. EN: 180
  På C1 och högre, kan Chain Reaction callas från vilken som helst tillåten generaliserad 1/4 Tag. SE: 180
  Se också Chain Reaction [by definition] [C1].

Warning: EN: 190
Varning: SE: 190

Some callers teach Chain Reaction as follows: EN: 200
En del caller lär ut Chain Reaction så här: SE: 200
 1. Everybody Extend; EN: 210
  Alla Extend; SE: 210
 2. Centers Hinge medan Ends 1/2 Circulate;
 3. Center Star turn 1/4 medan Outsides Trade;
 4. Those who meet Cast Off 3/4 as Others move up. EN: 220
  De som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp. SE: 220

Please do not learn Chain Reaction in this manner. EN: 230
Snälla, lär dig inte Chain Reaction på det sättet. SE: 230

Although the above definition (henceforth referred to as the 'cheat' definition) may seem like an equivalent and easier definition, it has many problems: EN: 240
Fastän definitionen ovan (hädanefter kallad den 'felaktiga' definitionen) kan synas vara en ekvivalent och lättare definition, så har den många problem: SE: 240

 1. From a L-H 1/4 Tag, the cheat definition causes some dancers to pass the wrong shoulder, which may lead to a collision or unnecessary shuffle steps as two facing dancers attempt to pass different shoulders. EN: 280
  Från en L-H 1/4 Tag, får den 'felaktiga' definitionen några dansare att passera med fel axel, vilket kan leda till kollisioner eller onödiga steg åt olika håll när två dansare som tittar på varandra försöker passera varandra med olika axlar. SE: 280
 2. If you advance into the C1-level, you will have to re-learn the correct definition of Chain Reaction since the cheat definition does not work from all legal starting positions. EN: 250
  Om du går vidare till C1-nivån, måste du lära om till den korrekta definitionen för Chain Reaction eftersom den 'felaktiga' definitionen inte fungerar från alla tillåtna startpositioner. SE: 250
 3. If a concept is applied to Chain Reaction, you may be unable to properly execute the call if you follow the cheat definition. (e.g., Those Facing Start Chain Reaction; Finish Chain Reaction; Initially Twice Chain Reaction) EN: 260
  Om ett Concept appliceras på Chain Reaction, kan du inte göra callet om du följer den 'felaktiga' definitionen. (t.ex, Those Facing Start Chain Reaction; Finish Chain Reaction; Initially Twice Chain Reaction) SE: 260
 4. The cheat definition is inconsistent with the definition of Cross Chain Reaction [C3A]. EN: 270
  Den 'felaktiga' definitionen är inte konsistent med definitionen för Cross Chain Reaction [C3A]. SE: 270

Varianter:
Star 1/2, 3/4, or Don't Turn The Star. EN: 290
Star 1/2, 3/4, eller Don't Turn The Star. SE: 290

Scoot Reaction [C3A]:
From Parallel Waves. Scoot Back but the Centers hold on after the Arm Turn 1/2 as the Outsides slide together to form a Couple; all Chain Reaction. Ends in Parallel Waves. EN: 146
Från Parallel Waves. Scoot Back men Centers utelämnar sin Extend efter Arm Turn 1/2 medan Outsides glider ihop för att bilda ett Couple; alla Chain Reaction. Slutar i Parallel Waves. SE: 146

anything The Action [C4]:
Do the anything call (which usually ends in a Trade By formation); Centers make a R-H Star (usually 1/2 Reverse Swap Around) and Star 1/4 as Outsides Hinge & Trade; Those who meet Cast Off 3/4 as Others move up. Usually ends in Parallel Waves. EN: 147
Gör anything callet (vilket vanligen slutar i en Trade By formation); Centers gör en R-H Star (vanligen 1/2 Reverse Swap Around) och Star 1/4 medan Outsides Hinge & Trade; De som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp. Slutar vanligen i Parallel Waves. SE: 147

Chain Reaction But anything [NOL]:
Do a Chain Reaction, except the final Centers replace Cast Off 3/4 with the anything call. For example (from a R-H 1/4 Tag): Chain Reaction But Left Swing ThruEN: 540
Gör en Chain Reaction, utom att Centers byter ut det avslutande Cast Off 3/4 mot anything callet. Till exempel (från en R-H 1/4 Tag): Chain Reaction But Left Swing ThruSE: 540

CALLERLAB definition for Chain Reaction (C1)
CALLERLAB definition for Chain Reaction

Choreography för Chain Reaction

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/chain_reaction_a1.php?language=sweden&level=A1&action=edit
14-June-2024 14:24:13
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL