Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Once Removed Concept [C2]
   (Norm Poisson 1976)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

Divide the overall formation along its long axis into planes of dancers (e.g., a 1 x 8 has eight planes; a 2 x 4 has four planes). Dancers occupying every other plane work together to do the given call. At the end of the given call, the dancers in one set of planes must end within their original set of planes. EN: 10
Rozdělte celkovou formaci podél dlouhé osy na jednotlivé roviny (např. formace 1x8 má osm rovin. Formace 2x4 má čtyři roviny). Tanečníci vždy ob jednu rovinu pracují spolu. Po provedení figury musí tanenčíci z jedné sady rovin skončit ve stejné sadě jako na začátku. CZ: 10

 
From a 2 x 4,
the Once Removed dancers
are in a 2 x 2 EN: 20
Z formace 2 x 4 jsou
the Once Removed dancers
ve formaci 2 x 2 CZ: 20
 
From a 1 x 8, the Once Removed dancers
are in a 1 x 4 EN: 30
Z formace 1 x 8 jsou Once Removed dancers
ve formaci 1 x 4. CZ: 30
 
 
From here, the Once Removed
dancers are in a Diamond
(or Single 1/4 Tag) EN: 40
Odtud jsou Once Removed
tanečníci ve formaci Diamond
(nebo Single 1/4 Tag) CZ: 40
 
From here, the Once Removed dancers
are in a Diamond (or Single 1/4 Tag), whereas
the Once Removed dancers are in a 2 x 2 EN: 50
Odtud jsou Once Removed tanečníci
ve formaci Diamond (nebo Single 1/4 Tag), zatímco
Once Removed tanečníci jsou ve formaci 2 x 2. CZ: 50

At C2, Once Removed is primarily limited to doing simple (i.e., non-shape-changing) calls from a 2 x 4 or a 1 x 4. From a 2 x 2, the dancers work in a manner similar to working in (Interlocked) Blocks [C1]. EN: 60
Na C2 se Once Removed většinou omezuje na jednoduché figury neměnící tvar a začínající z formací 2 x 4 nebo 1 x 4. Z formace 2 x 2 pracují tanečníci podobně jako ve formaci (Interlocked) Blocks [C1]. CZ: 60

See Block FORMATION [C1] for a list of non-shape-changing calls from a 2 x 2. EN: 70
Viz Block FORMATION [C1], kde najdete seznam figur prováděných z formace 2 x 2 a neměnících tvar. CZ: 70

Once Removed Touch 1/4:

 
 
před
Once Removed Touch 1/4
 po

Sample traffic patterns: EN: 80
Příklady způsobů provedení: CZ: 80
Once Removed Right & Left Thru

From (starting) Double Pass Thru. Centers Pass Thru; all Right Pull By; New Centers Pass Thru; all Courtesy Turn. EN: 90
Z formace (starting) Double Pass Thru: Centers Pass Thru; všichni Right Pull By; noví Centers Pass Thru; všichni Courtesy Turn. CZ: 90

From Facing Lines. All Right Pull By; Centers Half Sashay; all Courtesy Turn; Centers Half Sashay. EN: 100
Z formace Facing Lines: Všichni Right Pull By; Centers Half Sashay; všichni Courtesy Turn; Centers Half Sashay. CZ: 100

More sample traffic patterns: EN: 110
Další příklady: CZ: 110
Once Removed Square Thru

This is done as if in Blocks [C1]. I.e., do each Pull By with the appropriate dancer (go to their spot) and then Face In. EN: 120
Toto se provádí podobně jako v Blocks [C1]. To znamená všichni udělají Pull By a příslušným tanečníkem a jdou až na jeho místo. Pak Face In. CZ: 120

From Facing Lines. Right Pull By; Face In; Centers (Left-shoulder) Pass Thru; all Left Pull By & new Centers (Left-shoulder) Pass Thru; all Face In; Right Pull By; Face In; Centers (Left-shoulder) Pass Thru, all Left Pull By & new Centers (Left-shoulder) Pass Thru. Ends in Completed Double Pass Thru. EN: 130
Z formace Facing Lines. Right Pull By; Face In; Centers (Left-shoulder) Pass Thru; všichni Left Pull By & noví Centers (Left-shoulder) Pass Thru; všichni Face In; Right Pull By; Face In; Centers (Left-shoulder) Pass Thru, všichni Left Pull By & noví Centers (Left-shoulder) Pass Thru. Končí v Completed Double Pass Thru. CZ: 130

From Double Pass Thru: Centers Pass Thru; all Right Pull By; Centers Pass Thru; all Face In; Left Pull By Face In; Centers Pass Thru; all Right Pull By; Centers Pass Thru; all Face In; Left Pull By. Ends in Back-to-Back Lines. EN: 140
Z formace Double Pass Thru: Centers Pass Thru; všichni Right Pull By; Centers Pass Thru; všichni Face In; Left Pull By Face In; Centers Pass Thru; všichni Right Pull By; Centers Pass Thru; všichni Face In; Left Pull By. Končí v Back-to-Back Lines. CZ: 140
Once Removed Square Chain Thru

Since Square Chain Thru [A1] is an intricate call, start the call Once Removed, finish the call on each side, and then have the new Centers move to the other side. EN: 150
Jelikož Square Chain Thru [A1] je složitá figura, začněte ji Once Removed, dokončete na každé straně a poté se noví centers přesunou na druhou stranu. CZ: 150

From Facing Lines. Right Pull By; Face In & Centers Pass Thru; all Left Swing Thru; Left Turn Thru; Centers Pass Thru. Ends in Completed Double Pass Thru. EN: 160
Z formace Facing Lines: Right Pull By; Face In & Centers Pass Thru; všichni Left Swing Thru; Left Turn Thru; Centers Pass Thru. Končí v Completed Double Pass Thru. CZ: 160

From Double Pass Thru. Centers Pass Thru; all Square Chain Thru; Centers Half Sashay. Ends in Back-to-Back Lines. EN: 170
Z formace Double Pass Thru: Centers Pass Thru; všichni Square Chain Thru; Centers Half Sashay. Končí v Back-to-Back Lines. CZ: 170

Poznámky:
  • Immediately after hearing the words 'Once Removed', determine the wall toward which your Once Removed setup is closest, and make a visual note of which dancers are in your Once Removed setup so that if the call is a shape-changer you will know who should belong in the resulting Once Removed setup. EN: 180
    Okamžitě poté, co uslyšíte 'Once Removed', určete zeď, které má vaše Once Removed formace blíže. Také si všimněte, kteří tanečníci do vaší formace patří, abyste věděli, kdo bude patřit do výsledné formace v případě, že figura změní tvar formace. CZ: 180

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU

(don't panic...this usage is only done at C3 or above.) EN: 190
(NEPROPADEJTE PANICE... toto použití se dělá od C3 výše) CZ: 190

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
As Couples Once Removed Hinge
 po
Once Removed As Couples Hinge

In the first example, As Couples precedes Once Removed, hence you must first establish who is Couples with whom ( and act as one dancer; and act as one dancer, etc.) and then work Once Removed (hence is working with ). EN: 200
V prvním příkladě As Couples předchází Once Removed, tudíž nejdříve musíte určit kdo s kým tvoří pár ( a fungují jako jeden tanečník; a fungují jako jeden tanečník, atd.) a pak tyto páry nechat pracovat Once Removed (tudíž pracuje s ). CZ: 200

In the second example, Once Removed precedes As Couples, hence you must first establish who is in your Once Removed setup ( , , , and are in one setup; , , , and are in the other) and then work As Couples (hence is a Couple working with Couple .). EN: 210
V druhém příkladu Once Removed předchází As Couples, proto nejdříve musíte určitě kdo je ve vaší Once Removed formaci ( , , , a jsou v jedné skupině; , , , a jsou v druhé) a pak pracovat As Couples (tudíž je Couple pracující s Couple .). CZ: 210

Viz také

CALLERLAB definition for Once Removed Concept

Choreography for Once Removed Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/onceremoved.php?level=master&language=czech&action=edit
17-June-2024 14:14:20
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL