Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Mix [A1]
   (Lee Kopman 1968)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From any Line of 4 or other applicable formations. EN: 10
Z libovolné Line of 4 a dalších vhodných formací. CZ: 10

 1. Centers Cross Run;
 2. (new) Centers Trade. EN: 20
  (new) Centers Trade. CZ: 20

A Line of 4 ends in a Line of 4. EN: 30
Line of 4 končí v Line of 4. CZ: 30

Z Wave:

 
   
před
Mix
 po
Centers Cross Run
 po
Centers Trade
(hotovo)
Z One-Faced Line:

 
   
před
Mix
 po
Centers Cross Run
 po
Centers Trade
(hotovo)
Z T-Bone 2 x 4:

 
   
před
Mix
 po
Centers Cross Run
 po
Centers Trade
(hotovo)

Poznámky:
 • Everyone changes their facing direction by 180°. EN: 40
  Všichni mění směr pohledu o 180°. CZ: 40
 • Centers should take a slight step forward before doing the Cross Run. This makes the movement smoother for the Ends, as it gives them room to move into the center. EN: 50
  Centers by měli udělat před Cross Run malý krok dopředu. To umožní Ends dostat se snáze do středu a jejich pohyb je tak plynulejší. CZ: 50
 • If both Centers start facing the same direction, they pass Left-shoulders with each other since they are doing a Centers Cross Run (Half Sashay and Run). EN: 60
  Jestliže se oba Centers dívají na začátku stejným směrem, míjejí se při Cross Run levým ramenem (Half Sashay and Run). CZ: 60
 • The original Ends should move into the center without changing their facing direction and then do the Trade. Do not change your facing direction as you move in, as it may confuse others, and make it difficult to properly do the Trade. The confusion occurs because the other End might not be aware of your original facing direction, and hence would not know whether to do an Arm Turn 1/2 (from a Mini-Wave) or a Partner Trade (from a Couple). EN: 70
  Původní Ends by se měli posunout do středu beze změny směru pohledu a pak udělat Trade. Při pohybu neměňte směr pohledu, protože to může ostatní zmást a navíc je pak těžké udělat správně Trade. Zmatek může nastat proto, že druhý End si nemusí být vědom vašeho původního směru pohledu a tudíž neví, jestli má s vámi udělat Arm Turn 1/2 (z Mini-Wave) nebo Partner Trade (z Couple). CZ: 70

Is Mix legal from a Diamond? EN: 80
Je Mix legální z formace Diamond? CZ: 80
No. The Centers can not do a Cross Run because there is no one to run around (Cross Run requires that those doing the Run action end in a spot originally occupied by a real dancer). EN: 90
Ne. Centers nemohou udělat Cross Run, protože nemají nikoho, kolem koho by oběhli. (Ti, co dělají při Cross Run tu část 'Run' končí na místě, kde byl původně nějaký skutečný tanečník). CZ: 90

At C1, the call EN: 100
Na C1 figura CZ: 100
Squeeze The Diamond
[Centers Trade & Spread; then Original Ends slide together & Trade] could be used instead to obtain the desired result of a Mix from a Diamond. EN: 105
[Centers Trade & Spread; then Original Ends slide together & Trade] může být použita k dosažení stejného výsledku zamýšleného Mix z formace Diamond. CZ: 105

Swing & Mix [A2] (Lee Kopman 1967):
From Facing Couples, a Wave, or an Inverted Line. Arm Turn 1/2; Centers Cross Run; (new) Centers Trade. A Wave or Facing Couples ends in a Wave; an Inverted Line ends in an Inverted Line. This is a 3-part call. EN: 13
Z formace Facing Couples, Wave a Inverted Line. Arm Turn 1/2; Centers Cross Run; (new) Centers Trade. Wave a Facing Couples končí ve Wave, Inverted Line končí v Inverted Line. Tato figura má tři části. CZ: 13

     
před
Swing & Mix
 po
Arm Turn 1/2
 po
Centers Cross Run
 po
(new) EN: 107
(new) CZ: 107
Centers Trade
(hotovo)

Poznámky:
 • Swing & Mix was the original call, and was later generalized to be anything & MixEN: 110
  Swing & Mix byla původní figura, později zobecněna na anything & MixCZ: 110
 • Swing & Mix is no longer explicitly listed on the CALLERLAB A2 list. However, the calls Swing [A2] and Mix [A1] are on CALLERLAB lists. In our opinion, Swing & Mix should be listed on the A2 list as a separate call because it can be done from Facing Couples. According to the current CALLERLAB definitions, a Swing & Mix is a Swing followed by a Mix. Swing, as defined by CALLERLAB, must start from a Wave or Inverted Line, not Facing Couples. Swing is defined as Ends and Adjacent Centers Arm Turn 1/2. However, Swing & Mix is still widely called from Facing Couples, and it should be legal. EN: 120
  Swing & Mix už není explicitně zmíněn na CALLERLAB A2 seznamu. Nicméně figury Swing [A2] a Mix [A1] na CALLERLAB seznamech jsou. Dle našeho názoru by Swing & Mix měl na A2 seznamu být jako extra figura, protože může být provedena i z formace Facing Couples. Podle aktuální CALLERLAB definice je Swing & Mix Swing následované Mix. Swing tak, jak ho CALLERLAB definoval, musí začínat z Wave nebo Inverted Line, ne Facing Couples. Swing je definován jako Ends and Adjacent Centers Arm Turn 1/2. Nicméně figura Swing & Mix je stále často callerována z Facing Couples a mělo by to být legální. CZ: 120
 • Swing & Mix is a 3-part call due to historical reasons. EN: 130
  Figura Swing & Mix má z historických důvodů tři části. CZ: 130

1/4 (or 3/4) Mix [C3A]:
From a R-H Mini-Wave Box, a Diamond with the Centers in a R-H Mini-Wave, or other applicable formations. Those who can Right Arm Turn 1/4 (or 3/4); those in a Line|Wave Mix. Ends in a Line or Wave. This is a 3-part call. EN: 14
Z R-H Mini-Wave Box, Diamond s Centers v R-H Mini-Wave a dalších vhodných formací. Ti, co mohou Right Arm Turn 1/4 (nebo 3/4); ti, kdo jsou v Line|Wave, Mix. Končí v Line nebo Wave. Tato figura má tři části. CZ: 14

Grand Mix [C3A]:
From a Generalized Tidal Line. Center pairs of dancers (3 pairs from an 8-dancer Tidal Line, 2 pairs from a 6-dancer Tidal Line) Grand (Working As Centers) Cross Run (like a Grand Slip-Slide); new Center pairs of dancers Trade (Grand Slip). Ends in a Tidal Line. This is a 2-part call. EN: 16
Z formace Generalized Tidal Line. Center pairs of dancers (3 páry z 8-dancer Tidal Line, 2 páry z 6-dancer Tidal Line) Grand (Working As Centers) Cross Run (jako Grand Slip-Slide); new Center pairs of dancers Trade (Grand Slip). Končí v Tidal Line. Tato figura má dvě části. CZ: 16

CALLERLAB definition for Mix

Choreography for Mix

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/mix.php?level=master&language=czech&action=edit
17-June-2024 03:42:50
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL