Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split | Box Transfer [A2]
   (Lee Kopman 1974)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Mini-Wave Box or applicable T-Bone 2 x 2. EN: 10
Z formace Mini-Wave Box a vhodných T-Bone 2 x 2. CZ: 10

Leaders Box Circulate twice and 1/4 In as Trailers Extend, Arm Turn 3/4, and Extend. EN: 20
Leaders Box Circulate twice and 1/4 In, Trailers Extend, Arm Turn 3/4, and Extend. CZ: 20

A Mini-Wave Box ends in a Mini-Wave Box. EN: 30
Mini-Wave Box končí v Mini-Wave Box. CZ: 30

Z R-H Mini-Wave Box:

 
     
před
Box Transfer
 po
Leaders start to
Split Circulate
as Trailers Extend EN: 40
Leaders začnou
Split Circulate
, Trailers Extend CZ: 40
 po
original Leaders
complete their part
as original Trailers
Cast Off 3/4 EN: 50
původní Leaders
dodělají svou část,
původní Trailers
Cast Off 3/4 CZ: 50
 po
original Trailers Extend EN: 60
původní Trailers Extend CZ: 60
(hotovo)
Z L-H Mini-Wave Box:

 
 
před
Box Transfer
 po
Z T-Bone 2 x 2:

 
 
před
Box Transfer
 po

Poznámky:
 • Split | Box Transfer was originally named Split Transfer The ColumnEN: 70
  Figura Split | Box Transfer se původně jmenovala Split Transfer The ColumnCZ: 70
 • At C3 and above, the term Single Transfer is often used instead. In today's terminology, Single Transfer is a better name for the call because it is more precise. EN: 80
  Od C3 se často používá termín Single Transfer. V moderní terminologii je pro tuto figuru Single Transfer lepší pojmenování, protože je přesnější. CZ: 80
 • An odd characteristic of Split | Box Transfer is that there are two names for the same 4-dancer movement. The name (Split versus Box) is dependent upon the formation from which the call is done. This is a dumb idea. We don't have formation-dependent names for other 4-dancer calls! Wouldn't it be silly if we had two names for Right & Left Thru (one name for when the call is done from Facing Lines, and one name for when the call is done by the Centers)? In our opinion, it's better to have one name for the call (preferably Single Transfer) than to have two different names for the same call depending upon whether or not each Box of 4 does the call. EN: 90
  Podivná charakteristika figur Split | Box Transfer je v tom, že existují dvě jména pro tu samou figuru čtyř tanečníků. Jméno (Split versus Box) záleží na výchozí formaci, ze které je figura prováděna. Je to hloupí nápad, nemáme jinou figuru pro čtyři tanečníky, jejíž jméno je závislé na výchozi formaci! Nebylo by hloupé, kdybychom měli dvě jména pro Right & Left Thru (jedno jméno, pokud je figura prováděna z Facing Lines, a další jméno, pokud figuru provádějí Centers)? Dle našeho názoru je mnohem lepší mít jedno pojmenování (nejlépe Single Transfer), než mít dvě jména pro tu samou figuru, která závisejí na tom, zda figura je nebo není prováděna v obou boxech. CZ: 90
 • Trailers end on the same spot from which they started, but turned 1/4 (as if they did a 1/4 Out). EN: 100
  Trailers skončí na tom samém místě, z kterého začínali, ale otočení o 1/4 (jako kdyby udělali 1/4 Out). CZ: 100
 • Only the original Leaders can RollEN: 110
  Pouze původní Leaders mohou udělat RollCZ: 110
 • From a Mini-Wave Box, everyone ends next to the same dancer that they started with, holding the same hand with which they started. EN: 120
  Z formace Mini-Wave Box končí každý vedle toho tanečníka, vedle kterého začínal, a drží se za ty samé ruce jako na začátku. CZ: 120
 • The hardest part of Box | Split Transfer seems to be the Trailers Cast Off 3/4. EN: 130
  Jako nejtěžší část figury Box | Split Transfer se zdá být Cast Off 3/4 pro Trailers. CZ: 130
  • 3/4 turns are easier if you think of them as "half then a quarter more". EN: 140
   Otočky o 3/4 jsou jednodušší, pokud si říkáte "půl a ještě o čtvrt víc". CZ: 140
  • Leaders should make a wide arc for the Split Circulate Twice. This gives the Trailers more space, and allows them to smoothly execute the call. EN: 150
   Leaders by měli udělat Split Circulate Twice větším obloukem. To dá Trailers více místa a umožní jim lépe udělat jejich část. CZ: 150
  • Trailers should Extend, do a "tight" and quick Arm Turn 3/4, and then Extend. Often Split | Box Transfer breaks down because the Trailers don't turn far enough. EN: 160
   Trailers by měli udělat Extend, "těsný" a rychlý Arm Turn 3/4 a Extend. Často se Split | Box Transfer rozpadne, protože Trailers se dostatečně nedotočí. CZ: 160
 • Formation awareness (being able to quickly identify your position and relative orientation within the formation) helps in executing Box | Split Transfer. From Columns, you need to know to work in each Box and to not cross the center of the set into the other Box. EN: 170
  Provedení figury pomůže povědomí o formaci - schopnost rychle identifikovat svou pozici a orientaci ve formaci. Z formace Columns musíte vědět, že pracujete v každém boxu a nesmíte jít přes střed do cizího boxu. CZ: 170
 • Split | Box Transfer rotates your Box by 90° (as if you did a Split | Box Counter Rotate 1/4 & Trade). EN: 180
  Split | Box Transfer otočí váš box o 90° (jako kdybyste udělali Split | Box Counter Rotate 1/4 & Trade). CZ: 180

What's the difference between Split and Box? EN: 190
Jaký je rozdíl mezi Split a Box? CZ: 190

 • Split is appropriate when starting from an 8-dancer formation (such as Parallel Waves or Columns) in which the call is done in each Box. That is, the overall 2x4 formation is "split" into two 2x2 formations, and the call is done within each 2x2. EN: 200
  Split se používá v případě, že výchozí formace má osm tanečníků (jako jsou Parallel Waves nebo Collumns), ve kterých je figura prováděna v každém boxu. To znamená, že celková formace 2x4 je rozdělan (split) na dvě formace 2x2. CZ: 200
 • Box is appropriate when the call is done from all other formations. For example: Centers Box Transfer; As Couples Box Transfer; All Eight Box Transfer. EN: 210
  Box se používá ze všech ostatních formací. Například Centers Box Transfer; As Couples Box Transfer; All Eight Box Transfer. CZ: 210
 • It is inappropriate for the caller to simply say "Box Transfer" from Parallel Waves or Columns and expect just the Centers to do the call. The caller should be explicit and say "Centers Box Transfer". Some callers correctly assume that "Split" means each side, but then incorrectly assume that "Box" means Centers. From Parallel Waves, if a caller said "Box Transfer", We'd expect the call to be done on each side, just like any other 4-dancer call. EN: 220
  Je nepřípustné, aby caller řekl jen "Box Transfer" z Parallel Waves nebo Columns a očekával, že figuru provedou pouze Centers. Musí explicitně říct "Centers Box Transfer". Někteří calleři správně soudí, že Split znamená each side, ale nesprávně soudí, že Box znamená Centers. Pokud by caller řekl z Parallel Waves "Box Transfer", čekali bychom, že figura má být provedena na každé straně, jako všechny ostatní figury pro čtyři tanečníky. CZ: 220

Transfer The Column [A1] (Lee Kopman 1974):
From Mini-Wave Columns. First Two dancers in the Column (#1 and #2) move forward in Single File around the outside of the other Column until parallel with the Center Box and then individually Face In (to end as a Couple) as the Last Two dancers (#3 and #4) Circulate (to form a Center Box) and Cast Off 3/4; all Extend. Ends in Parallel Waves. EN: 56
Z formace Mini-Wave Columns. První dva tanečníci v Column (#1 a #2) jdou za sebou dopředu kolem Column, dokud nejsou paralelně se středovým boxem, pak udělají individuálně Face In (skončí jako pár). Další dva tanečníci (#3 and #4) Circulate (zformují středový Box), Cast Off 3/4; all Extend. Končí v Parallel Waves. CZ: 56

3 By 1 Transfer The Column [C2]:
From Columns. The First Three dancers Transfer (as a 3-dancer group Trail Off , then individually 1/4 In) as the #4 dancers Circulate 1 & 1/2 and Cast Off 3/4; Center 4 Extend The Tag as Others Step Ahead to end in Parallel 3 & 1 Lines. EN: 59
Z formace Columns. První tři tanečníci dělají Transfer (jako skupina tří tanečníků Trail Off , pak individuálně 1/4 In), tanečník #4 Circulate 1 & 1/2 and Cast Off 3/4; (Všichni) Center 4 Extend The Tag, ostatní Step Ahead tak, aby skončili ve formaci Parallel 3 & 1 Lines. CZ: 59

CALLERLAB definition for Box Transfer
CALLERLAB definition for Split Transfer

Choreography for Split | Box Transfer

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/boxtransfer.php?level=master&language=czech&action=edit
23-April-2024 22:52:26
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL