Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

All 4 Couples Concept [A2]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Generalized Squared Set or other applicable formations. EN: 10
Z formace Squared Set (čtverylka) nebo dalších vhodných formací. CZ: 10

The All 4 Couples CONCEPT simultaneously activates eight dancers to do a 4-dancer call. EN: 20
All 4 Couples CONCEPT aktivuje současně osm tanečníků, aby provedli figuru pro čtyři tanečníky. CZ: 20

The four dancers at the Heads' position work together to do the given call, while simultaneously, the four dancers at the Sides' position work together to do the same given call. EN: 30
Čtyři tanečníci na Heads provádějí společně danou figuru, zatímco současně čtyři tanečníci na Sides provádějí společně tu samou figuru. CZ: 30

Dancers at the Heads' position maneuver around the dancers at the Sides' position and vice-versa. EN: 40
Heads tanečníci se přesouvají na Side pozice a naopak. CZ: 40

All 4 Couples Right & Left Thru:

From a Squared Set. EN: 50
Z formace Squared Set. CZ: 50

 1. Without turning, Pass corner right-shoulders; EN: 60
  Bez točení projdětě kolem corner, miňte se pravým ramenem; CZ: 60
 2. Right Pull By with the dancer you're facing. EN: 70
  Right Pull By s tím, na koho se koukáte. CZ: 70
 3. Without turning, Pass next dancer left-shoulders; EN: 80
  Bez točení se miňte s dalším tanečníkem levým ramenem. CZ: 80
 4. Courtesy Turn with your original Partner. EN: 90
  Courtesy Turn s původním partnerem. CZ: 90
Ends in a Squared Set with everyone facing in. EN: 100
Končí na čtverylce, všichni se koukají dovnitř. CZ: 100

 
před
All 4 Couples Right & Left Thru
 
     
po
Pass corner right-shoulders EN: 110
Pravým ramenem projděte kolem corner. CZ: 110
 po
Right Pull By
 po
Pass next dancer left-shoulders EN: 120
Dalšího tanečníka miňte levým ramenem. CZ: 120
 po
Courtesy Turn
(hotovo)

The All 4 Couples CONCEPT involves: EN: 130
All 4 Couples CONCEPT zahrnuje: CZ: 130
 1. A set of traffic patterns on how to dance calls; and EN: 140
  Pravidlo, jak se pohybovat během provádění figury. CZ: 140
 2. A rule of where to end if the ending formation for the call is a 2x2. EN: 150
  Pravidlo jak skončit, pokud je výsledná formace figury 2x2. CZ: 150

Traffic Pattern Notes: EN: 160
Poznámky k provádění figur: CZ: 160
 • The given call usually involves interaction across the set with the opposite dancer (e.g., a Pass Thru, Pull By, or Step To A Wave). EN: 170
  Daná figura ve většina případů znamená interakci přes čtverylku s protějšími tanečníky (např. Pass Thru, Pull By nebo Step To A Wave). CZ: 170
 • Dancers execute the given call, usually moving around the outside of the set. EN: 180
  Tanečníci se obvykle pohybují vně čtverylky. CZ: 180
 • The traffic pattern of All 4 Couples is accomplished by a modified 'Weave the Ring'-action. See the section below entitled "Which shoulder do I pass with dancers from the other group of 4?". EN: 190
  Pohyb při provádění All 4 Couples připomíná jakoby 'Weave the Ring', viz níže v sekci "Jakým ramenem se míjím s tanečníky z druhé čtveřice?" CZ: 190
 • Some definitions of All 4 Couples use a phrase such as 'Face Your Corner and Pass Thru' when describing how to start the call. This implies that you turn 45° to face the corner, Pass Thru, then continue to do the call. We believe it is preferable in most cases not to turn, but instead, pass by dancers from the other group of 4 turning only if you would turn when doing the normal version of the call. That is, for calls such as Pass Thru or Right & Left Thru, start the call by passing the corner without changing your facing direction (that is, "without turning"). EN: 200
  Některé definice All 4 Couples při popisu jak začít používají frázi jako 'Face Your Corner and Pass Thru'. To znamená, že se otočíte o 45° ke corner, uděláte Pass Thru a pak pokračujete v dané figuře. Věříme, že ve většině případů je lepší se netočit, ale místo toho jen projít kolem tanečníků z druhé čtveřice a točit se jen v případě, že byste se točili i v normální verzi figury. To znamená, že figury jako Pass Thru nebo Right & Left Thru začněte minutím cornera beze změny směru pohledu (to znamená "bez točení"). CZ: 200
 • All 4 Couples can also be done while all eight dancers are circling left. In this case, assume normal Couples (Boys are Beaus, and Girls are Belles) and do the given call. EN: 210
  All 4 Couples může být také proveden při pohybu na kroužku doleva. V takovém případě předpokládejte normální páry (Boys jako Beaus, Girls jako Belles) a proveďte danou figuru. CZ: 210

Ending Position Notes: EN: 220
Poznámky ke koncové formaci: CZ: 220
 • If the given call ends in a 2x2, then All 4 Couples ends in a generalized Squared Set with adjacent dancers holding hands. That is, everyone ends as if they were Ends of Columns. EN: 230
  Pokud daná figura končí v 2x2, pak All 4 Couples končí v obecné Squared Set formaci. Tanečníci, co jsou vedle sebe, se drží za ruce. To znamená, že každý končí jakoby byl koncový v Columns. CZ: 230
 • If the given call ends in a Diamond or a 1x4 (e.g., All 4 Couples Pass The Ocean), then All 4 Couples ends in a generalized Thar formation. EN: 240
  Pokud daná figura končí v diamantu nebo 1x4 (např. All 4 Couples Pass The Ocean), pak All 4 Couples končí v obecné Thar formaci. CZ: 240

Which shoulder do I pass with dancers from the other group of 4? EN: 250
Jakým ramenem se míjím s tanečníky z druhé čtveřice? CZ: 250

As a general rule, pass alternating shoulders with dancers from the other group of 4, using a 'Weave The Ring'-action. For example, on All 4 Couples Right & Left Thru, pass right-shoulders with the first dancer, then pass left-shoulders with the third dancer. However, there are cases where strict alternation doesn't feel right, so we prefer to refine this general rule as follows: EN: 260
Obecné pravidlo říká, že s tanečníky z druhé čtveřice se míjíte druhým ramenem, pohyb připomíná 'Weave The Ring'. Například při All 4 Couples Right & Left Thru se míjíte pravým ramenem s prvním tanečníkem a pak levým ramenem se třetím tanečníkem. Nicméně jsou případy, kdy míjení druhým ramenem nefunguje úplně dobře, proto preferujeme tuto jemnou úpravu obecného pravidla: CZ: 260

 • When starting from a Squared Set, pass right-shoulders with the first dancer. For example: EN: 270
  Když začínáte z formace Squared Set, miňte se pravým ramenem s prvním tanečníkem. Například: CZ: 270

  • All 4 Couples Touch 1/4: Pass right-shoulders with corner, then Touch 1/4. EN: 280
   All 4 Couples Touch 1/4: Miňte se pravým ramenem s corner, pak Touch 1/4. CZ: 280
  • All 4 Couples Left Touch 1/4: Pass right-shoulders with corner, then Left Touch 1/4. EN: 290
   All 4 Couples Left Touch 1/4: Miňte se pravým ramenem s corner, pak Left Touch 1/4. CZ: 290
 • After starting the call, pass dancers from the other group of 4 via the shoulder that feels best for a 'Weave The Ring'-action. That is, if you just passed right-shoulders with a dancer from your group of 4, pass left-shoulders with the next dancer from the other group of 4, and vice-versa. This only applies when you are passing dancers around the outside of the set. It does not apply if the traffic pattern clearly involves inside and outside dancers (for example, when inside dancers are in a Center Star). EN: 300
  Poté, co začnete provádět figuru, míjejte tanečníky z druhé čtveřice tím ramenem, které se lépe hodí pro 'Weave The Ring'. To znamená, že jestliže jste se zrovna minuli pravým ramenem s někým ze své čtveřice, miňte se levým ramenem s tanečníkem z druhé čtveřice a naopak. Toto platí pouze v případě, že se s tanečníky míjíte po obvodu. Neplatí to, pokud figura jasně obsahuje vnitřní a vnější tanečníky (např. pokud jsou vnitřní tanečníci ve hvězdě). CZ: 300

  • From a R-H Thar, on an All 4 Couples (or All 8) Turn Thru, pass left-shoulders with the next dancer (since you just did a Right Turn Thru); EN: 310
   Pokud provádíte All 4 Couples (or All 8) Turn Thru z R-H Thar, míňte se levým ramenem s dalším tanečníkem (pokud jste právě provedli Right Turn Thru); CZ: 310
  • From a L-H Thar, on an All 4 Couples Left Turn Thru, pass right-shoulders with the next dancer (since you just did a Left Turn Thru). EN: 320
   Pokud provádíte All 4 Couples Left Turn Thru z L-H Thar, míňte se pravým ramenem s dalším tanečníkem (pokud jste právě provedli Left Right Turn Thru); CZ: 320
 • The handedness of the Pull By or Pass Thru with the previous dancer in your group of 4 determines which shoulder to pass with the next dancer from the other group of 4. Pass the other shoulder, since you are dancing a 'Weave The Ring'-action. EN: 330
  Ruka (nebo rameno), kterou se se provádí Pull By (nebo Pass Thru) s předchozím tanečníkem z vaší čtveřice, determinuje, kterým ramenem se minete s dalším tanečníkem z druhé čtveřice. Miňte se tím druhým ramenem, jako byste tancovali 'Weave The Ring'. CZ: 330
 • Follow the above rules as best you can, but be aware that there are situations where it is unclear as to which shoulder to pass (e.g., All 4 Couples Box the Gnat -- pass right-shoulders with corner, Box the Gnat with opposite, then back up into a Squared Set formation passing which shoulder???). In such a situation, move to your ending position as smoothly as possible, and avoid colliding with other dancers. EN: 340
  Používejte výše uvedená pravidla nejlépe jak to půjde, ale buďte si vědomi toho, že jsou situace, kdy není zcela jasné, kterým ramenem se minout (např. All 4 Couples Box the Gnat -- minete se pravým ramenem s corner, uděláte Box the Gnat s opposite, pak chcete zacouvat do formace Squared Set, a jakým ramenem se minete???). V takových situacích se přesouvejte do koncové formace co nejvíce plynule a vyhněte se kolizím s ostatními tanečníky. CZ: 340

Where does the call end? EN: 350
Kde (v jaké formaci) skončit? CZ: 350

All 4 Couples Pass Thru:

From a Squared Set. EN: 360
Z formace Squared Set. CZ: 360

 1. Without turning, pass corner right-shoulders; EN: 370
  Bez točení projdětě kolem corner, miňte se pravým ramenem; CZ: 370
 2. Pass Thru with the dancer that you were originally facing across the set. EN: 380
  Pass Thru s tím, na koho jste se původně koukali přes čtverylku. CZ: 380
 3. You're not finished, because you're not 'Ends of Columns'. You must now do another 'Weave the Ring' action. Without turning, Pass next dancer left-shoulders. You should now be a Couple with the dancer who was your partner at the beginning of the call. EN: 390
  Ještě nejste hotovi, protože nejste 'koncoví v Columns'. Musíte teď udělat další 'Weave the Ring'. Bez točení projděte levým ramenem kolem dalšího tanečníka. Poté byste měli být v páru s tím, s kým jste původně začínali. CZ: 390
Ends in a Squared Set with everyone facing out. EN: 400
Končí ve formaci Squared Set, všichni se koukají ven. CZ: 400

 
 
 
CHYBNĚ
 
 
SPRÁVNĚ
 
   
před
All 4 Couples Pass Thru
 
(a possible ending formation?)
Although the 'Pass Thru' has been completed, ending here is not correct because dancers are not 'Ends of Columns'. EN: 430
(je to možná koncová formace?)
I když je 'Pass Thru' už hotové, skončit zde není správné, protože tanečníci nejsou 'koncoví v Columns'. CZ: 430
  (hotovo)
Ending here is correct. Adjacent dancers are holding hands, as if they were Ends of Columns. EN: 440
Skončit zde je správné. Tanečníci vedle sebe se drží za ruce, jakoby byli koncoví v Columns. CZ: 440

Sample Traffic Patterns: EN: 450
Příklady provedení: CZ: 450

All 4 Couples Touch 1/4:
From a Squared Set. EN: 460
Z formace Squared Set. CZ: 460
 1. Without turning, pass corner right-shoulders to end in their starting position; EN: 470
  Bez točení projdětě kolem corner pravým ramenem a skončete na jeho původním místě; CZ: 470
 2. Touch 1/4 with the dancer you're facing. This should be the dancer that you were originally facing across the set. EN: 480
  Touch 1/4 s tím, na koho se koukáte. Měl by to být tanečník, na kterého jste se původně koukali přes čtverylku. CZ: 480
Ends in a Squared Set with everyone holding right-hands. EN: 490
Končí ve formaci Squared Set, všichni se drží za pravé ruce. CZ: 490

All 4 Couples 1/4 In:
From a Squared Set. EN: 500
Z formace Squared Set. CZ: 500
 1. Without turning, pass corner right-shoulders. EN: 510
  Bez točení projdětě kolem corner pravým ramenem. CZ: 510
 2. 1/4 In.
Ends in a Squared Set. EN: 520
Končí ve formaci Squared Set. CZ: 520

All 4 Couples Turn Thru:
From a Squared Set. EN: 530
Z formace Squared Set. CZ: 530
 1. Without turning, Pass corner right-shoulders; EN: 540
  Bez točení projdětě kolem corner pravým ramenem. CZ: 540
 2. Turn Thru with the dancer you're facing. EN: 550
  Turn Thru s tím, na koho se koukáte. CZ: 550
 3. Without turning, Pass next dancer left-shoulders. EN: 560
  Bez točení projdětě kolem dalšího tanečníka levým ramenem. CZ: 560
Ends in a Squared Set with everyone facing out. EN: 570
Končí ve formaci Squared Set, všichni se koukají ven. CZ: 570

All 4 Couples Pass The Ocean:
From a Squared Set. EN: 580
Z formace Squared Set. CZ: 580
 1. Without turning, pass corner right-shoulders; EN: 590
  Bez točení projdětě kolem corner pravým ramenem. CZ: 590
 2. Pass Thru;
 3. Without turning, pass next dancer left-shoulders; EN: 600
  Bez točení projdětě kolem corner pravým ramenem. CZ: 600
 4. 1/4 In and Step To A Right-Hand Wave. EN: 610
  1/4 In and Step To A Right-Hand Wave. CZ: 610
Ends in a R-H Thar. EN: 620
Končí v R-H Thar. CZ: 620

All 4 Couples Double Star Thru:
From a Squared Set, normal couples. EN: 630
Z formace Squared Set, normální páry. CZ: 630
 1. Without turning, pass corner right-shoulders; EN: 640
  Bez točení projdětě kolem corner pravým ramenem. CZ: 640
 2. Star Thru with original opposite dancer. Note that although the Girl uses the left-hand for the Star Thru, she actually passes right-shoulders with the Boy when going under the arch; EN: 650
  Star Thru s původním opposite. Všimněte si, že přestože dívka používá při Star Thru levou ruku, tak když prochází branou, míjí se s pánem pravým ramenem. CZ: 650
 3. Pass left-shoulders with the next dancer (since you just passed right-shoulders for the Star Thru); EN: 660
  Miňte se levým ramenem s dalším tanečníkem (protože jste se zrovna minuly pravým ramenem při Star Thru); CZ: 660
 4. Meet the next dancer for a Mirror Star Thru. EN: 670
  S dalším tanečníkem udělejte Mirror Star Thru. CZ: 670
Ends in a Squared Set, facing out, everyone half-sashayed. EN: 680
Končí ve formaci Squared Set, všichni se koukají ven a jsou half-sashayed. CZ: 680

All 4 Couples Spin The Top:
From a Squared Set. EN: 690
Z formace Squared Set. CZ: 690
 1. Without turning, Pass corner right-shoulders; EN: 700
  Bez točení projdětě kolem corner pravým ramenem. CZ: 700
 2. Right Arm Turn 1/2;
 3. Centers Left-Hand Star 3/4 as Outsides move up 1/4 of a circle around the outside. EN: 710
  Centers Left-Hand Star 3/4, zatímco Outsides venkem move up o 1/4 kruhu. CZ: 710
Ends in a R-H Thar. EN: 720
Končí v R-H Thar. CZ: 720

All 4 Couples Square Chain Thru:
All 4 Couples Square Chain Thru is probably the hardest instance of the All 4 Couples CONCEPT that you will encounter at A2. In fact, many years ago, it was explicitly on the C2 list.
From a Squared Set. EN: 730
All 4 Couples Square Chain Thru je zřejmě to nejtěžší, co můžete z All 4 Couples CONCEPT na A2 potkat. Ve skutečnosti byla tato figura před mnoha lety explicitně na C2.
Z formace Squared Set. CZ: 730

 1. Pass corner right-shoulders; EN: 740
  Projdětě kolem corner pravým ramenem. CZ: 740
 2. Right Pull By with the dancer you're facing. EN: 750
  Right Pull By s tím, na koho se koukáte. CZ: 750
 3. Pass next dancer left-shoulders to end in their position, and 1/4 In. EN: 760
  S dalším tanečníkem se miňte levým ramenem a na jeho pozici udělejte 1/4 In. CZ: 760
 4. Left Arm Turn 1/2 with your original partner. EN: 770
  Left Arm Turn 1/2 s vaším původním partnerem. CZ: 770
 5. Centers Right-Hand Star 1/2.
 6. Left Turn Thru (Left Arm Turn 1/2 and Step Thru). EN: 780
  Left Turn Thru (Left Arm Turn 1/2 and Step Thru). CZ: 780
 7. Without turning, Pass next dancer right-shoulders. Note: this is one of those cases where some dancers may try to pass different shoulders. Do your best to get to your ending position without colliding with another dancer. EN: 790
  Bez točení projděte kolem dalšího tanečníka pravým ramenem. Poznámka: toto je jeden z těch případů, kdy se někteří tanečníci mohou pokusit minout druhým ramenem. Jděte na svou koncovou pozici nejlépe jak umíte, a tak, abyste se s nikým nesrazili. CZ: 790
Ends in a Squared Set with everyone facing out. EN: 800
Končí ve formaci Squared Set, všichni se koukají ven. CZ: 800

All 4 Couples Do The Centers Part Of Load The Boat:
There are two ways this call could be danced: EN: 810
Existují dva způsoby, jak zatancovat tuto figuru: CZ: 810
 1. Piecewise, meaning each part of the call is done using the All 4 Couples CONCEPT. That is, do an All 4 Couples Pass Thru, then All 4 Couples 1/4 Out, then All 4 Couples Partner Trade, then All 4 Couples Pass Thru. EN: 820
  Po částech, což znamená, že každá část figury je provedena za použití pravidel All 4 Couples CONCEPT. Tedy uděláte All 4 Couples Pass Thru, pak All 4 Couples 1/4 Out, pak All 4 Couples Partner Trade a nakonec All 4 Couples Pass Thru. CZ: 820
 2. Blended, meaning some parts of the call are blended together into a smooth movement. That is, Pass corner right-shoulders to face your opposite, Pass Thru; 1/4 Out; Trade, then All 4 Couples Pass Thru. EN: 830
  Smíšeně, což znamená, že některé části figury jsou provedeny najednou, čímž se dosáhne plynulejšího pohybu. Minete corner pravým ramenem a se svým opposite provedete Pass Thru; 1/4 Out; Trade a pak All 4 Couples Pass Thru. CZ: 830
The Blended method is the preferred way to dance this call. EN: 840
Pro provedení této figury je preferovaná smíšená metoda. CZ: 840

All 8 vs. All 4 Couples EN: 850
All 8 versus All 4 Couples CZ: 850
From a dancer's standpoint, there is little difference between All 8 and All 4 Couples. EN: 860
Z pohledu tanečníka je mezi All 8 a All 4 Couples velmi malý rozdíl. CZ: 860

Both concepts involve two groups of four dancers, use the same kinds of traffic patterns, and have the same rules for how to end the call. EN: 870
Oba koncepty pracují se dvěma skupinami čtyř tanečníků, používají stejný způsob pohybu a mají ta samá pravidla pro určení koncové formace. CZ: 870

The primary difference is: EN: 880
Primární rozdíl je: CZ: 880

 1. All 8 calls usually use stars to move through the center of the set, or have dancers moving together around the outside of the set (as in All 8 Chase Right), whereas All 4 Couples calls have a 'Weave the Ring' feel in which you must occasionally pass by dancers who are working in the other group of 4. EN: 890
  All 8 figury obvykle používají hvězdu jako způsob jak se dostat přes střed čtverylky nebo pohybují tanečníky společně po obvodu (jako při All 8 Chase Right), zatímco All 4 Couples figury jsou cítěné jako 'Weave the Ring' a musíte při nich občas minout tanečníky z druhé čtveřice. CZ: 890

Other differences are: EN: 900
Další rozdíly jsou: CZ: 900

 1. All 8 usually starts from a Generalized Thar, whereas All 4 Couples usually starts from a Generalized Squared Set. EN: 910
  All 8 obvykle začíná v obecném Thar, zatímco All 4 Couples z obecné čtverylky (Squared Set). CZ: 910
 2. All 8 usually involves everyone starting the call working with an adjacent dancer (someone in their group of 4), whereas All 4 Couples usually involves everyone passing by the nearest dancer from the other group of 4 (their 'corner') to meet the opposite dancer before starting the call. EN: 920
  Při All 8 obvykle začínají všichni s tím, vedle koho zrovna stojí (někoho ze své čtveřice), zatímco při All 4 Couples se obvykle nejdříve všichni minou s nejbližším tanečníkem z druhé čtveřice (se svým 'corner'), aby potkali svého opposite a teprve až s ním začali provádět figuru. CZ: 920

Many callers tend to use these concepts interchangeably. EN: 930
Mnoho callerů má tendenci tyto koncepty zaměňovat. CZ: 930

Viz také All 8 CONCEPT [A2].

CALLERLAB definition for All 4 Couples / All 8 Concepts

Choreography for All 4 Couples Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/all4couples.php?level=master&language=czech&action=edit
28-May-2024 07:11:45
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL