Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Phantom Concept [C1]
   (Ross Howell)
C1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   edit def

The idea for the Phantom CONCEPT is to overlap two sets of Parallel Columns | Lines | Waves at 90° to each other, filling in the blank spots with "ghost dancers." EN: 10
Der Grundgedanke des Phantom CONCEPT ist es, zwei Sätze von parallelen Columns | Lines | Waves, welche um 90° gegeneinander gedreht sind, zu überlappen, wobei die leeren Plätze mit "Geister Tänzern" (Phantomen) gefüllt werden. DE: 10
Ide'n med Phantom CONCEPT är att lägga två uppsättningar med Parallel Columns | Lines | Waves  uppe på varandra, vridna 90° i förhållande till varandra och fylla i de tomma positionerna med "spökdansare." SE: 10
Ideen med Phantom CONCEPTet er at at overlappe to sæt af parallelle Columns | Lines | Waves med en vinkel på 90° på hinanden, og fylde de tomme felter ud med "spøgelses" dansere. DK: 10
Základní myšlenka Phantom CONCEPT jsou dvě překrývající se sady Parallel Columns | Lines | Waves, vzájemně otočených o 90°. Prázdná místa vyplňují "duchové". CZ: 10

Do the given call working with imaginary dancers (i.e., Phantoms). Assume that the Phantoms are in whatever position, have whatever facing direction, and are of whatever sex is necessary in order to execute the given call. The call is then danced with both the dancers and the Phantoms participating. Keep track of the Phantoms that you are working with and reserve space for them at the completion of the call. EN: 20
Tanze den gegebenen Call, indem Du mit imaginären Tänzern (d. h. den Phantoms) arbeitest. Stelle Dir vor, daß die Phantome die erforderliche Position, die erforderliche Blickrichtung, und das erforderliche Geschlecht für die Durchführung des angegeben Calls haben. Der Call wird dann getanzt, wobei sowohl die Tänzer als auch die Phantome teilnehmen. Verfolge den Weg der Phantome, mit welchen Du arbeitest, und halte den Platz für sie frei, nachdem die Figur abgeschlossen ist. DE: 20
Gör det givna callet och arbeta med tänkta dansare (dvs, Phantoms). Anta att Phantoms är i den position, har den ansiktsriktning och har det kön som krävs för att utföra det givna callet. Callet dansas sedan med deltagande av både dansarna och Phantoms. Håll reda på var Phantoms som du arbetar med är och lämna plats för dem vid slutet av callet. SE: 20
Udfør det givne kald men arbejd sammen med de imaginære dansere (Phantoms). Forestil dig at danserne er i hvilken som helst position, ansigtsretning og køn der er nødvendigt for at udføre kaldet. Kaldet udføres både med rigtige dansere og Phantoms, og det er vigtigt at holde styr på de Phantoms du arbejder med, og give plads til dem ved afslutningen af kaldet. DK: 20
Proveďte danou figuru s imaginárními tanečníky (tzv. fantómové (Phantoms)). Představte si, že fantómové jsou v takové pozici, dívají se takovým směrem a mají takové pohlaví, abyste danou figuru mohli provést. Ta je pak tancována společně tanečníky a fantómy. Udržujte si přehled o tom, kde fantómové stojí a nechávejte pro ně ve formacích místo. CZ: 20

From this formation... EN: 30
Von hier... DE: 30
Från denna formation... SE: 30
Fra denne formation... DK: 30
V této formaci... CZ: 30
 

  dancers
imagine you are here EN: 40
 ...denken die Tänzer,
sie wären hier DE: 40
  dansare
tänk att du är här SE: 40
  dansere
forestille sig denne formation DK: 40
si tanečníci   představují tuto formaci CZ: 40
 
und DE: 50
medan SE: 50
eftersom DK: 50
 

  dancers
imagine you are here EN: 60
...denken die Tänzer,
sie wären hier DE: 60
  dansare
tänk att du är här SE: 60
  dansere
forestille sig denne formation. DK: 60
tito tanečníci   si představují tuto formaci. CZ: 60

In the above diagrams, the EN: 70
In den obigen Diagrammen arbeiten die DE: 70
I diagrammen ovan, arbetar SE: 70
I ovenstående diagram skal DK: 70
Ve výše uvedeném diagramu CZ: 70
dancers and their Phantoms work independently of the EN: 80
Tänzer und ihre Phantome unabhängig von den DE: 80
dansarna och deras Phantoms oberoende av SE: 80
dansere og deres Phantoms arbejde uafhængigt af DK: 80
tanečníci a jejich fantómové pracují nezávisle na CZ: 80
dancers and their Phantoms. EN: 90
Tänzern und deren Phantomen. DE: 90
dansarna och deras Phantoms. SE: 90
dansere og deres Phantoms. DK: 90
tanečnících a jejich fantómech. CZ: 90

   
These are all of the phantom spots. EN: 100
Dies sind alle möglichen
Phantom Positionen. DE: 100
Detta är alla phantom positionerna. SE: 100
Disse er alle phantom pladserne. DK: 100
Toto vše jsou pozice fantómů. CZ: 100
 
Sometimes you need to
envision this formation... EN: 110
Manchmal mußt Du Dir diese
Formation vorstellen... DE: 110
Ibland behöver du föreställa
dig den här formationen... SE: 110
Nogle gange skal du
Forestille dig denne formation... DK: 110
někdy si musíte představit,
jste v této formaci... CZ: 110
 
and other times you need to
envision this formation. EN: 120
...und manchmal mußt Du Dir
diese Formation vorstellen. DE: 120
och ibland behöver du föreställa
dig den här formationen. SE: 120
Og andre gange skal du forestille
dig denne formation. DK: 120
a jindy, že jste
v této formaci. CZ: 120

Phantom Circulate:

 
 
before vor före før před
Phantom Circulate
 
after nach efter efter po

 
 
before vor före før před
Phantom Checkmate The Column
 
after nach efter efter po

Typical calls done Phantom at C1: EN: 130
Typische Calls, welche im C1 als Phantom gecallt werden: DE: 130
Typiska call som görs Phantom på C1: SE: 130
Typiske Phantom kald på C1: DK: 130
Typické figury prováděné s Phantom na C1: CZ: 130

Acey Deucey Flip The Line Split Circulate
Ah So In Roll Circulate Split Counter Rotate 1/4
Bend The Line Mini-Busy Stretch Ah So | Turn & Deal | etc.
Cast A Shadow Mix Swing & Mix
Checkmate The Column Out Roll Circulate Trade Circulate
Circulate Pass The Ocean | Sea Trade The Wave
Couples Circulate 2/3 Recycle Transfer And anything
Crossover Circulate Recycle Turn & Deal
Explode The Wave | Line Reverse Explode Walk & Dodge
Ferris Wheel Right & Left Thru Wheel & Deal

Phantoms can also be used from other formations: EN: 140
Phantoms können auch aus anderen Formationen verwendet werden: DE: 140
Phantoms kan också användas från andra formationer: SE: 140
Phantoms kan også anvendes fra andre formationer: DK: 140
Fantómové mohou být také použiti z dalších formací: CZ: 140

 
before vor före før před
Centers Phantom Touch 1/4
 
after nach efter efter po
 
before vor före før před
Phantom Double Pass Thru
 
after nach efter efter po

CALLERLAB definition for Phantom Formation / Concept

Choreography for Phantom Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel and David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?level=C1&action=edit&file=phantom.php
15-April-2024 22:01:24
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL