Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Diamond Formation | Circulate [Plus]
   (Dewey Berry 1972)
Plus:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

A Diamond is a 4-dancer formation that can be setup from a Line of 4 after Centers Hinge. En Diamond är en 4-dansare formation som kan sättas upp från en Line om 4 efter Centers Hinge. Diamond (diamant) je formace čtyř tanečníků, kterou lze získat z formace Line of 4 poté, co Centers udělají Hinge.

A Diamond consists of two Centers (those with handholds), and two Ends (also known as Points). En Diamond består av två Centers (de med handfattning) och två Ends (också kallade Points). Diamond se skládá ze dvou Centers (ti, kteří se drží) a dvou Ends (těm se říká Points).

Diamond Formation:

 
 
Diamond Footprints Diamond 'footprints' Pozice formace Diamond   Typical facing directions Typiska ansiktsriktningar Typické směry pohledu
   
R-H Diamond L-H Diamond Facing Diamond

Diamond Circulate [Plus] (Dewey Berry 1972): From a Diamond. Walk forward to the next position in the Diamond while turning 90° toward the center of the Diamond. Centers become Points and vice-versa. Dancers facing along the Circulate path pass Right-Shoulders with each other. Från en Diamond. Gå framåt till nästa position i din Diamond medan du samtidigt vrider dig 90° mot mitten på din Diamond. Centers blir Points och vice versa. Dansare som möter varandra i circulationsbanan passerar varandra med höger axel. Z formace Diamond. Jděte dopředu na další pozici v Diamond, během pohybu se otočte o 90° směrem ke středu formace Diamond. Centers se stanou Points a naopak. Tanečníci, kteří se na sebe koukají, se míjejí pravými rameny.

From a Aus einer Från en Z R-H Diamond:

 
 
before vor före před
Diamond Circulate
 
after nach efter po
From a Aus einer Från en Z L-H Diamond:

 
 
before vor före před
Diamond Circulate
 
after nach efter po
From Aus Från Z Facing Diamonds:

 
   
before vor före před
Diamond Circulate
  part-way  
after nach efter po
From Facing Diamonds, always pass right-shoulders. Från Facing Diamonds, passera alltid med höger axel. Z formace Facing Diamonds se vždy míjejte pravými rameny.

Diamonds typically occur in pairs. Diamonds uppträder typiskt i par. Diamanty se typicky vyskytují v páru.

 • Twin Diamonds are adjacent along the short axis. Twin Diamonds är bredvid varandra längs kortaxeln. Twin Diamonds přiléhají podél krátké osy.
 • Point-to-Point Diamonds are adjacent along the long axis. Point-to-Point Diamonds är bredvid varandra längs långaxeln. Point-to-Point Diamonds přiléhají podél dlouhé osy.

Twin Diamonds
Point-to-Point Diamonds

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:
 • If you are a Center of the Diamond, hold hands with the other center in your Diamond. Om du är en Center i din Diamond, ta handfattning med den andra Center i din Diamond. Pokud jste Center v Diamond, držíte se za ruce s dalším Center ve svém diamantu.
 • If you are a Point, use your inside hand to point downward toward the center of your Diamond. Do not touch hands with anyone in your Diamond. Om du är en Point, använd innerhanden att peka nedåt inåt mot mitten på din Diamond. Ta inte i hand med någon i din Diamond. Pokud jste Point, ukazujte si vnitřní rukou do středu svého diamantu. Ve svém diamantu se s nikým za ruce nedotýkáte.
 • The handhold or lack thereof is important because most Diamond calls are defined in terms of Points and Centers. That is, Points do this, and Centers do that. If your hand location is incorrect, it may cause confusion as to who does which part. Handfattning eller inte är viktigt efterso de flesta Diamond call är definierade i termer av Points och Centers. Dvs., Points gör si och Centers gör så. Om du håller handen fel kan det orsaka förvirring om vem som gör vilken del. Držení se nebo nedržení je důležité, protože figur prováděných v (nebo z) diamantu je definována pomocí termínů Points a Centers. Tedy Points něco a Centers něco jiného. Pokud se držíte špatně, může to způsobit zmatek v tom, kdo dělá jakou část.

At Plus, there are three calls done exclusively from Diamonds: På Plus, finns det tre call som görs endast från Diamonds: Na Plusu jsou tři figury prováděné výhradně z formace Diamond:

 • Diamond Circulate [Plus] (Dewey Berry 1972): From a Diamond. Walk forward to the next position in the Diamond while turning 90° toward the center of the Diamond. Centers become Points and vice-versa. Dancers facing along the Circulate path pass Right-Shoulders with each other. Från en Diamond. Gå framåt till nästa position i din Diamond medan du samtidigt vrider dig 90° mot mitten på din Diamond. Centers blir Points och vice versa. Dansare som möter varandra i circulationsbanan passerar varandra med höger axel. Z formace Diamond. Jděte dopředu na další pozici v Diamond, během pohybu se otočte o 90° směrem ke středu formace Diamond. Centers se stanou Points a naopak. Tanečníci, kteří se na sebe koukají, se míjejí pravými rameny.
 • Flip The Diamond [Plus] (Deuce Williams 1973): From a Diamond. Centers do your part Diamond Circulate as Points Flip In (180°) towards the the nearest Center position. A normal Diamond ends in a Wave. Aus einem Diamond. Centers machen ihren Teil vom Diamond Circulate, während die Points Flip In (180°) zu nächsten Center-Position. Ein normaler Diamond endet in einer Wave. Från en Diamond. Centers gör sin del av Diamond Circulate medan Points Flip In (180°) mot den närmaste Center positionen. En normal Diamond slutar i en Wave. Z formace Diamond. Centers udělají svou část Diamond Circulate, Points Flip In (180°) směrem k bližší středové pozici. Normální Diamond končí ve Wave.
 • Cut The Diamond [Plus] (Lee Kopman 1973): From a Diamond. Centers do your part Diamond Circulate as Points slide together and Trade to end in the furthest Center position. A normal Diamond ends in a Two-Faced Line. Aus einem Diamond. Centers machen ihren Teil von Diamond Circulate, während die Points zusammenrutschen und Trade, um in der entfernten Centerposition zu enden. Ein normaler Diamond endet in einer Two-Faced Line. Från en Diamond. Centers gör sin del av Diamond Circulate medan Points glider samman och Trade för att sluta på Center positionen längst bort. En normal Diamond slutar i en Two-Faced Line. Z formace Diamond. Centers udělají svou část Diamond Circulate, Points úkrok k sobě a Trade - skončí na vzdálenější středové pozici. Normální Diamond končí v Two-Faced Line.

The Diamond formation can have a different name, depending upon facing direction of the outside dancers: Diamond formationen kan ha olika namn beroende på ansiktsriktningen på outside dansarna: Formace Diamond může mít různá jména v závislosti na tom, jakým směrem se venkovní tanečníci koukají.

Single 1/4 Tag Formation
Single 3/4 Tag Formation

There is a subtle difference between the footprints of Twin Diamonds and a Generalized 1/4 Tag Formation. Det finns en subtil skillnad mellan 'footprints' på Twin Diamonds och en Generalized 1/4 Tag Formation. Je jemný rozdíl v postavení tanečníků ve formacích Twin Diamonds a Generalized 1/4 Tag Formation.

Twin Diamonds
Generalized 1/4 Tag Formation
The exact position of the Outside dancers is dependent upon their facing direction. For Twin Diamonds, the outsides are equidistant between the centers on their side; whereas for a Generalized 1/4 Tag, the outsides are immediately adjacent (holding hands). While dancing, the formation can shift between these two formations. Den exakta positionen för Outside dansarna beror på åt vilket håll de tittar. På Twin Diamonds, är outsides mitt emellan centers på sin sida; medan på en Generalized 1/4 Tag, är outsides direkt bredvid varandra (har handfattning). Medan man dansar kan formationen skifta mellan dessa två formationer. Přesná pozice venkovních tanečníků závisí na tom, jakým směrem se koukají. Ve formaci Twin Diamonds jsou venkovní tanečníci v ose, která prochází spojenými rukami centers, tudíž je mezi Points je mezera. Ve formaci Generalized 1/4 Tag stojí outsides hned u sebe (drží se za ruce). Během tance může jedna formace přecházet v druhou.

A Diamond formation is contained within a 2 x 3 matrix. A Diamond is 2-spots in width, and 3-spots in length. En Diamond formation ryms i en 2 x 3 matrix. En Diamond är 2 positioner bred och 3 positioner lång. Formace Diamond se nachází v matici 2 x 3, dvě pozice na šířku a tři na délku.

2 x 3 Matrix:

 
RIGHT
(length = 3 spots)
RÄTT
(längd = 3 positioner)
RIGHT
(délka = 3 pozice)
2 x 4 Matrix:

 
WRONG
(length = 4 spots)
FEL
(längd = 4 positioner)
WRONG
(délka = 4 pozice)

Square Breathing is a term used to indicate that dancer positions dynamically change as formations expand and contract. See example below: Square Breathing är en term som används för att visa att dansarnas position dynamiskt ändras när formationerna expanderar och drar ihop sig. Se exempel nedan: Square Breathing (dýchání čtverylky) používaný pro fakt, že pozice tanečníků se dynamicky mění podle toho, jak se formace roztahuje a smršťuje. Viz příklady níže:

This is the starting formation
for each of the following:
Das ist die Ausgangsformation
für die folgenden Beispiele:
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
after nach efter po
Centers Hinge

WRONG
(without Square Breathing)
Outsides did not adjust
FEL
(utan Square Breathing)
Outsides justerade inte
ŠPATNĚ
(bez Square Breathing)
Outsides se nezarovnali

 
after nach efter po
Centers Hinge

RIGHT
(with Square Breathing)
Outsides moved 1/2 position inward
and 1/2 position forward or backward
to form perfect Diamonds
RÄTT
(med Square Breathing)
Outsides rörde sig en halv position inåt
och en halv position framåt eller bakåt
för att bilda perfekta Diamonds
DOBŘE
(se Square Breathing)
Outsides se posunuli o 1/2 pozice dovnitř
a 1/2 pozice dopředu nebo dozadu
a vytvořili perfektní Diamonds

Drop direction [C2] (Lee Kopman 1975): From a Diamond or Generalized Single 1/4 Tag with the Centers in a Mini-Wave. Centers do your part of Extend the Tag as the Others 1/4 toward the given direction (relative to the 4-dancer formation). Adjust to end in a 2 x 2. Aus einem Diamond oder einem Generalized Single 1/4 Tag, in welchem die Centers in einer Mini-Wave stehen. Die Centers tanzen ihren Teil von Extend the Tag, während sich die Anderen 1/4 in die angegebene direction (Richtung, bezogen auf die 4 Tänzer Formation) drehen. Danach richten sich die Tänzer aus, um in einer 2 x 2 zu enden. Från en Diamond eller generaliserad Single 1/4 Tag med Centers i en Mini-Wave. Centers gör sin del av Extend the Tag medan de andra 1/4 mot den givna direction (relativt 4-dansareformationen). Justera för att sluta i en 2 x 2. Z formace Diamond a Generalized (obecný) Single 1/4 Tag s Centers v Mini-Wave. Centers dělají svoji část Extend the Tag, ostatní otočka o 1/4 daným direction (směrem) (relativně v rámci formace čtyř tanečníků). Srovnejte se do formace 2 x 2.

CALLERLAB definition for Diamond Circulate

Choreography for Diamond Formation | Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell and David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?level=PLUS&action=view&file=diamondcirc.php
21-July-2024 22:27:24
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL