Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Magic Column Concept [C1]
   (Dave Hodson 1979)
C1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

A Magic Column typically consists of Parallel Columns in which the Center dancers are holding the opposite hands from the Outside dancers (i.e., the Outsides are holding R-H as the Centers are holding L-H, or vice-versa). Eine Magic Column besteht typischerweise aus parallelen Columns, in welchen die Center Tänzer die entgegengesetzte Handhaltung wie die Outside Tänzer haben (d. h. die Outsides halten die rechte Hand, während die Centers die linke Hand halten, oder umgekehrt). En Magic Column består typiskt av Parallel Columns där Center dansarna har motsatt handfattning jämfört med Outside dansarnas (dvs, Outsides har höger hand medan Centers har vänster hand eller vice-versa). En Magic Column består typisk af Parallelle Columns hvor Center danserne holder modsatte hånd end End danserne - se nedenstående eksempler. Magic Column je typicky tvořena dvěma Parallel Columns, v nichž se středoví tanečníci drží za druhou ruku než krajní (tzn. Outsides za pravou a Centers za levou a naopak).

 
L-H Magic Columns R-H Magic Columns

Magic Column Circulate [C1]: From applicable Generalized Columns. In-Facing Ends and Out-Facing Centers Crossover Circulate as Others Circulate. An alternative way of thinking of this is that you do a Crossover Circulate if and only if your next Circulate would take you from an End to a Center or vice-versa. Otherwise do a normal Circulate. From normal Magic Columns, the traffic pattern has the Out-Facing Center dancer moving first (in front of the In-Facing End dancer who must wait). This is important in case the caller calls a Magic Column 1/2 Circulate, since sometimes this will cause you to pass Right-shoulders and sometimes Left-shoulders. Aus passenden Generalized Columns. Die In-Facing Ends und die Out-Facing Centers tanzen ein Crossover Circulate, während die Anderen ein Circulate tanzen. Ein anderer Weg, sich diese Figur vorzustellen, ist, daß Du ein Crossover Circulate dann und nur dann tanzt, wenn Dich Dein nächstes Circulate von einer End Position zu einer Center Position oder umgekehrt bringen wird. Andernfalls tanzt Du ein normales Circulate. Aus normalen Magic Columns geht der Out-Facing Center immer zuerst (vor dem In-Facing End Tänzer, welcher warten muß). Das ist wichtig, falls der Caller ein Magic Column 1/2 Circulate callt, da Du dann manchmal rechtsschultrig, aber auch manchmal linksschultrig passieren mußt. Från tillämpliga generaliserade Columns. Ends som tittar in och Centers som tittar ut, Crossover Circulate medan de andra Circulate. Ett alternativt sätt att tänka är att du gör en Crossover Circulate om och endast om nästa Circulate tar dig från en End till en Center position eller vice-versa. Annars, gör en normal Circulate. Från normala Magic Columns, är trafikregeln att den Center dansare som tittar ut går först (framför End dansaren som tittar in som måste vänta). Detta är viktigt i de fall callern callar Magic Column 1/2 Circulate, eftersom det ibland får dansarna att passera med höger axel och ibland med vänster axel. Fra Magic Columns: Hver danser bevæger sig fremad i circulations mønsteret der er vist ovenfor. Hvis en End- og en Center-danser er ansigt til ansigt, skal de passere hinanden og her bestemmes passeringsreglen af hvilken skulder End har ind mod center. Er det højre skulder, passeres med højre skulder og visa versa. Center danseren skal gå først. Dette betyder at højrepasserings reglen er ophævet i dette Call. Man kan også sige at In-Facing End-dansere og Out-Facing Center-dansere laver en Cross-Over-Circulate mens de andre laver en Circulate. Z vhodných Generalized Columns. In-Facing Ends a Out-Facing Centers Crossover Circulate, ostatní Circulate. Další možný způsob vysvětlení je, že jdete Crossover Circulate tehdy a pouze tehdy, pokud vás Circulate dostane ze středu ven nebo naopak, jinak jdete normální Circulate. V normálních Magic Columns jde první Out-Facing Center (před In-Facing End, který musí počkat). Je to dúležité v případě, že caller řekne Magic Column 1/2 Circulate, protože někdy se míjíte pravým ramenem, někdy levým.

   
before vor före før před
Magic Column Circulate
 
after nach efter efter po
1/2
  (done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Magic Columns of 3: There are 2 Centers and 4 Ends. On a Magic Column Circulate, the Centers and the In-Facing Ends Crossover Circulate as the Out-Facing Ends Circulate. Hier gibt es 2 Centers und 4 Ends. Bei einem Magic Column Circulate tanzen die Centers und die In-Facing Ends Crossover Circulate, während die Out-Facing Ends ein Circulate tanzen. Det finns 2 Centers och 4 Ends. Vid en Magic Column Circulate, Centers och Ends som tittar in Crossover Circulate medan Ends som tittar ut Circulate. Der er 2 Centers og 4 Ends. I en Magic Column Circulate, skal Centers og de In-Facing Ends udføre Crossover Circulate mens de Out-Facing Ends laver en Circulate. Ve formaci jsou 2 Centers a 4 Ends. P5i Magic Column Circulate Centers a In-Facing Ends Crossover Circulate, Out-Facing Ends Circulate.

   
before vor före før před
Magic Column Circulate
 
after nach efter efter po
1/2
  (done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Typical calls done from Magic Columns at C2 or below include: Typische Calls aus Magic Columns im C2 oder darunter sind unter anderem: Typiska call som görs från Magic Columns på C2 eller lägre är: Typiske kald fra Magic Columns på C2 eller nedenstående: Typické figury prováděné z Magic Columns na C2 a níže:

Circulate (1/2, full) Coordinate Cross Invert The Column (fraction)
Invert The Column (fraction) Split Circulate (1/2, full) Transfer And anything
Transfer The Column Walk & Dodge  

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:
  • The word 'Column' is often omitted by the caller (e.g., Magic Circulate means Magic Column Circulate, Magic Transfer The Column means Magic Column Transfer The Column). Das Wort 'Column' wird vom Caller oft weggelassen (z. B. Magic Circulate heißt soviel wie Magic Column Circulate, Magic Transfer The Column bedeutet Magic Column Transfer The Column). Ordet 'Column' utesluts ofta av callern (t.ex, Magic Circulate betyder Magic Column Circulate, Magic Transfer The Column betyder Magic Column Transfer The Column). Ordet 'Column' er ofte udeladt af Calleren - eks. Magic Circulate betyder Magic Column Circulate, Magic Transfer The Column betyder Magic Column Transfer The Column. Slovo 'Column' calleří často vynechávají (např. Magic Circulate znamená Magic Column Circulate, Magic Transfer The Column znamená Magic Column Transfer The Column).
  • If the given call is a 4-dancer call such as Walk & Dodge, be sure to work in your Box of 4. Wenn der gegebene Call ein 4-Tänzer Call ist, wie z. B. Walk & Dodge, achte darauf, in Deiner Box of 4 zu bleiben. Om det givna callet är ett 4-dansare call som Walk & Dodge, försäkra dig om att du arbetar i din Box om 4. Hvis det givne Call er et 4-dancer call som f. eks. Walk & Dodge, så vær opmærksom på at arbejde i din Box af 4. Pokud je daná figura pro čtyři tanečníky, jako třeba Walk & Dodge, pracujte ve svém Box of 4.
  • From normal Magic Columns, after a Magic Column 1/2 Circulate, the Center 6 always end up in Magic Columns of 3. Aus normalen Magic Columns enden nach einem Magic Column 1/2 Circulate die 6 Center Tänzer immer in Magic Columns of 3. Från normala Magic Columns, efter en Magic Column 1/2 Circulate, slutar alltid Center 6 i Magic Columns om 3. Fra en normal Magic Column, efter en Magic Column 1/2 Circulate, vil Center 6 altid ende i en Magic Columns af 3. Z formace Magic Columns po figuře Magic Column 1/2 Circulate končí Center 6 vždy v Magic Columns of 3.
  • The general idea of Magic formation is that the Centers of one side are working with the Ends of the other side. At C3B, we also have Magic Diamonds and Magic Lines | Waves. Der allgemeine Gedanke einer Magic formation ist der, daß die Centers auf der einen Seite mit den Ends auf der anderen Seite zusammenarbeiten. Im C3B gibt es auch Magic Diamonds und Magic Lines | Waves. Den allmänna ide'n med Magic formation är att Centers på varje sida arbetar med Ends på den andra sidan. På C3B, har vi också Magic Diamonds och Magic Lines | Waves. Základní myšlenka Magic formation je ta, že Centers na jedné straně pracují s Ends na druhé straně. Na C3B jsou také formace Magic Diamonds a Magic Lines | Waves.

 
before vor före før před
Magic Column Walk & Dodge

(Work on each side!) (arbeite jeweils in der eigenen Hälfte) (Arbeta på varje sida!) (Pracujte na každé straně!)
 
after nach efter efter po

Magic Transfer The Column [C1]: From Magic Columns. #1 & #2 Magic Transfer (#1 normal Transfer as #2 Magic Column Circulate & then follow #1 dancer); #3 & #4 dancers Magic Column Circulate; Centers Arm Turn 3/4; all Extend. Ends in Parallel Waves. Aus Magic Columns. Die #1 und #2 Tänzer tanzen ein Magic Transfer (der #1 Tänzer tanzt ein normales Transfer, während der #2 Tänzer ein Magic Column Circulate tanzt und dann dem #1 Tänzer folgt); die #3 und #4 Tänzer tanzen ein Magic Column Circulate; die Centers tanzen ein Am Turn 3/4; alle tanzen ein Extend. Endet in parallelen Waves. Från Magic Columns. #1 & #2 Magic Transfer (#1 normal Transfer medan #2 Magic Column Circulate & följer sedan #1 dansaren); #3 & #4 dansarna Magic Column Circulate; Centers Arm Turn 3/4; alla Extend. Slutar i Parallel Waves. Fra Magic Columns. #1 & #2 laver Magic Transfer (#1 laver en normal Transfer mens #2 laver en Magic Column Circulate & følger så danser #1); Danser #3 & #4 laver Magic Column Circulate; Centers Arm Turn 3/4; og all Extend. Ender in Parallel Waves. Z formace Magic Columns. Tanečníci #1 & #2 Magic Transfer (#1 normální Transfer, #2 Magic Column Circulate & a následuje prvního tanečníka); tanečníci #3 & #4 Magic Column Circulate; Centers Arm Turn 3/4; všichni Extend. Končí v Parallel Waves.

Magic Transfer The Column

 
   
before vor före før před
Magic Transfer The Column
 
after nach efter efter po
Magic Transfer And Nothing
 
after nach efter efter po
Centers Arm Turn 3/4
& all alla gör en všichni Extend
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Note: On Magic Transfer The Column, the Outsides have a strong tendency to want to make a Wave of the wrong-handedness. It is the Centers (those doing the Arm Turn 3/4) who determine the handedness of the resulting Waves. The handedness of the resulting Waves is because of the Extend. Hinweis: Bei einem Magic Transfer The Column haben die Outsides eine starke Tendenz, eine Wave mit der falschen Handhaltung (rechts- oder linkshändig) zu bilden. Es sind jedoch die Centers (die den Arm Turn 3/4 ausführen), welche die Handhaltung der sich ergebenden Wave bestimmen. Die Handhaltung der sich ergebenden Wave ergibt sich durch das Extend. Kommentar: Vid Magic Transfer The Column, har Outsides en stark tendens att vilja göra en Wave med fel hand. Det är Centers (de som gör Arm Turn 3/4) som avgör med vilken hand man gör Waves. Handfattningen på resulterande Waves beror på Extend. Noter: I Magic Transfer The Column, har Outsides en tendens til at ville lave en Wave med forkert håndhold. Som altid er det Centers der bestemmer om det bliver en right- eller left-hand wave, da det afhænger af hvilken hånd de brugte til Cast Off 3/4. Poznámka: Při Magic Transfer The Column mají Outsides silné nutkání vytvořit vlnu za špatnou ruku. Jsou to Centers (ti, kdo dělají Arm Turn 3/4), kdo určují typ výsledné vlny. Typ vlny je dán posledním Extend.

Magic Column Coordinate

 
     
before vor före før před
Magic Column Coordinate
 
after nach efter efter po
Magic Column Circulate 1 & 1/2
 
after nach efter efter po
Center 6 Trade
  after nach efter efter po
Very Centers and Very Outsides move up Very Centers and Very Outsides move up Very Centers och Very Outsides går upp Very Centers og Very Outsides move up Very Centers a Very Outsides move up
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

See also Siehe auch Se också Viz také File To A Line [C2], Hocus Pocus [C2], and und och og a Walk Out To A Wave [C2] since these entries also define the Magic version of their call. da die Definitionen dieser Figuren auch eine Magic Version ihres Call beinhalten. eftersom där definieras också Magic versionen av dessa call. protože v těchto sekcích je také definovaná jejích Magic verze.


The following Magic Column calls that are primarily done at C3B or above. Die folgenden Magic Column Calls werden überwiegend im C3B oder darüber verwendet. Följande Magic Column call görs primärt på C3B eller högre. Následující figury z formace Magic Column jsou primárně dělaní na C3B a výše.

In general, the given call is done normal except when moving from an End to a Center, or vice-versa. From an Eight Chain Thru: the traffic pattern used for a Magic Pass Thru is a Cross Trail Thru; the traffic pattern used for a Magic Right (or Left) Pull By (or a variation such as Touch 1/4, Turn Thru, etc...) is to form a Right (or Left) Star (which is usually danced without changing your facing direction). Ganz allgemein wird der gegebene Call normal getanzt, außer man bewegt sich von einer End Position zu einer Center Position oder umgekehrt. Aus einer Eight Chain Thru: das Bewegungsmuster für ein Magic Pass Thru ist ein Cross Trail Thru; das Bewegungsmuster für ein Magic Right (oder Left) Pull By (bzw. für Variationen davon, wie Touch 1/4, Turn Thru, usw.) ist, einen R-H (oder L-H) Star zu bilden, der üblicherweise getanzt wird, ohne seine Blickrichtung zu ändern. I allmänhet, görs det givna callet normalt utom när man rör sig från en End till en Center, eller vice-versa. Från en Eight Chain Thru: är trafikmönstret som används för en Magic Pass Thru en Cross Trail Thru; trafikmönstret som används för en Magic Right (eller Left) Pull By (eller en variation som Touch 1/4, Turn Thru, etc...) är att bilda en R-H (eller L-H) Star (som vanligtvis dansas utan att förändra ansiktsriktning). Obecně platí, že daná figura je prováděna normálně kromě toho, kdy se přechází z venku do středu nebo naopak. Z formace Eight Chain Thru se Magic Pass Thru dělá jako Cross Trail Thru; Magic Right (nebo Left) Pull By (nebo varianty jako Touch 1/4, Turn Thru atd.) se dělají pomocí Right (nebo Left) Star (která se obvykle tancuje beze změny směru pohledu).

Magic (Rotary Spin, Cross Chain Thru AND OTHER CALLS STARTING WITH A Right Pull By): From an Eight Chain Thru, do a Magic Right Pull By (form a R-H Star and turn it halfway to end back-to-back in a Trade By formation); complete the given call. UND ANDERE CALLS, WELCHE MIT EINEM Right Pull By STARTEN): Aus einer Eight Chain Thru tanze ein Magic Right Pull By (bilde einen R-H Star und drehe ihn halb, um Rücken an Rücken in einer Trade By Formation zu enden); beende den gegebenen Call. OCH ANDRA CALL SOM BÖRJAR MED EN Right Pull By): Från en Eight Chain Thru, gör en Magic Right Pull By (bilda en R-H Star och vrid den halvvägs för att sluta rygg mot rygg i en Trade By formation); avsluta det givna callet. A DALŠÍ FIGURY ZAČÍNAJÍCÍ Right Pull By): Z formace Eight Chain Thru udělejte Magic Right Pull By (udělejte R-H Star, otočte ji o půl a skončete zády k sobě v Trade By formaci); dokončete danou figuru.

Magic Cross Chain & Roll

 
   
before vor före før před
Magic Cross Chain & Roll
 
after nach efter efter po
Magic Right Pull By
 
after nach efter efter po
Outsides Courtesy Turn & Roll
as während medan mens jako Centers L-H Star 1/2
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Magic Dixie Style To A Wave | Dixie Sashay | Dixie Diamond: From a Double Pass Thru. Centers (lead) Right Pull By; all do a Magic Left Touch 1/4; (form a L-H Star and turn it halfway to end in Parallel L-H Waves); complete the given call. Aus einer Double Pass Thru: Die Centers (beginnen) tanzen ein Right Pull By; alle tanzen ein Magic Left Touch 1/4 (bilde einen L-H Star und drehe ihn halb, um in parallelen L-H Waves zu enden); beende den gegebenen Call. Från en Double Pass Thru. Centers (lead) Right Pull By; alla gör en Magic Left Touch 1/4; (bilda en L-H Star och vrid den halvvägs för att sluta i Parallel L-H Waves); avsluta det givna callet. Z formace Double Pass Thru. Centers (lead) Right Pull By; všichni Magic Left Touch 1/4; (udělejte L-H Star a otočte ji o půl do Parallel L-H Waves); dokončete figuru.

Magic Dixie Style To A Wave

 
   
before vor före før před
Magic Dixie Style To A Wave
 
after nach efter efter po
Centers Right Pull By
 
after nach efter efter po
Magic Left Touch 1/4
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Magic Pass & Roll Your Neighbor: From an Eight Chain Thru. Cross Trail Thru; Centers Turn Thru as others Right-face U-Turn Back; all Cross Trail Thru; Centers Right Arm Turn 3/4 as others Right-face U-Turn Back and Roll. If Spread is added, it is a Magic Wave Spread. Aus einer Eight Chain Thru Formation. Cross Trail Thru; die Centers tanzen Turn Thru, während die Anderen ein U-Turn Back nach rechts tanzen; alle tanzen Cross Trail Thru; die Centers tanzen einen Right Arm Turn 3/4, während die Anderen ein U-Turn Back nach rechts & Roll tanzen. Wenn Spread hinzugefügt wird, wird es als Magic Wave Spread getanzt. Från en Eight Chain Thru. Cross Trail Thru; Centers Turn Thru medan de andra gör U-Turn Back åt höger; alla gör Cross Trail Thru; Centers Right Arm Turn 3/4 medan de andra göra U-Turn Back åt höger och Roll. Om Spread läggs till, är det en Magic Wave Spread. Z formace Eight Chain Thru. Cross Trail Thru; Centers Turn Thru, ostatní Right-face U-Turn Back; všichni Cross Trail Thru; Centers Right Arm Turn 3/4, ostatní Right-face U-Turn Back and Roll. Pokud je řečeno i Spread, jedná se o Magic Wave Spread.

Magic Split Counter Rotate 1/4: From a Magic Column. On each side, Leaders Split Counter Rotate 1/4 as Trailers (as one movement) Magic Column Circulate and 1/4 In. Ends in Parallel Two-Faced Lines. Trailers should think about following a Leader's back as they would in a normal Split Counter Rotate 1/4. Leaders work normal since they are not crossing from an End to a Center, or vice-versa. Aus einer Magic Column. Auf jeder Seite tanzen die Leaders ein Split Counter Rotate 1/4, während die Trailers in einer einzigen Bewegung ein Magic Column Circulate und 1/4 In tanzen. Endet in parallelen Two-Faced Lines. Tip: Die Trailers sollten sich vorstellen, dem Rücken eines Leaders zu folgen, genauso, wie sie es bei einem normalen Split Counter Rotate 1/4 tun. Die Leaders arbeiten normal, da sie ja nicht von einer End Position zu einer Center Position (oder umgekehrt) wechseln. Från en Magic Column. På varje sida, Leaders Split Counter Rotate 1/4 medan Trailers (som en rörelse) Magic Column Circulate och 1/4 In. Slutar i Parallel Two-Faced Lines. Tips: Trailers skall tänka att de följer ryggen på en Leader som de skulle ha gjort i en normal Split Counter Rotate 1/4. Leaders arbetar normalt eftersom de inte korsar över från en End till en Center, eller vice-versa. Z formace Magic Column. Na každé straně Leaders Split Counter Rotate 1/4, Trailers (jako jeden pohyb) Magic Column Circulate and 1/4 In. Končí v Parallel Two-Faced Lines. Trailers by měli následovat Leader, stejně jako při normálním Split Counter Rotate 1/4. Leaders pracují normálně, protože nejdou z venku do středu ani naopak.

Magic Split Counter Rotate 1/4

 
 
before vor före før před
Magic Split Counter Rotate 1/4
 
after nach efter efter po

See also Siehe auch Se också Viz také Magic Diamond Concept [C3B] and und och og a Magic Line | Wave Concept [C3B].

CALLERLAB definition for Magic Column Formation / Concept

Choreography for Magic Column Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel and David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?level=C1&action=view&file=magiccolumn.php
22-July-2024 08:06:02
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL