Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Within the given call, replace each 1/4 turn with a 3/4 turn and vice-versa. EN: 10
V daném povelu nahraďte každou otočku o čtvrt (1/4 turn) otočkou o 3/4 (3/4 turn) a naopak. CZ: 10
Add Japanese
Add Swedish

Swapping 1/4 turns with 3/4 turns only occurs for portions of the call in which dancers doing the 1/4 or 3/4 turn are holding hands throughout that portion of the call. EN: 20
Výměna 1/4 a 3/4 otoček se používá jen v těch částech figury, ve kterých se během otáčení tanečníci drží během provádění té čáti za ruce. CZ: 20
Add Japanese
Add Swedish

Hence, only the following movements are modified: EN: 30
Tudíž, pouze následující pohyby jsou modifikovány: CZ: 30
Add Japanese
Add Swedish

Examples (italics show the differences from the normal version of the call): EN: 60
Příklady (kurzívou jsou vyznačeny rozdíly proti normálnímu provedení): CZ: 60
Add Japanese
Add Swedish

Examples of calls with both 1/4 turns and 3/4 turns: EN: 110
Příklady figur s oběma zátočkami: CZ: 110
Add Japanese
Add Swedish

Notes: 注釈: Kommentarer: Poznámky:

https://www.ceder.net/def/fractal.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.